Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0998

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2018/998, 12. juuli 2018, millega muudetakse otsuse 2009/177/EÜ I lisa seoses Horvaatia staatusega karpkalade herpesviroosi (KHV) ja Soome staatusega nakkusliku vereloomeelundite nekroosi (IHN) osas ning Bonamia ostreae'st vabade Iirimaa piirkondade loetelu ja Marteilia refringens'ist vabade Ühendkuningriigi piirkondade loetelu osas ja millega muudetakse otsuse 2010/221/EL I lisa austrite herpesviirusest 1 μvar (OsHV-1 μVar) vabade Ühendkuningriigi piirkondade loetelu osas (teatavaks tehtud numbri C(2018) 4381 all) (EMPs kohaldatav tekst)

C/2018/4381

OJ L 178, 16.7.2018, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/998/oj

16.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 178/9


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2018/998,

12. juuli 2018,

millega muudetakse otsuse 2009/177/EÜ I lisa seoses Horvaatia staatusega karpkalade herpesviroosi (KHV) ja Soome staatusega nakkusliku vereloomeelundite nekroosi (IHN) osas ning Bonamia ostreae'st vabade Iirimaa piirkondade loetelu ja Marteilia refringens'ist vabade Ühendkuningriigi piirkondade loetelu osas ja millega muudetakse otsuse 2010/221/EL I lisa austrite herpesviirusest 1 μvar (OsHV-1 μVar) vabade Ühendkuningriigi piirkondade loetelu osas

(teatavaks tehtud numbri C(2018) 4381 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 24. oktoobri 2006. aasta direktiivi 2006/88/EÜ vesiviljelusloomade ja vesiviljelustoodete loomatervishoiunõuete ning teatavate veeloomadel esinevate taudide ennetamise ja tõrje kohta, (1) eriti selle artikli 43 lõiget 2, artikli 49 lõiget 1, artikli 50 lõiget 3, artikli 51 lõiget 2 ja artikli 53 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni otsuse 2009/177/EÜ (2) I lisa C osas on esitatud nende liikmesriikide, tsoonide ja piirkondade loetelu, mis on tunnistatud taudivabadeks teatavate taudide osas, mis on kantud direktiivi 2006/88/EÜ IV lisa II osasse.

(2)

Selles loetelus on kogu Horvaatia territoorium praegu tunnistatud vabaks karpkalade herpesviroosist (KHV) ning kogu Soome territoorium vabaks nakkuslikust vereloomeelundite nekroosist (IHN). Viimastel aastatel on siiski kumbki liikmesriik teatanud vastavalt mitmest kõnealuse taudi puhangust.

(3)

Mõlemad liikmesriigid on edastanud komisjonile teabe, millest selgub, et nad on võtnud direktiivi 2006/88/EÜ kohaseid meetmeid, et neid puhanguid tõkestada. Neid meetmeid võetakse mõnes piirkonnas ka praegu.

(4)

Kõnealuses loetelus on praegu kogu Iirimaa rannik, välja arvatud kaheksa lahte, tunnistatud vabaks Bonamia ostreae'st. Hiljutise Bonamia ostreae puhangu tõttu, mis tekkis ühes Iirimaa lahes, mis on loetletud kui sellest taudist vaba piirkond, on direktiivi 2006/88/EÜ kohaselt kehtestatud piiranguid, mida kohaldatakse ka praegu.

(5)

Lisaks on kogu Põhja-Iirimaa rannik tunnistatud vabaks Marteilia refringens'ist. Ühendkuningriik on siiski teatanud kahest kõnealuse taudi puhangust kahes Põhja-Iirimaa lahes. Vastavalt direktiivile 2006/88/EÜ on kehtestatud liikumispiirangud, mida praeguseni kohaldatakse.

(6)

Kooskõlas Horvaatia, Soome, Iirimaa ja Ühendkuningriigi edastatud teabega ei tuleks asjaomaseid piirkondi enam loetleda vastavatest taudidest vabadena ning seepärast tuleks Horvaatia, Soome, Iirimaa ja Ühendkuningriigi taudivabade piirkondade geograafilist piiritlust ajakohastada.

(7)

Komisjoni otsuse 2010/221/EL (3) I lisas on esitatud nende liikmesriikide, tsoonide ja piirkondade loetelu, mis on tunnistatud taudivabadeks teatavatest taudidest, mida ei ole kantud direktiivi 2006/88/EÜ IV lisa II osasse.

(8)

Selles loetelus käsitatakse praegu Ühendkuningriigi Põhja-Iirimaa territooriumi, välja arvatud teatavad lahed, vabana austrite herpesviirusest 1 μvar (OsHV-1 μVar). Herpesviiruse OsHV-1 μVar hiljutise puhangu tõttu, mis tekkis ühes muus lahes, tuleks Ühendkuningriigi taudivaba piirkonna geograafilist piiritlust ajakohastada.

(9)

Seepärast tuleks vastavalt muuta otsuse 2009/177/EÜ I lisa ja otsuse 2010/221/EL I lisa.

(10)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2009/177/EÜ I lisa C osa tabeli neljandat veergu „Taudivaba ala geograafiline piiritlemine (liikmesriik, tsoonid või piirkonnad)“ muudetakse järgmiselt:

1)

rea „Karpkalade herpesviirus [Termin on muutunud. Uus termin on „karpkalade herpesviroos“] (KHV)“ kanne Horvaatia kohta asendatakse järgmisega: „Kogu territoorium, välja arvatud järgmised tsoonid: tsoon, mis hõlmab vesiviljeluse tootmisettevõtet Donji Miholjac'is (heakskiidu number 2HR0109) koos Drava jõega Dubrava tammist selle suubumiseni Doonau jõkke, ning tsoonist, mis hõlmab vesiviljeluse tootmisettevõtet Grudnjakis (heakskiidu number 2HR0177) koos Vučica jõe kogu vesistuga kuni selle suubumiseni Karašica jõkke ning sealt edasi Karašica jõge selle suubumiseni Drava jõkke.“;

2)

rea „Nakkuslik vereloomenekroos [Termin on muutunud. Uus termin on „nakkuslik vereloomeelundite nekroos“] (IHN)“ kanne Soome kohta asendatakse järgmisega: „Kogu territoorium, välja arvatud Ii ja Kuivaniemi rannikualad ning järgmised valgalad: 14.72 Virmasvesi, 14.73 Nilakka, 4.74 Saarijärvi piirkond ja 4.41 Pielineni piirkond“;

3)

rea „Bonamia ostreae nakkus“ kanne Iirimaa kohta asendatakse järgmisega:

„Kogu Iirimaa rannik, välja arvatud:

1.

Corki sadam;

2.

Galway laht;

3.

Ballinakilli sadam;

4.

Clew' laht;

5.

Achill Sound;

6.

Loughmore, Blacksodi laht;

7.

Lough Foyle;

8.

Lough Swilly;

9.

Kilkierani laht.“;

4)

rea „Marteilia refringens'i nakkus“ kanne Ühendkuningriigi kohta asendatakse järgmisega:

„Kogu Suurbritannia rannik

Kogu Põhja-Iirimaa rannik, välja arvatud Belfast Lough ja Dundrumi laht

Kogu Guernsey ja Hermi rannik

Jersey foogtkonna ranniku piirkond: kõnealune piirkond koosneb padumerest ja vahetust rannikualast, mis jääb Jersey saare keskmise tõusuveemärgi ja Jersey saare keskmise mõõnavee märgist kolme meremiili kaugusele tõmmatud kujuteldava joone vahele. See asub Saint-Malo lahes, La Manche'i väina lõunaosas.

Kogu Mani saare rannik“.

Artikkel 2

Otsuse 2010/221/EL I lisa tabeli neljanda veeru „Heakskiidetud riiklike meetmetega hõlmatud ala geograafiline piiritlus“ rea „Austrite herpesviirus 1 μνar (OsHV-1 μVar)“ kannet Ühendkuningriigi kohta muudetakse järgmiselt:

„Suurbritannia territoorium, välja arvatud Roachi jõgi, Crouchi jõgi, Blackwateri suudmeala ja Colne'i jõgi Essex'is, põhja Kenti rannikuala, Poole'i sadam (Dorset) ja Teign'i jõgi (Devon)

Põhja-Iirimaa territoorium, v.a Dundrumi ja Killough' laht, Foyle'i, Carlingfordi ja Strangfordi laht

Guernsey territoorium“.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 12. juuli 2018

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  ELT L 328, 24.11.2006, lk 14.

(2)  Komisjoni 31. oktoobri 2008. aasta otsus 2009/177/EÜ, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 2006/88/EÜ seoses seire- ja likvideerimisprogrammide ning liikmesriikide, tsoonide ja piirkondade taudivaba staatusega (ELT L 63, 7.3.2009, lk 15).

(3)  Komisjoni 15. aprilli 2010. aasta otsus 2010/221/EL, millega kiidetakse heaks riiklikud meetmed, millega piiratakse teatavate vesiviljelusloomadel ja looduslikel veeloomadel esinevate taudide mõju kooskõlas nõukogu direktiivi 2006/88/EÜ artikliga 43 (ELT L 98, 20.4.2010, lk 7).


Top