Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1907

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/1907, 18. oktoober 2017, milles käsitletakse loa andmist Lactobacillus plantarumi (KKP/593/p ja KKP/788/p) ning Lactobacillus buchneri (KKP/907/p) valmistise kasutamiseks veiste ja lammaste söödalisandina (EMPs kohaldatav tekst )

C/2017/6945

OJ L 269, 19.10.2017, p. 36–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1907/oj

19.10.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 269/36


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/1907,

18. oktoober 2017,

milles käsitletakse loa andmist Lactobacillus plantarumi (KKP/593/p ja KKP/788/p) ning Lactobacillus buchneri (KKP/907/p) valmistise kasutamiseks veiste ja lammaste söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödas kasutatava söödalisandi loa taotlemise nõue ning sellise loa andmise alused ja kord.

(2)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 on esitatud taotlus loa andmiseks kahe Lactobacillus plantarumi tüve (KKP/593/p ja KKP/788/p) ning Lactobacillus buchneri (KKP/907/p) valmististele. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud üksikasjad ja dokumendid.

(3)

Taotlus hõlmab loa andmist Lactobacillus plantarumi (KKP/593/p ja KKP/788/p) ning Lactobacillus buchneri (KKP/907/p) valmistise kasutamiseks veiste ja lammaste söödalisandina ning selle liigitamist söödalisandite kategooriasse „tehnoloogilised lisandid“.

(4)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) jõudis oma 4. detsembri 2013. aasta arvamuses (2) järeldusele, et kavandatud kasutustingimuste juures ei avalda Lactobacillus plantarumi (KKP/593/p ja KKP/788/p) ning Lactobacillus buchneri (KKP/907/p) valmistis kahjulikku mõju loomade ja inimeste tervisele ega keskkonnale. Samuti jõudis toiduohutusamet järeldusele, et kõnealune valmistis võib hõlbustada silo tootmist materjalist, mida on lihtne, mõõdukalt raske või raske sileerida. Toiduohutusameti hinnangul ei ole vaja kehtestada turustamisjärgse järelevalve erinõudeid. Toiduohutusamet kinnitas ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabori esitatud aruande söödas sisalduva kõnealuse söödalisandi analüüsimeetodi kohta.

(5)

Lactobacillus plantarumi (KKP/593/p ja KKP/788/p) ning Lactobacillus buchneri (KKP/907/p) valmistise hindamine näitab, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud loa andmise tingimused on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuse valmistise kasutamiseks vastavalt käesoleva määruse lisas esitatud tingimustele.

(6)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas kirjeldatud valmistist, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „tehnoloogilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „silokonservandid“, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. oktoober 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

(2)  EFSA Journal (2014); 12(1):3529.


LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Söödalisandi CFU/värske materjali kg

Tehnoloogilised lisandid: silokonservandid

1k20754

Lactobacillus plantarum KKP/593/p

Lactobacillus plantarum KKP/788/p

Lactobacillus buchneri KKP/907/p

Söödalisandi koostis

Lactobacillus plantarumi (KKP/593/p ja KKP/788/p) ning Lactobacillus buchneri (KKP/907/p) valmistis, mis sisaldab vähemalt 1 × 109 CFUd söödalisandi grammi kohta, vahekorras 4:4:1 (Lactobacillus plantarum KKP/593/p: Lactobacillus plantarum KKP/788/p: Lactobacillus buchneri KKP/907/p)

Toimeaine kirjeldus

Lactobacillus plantarumi KKP/593/p, Lactobacillus plantarumi KKP/788/p ja Lactobacillus buchneri KKP/907p elujõulised rakud.

Analüüsimeetod  (1)

Loendamine söödalisandis: pindkülvimeetod MRS-agariga (EN 15787)

Määramine söödalisandis: impulssvälja-geelelektroforees (PFGE)

Veised

Lambad

1.

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes märgitakse säilitustingimused.

2.

Söödalisandi miinimumsisaldus, kui seda ei kasutata silokonservandina koos teiste mikroorganismidega: 1 × 108 CFUd värske materjali kilogrammi kohta.

3.

Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas respiraatorit.

8. november 2027


(1)  Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


Top