Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D1910

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/1910, 17. oktoober 2017, millega muudetakse otsust 93/52/EMÜ seoses teatavate Hispaania piirkondade ametlikult brutselloosist (B. melitensis) vaba staatusega, otsust 2003/467/EÜ seoses Küprose ja teatavate Hispaania piirkondade ametlikult veiste brutselloosist vaba staatusega ning Itaalia ametlikult veiste enzootilisest leukoosist vaba staatusega ning otsust 2005/779/EÜ seoses Itaalia Campania maakonna ametlikult sigade vesikulaarhaigusest vaba staatusega (teatavaks tehtud numbri C(2017) 6891 all) (EMPs kohaldatav tekst )

C/2017/6891

OJ L 269, 19.10.2017, p. 46–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/1910/oj

19.10.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 269/46


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2017/1910,

17. oktoober 2017,

millega muudetakse otsust 93/52/EMÜ seoses teatavate Hispaania piirkondade ametlikult brutselloosist (B. melitensis) vaba staatusega, otsust 2003/467/EÜ seoses Küprose ja teatavate Hispaania piirkondade ametlikult veiste brutselloosist vaba staatusega ning Itaalia ametlikult veiste enzootilisest leukoosist vaba staatusega ning otsust 2005/779/EÜ seoses Itaalia Campania maakonna ametlikult sigade vesikulaarhaigusest vaba staatusega

(teatavaks tehtud numbri C(2017) 6891 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1964. aasta direktiivi 64/432/EMÜ ühendusesisest veiste ja sigadega kauplemist mõjutavate loomatervishoiu probleemide kohta, (1) eriti selle A lisa II jaotise punkti 7 ja D lisa I peatüki E jagu,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi 90/425/EMÜ, milles käsitletakse ühendusesiseses kaubanduses teatavate elusloomade ja toodete suhtes seoses siseturu väljakujundamisega kohaldatavaid veterinaar- ja zootehnilisi kontrolle, (2) eriti selle artikli 10 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 28. jaanuari 1991. aasta direktiivi 91/68/EMÜ loomatervishoiu kohta ühendusesiseses lamba- ja kitsekaubanduses, (3) eriti selle A lisa 1. peatüki II jagu,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivis 91/68/EMÜ on sätestatud liidusisest lammaste ja kitsedega kauplemist reguleerivad loomatervishoiunõuded. Selles on sätestatud tingimused, mille alusel võib liikmesriigid või nende piirkonnad tunnistada ametlikult brutselloosist (Brucella melitensis) vabaks.

(2)

Komisjoni otsuses 93/52/EMÜ (4) on sätestatud, et selle II lisas loetletud liikmesriikide piirkonnad on kooskõlas direktiiviga 91/68/EMÜ tunnistatud ametlikult brutselloosist (B. melitensis) vabaks.

(3)

Hispaania on esitanud komisjonile dokumendid, mis tõendavad La Rioja ja Valencia autonoomsete piirkondade ning Castilla-La Mancha autonoomse piirkonna provintside Albacete, Cuenca ja Guadalajara vastavust direktiivis 91/68/EMÜ sätestatud tingimustele, mis võimaldab tunnistada nende piirkondade lamba- ja kitsekarjad ametlikult brutselloosist (B. melitensis) vabaks.

(4)

Hispaania esitatud dokumentide hindamise põhjal tuleks La Rioja ja Valencia autonoomsete piirkondade ning Castilla-La Mancha autonoomse piirkonna provintside Albacete, Cuenca ja Guadalajara lamba- ja kitsekarjad tunnistada ametlikult brutselloosist (B. melitensis) vabaks.

(5)

Seepärast tuleks otsuse 93/52/EMÜ II lisa kannet Hispaania kohta vastavalt muuta.

(6)

Direktiivi 64/432/EMÜ kohaldatakse liidus veiste ja sigadega kauplemise suhtes. Direktiivis on sätestatud tingimused, mille alusel võib liikmesriigi või selle piirkonna veisekarjad kuulutada ametlikult brutselloosist või veiste enzootilisest leukoosist vabaks.

(7)

Komisjoni otsuses 2003/467/EÜ (5) on sätestatud, et selle otsuse II lisa 1. ja 2. peatükis loetletud liikmesriikide ja nende piirkondade veisekarjad on kuulutatud ametlikult brutselloosist vabaks. Otsuses 2003/467/EÜ on ka sätestatud, et selle otsuse III lisa 1. ja 2. peatükis loetletud liikmesriikide ja nende piirkondade veisekarjad on kuulutatud ametlikult veiste enzootilisest leukoosist vabaks.

(8)

Küpros on esitanud komisjonile dokumendid, mis tõendavad, et riigi kogu territoorium vastab direktiivi 64/432/EMÜ tingimustele, mis võimaldab kuulutada Küprose veisekarjad ametlikult brutselloosist vabaks.

(9)

Küprose esitatud dokumentide hindamise põhjal tuleks selle liikmesriigi veisekarjad tunnistada ametlikult brutselloosist vabaks ning Küpros tuleks loetleda otsuse 2003/467/EÜ II lisa 1. peatükis.

(10)

Hispaania on esitanud komisjonile dokumendid, mis tõendavad, et Kataloonia, Castilla-La Mancha ja Galicia autonoomsed piirkonnad ning Castilla-Leóni autonoomse piirkonna Zamora provints vastavad direktiivi 64/432/EMÜ tingimustele, mis võimaldab kuulutada nende piirkondade veisekarjad ametlikult brutselloosist vabaks.

(11)

Hispaania esitatud dokumentide hindamise põhjal tuleks Kataloonia, Castilla-La Mancha ja Galicia autonoomsete piirkondade ning Castilla-Leóni autonoomse piirkonna Zamora provintsi veisekarjad kuulutada ametlikult brutselloosist vabaks ja need piirkonnad loetleda otsuse 2003/467/EÜ II lisa 2. peatükis.

(12)

Praegu on teatavad Itaalia piirkonnad loetletud otsuse 2003/467/EÜ III lisa 2. peatükis kui ametlikult veiste enzootilisest leukoosist vabad piirkonnad. Itaalia on nüüd esitanud komisjonile dokumendid, mis tõendavad, et riigi kogu territoorium vastab direktiivi 64/432/EMÜ tingimustele, mis võimaldab kuulutada Itaalia veisekarjad ametlikult veiste enzootilisest leukoosist vabaks.

(13)

Itaalia esitatud dokumentide hindamise põhjal tuleks selle liikmesriigi veisekarjad kuulutada ametlikult veiste enzootilisest leukoosist vabaks ning Itaalia tuleks loetleda otsuse 2003/467/EÜ III lisa 1. peatükis ning viited III lisa 2. peatükis selle liikmesriigi teatavatele piirkondadele tuleks välja jätta.

(14)

Otsuse 2003/467/EÜ II ja III lisa tuleks seepärast vastavalt muuta.

(15)

Komisjoni otsus 2005/779/EÜ (6) võeti vastu pärast sigade vesikulaarhaiguse puhanguid Itaalias. Nimetatud otsuses on sätestatud sigade vesikulaarhaigust käsitlevad loomatervishoiueeskirjad nende Itaalia piirkondade suhtes, mis on tunnistatud sigade vesikulaarhaigusest vabaks ning mis on loetletud selle otsuse I lisas, aga ka nende Itaalia piirkondade suhtes, mida ei ole tunnistatud sigade vesikulaarhaigusest vabaks ja mis ei ole loetletud selle otsuse II lisas.

(16)

Itaalias on mitu aastat viidud ellu sigade vesikulaarhaiguse tõrje- ja seireprogrammi, et saada selle liikmesriigi kõigile piirkondadele sigade vesikulaarhaigusevaba staatus. Itaalia on komisjonile esitanud sigade vesikulaarhaigusevaba staatuse kohta uut teavet, mis tõendab, et Campania piirkonnas on see haigus likvideeritud.

(17)

Itaalia esitatud teabe hindamise põhjal tuleks Campania piirkond tunnistada sigade vesikulaarhaigusest vabaks ja see piirkond tuleks välja jätta otsuse 2005/779/EÜ II lisa loetelust ning loetleda selle asemel nimetatud otsuse I lisas.

(18)

Otsuse 2005/779/EÜ I ja II lisa tuleks seepärast vastavalt muuta.

(19)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 93/52/EMÜ II lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse I lisale.

Artikkel 2

Otsuse 2003/467/EÜ II ja III lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse II lisale.

Artikkel 3

Otsuse 2005/779/EÜ I ja II lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse III lisale.

Artikkel 4

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 17. oktoober 2017

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  EÜT 121, 29.7.1964, lk 1977/64.

(2)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 29.

(3)  EÜT L 46, 19.2.1991, lk 19.

(4)  Komisjoni 21. detsembri 1992. aasta otsus 93/52/EMÜ, milles registreeritakse teatavate liikmesriikide või piirkondade vastavus nõuetele seoses brutselloosiga (B. melitensis) ja antakse neile ametlikult haigusvaba liikmesriigi või piirkonna staatus (EÜT L 13, 21.1.1993, lk 14).

(5)  Komisjoni 23. juuni 2003. aasta otsus 2003/467/EÜ, millega kehtestatakse teatavate liikmesriikide ja liikmesriikide piirkondade ametlikult tuberkuloosist, brutselloosist ja veiste ensootilisest leukoosist vaba staatus seoses veisekarjadega (ELT L 156, 25.6.2003, lk 74).

(6)  Komisjoni 8. novembri 2005. aasta otsus 2005/779/EÜ, mis käsitleb loomade tervisekaitsemeetmeid sigade vesikulaarhaiguse vastu Itaalias (ELT L 293, 9.11.2005, lk 28).


I LISA

Otsuse 93/52/EMÜ II lisas asendatakse kanne Hispaania kohta järgmisega:

„Hispaanias:

Astuuria autonoomne piirkond,

Baleaari saarte autonoomne piirkond,

Kanaari saarte autonoomne piirkond,

Kantaabria autonoomne piirkond,

Castilla-La Mancha autonoomne piirkond: provintsid Albacete, Cuenca ja Guadalajara,

Castilla-Leóni autonoomne piirkond,

Extremadura autonoomne piirkond,

Galicia autonoomne piirkond,

La Rioja autonoomne piirkond,

Navarra autonoomne piirkond,

Baskimaa autonoomne piirkond,

Valencia autonoomne piirkond.“


II LISA

Otsuse 2003/467/EÜ II ja III lisa muudetakse järgmiselt.

1)

II lisa muudetakse järgmiselt:

a)

1. peatükk asendatakse järgmisega:

1. PEATÜKK

Ametlikult brutselloosivabad liikmesriigid

ISO kood

Liikmesriik

BE

Belgia

CZ

Tšehhi Vabariik

DK

Taani

DE

Saksamaa

EE

Eesti

IE

Iirimaa

FR

Prantsusmaa

CY

Küpros

LV

Läti

LT

Leedu

LU

Luksemburg

MT

Malta

NL

Madalmaad

AT

Austria

PL

Poola

RO

Rumeenia

SI

Sloveenia

SK

Slovakkia

FI

Soome

SE

Rootsi“

b)

2. peatükis asendatakse kanne Hispaania kohta järgmisega:

„Hispaanias:

Astuuria autonoomne piirkond,

Baleaari saarte autonoomne piirkond,

Kanaari saarte autonoomne piirkond,

Castilla-La Mancha autonoomne piirkond,

Castilla-Leóni autonoomne piirkond: provintsid Burgos, Soria, Valladolid ja Zamora,

Kataloonia autonoomne piirkond,

Galicia autonoomne piirkond,

La Rioja autonoomne piirkond,

Murcia autonoomne piirkond,

Navarra autonoomne piirkond,

Baskimaa autonoomne piirkond.“

2)

III lisa muudetakse järgmiselt.

a)

1. peatükk asendatakse järgmisega:

1. PEATÜKK

Ametlikult veiste ensootilisest leukoosist vabad liikmesriigid

ISO kood

Liikmesriik

BE

Belgia

CZ

Tšehhi Vabariik

DK

Taani

DE

Saksamaa

EE

Eesti

IE

Iirimaa

ES

Hispaania

IT

Itaalia

CY

Küpros

LV

Läti

LT

Leedu

LU

Luksemburg

NL

Madalmaad

AT

Austria

PL

Poola

SI

Sloveenia

SK

Slovakkia

FI

Soome

SE

Rootsi

UK

Ühendkuningriik“

b)

2. peatükist jäetakse välja kanne Itaalia kohta.


III LISA

Otsuse 2005/779/EÜ I ja II lisa muudetakse järgmiselt.

1)

I lisas lisatakse kannete Basilicata ja Emilia Romagna vahele järgmine kanne:

„—

Campania“.

2)

II lisast jäetakse välja kanne Campania kohta.


Top