Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0340

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2018/340, 6. märts 2018, millega koostatakse alalise struktureeritud koostöö raamistikus arendatavate projektide nimekiri

OJ L 65, 8.3.2018, p. 24–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/340/oj

8.3.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 65/24


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2018/340,

6. märts 2018,

millega koostatakse alalise struktureeritud koostöö raamistikus arendatavate projektide nimekiri

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 46 lõiget 6,

võttes arvesse nõukogu 11. detsembri 2017. aasta otsust (ÜVJP) 2017/2315, millega luuakse alaline struktureeritud koostöö ning määratakse kindlaks selles osalevate liikmesriikide nimekiri (1),

võttes arvesse Saksamaa Liitvabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsuse Vabariigi ja Itaalia Vabariigi ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 11. detsembril 2017. aastal vastu otsuse (ÜVJP) 2017/2315.

(2)

Kõnealuse otsuse artikli 4 lõike 2 punktis e sätestatakse, et nõukogu võtab vastu otsuse või soovituse, millega koostatakse alalise struktureeritud koostöö raamistikus arendatavate projektide nimekiri, kajastades nii toetust võimearendusele kui ka vahendite ja võimete raames antavat olulist toetust ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika operatsioonide ja missioonide jaoks.

(3)

Alalises struktureeritud koostöös osalevad liikmesriigid võtsid 11. detsembril 2017 vastu deklaratsiooni, milles määrati kindlaks esialgne nimekiri alalise struktureeritud koostöö raamistikus elluviidava 17 projekti kohta, tuginedes esitatud projektiettepanekutele. Kõnealune deklaratsioon võeti vastu pidades silmas nõukogu poolt 2018. aasta alguses vastu võetavat ametlikku otsust vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikli 46 lõikele 6 ja otsuse (ÜVJP) 2017/2315 artiklile 5.

(4)

Otsuse (ÜVJP) 2017/2315 artikli 5 lõike 2 teises lõigus sätestatakse, et iga üksikprojekti projektiosaliste loetelu lisatakse artikli 4 lõike 2 punktis e osutatud nõukogu otsusele.

(5)

Sidususe tagamiseks kasutatakse kõigi alalise struktureeritud koostöö projektide rakendamisel ühiseid projektijuhtimise reegleid, sealhulgas kohasel juhul reegleid vaatlejate osalemise kohta, mis võetakse vastu otsuse (ÜVJP) 2017/2315 artikli 4 lõike 2 punkti f kohaselt, ning mida üksikprojektidest osa võtvad osalevad liikmesriigid võivad kohandada vastavalt asjaomase projekti vajadustele.

(6)

Seetõttu peaks nõukogu võtma vastu otsuse, millega koostatakse alalise struktureeritud koostöö raamistikus arendatavate projektide nimekiri,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Alalise struktureeritud koostöö raamistikus arendatavad projektid on järgmised:

1)

Euroopa meditsiinistaap;

2)

Euroopa turvaline tarkvaral põhinev raadio (ESSOR);

3)

logistiliste sõlmpunktide võrgustik Euroopas ja operatsioonide toetamine;

4)

sõjaväeline liikuvus;

5)

Euroopa Liidu koolitusmissioonide pädevuskeskus (EU TMCC);

6)

Euroopa vägede Euroopa väljaõppe sertifitseerimiskeskus;

7)

operatsioonide energialahendused (EOF);

8)

katastroofiabi sõjalise võimekuse siirmist võimaldav pakett;

9)

(pool)autonoomsed meresüsteemid meremiinide tõrjemeetmete jaoks (MAS MCM);

10)

sadamate ja mere seire ning kaitse (HARMSPRO);

11)

mereseire täiustamine;

12)

küberohtudele ja -intsidentidele reageerimise teabevahetuse platvorm;

13)

küberturbe kiirreageerimisrühmad ja küberjulgeoleku alane vastastikune abistamine;

14)

ÜJKP missioonide ja operatsioonide strateegilise juhtimise (C2) süsteem;

15)

jalaväesoomuslahinguliikurid/amfiibtankid/kergsoomukid;

16)

kaudne tugi suurtükkidele (EuroArtillery);

17)

EUFORi kriisile reageerimise operatsioonide keskus (EUFOR CROC).

Artikkel 2

Iga üksikprojekti projektiosaliste nimekiri on esitatud lisas.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 6. märts 2018

Nõukogu nimel

eesistuja

F. MOGHERINI


(1)  ELT L 331, 14.12.2017, lk 57.


LISA

Iga üksikprojekti projektiosaliste nimekiri

Projekt

Projektiosalised

1)

Euroopa meditsiinistaap

Saksamaa, Tšehhi Vabariik, Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia, Madalmaad, Rumeenia, Slovakkia, Rootsi

2)

Euroopa turvaline tarkvaral põhinev raadio (ESSOR)

Prantsusmaa, Belgia, Saksamaa, Itaalia, Madalmaad, Poola, Portugal, Soome

3)

Logistiliste sõlmpunktide võrgustik Euroopas ja operatsioonide toetamine

Saksamaa, Belgia, Bulgaaria, Kreeka, Hispaania, Prantsusmaa, Horvaatia, Itaalia, Küpros, Ungari, Madalmaad, Sloveenia, Slovakkia

4)

Sõjaväeline liikuvus

Madalmaad, Belgia, Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Saksamaa, Eesti, Kreeka, Hispaania, Prantsusmaa, Horvaatia, Itaalia, Küpros, Läti, Leedu, Luksemburg, Ungari, Austria, Poola, Portugal, Rumeenia, Sloveenia, Slovakkia, Soome, Rootsi

5)

Euroopa Liidu koolitusmissioonide pädevuskeskus (EU TMCC)

Saksamaa, Belgia, Tšehhi Vabariik, Iirimaa, Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia, Küpros, Luksemburg, Madalmaad, Austria, Rumeenia, Rootsi

6)

Euroopa vägede Euroopa väljaõppe sertifitseerimiskeskus

Itaalia, Kreeka

7)

Operatsioonide energialahendused (EOF)

Prantsusmaa, Belgia, Hispaania, Itaalia

8)

Katastroofiabi sõjalise võimekuse siirmist võimaldav pakett

Itaalia, Kreeka, Hispaania, Horvaatia, Austria

9)

(Pool)autonoomsed meresüsteemid meremiinide tõrjemeetmete jaoks (MAS MCM)

Belgia, Kreeka, Läti, Madalmaad, Portugal, Rumeenia

10)

Sadamate ja mere seire ning kaitse (HARMSPRO)

Itaalia, Kreeka, Hispaania, Portugal

11)

Mereseire täiustamine;

Kreeka, Bulgaaria, Iirimaa, Hispaania, Horvaatia, Itaalia, Küpros

12)

Küberohtudele ja -intsidentidele reageerimise teabevahetuse platvorm

Kreeka, Hispaania, Itaalia, Küpros, Ungari, Austria, Portugal

13)

Küberturbe kiirreageerimisrühmad ja küberjulgeoleku alane vastastikune abistamine

Leedu, Hispaania, Prantsusmaa, Horvaatia, Madalmaad, Rumeenia, Soome

14)

ÜJKP missioonide ja operatsioonide strateegilise juhtimise (C2) süsteem

Hispaania, Saksamaa, Itaalia, Portugal

15)

Jalaväesoomuslahinguliikurid/amfiibtankid/kergsoomukid

Itaalia, Kreeka, Slovakkia

16)

Kaudne tugi suurtükkidele (EuroArtillery)

Slovakkia, Itaalia

17)

EUFORi kriisile reageerimise operatsioonide keskus (EUFOR CROC)

Saksamaa, Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia, Küpros


Top