Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2454

Nõukogu määrus (EL) 2017/2454, 5. detsember 2017, millega muudetakse määrust (EL) nr 904/2010 halduskoostöö ning maksupettuste vastase võitluse kohta käibemaksu valdkonnas

OJ L 348, 29.12.2017, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2454/oj

29.12.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 348/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2017/2454,

5. detsember 2017,

millega muudetakse määrust (EL) nr 904/2010 halduskoostöö ning maksupettuste vastase võitluse kohta käibemaksu valdkonnas

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 113,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust (1),

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (2),

toimides seadusandliku erimenetluse kohaselt

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määruses (EL) nr 904/2010 (3) on sätestatud õigusnormid, mis käsitlevad liikmesriikide poolt teabe vahetamist ja säilitamist eesmärgiga kehtestada nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ (4) XII jaotise 6. peatükis ette nähtud erikorrad.

(2)

Kõnealuste erikordade kohaldamisala laiendamine kaupade kaugmüügile ja muudele kui telekommunikatsiooni-, ringhäälingu- ja elektrooniliselt osutatavatele teenustele alates 1. jaanuarist 2021 nõuab registreerimisliikmesriigi ja tarbimisliikmesriigi vahelist teabevahetust ning rahaülekandeid käsitlevate käesoleva määruse sätete kohaldamisala laiendamist.

(3)

Tulenevalt erikordade laiendatud kohaldamisalast, mis hõlmab ka kaupade kaugmüüki ja kõiki teenuseid, suureneb märkimisväärselt käibedeklaratsioonis kajastatavate tehingute arv. Et registreerimisliikmesriigil oleks piisavalt aega maksukohustuslaste poolt erikorra alusel esitatud käibedeklaratsioonide käsitlemiseks, tuleks käibedeklaratsiooniga hõlmatud teabe edastamise ja igale tarbimisliikmesriigile makstava käibemaksusumma ülekandmise tähtaega pikendada 10 päeva võrra.

(4)

Erikordade kohaldamise laiendamine kolmandatelt territooriumidelt või kolmandatest riikidest imporditud kaupade kaugmüügile nõuab, et impordi liikmesriigi tolliasutusel oleks võimalik tuvastada väikesaadetistes sisalduvate kaupade import, millelt tuleb käibemaksu tasuda mõne erikorra alusel. Seetõttu tuleks registreerimise number, mille alusel käibemaksu tasutakse, edastada eelnevalt, et tolliasutustel oleks võimalik kontrollida selle kehtivust kaupade importimise ajal.

(5)

Registreerimisliikmesriik ja kõik tarbimisliikmesriigid, kuhu kaupu tarnitakse või kus teenuseid osutatakse, võivad esitada erikorda kasutavatele maksukohustuslastele arvestusandmete esitamise taotlusi ja viia nende suhtes läbi haldusuurimisi. Selleks et vähendada ettevõtjate jaoks halduskoormust ja nõuete täitmisega seotud kulusid ning maksuhaldurite jaoks korduvate andmetaotluste ja haldusuurimiste arvu ning vältida topelttööd, peaks taotlusi ja uurimisi, niivõrd kui see on võimalik, koordineerima registreerimisliikmesriik.

(6)

Selleks et lihtsustada erikordade kohaldamist puudutavate statistiliste andmete kogumist, peaks komisjonil olema õigus võtta välja erikordadega seotud statistilisi ja diagnostilisi koondandmeid, näiteks liikmesriikide vahetatavate eri liiki elektrooniliste sõnumite arv, välja arvatud individuaalseid maksukohustuslasi puudutav teave.

(7)

Teave, mida maksukohustuslane peab erikordade kohaldamisega seoses esitama ja liikmesriigid omavahel vahetama, ning teabe esitamise ja vahetamise tehnilised üksikasjad, sealhulgas ühised elektroonilised sõnumid, tuleks kindlaks määrata vastavalt käesolevas määruses sätestatud komiteemenetlusele.

(8)

Võttes arvesse aega, mida on vaja käesoleva määruse rakendamiseks vajalike meetmete kehtestamiseks ja selleks, et liikmesriikidel oleks võimalik kohandada käibemaksukohustuse registreerimiseks ning käibemaksu deklareerimiseks ja tasumiseks mõeldud IT-süsteeme, ning selleks, et võtta arvesse nõukogu direktiivi (EL) 2017/2455 (5) artikliga 2 ette nähtud muudatusi, tuleks käesolevat määrust kohaldada nende muudatuste kohaldamise kuupäevast.

(9)

Määrust (EL) nr 904/2010 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EL) nr 904/2010 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 1 lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4.   Käesolevas määruses sätestatakse ka eeskirjad ja menetlused direktiivi 2006/112/EÜ XII jaotise 6. peatükis sätestatud erikordade kohaselt tarnitud kaupu ja osutatud teenuseid käsitleva käibemaksuteabe elektrooniliseks vahetamiseks ja samuti mis tahes hilisemaks teabevahetuseks ning erikordadega hõlmatud kaupade ja teenuste puhul raha ülekandmiseks liikmesriikide pädevate asutuste vahel.“

2)

Artikli 2 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Iga erikorra suhtes kohaldamisele kuuluvaid direktiivi 2006/112/EÜ artiklites 358, 358a, 369a ja 369 l sisalduvaid mõisteid kasutatakse ka käesoleva määruse kohaldamisel.“

3)

Artikli 17 lõike 1 punkt d asendatakse järgmisega:

„d)

teave, mida ta kogub direktiivi 2006/112/EÜ artiklite 360, 361, 364, 365, 369c, 369f, 369 g, 369o, 369p, 369s ja 369t alusel.“

4)

Artikli 17 lõikesse 1 lisatakse järgmine punkt:

„e)

andmed direktiivi 2006/112/EÜ artiklis 369q osutatud käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrite kohta, mille ta on väljastanud, ning iga liikmesriigi väljastatud käibemaksukohustuslasena registreerimise numbri kohta artikli 143 lõike 1 punkti ca alusel käibemaksust vabastatud imporditud kaupade koguväärtus igas kuus.“

5)

Artikli 17 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Lõike 1 punktides b, c, d ja e osutatud teabe kohta tehtava automaatse päringu tehnilised üksikasjad võetakse vastu artikli 58 lõikega 2 ettenähtud korras.“

6)

Artiklit 31 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Iga liikmesriigi pädevad asutused tagavad, et ühendusesiseste kaubatarnete või ühendusesisese teenuseosutamisega seotud isikutel ning teenuseid osutavatel ühendusevälistel maksukohustuslastel on õigus saada selliste tehingute tarbeks elektroonilise kinnituse iga konkreetse isiku käibemaksukohustuslasena registreerimise numbri kehtivuse kohta, samuti asjaomase isiku nime ja aadressi. Kõnealune teave peab vastama artiklis 17 osutatud andmetele.“;

b)

lõige 3 jäetakse välja.

7)

XI peatükki muudetakse järgmiselt:

a)

2. jao pealkiri asendatakse järgmisega:

„Sätted, mida kohaldatakse alates 1. Jaanuarist 2015 kuni 31. Detsembrini 2020“;

b)

lisatakse järgmine jagu:

„3. JAGU

Alates 1. Jaanuarist 2021 kohaldatavad sätted

1. alajagu

Üldsätted

Artikkel 47a

Käesoleva jao sätteid kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2021.

2. alajagu

Teabevahetus

Artikkel 47b

1.   Liikmesriigid näevad ette, et teave, mille direktiivi 2006/112/EÜ XII jaotise 6. peatüki 2. jaos sätestatud erikorda kasutav maksukohustuslane esitab registreerimisliikmesriigile oma maksustava tegevuse alustamisel vastavalt kõnealuse direktiivi artiklile 361, esitatakse elektrooniliselt. Sarnased andmed sellise maksukohustuslase registreerimiseks, kes kasutab direktiivi 2006/112/EÜ XII jaotise 6. peatüki 3. jaos sätestatud erikorda, esitatakse kõnealuse direktiivi artikli 369c kohaselt maksustatava tegevuse alustamisel elektrooniliselt. Mis tahes muudatused direktiivi 2006/112/EÜ artikli 361 lõike 2 ja artikli 369c kohaselt esitatud teabes esitatakse samuti elektrooniliselt.

2.   Registreerimisliikmesriik edastab lõikes 1 osutatud teabe elektrooniliselt teiste liikmesriikide pädevatele asutustele kümne päeva jooksul selle kuu lõpust, mil teave saadi maksukohustuslaselt, kes kasutab ühte direktiivi 2006/112/EÜ XII jaotise 6. peatüki 2. ja 3. jaos sätestatud erikordadest. Registreerimisliikmesriik teatab samal viisil teiste liikmesriikide pädevatele asutustele kõnealuses 2. ja 3. jaos osutatud käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrid.

3.   Registreerimisliikmesriik teatab viivitamata elektrooniliselt teiste liikmesriikide pädevatele asutustele sellest, kui maksukohustuslane, kes kasutab ühte direktiivi 2006/112/EÜ XII jaotise 6. peatüki 2. ja 3. jaos sätestatud erikordadest, arvatakse asjaomase erikorra kohaldamisalast välja.

Artikkel 47c

1.   Liikmesriigid näevad ette, et teave, mille direktiivi 2006/112/EÜ XII jaotise 6. peatüki 4. jaos sätestatud erikorda kasutav maksukohustuslane või tema vahendaja esitab registreerimisliikmesriigile oma maksustatava tegevuse alustamisel vastavalt kõnealuse direktiivi artikli 369p lõigetele 1, 2 ja 2a, esitatakse elektrooniliselt. Mis tahes muudatused direktiivi 2006/112/EÜ artikli 369p lõike 3 kohaselt esitatud teabes esitatakse samuti elektrooniliselt.

2.   Registreerimisliikmesriik edastab lõikes 1 osutatud teabe elektrooniliselt teiste liikmesriikide pädevatele asutustele kümne päeva jooksul selle kuu lõpust, mil teave saadi maksukohustuslaselt, kes kasutab direktiivi 2006/112/EÜ XII jaotise 6. peatüki 4. jaos sätestatud erikorda, või, kui see on asjakohane, tema vahendajalt. Registreerimisliikmesriik teatab samal viisil teiste liikmesriikide pädevatele asutustele kõnealuse erikorra kohaldamiseks antud individuaalse käibemaksukohustuslasena registreerimise numbri.

3.   Registreerimisliikmesriik teatab viivitamata elektrooniliselt teiste liikmesriikide pädevatele asutustele sellest, kui direktiivi 2006/112/EÜ XII jaotise 6. peatüki 4. jaos sätestatud erikorda kasutav maksukohustuslane või, kui see on asjakohane, tema vahendaja, registrist kustutatakse.

Artikkel 47d

1.   Liikmesriigid näevad ette, et käibedeklaratsioon koos direktiivi 2006/112/EÜ artiklites 365, 369 g ja 369t sätestatud andmetega esitatakse elektrooniliselt.

2.   Registreerimisliikmesriik edastab lõikes 1 osutatud teabe elektrooniliselt asjaomase tarbimisliikmesriigi pädevale asutusele hiljemalt 20 päeva jooksul pärast selle kuu lõppu, mil käibedeklaratsioon saadi.

Registreerimisliikmesriik edastab ka direktiivi 2006/112/EÜ artikli 369g lõikes 2 sätestatud teabe kõigi muude selliste liikmesriikide pädevatele asutustele, kust kaubad on lähetatud või veetud, ja direktiivi 2006/112/EÜ artikli 369g lõikes 3 sätestatud teabe iga asjaomase asukohaliikmesriigi pädevale asutusele.

Liikmesriigid, kes on nõudnud käibedeklaratsiooni koostamist muus omavääringus kui euro, arvestavad summad ümber eurodesse, kasutades maksustamisperioodi viimasel päeval kehtinud vahetuskurssi. Ümberarvestamisel kasutatakse vahetuskursse, mis Euroopa Keskpank on kõnealuse päeva kohta avaldanud, või kui selle päeva kohta ei ole kursse avaldatud, siis järgmise avaldamispäeva vahetuskursse.

Artikkel 47e

Registreerimisliikmesriik edastab viivitamata elektrooniliselt tarbimisliikmesriigile teabe, mida on vaja iga makse seostamiseks vastava käibedeklaratsiooniga.

Artikkel 47f

1.   Registreerimisliikmesriik tagab, et summa, mille maksukohustuslane, kes kasutab ühte direktiivi 2006/112/EÜ XII jaotise 6. peatükis sätestatud erikordadest, või, kui see on asjakohane, tema vahendaja on maksnud, kantakse üle eurodes nomineeritud pangakontole, mille on määranud tarbimisliikmesriik, kellele makse tuleb teha.

Liikmesriigid, kes on nõudnud maksmist muus omavääringus kui euro, arvestavad summad ümber eurodesse, kasutades maksustamisperioodi viimasel päeval kehtinud vahetuskurssi. Ümberarvestamisel kasutatakse vahetuskursse, mis Euroopa Keskpank on kõnealuse päeva kohta avaldanud, või kui selle päeva kohta ei ole kursse avaldatud, siis järgmise avaldamispäeva vahetuskursse.

Ülekanne toimub hiljemalt 20 päeva möödumisel makse saamise kuu lõpust.

2.   Kui maksukohustuslane, kes kasutab ühte erikordadest või, kui see on asjakohane, tema vahendaja ei maksa kogu tasumisele kuuluvat maksusummat, tagab registreerimisliikmesriik, et makse kantakse tarbimisliikmesriigile üle võrdeliselt igas liikmesriigis tasumisele kuuluva maksusummaga. Registreerimisliikmesriik teatab sellest elektrooniliselt tarbimisliikmesriigi pädevatele asutustele.

Artikkel 47g

Liikmesriigid teatavad elektrooniliselt teiste liikmesriikide pädevatele asutustele need pangakontode numbrid, mis on ette nähtud artikli 47f kohaste maksete vastuvõtmiseks.

Liikmesriigid teatavad viivitamata elektrooniliselt teiste liikmesriikide pädevatele asutustele ja komisjonile muudatustest maksumääras, mida rakendatakse erikorra kohaldamisalasse kuuluvate kaubatarnete ja teenuste suhtes.

3. alajagu

Tehingute ja maksukohustuslaste kontrollimine

Artikkel 47h

Liikmesriigid kontrollivad elektrooniliselt selliste kaupade impordil, millega seoses tuleb käibemaksu deklareerida direktiivi 2006/112/EÜ XII jaotise 6. peatüki 4. jaos sätestatud erikorra alusel, kõnealuse direktiivi artikli 369q kohaselt antud individuaalset käibemaksukohustuslasena registreerimise numbrit, millest on teada antud hiljemalt impordideklaratsiooni esitamisel.

Artikkel 47i

1.   Selleks et saada direktiivi 2006/112/EÜ artiklite 369, 369k ja 369x alusel maksukohustuslase või tema vahendaja säilitatavaid andmeid, esitab tarbimisliikmesriik kõigepealt elektrooniliselt taotluse registreerimisliikmesriigile.

2.   Kui registreerimisliikmesriik saab lõikes 1 osutatud taotluse, edastab ta selle elektrooniliselt ja viivitamata maksukohustuslasele või tema vahendajale.

3.   Liikmesriigid näevad ette, et maksukohustuslane või tema vahendaja esitab taotluse korral nõutud andmed elektrooniliselt registreerimisliikmesriigile. Liikmesriigid aktsepteerivad, et andmeid võidakse esitada standardvormi kasutades.

4.   Registreerimisliikmesriik edastab saadud andmed elektrooniliselt ja viivitamata taotluse esitanud tarbimisliikmesriigile.

5.   Kui taotluse esitanud tarbimisliikmesriik ei saa taotletud andmeid 30 päeva jooksul taotluse esitamise kuupäevast, võib see liikmesriik kõnealuste andmete saamiseks võtta mis tahes meetmeid kooskõlas oma siseriikliku õigusega.

Artikkel 47j

1.   Kui registreerimisliikmesriik otsustab korraldada oma territooriumil haldusuurimise maksukohustuslase suhtes, kes kasutab ühte direktiivi 2006/112/EÜ XII jaotise 6. peatükis sätestatud erikordadest, või, kui see on asjakohane, tema vahendaja suhtes, teavitab ta uurimisest eelnevalt kõikide teiste liikmesriikide pädevaid asutusi.

Esimene lõik puudutab ainult erikordadega seotud haldusuurimisi.

2.   Kui tarbimisliikmesriik otsustab, et tuleb korraldada haldusuurimine, konsulteerib ta kõigepealt registreerimisliikmesriigiga selle üle, kas niisugune uurimine on vajalik, ilma et see piiraks artikli 7 lõike 4 kohaldamist.

Juhul kui lepitakse kokku, et haldusuurimine on vajalik, teatab registreerimisliikmesriik sellest teistele liikmesriikidele.

See ei takista liikmesriikidel võtmast oma siseriikliku õiguse kohaseid meetmeid.

3.   Iga liikmesriik edastab teistele liikmesriikidele ja komisjonile selle pädeva asutuse andmed, kes vastutab asjaomases liikmesriigis haldusuurimiste koordineerimise eest.

4. alajagu

Statistilised andmed

Artikkel 47k

Liikmesriigid lubavad komisjonil võtta artiklis 53 osutatud elektroonilise süsteemi genereeritud sõnumitest otse välja statistilisi ja diagnostilisi koondandmeid vastavalt artikli 17 lõike 1 punktidele d ja e. Need andmed ei tohi sisaldada individuaalseid maksukohustuslasi puudutavaid andmeid.

5. alajagu

Rakendamisvolituste andmine

Artikkel 47l

Käesoleva määruse ühetaolise kohaldamise eesmärgil on komisjonil õigus võtta artikli 58 lõikes 2 osutatud menetluse kohaselt vastu järgmisi meetmeid:

a)

tehnilised üksikasjad, sh ühine elektrooniline sõnum, artikli 47b lõikes 1, artikli 47c lõikes 1 ja artikli 47d lõikes 1 osutatud teabe andmiseks ning artikli 47i lõikes 3 osutatud standardvorm;

b)

tehnilised üksikasjad, sh ühine elektrooniline sõnum, artikli 47b lõigetes 2 ja 3, artikli 47c lõigetes 2 ja 3, artikli 47d lõikes 2, artiklis 47e, artikli 47f lõikes 2, artikli 47i lõigetes 1, 2 ja 4 ning artikli 47j lõigetes 1, 2 ja 4 osutatud teabe andmiseks, samuti tehnilised vahendid selle teabe edastamiseks;

c)

tehnilised üksikasjad artiklis 47g osutatud teabe vahetamiseks liikmesriikide vahel;

d)

tehnilised üksikasjad seoses teabe kontrollimisega, mida impordi liikmesriik teeb vastavalt artiklile 47h;

e)

statistilised ja diagnostilised koondandmed, mida komisjon võib vastavalt artiklile 47k välja võtta, ning tehnilised vahendid selliste andmete väljavõtmiseks.“

8)

I lisa punkt 1 asendatakse järgmisega:

„1)

kaugmüük (direktiivi 2006/112/EÜ artikkel 33);“.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2021.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 5. detsember 2017

Nõukogu nimel

eesistuja

T. TÕNISTE


(1)  30. novembri 2017. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  ELT C 345, 13.10.2017, lk 79.

(3)  Nõukogu 7. oktoobri 2010. aasta määrus (EL) nr 904/2010 halduskoostöö ning maksupettuste vastase võitluse kohta käibemaksu valdkonnas (ELT L 268, 12.10.2010, lk 1).

(4)  Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT L 347, 11.12.2006, lk 1).

(5)  Nõukogu 5. detsembri 2017. aasta direktiiv (EL) 2017/2455, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ ja direktiivi 2009/132/EÜ seoses teatavate käibemaksukohustustega teenuste osutamise ja kaupade kaugmüügi puhul (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 7).


Top