Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0995

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/995, 12. juuli 2018, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2016/2080 pakkumuste esitamise tähtaegade osas

C/2018/4733

OJ L 178, 16.7.2018, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/995/oj

16.7.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 178/4


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/995,

12. juuli 2018,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2016/2080 pakkumuste esitamise tähtaegade osas

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (1),

võttes arvesse komisjoni 18. mai 2016. aasta rakendusmäärust (EL) 2016/1240, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad riikliku sekkumise ja eraladustamistoetuse osas, (2) eriti selle artiklit 28,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2016/2080 (3) avati lõssipulbri müük hankemenetluse teel. Kõnealuse õigusaktiga nähti algselt ette kahe osalise pakkumismenetluse korraldamine kuus, välja arvatud augustis ja detsembris.

(2)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2017/472 (4) muudeti rakendusmäärust (EL) 2016/2080 nii, et vähendati pakkumuste esitamiseks ette nähtud ajavahemike arvu ühe ajavahemikuni kuus ning sellist ajavahemikku ei nähtud enam ette augustiks.

(3)

Osaliste pakkumismenetluste rakendamisel 2018. aastal saadud kogemused on näidanud huvi suurenemist pakkumismenetluste suhtes praegustes turutingimustes. Seepärast on asjakohane taastada pakkumuste esitamiseks ette nähtud algne ajavahemike arv ja näha selline ajavahemik ette augustiks.

(4)

Kuna augusti ajavahemik lõpeb neljandal teisipäeval, on asjakohane septembriks ette näha üksnes üks ajavahemik, et kahe järjestikuse nädala jooksul ei tuleks korraldada kaht pakkumismenetlust.

(5)

Seepärast tuleks rakendusmäärust (EL) 2016/2080 vastavalt muuta.

(6)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) 2016/2080 artikli 2 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Teise osalise ja järgmiste osaliste pakkumismenetluste puhul algab pakkumuste esitamise aeg esimesel tööpäeval pärast eelmise ajavahemiku lõppu. Kõnealused ajavahemikud lõpevad kuu esimesel ja kolmandal teisipäeval kell 11.00 (Brüsseli aja järgi). Augusti ajavahemik lõpeb aga neljandal teisipäeval kell 11.00 (Brüsseli aja järgi), septembri ajavahemik kolmandal teisipäeval kell 11.00 (Brüsseli aja järgi) ja detsembri ajavahemik teisel teisipäeval kell 11.00 (Brüsseli aja järgi). Kui teisipäev on riigipüha, on tähtpäev eelmisel tööpäeval kell 11.00 (Brüsseli aja järgi).“

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 18. juulil 2018.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 12. juuli 2018

Komisjoni nimel

presidendi eest

komisjoni liige

Phil HOGAN


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  ELT L 206, 30.7.2016, lk 71.

(3)  Komisjoni 25. novembri 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/2080, millega avatakse lõssipulbri müük hankemenetluse teel (ELT L 321, 29.11.2016, lk 45).

(4)  Komisjoni 15. märtsi 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/472, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2016/2080 pakkumuste esitamise tähtaegade osas (ELT L 73, 18.3.2017, lk 5).


Top