Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1503

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2018/1503, 8. oktoober 2018, millega kehtestatakse meetmed Aromia bungii (Feldermann) liitu sissetoomise ja liidus levimise tõkestamiseks (teatavaks tehtud numbri C(2018) 6447 all)

C/2018/6447

OJ L 254, 10.10.2018, p. 9–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1503/oj

10.10.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 254/9


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2018/1503,

8. oktoober 2018,

millega kehtestatakse meetmed Aromia bungii (Feldermann) liitu sissetoomise ja liidus levimise tõkestamiseks

(teatavaks tehtud numbri C(2018) 6447 all)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 8. mai 2000. aasta direktiivi 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta, (1) eriti selle artikli 16 lõike 3 kolmandat lauset,

ning arvestades järgmist:

(1)

Organismi Aromia bungii (Feldermann) (edaspidi „määratletud organism“) ei ole loetletud direktiivi 2000/29/EÜ I ega II lisas.

(2)

Siiski on hiljuti esmakordselt täheldatud selle organismi tekitatud haiguspuhanguid Itaalias ja Saksamaal. Kõnealuse organismi põhjustatav majanduslik, sotsiaalne ja keskkonnamõju liidu territooriumil on vastuvõetamatu. Seetõttu peaks organismi liitu sissetoomine ja selle esinemine liidus olema keelatud ning seda tuleks ennetada. Selle saavutamiseks tuleks võtta konkreetsed meetmed.

(3)

Euroopa ja Vahemere Piirkonna Taimekaitseorganisatsioon (EPPO) võttis 2014. aastal vastu aruande, milles on analüüsitud kahjuriohtu seoses määratletud organismiga (2). Aruandes tõdetakse, et määratletud organism levib tõenäoliselt perekonda Prunus kuuluvatelt liikidelt pärineva puidu või sellest valmistatud puittoodetega, mis on piisavalt suured, et võimaldada kõnealuse kahjuri elutsükli jätkumist valmikustaadiumini, ning mida ei ole töödeldud kahjuri hävitamiseks. Seepärast on asjakohane kehtestada liitu sissetoomist ja seal edasitoimetamist käsitlevad erimeetmed Prunus spp. selliste istutamiseks ette nähtud taimede (v.a seemned) jaoks, mille tüve või juurekaela läbimõõt kõige jämedamas kohas on 1 cm või rohkem (edaspidi „määratletud taimed“). Neid meetmeid tuleks kohaldada ka direktiivi 2000/29/EÜ artikli 2 lõikes 2 esitatud kirjeldusele vastava puidu (edaspidi „määratletud puit“) ja puidust pakkematerjali suhtes, mis on tervenisti või osaliselt saadud perekonda Prunus kuuluvatelt liikidelt (edaspidi „määratletud puidust pakkematerjal“).

(4)

Liidu territooriumil esineva, määratletud organismi tekitatud haiguspuhangu korral tuleks puhangukoha ümber kehtestada piiritletud ala, et võtta seal tõhusaid tõrjemeetmeid.

(5)

On asjakohane võtta arvesse taimede hävitamisega kaasnevat majandus- ja keskkonnamõju. Teatavate tingimuste korral tuleks loobuda piiritletud ala kehtestamise nõudest, kui taimedelt, millel on määratletud organismi leitud, saab seda kõrvaldada ning on võimalik kindlaks teha, et määratletud organism ei saa püsima jääda.

(6)

Teatavatel asjaoludel peaks liikmesriikidel olema võimalus otsustada, et piiritletud ala ei kehtestata, ning piirduda meetmetega, millega nähakse ette saastunud taimede või taimsete saaduste hävitamine, sest see oleks proportsionaalne asjaomase taimeterviseriskiga.

(7)

Kõige tõenäolisemalt on määratletud organismiga saastunud need määratletud taimed ja neist saadud puit, mis on vähemalt osa ajast kasvanud või olnud piiritletud alal või mida on veetud läbi sellise ala, ning määratletud puidust pakkematerjal, mis on pärit piiritletud alalt. Seepärast tuleks selliste taimede ning neist saadud puidu ja puidust pakkematerjali edasitoimetamise suhtes kohaldada erinõudeid, et takistada määratletud organismi levikut.

(8)

Selleks, et tagada põhjalik järelevalve piiritletud alalt pärit istutusmaterjali edasitoimetamise üle ning luua hea ülevaade tootmiskohtadest, kus määratletud organismist tingitud taimeterviserisk on suur, peaks komisjonil ja liikmesriikidel olema juurdepääs teabele, mis käsitleb piiritletud aladel asuvaid tootmiskohti.

(9)

Selle tagamiseks, et kolmandatest riikidest liitu toodud määratletud taimed ja määratletud puit on määratletud organismist vabad, peaksid nõuded nende kolmandatest riikidest liitu sissetoomise kohta olema sarnased nõuetega, mis on kehtestatud määratletud taimede ja määratletud puidu edasitoimetamisele piiritletud aladelt liidu ülejäänud territooriumile.

(10)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevas otsuses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   „määratletud organism“Aromia bungii (Feldermann);

b)   „määratletud taimed“– istutamiseks ette nähtud taimed (v.a seemned), mille tüve või juurekaela läbimõõt kõige jämedamas kohas on 1 cm või rohkem ning mis kuuluvad perekonna Prunus mis tahes liiki, v.a liiki Prunus laurocerasus L.;

c)   „määratletud puit“– puit direktiivi 2000/29/EÜ artikli 2 lõike 2 tähenduses, mis on tervenisti või osaliselt saadud nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 (3) I lisa II osas loetletud järgmistelt määratletud taimedelt:

CN-kood

Kirjeldus

4401 12 00

Lehtpuidust küttepuit palkidena, halgudena, okstena, haokubudena või sarnasel kujul

4401 22 00

Lehtpuit puitlaastudena või pilbastena

4401 40

Saepuru ja puidujäätmed, aglomeerimata (4)

4403 12 00

Töötlemata lehtpuit, kooritud või koorimata, kantimata või jämedalt kanditud, kaetud või immutatud värvi, peitsi, kreosoodi vm säilitusainetega

ex 4404 20 00

Lehtpuidust vitsapuit; lõhestatud teibad; pikuti saagimata vaiad, tulbad ja aiateibad, teritatud otstega; puittoorikud jalutuskeppide, vihmavarju- ja tööriistakäepidemete valmistamiseks, jämedalt tahutud, kuid treimata, painutamata ja muul viisil töötlemata; puitlaastud jms

4406

Raudteede ja trammiteede puitliiprid

4407 94

Kirsi (Prunus spp.) puit, pikuti saetud või lõhestatud, spoonihööveldatud või -kooritud, hööveldatud või hööveldamata, lihvitud või lihvimata, pikijätkatud või mitte, paksusega üle 6 mm

4416 00 00

Vaadid, pütid, tõrred, tünnid jm puidust püttsepatooted ja nende puitosad

9406 10 00

Kokkupandavad puitehitised

d)   „määratletud puidust pakkematerjal“– pakkematerjal, mis on täielikult või osaliselt saadud määratletud taimedest;

e)   „tootmiskoht“– valdused või maatükid, mida kasutatakse ühtse tootmis- või põllumajandusüksusena, sealhulgas tootmiskohad, mida hallatakse taimetervise eesmärkidel eraldi;

f)   „kutseline käitleja“– iga isik, kes on kutsealaselt seotud ühe või mitme järgmise taimede, taimsete saaduste või puidust pakkematerjaliga seotud tegevusega:

istutamine;

aretus;

tootmine, sealhulgas kasvatamine, paljundamine ja säilitamine;

liidu territooriumile sissetoomine, seal edasitoimetamine ja sealt väljaviimine;

turul kättesaadavaks tegemine.

Artikkel 2

Määratletud organismi liitu sissetoomise ja liidu territooriumil levitamise keeld

Määratletud organismi liitu sissetoomine ja liidu territooriumil levitamine on keelatud.

Artikkel 3

Määratletud organismi kindlakstegemine ja kahtlustatav esinemine

1.   Iga isik, kes kahtlustab määratletud organismi esinemist või saab sellest teadlikuks, teavitab viivitamata vastutavat ametiasutust ja esitab talle kogu asjakohase teabe määratletud organismi esinemise või kahtlustatava esinemise kohta.

2.   Vastutav ametiasutus registreerib sellise teabe viivitamata.

3.   Kui vastutavale ametiasutusele on teatatud määratletud organismi esinemisest või kahtlustatavast esinemisest, võtab ta kõik vajalikud meetmed, et teha kindlaks määratletud organismi esinemine või kinnitada sellekohast kahtlust.

4.   Liikmesriik tagab, et iga isikut, kelle kontrolli alla kuulub taimi, mis võivad olla saastunud määratletud organismiga, teavitatakse viivitamatult määratletud organismi esinemisest või kahtlustatavast esinemisest, võimalikest tagajärgedest ja riskidest ning meetmetest, mis tuleb võtta.

Artikkel 4

Määratletud organismi seire liikmesriikide territooriumil

Liikmesriik korraldab iga-aastast seiret, et kontrollida määratletud organismi esinemist oma territooriumil.

Kõnealust seiret teeb vastutav ametiasutus või seda tehakse vastutava ametiasutuse ametliku järelevalve all. Seire hõlmab visuaalset kontrolli ning kui tekib kahtlus määratletud organismiga nakatumise suhtes, siis ka proovide kogumist kahjurite kindlaksmääramiseks. Kõnealuse seire puhul võetakse arvesse kättesaadavaid teaduslikke ja tehnilisi tõendeid, määratletud organismi bioloogiat, määratletud taimede esinemist ja bioloogiat ning igasugust muud asjakohast teavet määratletud organismi esinemise kohta.

Artikkel 5

Piiritletud alade kehtestamine

1.   Kui määratletud organismi esinemine leiab kinnitust, piiritleb asjaomane liikmesriik vastavalt lõikele 2 viivitamata teatava ala (edaspidi „piiritletud ala“).

2.   Piiritletud ala koosneb saastunud vööndist ja puhvervööndist.

Saastunud vöönd on vöönd, kus määratletud organismi esinemine on kinnitust leidnud ning mis hõlmab:

a)

kõiki asjaomase taimekahjuriga teadaolevalt saastunud taimi;

b)

kõiki taimi, millel on märke või sümptomeid, mis viitavad võimalikule asjaomase taimekahjuriga saastumisele;

c)

kõiki muid taimi, mis on asjaomase taimekahjuriga tõenäoliselt nakatunud või saastunud või mis võivad asjaomase taimekahjuriga tõenäoliselt nakatuda või saastuda, sealhulgas taimi, mis on asjaomase taimekahjuriga tõenäoliselt saastunud oma vastuvõtlikkuse tõttu sellele taimekahjurile ja oma läheduse tõttu saastunud taimedele või seetõttu, et neil on saastunud taimedega teadaolevalt ühine tootmisallikas või need on kasvatatud saastunud taimedest.

Saastunud vööndit ümbritseva puhvervööndi laius on vähemalt 2 km.

Saastunud vööndi ja puhvervööndi täpsel piiritlemisel tuleb lähtuda usaldusväärsetest teaduslikest põhimõtetest, määratletud organismi bioloogiast, saastumise ulatusest ning määratletud taimede ja määratletud puidu paiknemisest asjaomases piirkonnas.

Kui vastutav ametiasutus leiab puhangu asjaolusid, eriuurimise tulemusi või tõrjemeetmete kohest rakendamist arvesse võttes, et artikli 6 lõike 1 kohane määratletud organismi tõrje on võimalik, võib puhvervööndi raadiust vähendada kõige vähem ühe kilomeetrini saastunud vööndi piirist.

3.   Kui puhvervööndis leiab kinnitust määratletud organismi esinemine, tuleb saastunud vööndi ja puhvervööndi piirid üle vaadata ja neid vastavalt vajadusele muuta.

4.   Kui artiklis 4 ja käesoleva artikli lõike 6 punktis b osutatud seire käigus ei ole piiritletud alal nelja järjestikuse aasta jooksul määratletud organismi leitud, võib piiritletud ala staatuse tühistada. Sellisel juhul teavitab asjaomane liikmesriik sellest komisjoni ja teisi liikmesriike.

5.   Liikmesriigid ei pea kehtestama lõikes 1 sätestatud piiritletud ala, kui on täidetud üks järgmistest tingimustest:

a)

on tõendeid selle kohta, et määratletud organism on alale sisse toodud taimede, puidu või puidust pakkematerjaliga, mis olid saastunud enne nende asjaomasele alale toomist, ja on kindlaks tehtud, et kõnealusel alal määratletud organismi ei esine ning tulenevalt määratletud organismi bioloogiast ei ole selle levik ega paljunemine võimalik;

b)

on tõendeid, et määratletud organismi puhul on tegemist üksikleiuga, mis on vahetult seostatav konkreetse määratletud taime, puidu või puidust pakkematerjaliga ning mis eeldatavasti ei too kaasa organismi püsimajäämist, ja

on kindlaks tehtud, et kõnealusel alal määratletud organismi ei esine ning tulenevalt määratletud organismi bioloogiast ei ole selle levik ega paljunemine võimalik.

Punkti b kohaldamisel võetakse arvesse eriuurimise tulemusi ja tõrjemeetmeid. Sellised meetmed võivad seisneda määratletud taimede ennetavas langetamises, määratletud taimede ja taimsete saaduste hävitamises ning puidust pakkematerjali kõrvaldamises ja hävitamises pärast kontrollimist.

6.   Kui üks lõikes 5 sätestatud tingimustest on täidetud, võtavad liikmesriigid järgmised meetmed:

a)

viivitamatud meetmed, millega tagatakse määratletud organismi kiire tõrje ja välistatakse selle leviku võimalus;

b)

korrapärane ja range järelevalve ajavahemikul, mis hõlmab vähemalt ühte määratletud organismi elutsüklit ja ühte lisa-aastat, sealhulgas seire vähemalt nelja järjestikuse aasta jooksul vähemalt 1 km raadiuses saastunud taimedest, puidust või puidust pakkematerjalist või kohast, kus määratletud organism leiti;

c)

saastunud taimse materjali, puidu ja puidust pakkematerjali hävitamine;

d)

saastuse päritolu uurimine ja saastumisjuhuga seotud taimede, puidu või puidust pakkematerjali liikumise võimalikult ulatuslik tuvastamine ning võimalike saasteallikate kontrollimine saastumisele osutavate tunnuste kindlakstegemiseks;

e)

üldsuse teadlikkuse suurendamine määratletud organismiga seotud ohust;

f)

muud meetmed, mis võivad määratletud organismi tõrjele kaasa aidata; seejuures võetakse arvesse rahvusvahelist fütosanitaarmeetmete standardit (edaspidi „ISPM“) nr 9 ja rakendatakse integreeritud lähenemisviisi vastavalt põhimõtetele, mis on sätestatud standardis ISPM nr 14.

Punkti d kohaldamisel kaasneb kontrollimisega plaaniline purustav proovivõtt.

Punktides a–f osutatud meetmete kohta esitatakse artikli 10 lõike 1 punkti a kohane aruanne.

Artikkel 6

Tõrje- ja leviku tõkestamise meetmed

1.   Liikmesriik, kes kehtestab artiklis 5 osutatud piiritletud ala, peab võtma kõnealusel alal järgmised meetmed:

a)

saastunud taimede ja määratletud organismi põhjustatud sümptomitega taimede kohene langetamine ning nende juurte täielik eemaldamine, kui allpool saastunud taime juurekaela on näha vastsete käike;

b)

kõikide määratletud taimede langetamine 100 m raadiuses saastunud taimedest ning kõnealuste määratletud taimede kontrollimine saastumisele osutavate tunnuste tuvastamiseks;

c)

langetatud taimede ja vajaduse korral nende juurte eemaldamine, kontrollimine ja ohutu kõrvaldamine kooskõlas punktidega a ja b ning muude taimsete saaduste ja puidust pakkematerjali kontrollimine ja kõrvaldamine;

d)

potentsiaalselt saastunud materjali piiritletud alalt edasitoimetamise keeld;

e)

saastuse päritolu uurimine ja saastumisjuhuga seotud taimede ning asjaomase puidu ja puidust pakkematerjali liikumise võimalikult ulatuslik tuvastamine ning võimalike saasteallikate kontrollimine saastumisele osutavate tunnuste kindlakstegemiseks;

f)

määratletud taimede asendamine muude taimeliikidega, kui see on asjakohane;

g)

keeld istutada uusi määratletud taimi välitingimustes käesoleva lõike punktis b osutatud alal, välja arvatud artikli 7 lõikes 1 osutatud tootmiskohtades;

h)

range järelevalve määratletud organismi esinemise tuvastamiseks perekonna Prunus liikidel, kusjuures erilist tähelepanu pööratakse puhvervööndile; seire peab hõlmama vähemalt ühte kontrolli aastas;

i)

määratletud organismi ohtlikkuse teadvustamine üldsusele ning meetmed, mille abil tõkestatakse selle organismi liitu sissetoomine ja levimine liidu piires, kaasa arvatud tingimused, millest lähtuvalt võib määratletud taimi, puitu ja puidust pakkematerjali piiritletud alalt välja viia;

j)

vajaduse korral erimeetmed seoses erijuhtude või komplikatsioonidega, mille puhul on alust arvata, et need ei lase tõrjet läbi viia, takistavad seda või põhjustavad selles viivitusi, eriti meetmed, mis on seotud juurdepääsuga kõigile saastunud või eeldatavalt saastunud taimedele ja selliste taimede asjakohase hävitamisega, olenemata taimede asukohast, nende kuuluvusest riigi- või eraomandisse ning nende eest vastutavast isikust või üksusest;

k)

muud meetmed, mis võivad määratletud organismi tõrjele kaasa aidata; seejuures võetakse arvesse standardit ISPM nr 9 ja rakendatakse integreeritud lähenemisviisi vastavalt põhimõtetele, mis on sätestatud standardis ISPM nr 14.

Kui saastunud taimed on leitud väljaspool määratletud organismi lendlusperioodi, peab punkti a kohaldamisel toimuma puude langetamine ja juurte eemaldamine enne järgmise lendlusperioodi algust.

Erandina punktist b tagab piiritletud ala kehtestanud liikmesriik juhul, kui vastutav ametiasutus leiab, et üksikute puude langetamine ei ole asjaomaste taimede konkreetsest sotsiaalsest, kultuurilisest või keskkonnaväärtusest tulenevalt asjakohane, et kõiki määratletud taimi, mida ei kavatseta langetada, kontrollitakse ükshaaval ja korrapäraselt saastumisele osutavate tunnuste tuvastamiseks ning rakendatakse langetamisega samaväärseid meetmeid, et takistada määratletud organismi võimalikku edasist levikut nendelt taimedelt. Sellise otsuse põhjused ja asjaomaste meetmete kirjeldus esitatakse artiklis 10 osutatud aruandes.

Punkti c kohaldamisel võetakse kõik vajalikud ettevaatusabinõud, et hoida ära määratletud organismi levikut langetamise ajal ja pärast langetamist.

Punkti e kohaldamisel tuleb asjaomased määratletud taimed langetada, kui kontrollimisel selgub, et need on saastunud.

Punkti h kohaldamisel peab vastutav ametiasutus tegema vajaduse korral plaanilise purustava proovivõtmise ja proovide arv tuleb märkida artikli 10 lõikes 1 osutatud aruandesse.

Punktides a–k osutatud meetmete kohta esitatakse artikli 10 lõike 1 kohane aruanne.

2.   Kui artiklis 4 osutatud ja rohkem kui nelja järjestikuse aasta jooksul toimunud seire tulemusena on leidnud kinnitust määratletud organismi jätkuv esinemine teataval alal ning kui on tõendeid, et määratletud organismi tõrje ei ole enam võimalik, võivad liikmesriigid piirduda meetmetega, millega takistatakse määratletud organismi levikut väljapoole kõnealust ala.

Sellisel juhul suurendatakse puhvervööndi raadiust vähemalt 4 kilomeetrini.

Need meetmed hõlmavad vähemalt järgmist:

a)

saastunud taimede ja määratletud organismi põhjustatud sümptomitega taimede kohene langetamine ning nende juurte täielik eemaldamine, kui allpool saastunud taime juurekaela on näha vastsete käike;

b)

langetatud taimede ja nende juurte kõrvaldamine, kontrollimine ja hävitamine, kusjuures rakendatakse kõiki vajalikke ettevaatusabinõusid, et hoida ära määratletud organismi levikut pärast taimede langetamist;

c)

potentsiaalselt saastunud materjali piiritletud alalt edasitoimetamise keeld;

d)

määratletud taimede asendamine muude taimedega, kui see on asjakohane;

e)

keeld istutada uusi määratletud taimi välitingimustes artiklis 5 osutatud saastunud alal, välja arvatud artikli 7 lõikes 1 osutatud tootmiskohtades;

f)

range järelevalve määratletud organismi esinemise tuvastamiseks perekonna Prunus liikidel, kusjuures erilist tähelepanu pööratakse puhvervööndile; seire peab hõlmama vähemalt ühte kontrolli aastas;

g)

määratletud organismi ohtlikkuse teadvustamine üldsusele ning meetmed, mille abil tõkestatakse selle organismi liitu sissetoomine ja levimine liidu piires, kaasa arvatud tingimused, millest lähtuvalt võib määratletud taimi ja määratletud puitu piiritletud alalt välja viia;

h)

vajaduse korral erimeetmed seoses erijuhtude või komplikatsioonidega, mille puhul on alust arvata, et need ei lase leviku tõkestamist läbi viia, takistavad seda või põhjustavad selles viivitusi, eriti meetmed, mis on seotud juurdepääsuga kõigile saastunud või eeldatavalt saastunud taimedele ja selliste taimede asjakohase hävitamisega, olenemata taimede asukohast, nende kuuluvusest riigi- või eraomandisse ning nende eest vastutavast isikust või üksusest;

i)

muud meetmed, millest võib olla kasu määratletud organismi leviku takistamisel.

Kui saastunud taimed on leitud väljaspool määratletud organismi lendlusperioodi, peab punkti a kohaldamisel toimuma puude langetamine ja juurte eemaldamine enne järgmise lendlusperioodi algust.

Punkti f kohaldamisel peab vastutav ametiasutus tegema vajaduse korral plaanilise purustava proovivõtmise ja proovide arv tuleb märkida artikli 10 lõikes 1 osutatud aruandesse.

Punktides a–i osutatud meetmete kohta esitatakse artikli 10 lõike 1 kohane aruanne.

Artikkel 7

Määratletud taimede edasitoimetamine liidu piires

1.   Määratletud taimi, mis on pärit (5) piiritletud alalt, võib liidus edasi toimetada ainult siis, kui nendega on kaasas vastavalt komisjoni direktiivile 92/105/EMÜ (6) koostatud ja välja antud taimepass ning need on vähemalt kaks edasitoimetamisele vahetult eelnenud aastat või alla kahe aasta vanuste taimede puhul kogu oma eluaja jooksul kasvanud tootmiskohas, mis vastab lõigetes 2–5 sätestatud nõuetele.

2.   Tootmiskoht peab olema registreeritud vastavalt komisjoni direktiivile 92/90/EMÜ (7).

3.   Tootmiskohta on igal aastal selleks sobival ajal vähemalt kaks korda põhjalikult ametlikult kontrollitud ning määratletud organismiga saastumisele osutavaid tunnuseid ei ole leitud. Kui on tekkinud suurem kahtlus seoses määratletud organismi esinemisega, kaasneb sellise kontrollimisega plaaniline purustav proovivõtmine taimede tüvedelt ja okstelt.

4.   Tootmiskoht

i)

peab olema füüsiliselt täielikult kaitstud määratletud organismi sissetoomise eest või

ii)

seal peavad olema võetud asjakohased ennetusmeetmed ja määratletud taimede iga partii puhul peab enne edasitoimetamist olema tehtud plaaniline purustav proovivõtmine allpool esitatud tabelis sätestatud ulatuses; tootmiskoha ümbruses tehakse igal aastal sobival ajal ametlikku seiret vähemalt 1 km raadiuses ja saastumisele osutavaid tunnuseid ei ole leitud.

Taimede arv partiis

Võetava proovi suurus (tükeldatavate taimede arv)

1 – 4 500

10 % partiist

> 4 500

450

5.   Pookealustele, mis vastavad lõigete 1–4 nõuetele, võib pookida pookoksad, mida ei ole kasvatatud kooskõlas nimetatud nõuetega, kuid mille läbimõõt kõige jämedamas kohas on kõige rohkem 1 cm.

6.   Määratletud taimi, mis ei ole pärit piiritletud alalt, vaid on sellisel alal asuvasse tootmiskohta sisse toodud, võib liidu piires edasi toimetada tingimusel, et tootmiskoht vastab lõigete 2, 3 ja 4 nõuetele, ning ainult juhul, kui taimedega on kaasas taimepass, mis on koostatud ja välja antud vastavalt direktiivile 92/105/EMÜ.

7.   Määratletud taimi, mis on kooskõlas artikliga 11 imporditud kolmandast riigist, kus teadaolevalt esineb määratletud organismi, võib liidu piires edasi toimetada ainult juhul, kui nendega on kaasas taimepass, mis on koostatud ja välja antud vastavalt direktiivile 92/105/EMÜ.

Artikkel 8

Määratletud puidu edasitoimetamine liidu piires

1.   Piiritletud alalt pärit määratletud puidu ja piiritletud alale viidud tervenisti või osaliselt säilinud välispinnaga määratletud puidu edasitoimetamine liidu piires on keelatud.

2.   Määratletud puitu, mis on muul kujul kui pilpad, tükikesed, laastud või puidujäätmed ning mis on pärit piiritletud alalt, ja määratletud puitu, millel on tervenisti või osaliselt säilinud välispind, võib erandina lõikest 1 liidu piires edasi toimetada ainult siis, kui sellega on kaasas taimepass, mis on koostatud ja välja antud vastavalt direktiivile 92/105/EMÜ. Taimepassi võib välja anda üksnes juhul, kui kõnealune puit vastab ühele järgmistest nõuetest:

a)

see on kooritud ning läbinud vajaliku kuumtöötluse ja saavutanud miinimumtemperatuuri 56 °C vähemalt 30 järjestikuseks minutiks kogu ristlõike ulatuses (sh keskosas). Kuumtöötluse tõenduseks peab puidul või kasutusele vastaval pakendil olema märge „HT“;

b)

puitu on kiiritatud ioniseeriva kiirgusega nii, et kogu puidu ulatuses on saavutatud minimaalne neeldumisdoos 1 kGy.

3.   Määratletud puitu, mis on pilbaste, tükikeste, laastude või puidujäätmete kujul ning mis on pärit piiritletud alalt, võib erandina lõikest 1 liidu piires edasi toimetada ainult siis, kui sellega on kaasas taimepass, mis on koostatud ja välja antud vastavalt direktiivile 92/105/EMÜ, ja kui see vastab ühele järgmistest tingimustest:

a)

see on kooritud ning läbinud vajaliku kuumtöötluse ja saavutanud miinimumtemperatuuri 56 °C vähemalt 30 järjestikuseks minutiks kogu ristlõike ulatuses (sh keskosas);

b)

see on tehtud tükkideks, mille paksus ja laius ei ületa 2,5 cm.

4.   Kui piiritletud alal ei ole lõike 2 või 3 järgimiseks vajalikke töötlemisrajatisi, võib määratletud puidu liidu piires edasi toimetada ainult lähimasse sellisesse rajatisse väljaspool piiritletud ala, et tagada nimetatud lõigete kohane viivitamatu töötlemine; selline vedu peab toimuma ametliku kontrolli all ning suletud tingimustes sellisel viisil, et määratletud organism ei saaks levida.

Lõike 2 või 3 kohaselt toimunud töötlemisel või käitlemisel tekkinud jäätmed tuleb kõrvaldada sellisel viisil, et määratletud organism ei saaks levida väljapoole piiritletud ala.

Vastutav ametiasutus teeb sobival ajal ranget järelevalvet määratletud organismi esinemise tuvastamiseks perekonda Prunus kuuluvatel liikidel vähemalt 1 km raadiuses kõnealusest töötlemisrajatisest.

Artikkel 9

Määratletud puidust valmistatud pakkematerjali edasitoimetamine liidu piires

1.   Sellise määratletud puidust pakkematerjali, mis on pärit piiritletud alalt, edasitoimetamine liidu piires on keelatud.

2.   Erandina lõikest 1 võib määratletud puidust pakkematerjali, mis on pärit piiritletud alalt, edasi toimetada ainult siis, kui see vastab kõigile järgmistele tingimustele:

a)

seda on töödeldud vastavalt ühele heakskiidetud töötlemismeetoditest, mis on määratletud ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni rahvusvahelise fütosanitaarmeetmete standardi nr 15 (8)„Suunised puidust pakkematerjali kohta rahvusvahelises kaubanduses“ I lisas, ning

b)

see on varustatud ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni fütosanitaarmeetmete standardi nr 15 II lisas ette nähtud märkega, millega tõendatakse, et puidust pakkematerjal on läbinud heakskiidetud fütosanitaartöötluse kooskõlas kõnealuse standardiga.

3.   Kui piiritletud alal ei ole vastavaid töötlemisrajatisi, võib määratletud puidust pakkematerjali edasi toimetada ainult lähimasse sellisesse rajatisse väljaspool piiritletud ala, et tagada lõike 2 kohane viivitamatu töötlemine ja märgistamine; selline vedu peab toimuma ametliku kontrolli all ning suletud tingimustes sellisel viisil, et määratletud organism ei saaks levida.

Esimese lõigu kohasel töötlemisel tekkinud jäätmed tuleb kõrvaldada sellisel viisil, et määratletud organism ei saaks levida väljapoole piiritletud ala.

Vastutav ametiasutus teeb sobival ajal ranget järelevalvet määratletud organismi esinemise tuvastamiseks perekonda Prunus kuuluvatel liikidel vähemalt 1 km raadiuses kõnealusest töötlemisrajatisest.

Artikkel 10

Aruandlus seire ja meetmete kohta

1.   Liikmesriik esitab igal aastal 30. aprilliks komisjonile ja teistele liikmesriikidele:

a)

aruande eelmise kalendriaasta jooksul tehtud seire, kõnealusel aastal vastavalt artiklitele 4–6 võetud või kavandatud meetmete ning sellise seire ja selliste meetmete tulemuste kohta;

b)

kõikide artikli 5 alusel kehtestatud piiritletud alade ajakohastatud loetelu, sealhulgas nende alade kirjelduse ja asukohateabe koos kaartidega, millel on näidatud kõnealuste alade piirid;

c)

täiendavad andmed ja põhjused, kui liikmesriik on vastavalt artikli 5 lõikele 5 otsustanud piiritletud ala mitte kehtestada.

2.   Kui see on vastava taimeterviseriski muutumisest tulenevalt põhjendatud, kohandab liikmesriik asjakohast seiret ja meetmeid. Liikmesriik teatab sellisest kohandamisest kohe komisjonile ja teistele liikmesriikidele.

Artikkel 11

Määratletud taimede toomine liitu kolmandatest riikidest, kus teadaolevalt esineb määratletud organismi

Määratletud taimedega, mis on pärit kolmandast riigist, kus teadaolevalt esineb nimetatud organismi, peab kaasas olema direktiivi 2000/29/EÜ artikli 13 lõike 1 punktis ii osutatud sertifikaat. Selle lahtris „Täiendav deklaratsioon“ peab olema üks järgmistest märkustest:

a)

taimed on kogu oma eluaja jooksul kasvanud tootmiskohas, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on registreerinud ja mille üle ta teostab järelevalvet ning mis asub piirkonnas, mille kõnealune organisatsioon on asjakohaste rahvusvaheliste fütosanitaarmeetmete standardite alusel tunnistanud kahjurivabaks piirkonnaks;

b)

taimed on vähemalt kaks ekspordile vahetult eelnenud aastat või alla kahe aasta vanuste taimede puhul kogu oma eluaja jooksul kasvanud tootmiskohas, mis on vastavalt rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistatud määratletud organismist vabaks ning mille puhul on täidetud järgmised tingimused:

i)

selle on registreerinud ja selle üle teostab järelevalvet päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon;

ii)

seal on igal aastal selleks sobival ajal toimunud vähemalt kaks põhjalikku ametlikku kontrolli määratletud organismi esinemise kindlakstegemiseks ning määratletud organismi esinemise tunnuseid ei ole leitud;

iii)

see on füüsiliselt täielikult kaitstud nimetatud organismi sissetoomise eest või seal tehakse asjakohast ennetavat tõrjet ning seda ümbritseb vähemalt 4 km raadiusega puhvervöönd, kus tehakse igal aastal sobival ajal ametlikku seiret määratletud organismi või selle esinemistunnuste tuvastamiseks;

iv)

määratletud organismi või selle esinemistunnuste tuvastamise korral on viivitamata võetud tõrjemeetmed, et taastada puhvervööndi kahjurivaba staatus;

v)

taimesaadetisi on vahetult enne eksporti põhjalikult ametlikult kontrollitud, et teha kindlaks määratletud organismi esinemine, eelkõige taimede tüvedel ja okstel. Sellise kontrollimisega on kaasnenud plaaniline purustav proovivõtmine. Saadetiste puhul, mis sisaldavad taimi, mis on pärit tootmiskohast, mis asus taimede tootmise ajal sellises puhvervööndis, kus leiti määratletud organismi või selle esinemise tunnuseid, on tehtud plaaniline purustav proovivõtmine järgmises tabelis märgitud mahus:

Taimede arv partiis

Võetava proovi suurus (tükeldatavate taimede arv)

1 – 4 500

10 % partiist

> 4 500

450

c)

taimed on kasvatatud pookealustest, mis vastavad punkti b nõuetele, ning pookimisel kasutatud pookoksad vastavad järgmistele nõuetele:

i)

eksportimise ajal ei ole poogitud pookokste läbimõõt kõige jämedamas kohas üle 1 cm;

ii)

poogitud taimi on kontrollitud vastavalt punkti b alapunktile ii.

Punkti a kohaldamisel peab kõnealuse piirkonna nimetus olema märgitud lahtrisse „Päritolukoht“.

Artikkel 12

Määratletud puidu toomine liitu kolmandatest riikidest, kus teadaolevalt esineb määratletud organismi

1.   Määratletud puiduga, mis ei ole pilbaste, tükikeste, laastude või puidujäätmete kujul ning mis on pärit kolmandast riigist, kus teadaolevalt esineb nimetatud organismi, peab kaasas olema direktiivi 2000/29/EÜ artikli 13 lõike 1 punktis ii osutatud sertifikaat. Selle lahtris „Täiendav deklaratsioon“ peab olema üks järgmistest märkustest:

a)

puit on pärit piirkonnast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistanud määratletud organismist vabaks;

b)

puit on kooritud ja läbinud vajaliku kuumtöötluse ja saavutanud miinimumtemperatuuri 56 °C vähemalt 30 järjestikuseks minutiks kogu ristlõike ulatuses (sh keskosas);

c)

puitu on kiiritatud ioniseeriva kiirgusega nii, et kogu puidu ulatuses on saavutatud minimaalne neeldumisdoos 1 kGy.

Punktis a osutatud piirkonna nimetus märgitakse sertifikaadil lahtrisse „Päritolukoht“.

Punkti b kohaldamisel peab puidul või kasutusele vastaval pakendil olema kuumtöötluse tõenduseks märge „HT“.

2.   Määratletud puiduga, mis on pilbaste, tükikeste, laastude või puidujäätmete kujul ning mis on pärit kolmandast riigist, kus teadaolevalt esineb määratletud organismi, peab kaasas olema direktiivi 2000/29/EÜ artikli 13 lõike 1 punktis ii osutatud sertifikaat. Selle lahtris „Täiendav deklaratsioon“ peab olema üks järgmistest märkustest:

a)

puit on pärit piirkonnast, mille päritoluriigi taimekaitseorganisatsioon on vastavalt asjakohastele rahvusvahelistele fütosanitaarmeetmete standarditele tunnistanud määratletud organismist vabaks;

b)

puit on kooritud ja läbinud vajaliku kuumtöötluse ja saavutanud miinimumtemperatuuri 56 °C vähemalt 30 järjestikuseks minutiks kogu ristlõike ulatuses (sh keskosas);

c)

puit on tehtud tükkideks, mille paksus ja laius ei ületa 2,5 cm.

Punkti a kohaldamisel peab kõnealuse piirkonna nimetus olema märgitud lahtrisse „Päritolukoht“.

Artikkel 13

Ametlikud kontrollid määratletud taimede ja määratletud puidu toomisel liitu riikidest, kus teadaolevalt esineb määratletud organismi

1.   Kõiki saadetisi, mis sisaldavad määratletud taimi ja määratletud puitu ning mis tuuakse liitu sisse kolmandatest riikidest, kus teadaolevalt esineb määratletud organismi, tuleb põhjalikult ametlikult kontrollida liidu piiriületuskohas või sihtkohas, mis on kindlaks määratud vastavalt komisjoni direktiivi 2004/103/EÜ (9) artiklile 1.

2.   Kasutatavate kontrollimeetoditega tuleb tagada määratletud organismi esinemise kõikide tunnuste tuvastamine, eelkõige taimede tüvedel ja okstel. Vajaduse korral kaasneb kontrollimisega plaaniline purustav proovivõtmine.

Artikkel 14

Nõuete täitmine

Käesolevas otsuses sätestatud nõuete täitmiseks tunnistavad liikmesriigid kehtetuks meetmed, mida nad on võtnud, et kaitsta end määratletud organismi sissetoomise ja leviku eest, või muudavad neid meetmeid. Nad teatavad nimetatud meetmetest viivitamata komisjonile.

Artikkel 15

Adressaadid

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 8. oktoober 2018

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  EÜT L 169, 10.7.2000, lk 1.

(2)  EPPO (2014). Pest risk analysis for Aromia bungii. EPPO, Pariis. Kättesaadav aadressil http://www.eppo.int/QUARANTINE/Pest_Risk_Analysis/PRA_intro.htm.

(3)  Nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrus (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1).

(4)  Kohaldatakse aglomeerimata puidujäätmete suhtes, mille tükkide paksus ja laius on üle 2,5 cm.

(5)  Fütosanitaarterminite sõnastik – võrdlusstandard ISPM nr 5 ning fütosanitaarsertifikaadid – võrdlusstandard ISPM nr 12, rahvusvahelise taimekaitsekonventsiooni sekretariaat, Rooma, 2013.

(6)  Komisjoni 3. detsembri 1992. aasta direktiiv 92/105/EMÜ, millega kehtestatakse teatavate taimede, taimsete saaduste ja muude toodete ühenduse piires liikumisel kasutatavate taimepasside ühtlustamise ulatus ning taimepasside väljastamise üksikasjalik kord ja nende ümbervahetamise tingimused ja üksikasjalik kord (EÜT L 4, 8.1.1993, lk 22).

(7)  Komisjoni 3. novembri 1992. aasta direktiiv 92/90/EMÜ, millega kehtestatakse taimede, taimsete saaduste ja muude toodete tootjate ja importijate kohustused ning nende registreerimise üksikasjad (EÜT L 344, 26.11.1992, lk 38).

(8)  Fütosanitaarterminite sõnastik – võrdlusstandard ISPM nr 15, rahvusvahelise taimekaitsekonventsiooni sekretariaat, Rooma, 2013.

(9)  Komisjoni 7. oktoobri 2004. aasta direktiiv 2004/103/EÜ, mis käsitleb nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ V lisa B osas loetletud taimede, taimsete saaduste ja muude toodete identsus- ja fütosanitaarkontrolle, mida võib teha mujal kui ühenduse piiriületuskohas või selle läheduses, ning millega täpsustatakse nende kontrollidega seotud tingimusi (ELT L 313, 12.10.2004, lk 16).


Top