Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0174

Komisjoni määrus (EL) 2018/174, 2. veebruar 2018, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1177/2003 tulu ja elutingimusi käsitleva ühenduse statistika (EU-SILC) kohta seoses ebasoodsate asjaolude põlvkondadevahelist ülekandumist, leibkonna koosseisu ja tulu muutumist käsitlevate teiseste sihtmuutujate 2019. aasta loeteluga (EMPs kohaldatav tekst )

C/2018/0538

OJ L 32, 6.2.2018, p. 35–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/174/oj

6.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 32/35


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2018/174,

2. veebruar 2018,

millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1177/2003 tulu ja elutingimusi käsitleva ühenduse statistika (EU-SILC) kohta seoses ebasoodsate asjaolude põlvkondadevahelist ülekandumist, leibkonna koosseisu ja tulu muutumist käsitlevate teiseste sihtmuutujate 2019. aasta loeteluga

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. juuni 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1177/2003 tulu ja elutingimusi käsitleva ühenduse statistika (EU-SILC) kohta, (1) eriti selle artikli 15 lõike 2 punkti f,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 1177/2003 kehtestati tulu ja elutingimusi käsitleva Euroopa statistika süstemaatiliseks koostamiseks ühine raamistik, millega tagatakse, et riiklikul ja liidu tasandil on kättesaadavad võrreldavad ja ajakohastatud läbilõike- ja kestevandmed tulu ning vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse taseme ja struktuuri kohta.

(2)

Määruse (EÜ) nr 1177/2003 artikli 15 lõike 2 punkti f kohaselt võetakse igal aastal vastu rakendusmeetmed, et määrata kindlaks EU-SILCi läbilõikeosasse asjaomasel aastal lisatavad teisesed sihtvaldkonnad ja -muutujad. Seepärast tuleks vastu võtta rakendusmeetmed, millega määratakse kindlaks ebasoodsate asjaolude põlvkondadevahelist ülekandumist, leibkonna koosseisu ja tulu muutumist käsitleva 2019. aasta mooduli teisesed sihtmuutujad ja nende identifikaatorid.

(3)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas Euroopa statistikasüsteemi komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

EU-SILCi läbilõikeosasse kuuluva ebasoodsate asjaolude põlvkondadevahelist ülekandumist, leibkonna koosseisu ja tulu muutumist käsitleva 2019. aasta mooduli teiseste sihtmuutujate ja identifikaatorite loetelu on esitatud lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 2. veebruar 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 165, 3.7.2003, lk 1.


LISA

EU-SILCi läbilõikeosasse kuuluva ebasoodsate asjaolude põlvkondadevahelist ülekandumist, leibkonna koosseisu ja tulu muutumist käsitleva 2019. aasta mooduli teisesed sihtmuutujad ja identifikaatorid on järgmised.

1.   Üksused

Ebasoodsate asjaolude põlvkondadevahelist ülekandumist kajastavate muutujate andmed esitatakse kõigi praeguste leibkonnaliikmete kohta või asjakohasel juhul kõigi valitud andmeesitajate kohta, kelle vanus on üle 24 ja alla 60 aasta.

Tulu muutumist ja leibkonna koosseisu kajastav teave esitatakse leibkondade tasandil ja see kajastab kogu leibkonda.

2.   Andmete kogumise viis

Üksikisiku tasandi muutujate puhul on andmete kogumise viisiks isikuküsitlus kõigi leibkonnaliikmetega või asjakohasel juhul kõigi valitud andmeesitajatega, kelle vanus on üle 24 ja alla 60 aasta.

Leibkonna tasandi muutujate puhul on andmete kogumise viisiks isikuküsitlus leibkonna andmeesitajaga.

Kui asjaomane isik ajutiselt puudub või on vastamisvõimetu, on erandina lubatud vahendatud küsitlus.

3.   Vaatlusperiood

Ebasoodsate asjaolude põlvkondadevahelist ülekandumist kajastavate muutujate puhul on vaatlusperiood aeg, mil küsitletav oli umbes 14aastane.

Tulu muutumist ja leibkonna koosseisu kajastavate muutujate puhul (leibkonnamaatriks) on vaatlusperiood praegune aeg.

4.   Ebasoodsate asjaolude põlvkondadevahelise ülekandumise alased mõisted

1)   Isa: inimene, keda küsitletav pidas oma isaks, kui ta oli 14aastane. Üldiselt on isa bioloogiline isa, aga kui küsitletav pidas vaatlusperioodil oma isaks kedagi teist, peavad vastused käsitlema seda inimest, isegi kui bioloogiline isa elas ja oli teada.

2)   Ema: inimene, keda küsitletav pidas oma emaks, kui ta oli 14aastane. Üldiselt on ema bioloogiline ema, aga kui küsitletav pidas vaatlusperioodil oma emaks kedagi teist, peavad vastused käsitlema seda inimest, isegi kui bioloogiline ema elas ja oli teada.

3)   Leibkond: leibkond, kus andmeesitaja elas, kui ta oli 14aastane.

Kui andmeesitaja vanemad olid lahutatud või elasid eraldi ja olid võrdselt tema hooldajad (pool aega kumbki lapsevanem), antakse andmeesitajale valikuvõimalus valida emb-kumb leibkond kas

objektiivsel alusel, st selle järgi, mis oli tema põhiaadress, kui ta oli 14aastane (vastavalt sellele, mis oli tema aadress rahvastikuregistris ja/või isikut tõendaval dokumendil), või

subjektiivsel alusel, st. selle järgi, kus ta tundis end rohkem kodus olevat, kui ta oli 14aastane.

Kui andmeesitaja vanemad olid lahutatud või elasid eraldi ning ei olnud võrdselt tema hooldajad, käsitatakse leibkonnana seda leibkonda, kus vastaja elas kogu aeg või enamasti.

Teisesed sihtmuutujad tuleb komisjonile (Eurostat) saata leibkonnaandmete toimikus (H-toimik) ja isikuandmete toimikus (P-toimik) esmaste sihtmuutujate järel.

 

Testmoodul 2019

Ebasoodsate asjaolude ülekandumine ühelt põlvkonnalt teisele

Muutuja

Kood

Sihtmuutuja

Perekonna andmed

PT220

 

Leibkonna tüüp, kui vastaja oli 14aastane

1

Tavaleibkond

2

Elas asutusleibkonnas või institutsioonis

PT220_F

1

Täidetud

– 1

Täitmata

– 3

Ei ole „valitud andmeesitaja“

– 6

Ei ole vanuses 25–59

– 7

Ei kohaldata (RB010≠2019)

PT230

 

Kas vastaja elas koos emaga, kui ta oli 14aastane?

1

Jah

2

Ema ei elanud samas leibkonnas, kuid me pidasime ühendust

3

Ema ei elanud samas leibkonnas ja meil puudus ka kontakt

4

Ei, ema oli surnud

PT0230_F

1

Täidetud

– 1

Täitmata

– 2

Ei kohaldata (elas asutusleibkonnas või institutsioonis)

– 3

Ei ole „valitud andmeesitaja“

– 6

Ei ole vanuses 25–59

– 7

Ei kohaldata (RB010≠2019)

PT240

 

Kas vastaja elas koos isaga, kui ta oli 14aastane?

1

Jah

2

Isa ei elanud samas leibkonnas, kuid me pidasime ühendust

3

Isa ei elanud samas leibkonnas ja meil puudus ka kontakt

4

Ei, isa oli surnud

PT240_F

1

Täidetud

– 1

Täitmata

– 2

Ei kohaldata (elas asutusleibkonnas või institutsioonis)

– 3

Ei ole „valitud andmeesitaja“

– 6

Ei ole vanuses 25–59

– 7

Ei kohaldata (RB010≠2019)

PT020

 

Mitu täiskasvanut elas leibkonnas, kui vastaja oli 14aastane?

Arv (kahekohaline) 0–99

PT020_F

1

Täidetud

– 1

Täitmata

– 2

Ei kohaldata (elas asutusleibkonnas või institutsioonis)

– 3

Ei ole „valitud andmeesitaja“

– 6

Ei ole vanuses 25–59

– 7

Ei kohaldata (RB010≠2019)

PT030

 

Mitu last elas leibkonnas, kui vastaja oli 14aastane?

Arv (kahekohaline) 0–99

PT030_F

1

Täidetud

– 1

Täitmata

– 2

Ei kohaldata (elas asutusleibkonnas või institutsioonis)

– 3

Ei ole „valitud andmeesitaja“

– 6

Ei ole vanuses 25–59

– 7

Ei kohaldata (RB010≠2019)

PT040

 

Mitu töötavat isikut elas leibkonnas, kui vastaja oli 14aastane?

Arv (kahekohaline) 0–99

PT040_F

1

Täidetud

– 1

Täitmata

– 2

Ei kohaldata (elas asutusleibkonnas või institutsioonis)

– 3

Ei ole „valitud andmeesitaja“

– 6

Ei ole vanuses 25–59

– 7

Ei kohaldata (RB010≠2019)

PT250

 

Mis tüüpi asulas vastaja elas, kui ta oli 14aastane?

1

Suurlinn (üle 100 000 elaniku)

2

Linn või eeslinn (10 000 – 100 000 elanikku)

3

Maakoht, väikelinn või küla (alla 10 000 elaniku)

PT250_F

1

Täidetud

– 1

Täitmata

– 2

Ei kohaldata (elas asutusleibkonnas või institutsioonis)

– 3

Ei ole „valitud andmeesitaja“

– 6

Ei ole vanuses 25–59

– 7

Ei kohaldata (RB010≠2019)

PT210

 

Omandisuhe elamispinna suhtes, kui vastaja oli 14aastane

1

Omanduses

2

Renditud

3

Eluase oli tasuta

– 1

Ei oska öelda

PT210_F

1

Täidetud

– 1

Täitmata

– 2

Ei kohaldata (elas asutusleibkonnas või institutsioonis)

– 3

Ei ole „valitud andmeesitaja“

– 6

Ei ole vanuses 25–59

– 7

Ei kohaldata (RB010≠2019)

Vanemate taust

PT060

 

Isa sünniriik

 

Isa sünniriik (SCL GEO kahetäheline kood)

– 1

Ei oska öelda

PT060_F

1

Täidetud

– 1

Täitmata

– 2

Ei kohaldata (elas asutusleibkonnas või institutsioonis)

– 3

Ei ole „valitud andmeesitaja“

– 5

Ei kohaldata (isa viibis eemal ja temaga puudus kontakt või oli surnud)

– 6

Ei ole vanuses 25–59

– 7

Ei kohaldata (RB010≠2019)

PT070

 

Isa kodakondsus

 

Peamine riik, mille kodakondsus tal oli (SCL GEO kahetäheline kood)

– 1

Ei oska öelda

PT070_F

1

Täidetud

– 1

Täitmata

– 2

Ei kohaldata (elas asutusleibkonnas või institutsioonis)

– 3

Ei ole „valitud andmeesitaja“

– 5

Ei kohaldata (isa viibis eemal ja temaga puudus kontakt või oli surnud)

– 6

Ei ole vanuses 25–59

– 7

Ei kohaldata (RB010≠2019)

PT090

 

Ema sünniriik

 

Ema sünniriik (SCL GEO kahetäheline kood)

– 1

Ei oska öelda

PT090_F

1

Täidetud

– 1

Täitmata

– 2

Ei kohaldata (elas asutusleibkonnas või institutsioonis)

– 3

Ei ole „valitud andmeesitaja“

– 5

Ei kohaldata (ema viibis eemal ja temaga puudus kontakt või oli surnud)

– 6

Ei ole vanuses 25–59

– 7

Ei kohaldata (RB010≠2019)

PT100

 

Ema kodakondsus

 

Peamine riik, mille kodakondsus tal oli (SCL GEO kahetäheline kood)

– 1

Ei oska öelda

PT100_F

1

Täidetud

– 1

Täitmata

– 2

Ei kohaldata (elas asutusleibkonnas või institutsioonis)

– 3

Ei ole „valitud andmeesitaja“

– 5

Ei kohaldata (ema viibis eemal ja temaga puudus kontakt või oli surnud)

– 6

Ei ole vanuses 25–59

– 7

Ei kohaldata (RB010≠2019)

Andmed hariduse kohta

PT110

 

Isa kõrgeim omandatud haridustase

1

Madal haridustase (alus- või algharidus või keskhariduse madalam aste)

2

Keskmine haridustase (keskhariduse ülemine aste, kutsekeskharidus või kutseõpe keskhariduse baasil)

3

Kõrge haridustase (keskeri- ja tehnikumiharidus keskhariduse baasil, bakalaureus või sellega võrdsustatud haridus, magister või sellega võrdsustatud haridus, doktor või sellega võrdsustatud haridus)

– 1

Ei oska öelda

PT110_F

1

Täidetud

– 1

Täitmata

– 2

Ei kohaldata (elas asutusleibkonnas või institutsioonis)

– 3

Ei ole „valitud andmeesitaja“

– 5

Ei kohaldata (isa viibis eemal ja temaga puudus kontakt või oli surnud)

– 6

Ei ole vanuses 25–59

– 7

Ei kohaldata (RB010≠2019)

PT120

 

Ema kõrgeim omandatud haridustase

1

Madal haridustase (alus- või algharidus või keskhariduse madalam aste)

2

Keskmine haridustase (keskhariduse ülemine aste, kutsekeskharidus või kutseõpe keskhariduse baasil)

3

Kõrge haridustase (keskeri- ja tehnikumiharidus keskhariduse baasil, bakalaureus või sellega võrdsustatud haridus, magister või sellega võrdsustatud haridus, doktor või sellega võrdsustatud haridus)

– 1

Ei oska öelda

PT120_F

1

Täidetud

– 1

Täitmata

– 2

Ei kohaldata (elas asutusleibkonnas või institutsioonis)

– 3

Ei ole „valitud andmeesitaja“

– 5

Ei kohaldata (ema viibis eemal ja temaga puudus kontakt või oli surnud)

– 6

Ei ole vanuses 25–59

– 7

Ei kohaldata (RB010≠2019)

Andmed töötamise kohta

PT130

 

Isa tööhõiveseisund, kui vastaja oli 14aastane

1

Täisajaga töötav töötaja

2

Osaajaga töötav töötaja

3

Töötas füüsilisest isikust ettevõtjana või pereettevõttes

4

Töötu/tööotsija

5

Pensionär

6

Alalise puudega ja/või töövõimetu

7

Tegi koduseid töid ja hooldas

8

Muu mitteaktiivne isik

– 1

Ei oska öelda

PT130_F

1

Täidetud

– 1

Täitmata

– 2

Ei kohaldata (elas asutusleibkonnas või institutsioonis)

– 3

Ei ole „valitud andmeesitaja“

– 5

Ei kohaldata (isa viibis eemal ja temaga puudus kontakt või oli surnud)

– 6

Ei ole vanuses 25–59

– 7

Ei kohaldata (RB010≠2019)

PT140

 

Kas isa töötas juhtival ametikohal, kui vastaja oli 14aastane?

1

Jah

2

Ei

– 1

Ei oska öelda

PT140_F

1

Täidetud

– 1

Täitmata

– 2

Ei kohaldata (elas asutusleibkonnas või institutsioonis)

– 3

Ei ole „valitud andmeesitaja“

– 4

Ei kohaldata (isa ei töötanud / ei olnud töösuhtes)

– 5

Ei kohaldata (isa viibis eemal ja temaga puudus kontakt või oli surnud)

– 6

Ei ole vanuses 25–59

– 7

Ei kohaldata (RB010≠2019)

PT150

 

Isa amet, kui vastaja oli 14aastane

 

ISCO-08(COM) kood (ühekohaline)

– 1

Ei oska öelda

PT150_F

1

Täidetud

– 1

Täitmata

– 2

Ei kohaldata (elas asutusleibkonnas või institutsioonis)

– 3

Ei ole „valitud andmeesitaja“

– 4

Ei kohaldata (isa ei töötanud / ei olnud töösuhtes)

– 5

Ei kohaldata (isa viibis eemal ja temaga puudus kontakt või oli surnud)

– 6

Ei ole vanuses 25–59

– 7

Ei kohaldata (RB010≠2019)

PT160

 

Ema tööhõiveseisund, kui vastaja oli 14aastane

1

Täisajaga töötav töötaja

2

Osaajaga töötav töötaja

3

Töötas füüsilisest isikust ettevõtjana või pereettevõttes

4

Töötu/tööotsija

5

Pensionär

6

Alalise puudega ja/või töövõimetu

7

Tegi koduseid töid ja hooldas

8

Muu mitteaktiivne isik

– 1

Ei oska öelda

PT160_F

1

Täidetud

– 1

Täitmata

– 2

Ei kohaldata (elas asutusleibkonnas või institutsioonis)

– 3

Ei ole „valitud andmeesitaja“

– 5

Ei kohaldata (ema viibis eemal ja temaga puudus kontakt või oli surnud)

– 6

Ei ole vanuses 25–59

– 7

Ei kohaldata (RB010≠2019)

PT170

 

Kas ema töötas juhtival ametikohal, kui vastaja oli 14aastane?

1

Jah

2

Ei

– 1

Ei oska öelda

PT170_F

1

Täidetud

– 1

Täitmata

– 2

Ei kohaldata (elas asutusleibkonnas või institutsioonis)

– 3

Ei ole „valitud andmeesitaja“

– 4

Ei kohaldata (ema ei töötanud / ei olnud töösuhtes)

– 5

Ei kohaldata (ema viibis eemal ja temaga puudus kontakt või oli surnud)

– 6

Ei ole vanuses 25–59

– 7

Ei kohaldata (RB010≠2019)

PT180

 

Ema amet, kui vastaja oli 14aastane

 

ISCO-08(COM) kood (ühekohaline)

– 1

Ei oska öelda

PT180_F

1

Täidetud

– 1

Täitmata

– 2

Ei kohaldata (elas asutusleibkonnas või institutsioonis)

– 3

Ei ole „valitud andmeesitaja“

– 4

Ei kohaldata (ema ei töötanud / ei olnud töösuhtes)

– 5

Ei kohaldata (ema viibis eemal ja temaga puudus kontakt või oli surnud)

– 6

Ei ole vanuses 25–59

– 7

Ei kohaldata (RB010≠2019)

Materiaalne puudus

PT190

 

Leibkonna rahaline olukord, kui vastaja oli 14aastane

1

Väga halb

2

Halb

3

Mõõdukalt halb

4

Mõõdukalt hea

5

Hea

6

Väga hea

– 1

Ei oska öelda

PT190_F

1

Täidetud

– 1

Täitmata

– 2

Ei kohaldata (elas asutusleibkonnas või institutsioonis)

– 3

Ei ole „valitud andmeesitaja“

– 6

Ei ole vanuses 25–59

– 7

Ei kohaldata (RB010≠2019)

PT260

 

Kas kooli jaoks hädavajalik (õpikud ja varustus) oli olemas, kui vastaja oli 14aastane?

1

Jah

2

Ei (rahapuuduse tõttu)

3

Ei (muudel põhjustel)

PT260_F

1

Täidetud

– 1

Täitmata

– 2

Ei kohaldata (elas asutusleibkonnas või institutsioonis)

– 3

Ei ole „valitud andmeesitaja“

– 6

Ei ole vanuses 25–59

– 7

Ei kohaldata (RB010≠2019)

PT270

 

Kas vastaja sai 14aastasena iga päev liha-, kana- või kalatoitu (või samaväärset taimetoitu)?

1

Jah

2

Ei (rahapuuduse tõttu)

3

Ei (muudel põhjustel)

PT270_F

1

Täidetud

– 1

Täitmata

– 2

Ei kohaldata (elas asutusleibkonnas või institutsioonis)

– 3

Ei ole „valitud andmeesitaja“

– 6

Ei ole vanuses 25–59

– 7

Ei kohaldata (RB010≠2019)

PT280

 

Kas vastajal oli 14aastasena ühenädalane puhkus kodunt eemal?

1

Jah

2

Ei (rahapuuduse tõttu)

3

Ei (muudel põhjustel)

PT280_F

1

Täidetud

– 1

Täitmata

– 2

Ei kohaldata (elas asutusleibkonnas või institutsioonis)

– 3

Ei ole „valitud andmeesitaja“

– 6

Ei ole vanuses 25–59

– 7

Ei kohaldata (RB010≠2019)

 

Valikuline testmoodul 2019

Sissetulekute ja leibkonna koosseisu muutumine

Muutuja

Kood

Sihtmuutuja

HI010

 

Sissetuleku muutumine võrreldes eelmise aastaga (MITTEKOHUSTUSLIK)

1

Suurenes

2

Jäi enam-vähem samaks

3

Vähenes

HI010_F

1

Täidetud

– 1

Täitmata

– 3

Ei ole „valitud andmeesitaja“

– 7

Ei kohaldata (RB010≠2019)

HI020

 

Suurenemise põhjus (MITTEKOHUSTUSLIK)

1

Palga indekseerimine/ümberhindamine

2

Tööaja pikenemine või palgatõus (samal töökohal)

3

Tööturule naasmine pärast haigust, lapse sündi, lapsehoolduspuhkust või lapse või haige või puudega isiku hooldamist

4

Tööleminek või töökohavahetus

5

Muutus leibkonna koosseisus

6

Sotsiaaltoetuste suurenemine

7

Muud

HI020_F

1

Täidetud

– 1

Täitmata

– 2

Ei kohaldata (HI010≠1)

– 3

Ei ole „valitud andmeesitaja“

– 7

Ei kohaldata (RB010≠2019)

HI030

 

Sissetuleku vähenemise põhjus (MITTEKOHUSTUSLIK)

1

Tööaja lühenemine, palga vähenemine (samal töökohal), soovimatu palga vähenemine füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsedes

2

Lapse sünd või lapsehoolduspuhkus, lapse, haige või puudega isiku hooldamine

3

Töökohavahetus

4

Töö kaotus, töötuks jäämine, (oma) ettevõtte pankrot

5

Töövõime kaotus haigestumise või puude tõttu

6

Lahutus, kooselu lõppemine või muu muutus leibkonna koosseisus

7

Pensionile jäämine

8

Sotsiaaltoetuste vähenemine

9

Muud

HI030_F

1

Täidetud

– 1

Täitmata

– 2

Ei kohaldata (HI010≠3)

– 3

Ei ole „valitud andmeesitaja“

– 7

Ei kohaldata (RB010≠2019)

HI040

 

Tulevane sissetulek (MITTEKOHUSTUSLIK)

1

Suureneb

2

Jääb samaks

3

Väheneb

HI040_F

1

Täidetud

– 1

Täitmata

– 3

Ei ole „valitud andmeesitaja“

– 7

Ei kohaldata (RB010≠2019)

HGYX (1)

 

Leibkonnamaatriks (MITTEKOHUSTUSLIK)  (2)

10

Elukaaslane (madal)

11

Abikaasa / registreeritud elukaaslane (kõrge)

12

Partner/vabaabielukaaslane (kõrge)

20

Poeg/tütar (madal)

21

Bioloogiline/lapsendatud poeg/tütar (kõrge)

22

Võõraspoeg/-tütar (kõrge)

30

Väimees/minia (madal; kõrge)

40

Lapselaps (madal; kõrge)

50

Vanem (madal)

51

Bioloogiline vanem / lapsendanud vanem (kõrge)

52

Võõrasvanem (kõrge)

60

Abikaasa vanem (madal; kõrge)

70

Vanavanem (madal; kõrge)

80

Vend/õde (madal)

81

Bioloogiline vend/õde (kõrge)

82

Võõrasvend/-õde (kõrge)

90

Muu sugulane (madal; kõrge)

95

Muu isik, kellega sugulus puudub (madal; kõrge)

99

Andmeid ei esitatud (madal; kõrge)

HGYX_F

1

Täidetud

– 1

Täitmata

– 2

Ei ole asjakohane (ühe inimesega leibkond)

– 7

Ei ole asjakohane (RB010≠2019)


(1)  X = 1,…, isikute arv leibkonnas – 1

Y = 2,…, isikute arv leibkonnas

Y > X.

(2)  Kasutada tuleb vastuse detailsusastet „madal“ või „kõrge“ või mõlemat.


Top