Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1902

Komisjoni määrus (EL) 2017/1902, 18. oktoober 2017, millega muudetakse komisjoni määrust (EL) nr 1031/2010 saastekvootide enampakkumiste vastavusse viimiseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega (EL) 2015/1814 ning Ühendkuningriigi määratava enampakkumisplatvormi loetellu lisamiseks (EMPs kohaldatav tekst )

C/2017/6922

OJ L 269, 19.10.2017, p. 13–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1902/oj

19.10.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 269/13


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2017/1902,

18. oktoober 2017,

millega muudetakse komisjoni määrust (EL) nr 1031/2010 saastekvootide enampakkumiste vastavusse viimiseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega (EL) 2015/1814 ning Ühendkuningriigi määratava enampakkumisplatvormi loetellu lisamiseks

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta direktiivi 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ, (1) eriti selle artikli 3d lõiget 3 ja artikli 10 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EL) nr 1031/2010 (2) sätestatakse direktiivi 2003/87/EÜ kohase lubatud heitkoguse ühikute (LHÜd) [Termin on muutunud. Määruses (EL) nr 1031/2010 on kasutatud terminit „saastekvoot“.] enampakkumise ajastamine, haldamine ja muud aspektid. Eelkõige määratakse määrusega (EL) nr 1031/2010 kindlaks igal aastal enampakkumisel müüdavate LHÜde maht. Seega tagatakse määrusega (EL) nr 1031/2010, et LHÜde enampakkumisel müümine on hästi toimiv protsess. Praegu korraldavad seda 25 liikmesriigi ühine enampakkumisplatvorm ja mõned ühismeetme välised enampakkumisplatvormid.

(2)

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusele (EL) 2015/1814 (3) tuleb 2018. aastal luua turustabiilsusreserv („reserv“), mis peab toimima hakkama alates 1. jaanuarist 2019. Kõnealuses otsuses kehtestatud eeskirjade kohaselt peab LHÜd reservi lisama või reservist vabastama, kohandades enampakkumisele pandavate LHÜde mahtu 12-kuulise ajavahemiku jooksul alates vastava aasta 1. septembrist. Need eeskirjad on reservi toimimiseks vajalikud olukordades, kus eelmisel aastal ringluses olnud LHÜde koguarv, mille komisjon avaldas vaatlusaluse aasta 15. mail, on väljaspool kindlaksmääratud vahemikku. Reservi toimimise esimesel aastal toimub esimene enampakkumisel müüdavate mahtude kohandamine 1. jaanuarist kuni 1. septembrini 2019.

(3)

Samuti sätestatakse otsuses (EL) 2015/1814, et 900 miljonit LHÜd, mis oli komisjoni määruse (EL) nr 176/2014 (4) kohaselt algselt kavas lisada 2019. ja 2020. aastal enampakkumisel müüdavatele LHÜdele, enampakkumisele ei panda, vaid need lisatakse reservi. Lisaks sellele sätestatakse otsuses (EL) 2015/1814, et LHÜd, mida direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10a lõigete 7, 19 ja 20 kohaselt ei eraldata uute osalejate reservist, ega eraldata käitistele kas nende sulgemise või tegevuse osalise lõpetamise tõttu, lisatakse 2020. aastal reservi, mitte ei panda enampakkumisele.

(4)

Vastavalt otsusele (EL) 2015/1814 tuleb kohandada ühise enampakkumisplatvormi ja, kui see on asjakohane, mitteosalevate enampakkumisplatvormide enampakkumiskalendreid, et võtta arvesse reservi lisatud või reservist vabastatavate LHÜde arvu.

(5)

Et tagada turuosalistele selgus ja õiguskindlus vähemalt 12-kuulise ajavahemiku jooksul enampakkumisel müüdavate LHÜde mahu suhtes, peab tulenevalt otsusest (EL) 2015/1814 tegema muudatused vastava aasta enampakkumiskalendris koos järgneva aasta enampakkumiskalendri kindlaksmääramise ja avaldamisega. Enampakkumise mahtude sujuva kohandamise tagamiseks ning enampakkumistele negatiivse mõju vältimiseks tuleks turuosalisi õigeaegselt teavitada otsusest (EL) 2015/1814 tulenevast mõjust enampakkumise mahule järgneva 12 kuu jooksul. Seega tuleks vastavad muudatused nii kõnealuse kui ka järgmise aasta enampakkumiskalendrites aegsasti avaldada enne asjaomase aasta 1. septembrit, kui kohandatud enampakkumismahtusid hakatakse kohaldama.

(6)

Otsuse (EL) 2015/1814 artikli 1 lõiked 5 ja 8 sisaldavad erandeid reservi toimimise üldeeskirjadest seoses sellega, et 10 % enampakkumisel müüdavate LHÜde üldkogusest jaotatakse teatavate liikmesriikide vahel solidaarsuse eesmärgil vastavalt direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10 lõike 2 punktile b. Liikmesriigi poolt teataval aastal enampakkumisele pandavate LHÜde osa määratakse kindlaks samuti kooskõlas otsuse (EL) 2015/1814 artikli 1 lõike 5 teise lõigu ja artikli 1 lõikega 8, milles käsitletakse erieeskirju, mille alusel määratakse kindlaks liikmesriikide osa LHÜde reservi lisamisel kuni aastani 2025 ning LHÜde hilisem reservist vabastamine.

(7)

Määruse (EL) nr 1031/2010 artikli 60 lõikes 1 on sätestatud mittelõplik nimekiri mittekonfidentsiaalsest teabest, mille peab avaldama selleks ettenähtud ja ajakohasel enampakkumiste veebisaidil, mida haldab asjaomane enampakkumisplatvorm. Enampakkumisel pakkumisi esitada lubatud isikute nimekirja tuleks pidada teatava enampakkumisplatvormi enampakkumistega seotud mittekonfidentsiaalseks teabeks.

(8)

Määrus (EL) nr 1031/2010 sisaldab mitut, määruse eelmistest muudatustest tulenevat vasturääkivust, mida peaks parandama. Eelkõige tuleks muuta artikli 10 lõiget 3 selle sätestamiseks, et igal aastal enampakkumisel müüdavate LHÜde mahu arvutamisel võetaks arvesse kõiki direktiivi 2003/87/EÜ artiklites 24 kuni 27 tehtud muudatusi. Komisjoni määrusega (EL) nr 1143/2013 (5) lisati määrusesse (EL) nr 1031/2010 säte, mille kohaselt peab enampakkumisplatvormil olema reguleeritud turu tegevusluba ning selle korraldaja korraldab LHÜde või nende tuletisinstrumentide järelturgu. Selleks, et tagada kooskõla kõnealuse sättega, on vajalik muuta määruse (EL) nr 1031/2010 artikleid 19, 20 ja 35.

(9)

18. veebruaril 2011 teatas Ühendkuningriik komisjonile määruse (EL) nr 1031/2010 artikli 30 lõike 4 kohaselt oma otsusest mitte osaleda kõnealuse määruse artikli 26 lõigetega 1 ja 2 ettenähtud ühismeetmes ning määrata oma enampakkumisplatvorm.

(10)

30. aprillil 2012 teatas Ühendkuningriik komisjonile oma kavatsusest määrata määruse (EL) nr 1031/2010 artikli 30 lõikes 1 osutatud enampakkumisplatvormiks ICE Futures Europe (edaspidi „ICE“). 10. novembrist 2012 kuni 9. novembrini 2017 Ühendkuningriigi enampakkumisplatvormina tegutseva ICE tegevusaeg ja selle suhtes kohaldatavad tingimused lisati komisjoni määruse (EL) nr 1031/2010 III lisasse komisjoni määrusega (EL) nr 1042/2012 (6).

(11)

16. novembril 2016 teatas Ühendkuningriik komisjonile oma kavatsusest määrata vastavalt määruse (EL) nr 1031/2010 artikli 30 lõikele 1 oma teiseks enampakkumisplatvormiks ICE Futures Europe („ICE“). Teate kohaselt jäävad ICE määramise tingimused ja nõuded samaks kui need, mis tehti teatavaks 30. aprillil 2012, ning enampakkumiste suhtes kohaldatavaid ICE börsieeskirju muudeti, et tagada vastavus määruse (EL) nr 1031/2010 III lisa tingimustele ja kohustustele, kooskõlas kõnealuses lisas Ühendkuningriigi määratud enampakkumisplatvormi käsitleva tabeli punktiga 6. Lisaks on Ühendkuningriik vastuseks komisjoni teabenõudele esitanud teate täiendamiseks asjaomast lisateavet ja selgitusi.

(12)

Selle tagamiseks, et ICE kavandatav määramine määruse (EL) nr 1031/2010 artikli 30 lõikes 1 osutatud Ühendkuningriigi teiseks enampakkumisplatvormiks, ning eelkõige, et ICE börsieeskirjad vastaksid kõnealuse määruse nõuetele ja oleksid kooskõlas direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10 lõike 4 teise lõiguga, on asjakohane laiendada ICE suhtes määruse (EL) nr 1031/2010 III lisa alusel kohaldatavaid tingimusi ja kohustusi ka ICE kui Ühendkuningriigi teise ühismeetme välise enampakkumisplatvormi suhtes koos kohandustega, mis on vajalikud nende eesmärkide täitmiseks, võttes arvesse kohaldatavates ICE börsieeskirjades esitatud konkreetseid rakendamistingimusi.

(13)

Seepärast tuleks määrust (EL) nr 1031/2010 vastavalt muuta.

(14)

Käesolevas määruses ettenähtud meetmed on kooskõlas kliimamuutuste komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EL) nr 1031/2010 muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklit 10 muudetakse järgmiselt:

a)

lõiget 2 muudetakse järgmiselt:

i)

esimene ja teine lõik asendatakse järgmisega:

„2.   2013. ja 2014. aastal enampakkumisel müüdavate direktiivi 2003/87/EÜ III peatüki saastekvootide maht on kõnealuse direktiivi artiklite 9 ja 9a kohaselt asjaomaseks kalendriaastaks määratud saastekvootide hulk, millest on lahutatud kõnealuse direktiivi artikli 10a lõike 7 ja artikli 11 lõike 2 kohased tasuta eraldatud saastekvoodid ning pool 2012. aastal enampakkumistel müüdud saastekvootide kogumahust.

Ajavahemikul 2015–2018 igal kalendriaastal enampakkumisel müüdavate direktiivi 2003/87/EÜ III peatüki saastekvootide maht on kõnealuse direktiivi artiklite 9 ja 9a kohaselt asjaomaseks kalendriaastaks määratud saastekvootide hulk, millest on lahutatud kõnealuse direktiivi artikli 10a lõike 7 ja artikli 11 lõike 2 kohased tasuta eraldatud saastekvoodid.“;

ii)

viies lõik asendatakse järgmisega:

„Alates 2019. aastast enampakkumisel müüdavate direktiivi 2003/87/EÜ III peatüki saastekvootide maht on saastekvootide hulk, mis on kindlaks määratud vastavalt kõnealuse direktiivi artikli 10 lõikele 1 ja 1a.“;

iii)

üheksas lõik asendatakse järgmisega:

„Ilma et see piiraks Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsust (EL) 2015/1814 (*1), võetakse iga kauplemisperioodi viimasel aastal enampakkumisel müüdavate direktiivi 2003/87/EÜ III peatüki saastekvootide mahu puhul arvesse kõnealuse direktiivi artikli 10a lõike 19 kohast käitise tegevuse lõpetamist, kõnealuse direktiivi artikli 10a lõike 20 kohast tasuta antud saastekvootide määra kohandamist ning selle direktiivi artikli 10a lõike 7 kohasesse uute osalejate reservi jäänud saastekvoote.;

(*1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. oktoobri 2015. aasta otsus (EL) 2015/1814, mis käsitleb ELi kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteemi turustabiilsusreservi loomist ja toimimist ning millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ (ELT L 264, 9.10.2015, lk 1).“;"

b)

lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Alates 2013. aastast igal kalendriaastal enampakkumisel müüdavate direktiivi 2003/87/EÜ III peatüki saastekvootide maht põhineb I lisal ja kõnealuse direktiivi artikli 10 lõike 1 kohaselt komisjoni poolt kindlaks määratud ja avaldatud enampakkumisel müüdavate saastekvootide hinnangulisel kogusel või komisjoni esialgse hinnangu kõige hilisemal muudatusel, mis on avaldatud eelnenud aasta 31. jaanuariks, võttes vajaduse korral arvesse otsust (EL) 2015/1814 ning nii palju kui võimalik kõiki selliseid tasuta eraldatud või eraldatavaid saastekvoote, mida asjaomane liikmesriik müüks muidu enampakkumisel vastavalt direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10 lõikele 2, artikli 10c lõikele 2, ning kõiki kõnealuse direktiivi artikli 24 ja 27 alusel tehtud kohandusi.

Ilma et see piiraks otsuse (EL) 2015/1814 kohaldamist, moodustab iga järgnev muudatus kõnealusel kalendriaastal enampakkumisel müüdavate saastekvootide mahus osa järgneval kalendriaastal enampakkumisel müüdavate saastekvootide mahust.“;

c)

lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4.   Ilma et see piiraks direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10a lõike 7 kohaldamist, on enampakkumisel müüdavate nimetatud direktiivi III peatüki saastekvootide osa iga liikmesriigi puhul sama direktiivi artikli 10 lõike 2 kohaselt kindlaksmääratud osa, võttes arvesse kõiki kõnealusel kalendriaastal kõnealuses liikmesriigis vastavalt direktiivi 2003/87/EÜ artiklile 10c tasuta eraldatud saastekvoote, kõiki kõnealuse liikmesriigi poolt nimetatud direktiivi artikli 24 kohaselt samal kalendriaastal enampakkumisel müüdavaid saastekvoote ning vastavalt otsuse (EL) 2015/1814 artikli 1 lõike 5 teisele lõigule ja artikli 1 lõikele 8 turustabiilsusreservi lisatavaid või sealt vabastatavaid saastekvoote.“

2)

Artikli 11 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Käesoleva määruse artikli 26 lõike 1 või 2 kohaselt määratud enampakkumisplatvormid määravad kindlaks ja avaldavad igal kalendriaastal üksikutel enampakkumistel müüdavate direktiivi 2003/87/EÜ III peatükiga hõlmatud saastekvootide pakkumise ajad, konkreetsed mahud, enampakkumiste kuupäevad ja enampakkumistooted ning maksmise ja üleandmise kuupäevad eelneva aasta 30. juuniks või niipea kui võimalik selle järel, olles enne konsulteerinud komisjoniga ja saanud temalt selle kohta arvamuse. Asjaomane enampakkumisplatvorm võtab komisjoni arvamust täielikult arvesse.“

3)

Artikli 14 lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

a)

punkt k asendatakse järgmisega:

„k)

vajaduse korral selle vältimine, et enampakkumisplatvorm viib läbi enampakkumise, millega rikutaks käesoleva määruse või direktiivi 2003/87/EÜ sätteid;“;

b)

lisatakse punkt l:

„l)

otsusest (EL) 2015/1814 tulenevad vajalikud muudatused, mis määratakse kindlaks ja avaldatakse teatava aasta 15. juuliks või niipea kui võimalik selle järel.“

4)

Artiklit 19 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Artikli 26 lõikega 1 või artikli 30 lõikega 1 määratud enampakkumisplatvormi korraldatava järelturu liikmed või osalised, kes artikli 18 lõike 1 või 2 kohaselt võivad pakkumisi esitada, pääsevad kõnealuse enampakkumisplatvormi poolt korraldataval enampakkumisel otse pakkumisi esitama ilma täiendavate pakkumispääsu nõueteta juhul, kui täidetud on kõik järgmised tingimused:

a)

nõuded liikme või osalise pääsemiseks saastekvootidega kauplemisele järelturul, mida korraldab artikli 26 lõikega 1 või artikli 30 lõikega 1 määratud enampakkumisplatvorm, on vähemalt sama ranged kui käesoleva artikli lõikes 2 osutatud nõuded;

b)

artikli 26 lõikega 1 või artikli 30 lõikega 1 määratud enampakkumisplatvormile antakse täiendavat teavet, mis on vajalik selliste käesoleva artikli lõikes 2 osutatud nõuete täitmise tõendamiseks, mida ei ole varem tõendatud.“;

b)

lõike 2 teine lõik jäetakse välja.

5)

Artikli 20 lõike 1 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Asjaomase enampakkumisplatvormi korraldatava järelturu liikmed või osalised, kelle puhul on artikli 19 lõike 1 kohased tingimused täidetud, võivad pakkumisi esitada ilma käesoleva lõike esimese lõigu kohaselt pakkumispääsu taotlemata.“

6)

Artikli 30 lõike 6 punkt b asendatakse järgmisega:

„b)

määrata kavatsetud enampakkumisplatvormi poolt läbiviidava enampakkumisprotsessi üksikasjalikud tööeeskirjad, sealhulgas asjaomase enampakkumisplatvormi määramisleping, mis hõlmab ka arvestussüsteemi või täitmis- ja tasaarvestussüsteemi ning milles on määratud kindlaks tasude struktuur ja tase, tagatise haldamine, maksed ja üleandmist käsitlevad tingimused;“.

7)

Artiklit 32 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Käesoleva määruse artikli 30 lõigetega 1 või 2 määratud enampakkumisplatvormi poolt korraldatavatel üksikutel enampakkumistel müüdavate direktiivi 2003/87/EÜ III peatüki saastekvootide maht ei ole suurem kui 20 miljonit saastekvooti ega väiksem kui 3,5 miljonit saastekvooti; kui enampakkumisplatvormi määranud liikmesriigile kuuluv enampakkumisel müüdavate direktiivi 2003/87/EÜ III peatüki saastekvootide kogumaht on kõnealusel kalendriaastal väiksem kui 3,5 miljonit, müüakse saastekvoodid igal kalendriaastal ühel enampakkumisel. Siiski ei ole kõnealuste enampakkumisplatvormide poolt korraldatavatel üksikutel enampakkumistel müüdavate direktiivi 2003/87/EÜ III peatüki saastekvootide maht väiksem kui 1,5 miljonit vastavatel 12-kuulistel ajavahemikel, kui teatav arv saastekvoote tuleb otsuse (EL) 2015/1814 artikli 1 lõike 5 kohaselt enampakkumisel müüdavate saastekvootide mahust maha arvata.“;

b)

lõike 4 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„4.   Käesoleva määruse artikli 30 lõike 1 või 2 kohaselt määratud enampakkumisplatvormid määravad kindlaks ja avaldavad igal aastal üksikutel enampakkumistel müüdavate direktiivi 2003/87/EÜ II peatüki saastekvootide pakkumise ajad, konkreetsed mahud, enampakkumiste kuupäevad ja enampakkumistooted ning maksmise ja üleandmise kuupäevad eelneva aasta 31. oktoobriks või niipea kui võimalik selle järel, ning samad üksikasjad kõnealuse direktiivi III peatüki saastekvootide kohta eelneva aasta 15. juuliks või niipea kui võimalik selle järel. Asjaomased enampakkumisplatvormid määravad kindlaks ja avaldavad oma teabe alles pärast seda, kui käesoleva määruse artikli 26 lõike 1 või 2 kohaselt määratud enampakkumisplatvorm on määranud kindlaks ja avaldanud käesoleva määruse artikli 11 lõike 1 ja artikli 13 lõike 1 kohase teabe, välja arvatud juhul, kui sellist enampakkumisplatvormi ei ole veel määratud. Asjaomased enampakkumisplatvormid määravad kindlaks ja avaldavad oma teabe alles pärast seda, kui nad on komisjoniga konsulteerinud ja temalt selle kohta arvamuse saanud. Asjaomane enampakkumisplatvorm võtab komisjoni arvamust täielikult arvesse.“

8)

Artikli 35 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Enampakkumisi viiakse läbi üksnes sellisel enampakkumisplatvormil, millele on antud reguleeritud turu tegevusluba ning mille korraldaja korraldab saastekvootide või nende tuletisinstrumentide turgu.“

9)

Artikli 60 lõikes 1 asendatakse esimene lõik järgmisega:

„1.   Kõik õigusaktid, suunised, juhised, vormid, dokumendid, teadaanded, sealhulgas enampakkumiskalender, kõik muu teatava enampakkumisplatvormi enampakkumistega seotud mittekonfidentsiaalne teave, kaasa arvatud enampakkumisel pakkumisi esitada lubatud isikute nimekiri, kõik otsused, sealhulgas artikli 57 kohaselt vastuvõetud otsused, millega kehtestatakse pakkumise maksimumsuurus või muud parandusmeetmed, mis on vajalikud selleks, et vähendada rahapesu, terrorismi rahastamise, kuritegude toimepanemise või turu kuritarvitamise tegelikku või võimalikku tajutavat riski asjaomase enampakkumisplatvormi puhul, avaldatakse selleks ettenähtud ja ajakohasel veebisaidil, mida haldab asjaomane enampakkumisplatvorm.“

10)

III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse I lisale.

11)

IV lisa asendatakse käesoleva määruse II lisa tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. oktoober 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 275, 25.10.2003, lk 32.

(2)  Komisjoni 12. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1031/2010 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ (millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem) kohase kasvuhoonegaaside saastekvootide enampakkumise ajastamise, haldamise ja muude aspektide kohta (ELT L 302, 18.11.2010, lk 1).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. oktoobri 2015. aasta otsus (EL) 2015/1814, mis käsitleb ELi kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteemi turustabiilsusreservi loomist ja toimimist ning millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ (ELT L 264, 9.10.2015, lk 1).

(4)  Komisjoni 25. veebruari 2014. aasta määrus (EL) nr 176/2014, millega muudetakse määrust (EL) nr 1031/2010 eelkõige selleks, et määrata kindlaks, kui palju müüakse aastatel 2013–2020 enampakkumisel kasvuhoonegaaside saastekvoote (ELT L 56, 26.2.2014, lk 11).

(5)  Komisjoni 13. novembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1143/2013, millega muudetakse määrust (EL) nr 1031/2010 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ (millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteem) kohase kasvuhoonegaaside saastekvootide enampakkumise ajastamise, haldamise ja muude aspektide kohta (ELT L 303, 14.11.2013, lk 10).

(6)  Komisjoni 7. novembri 2012. aasta määrus (EL) nr 1042/2012, millega muudetakse määrust (EL) nr 1031/2010, et lisada loetellu Ühendkuningriigi määratav enampakkumisplatvorm (ELT L 310, 9.11.2012, lk 19).


I LISA

Määruse (EL) nr 1031/2010 III lisasse lisatakse järgmine 4. osa:

„Ühendkuningriigi määratud enampakkumisplatvormid

4

Enampakkumisplatvorm

ICE Futures Europe (ICE)

 

Õiguslik alus

Artikli 30 lõige 1

 

Tegevusaeg

Ilma et see piiraks artikli 30 lõike 5 teise lõigu kohaldamist, kõige varem alates 10. novembrist 2017 kuni hiljemalt 9. novembrini 2022.

 

Mõisted

ICE suhtes kohaldatavate tingimuste ja kohustuste täitmiseks kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   „ICE börsieeskirjad“– ICE õigusnormid, sh eelkõige lepinguõigus ja menetlused, mis on seotud enampakkumislepinguga ICE FUTURES EUA AUCTION CONTRACT ja enampakkumislepinguga ICE FUTURES EUAA AUCTION CONTRACT;

b)   „börsiliige“– ICE börsieeskirjade A.1 jaos määratletud liige;

c)   „klient“– börsiliikme klient ja nende klientide ahelas allpool asuvad kliendid, kes hõlbustavad isikute pakkumispääsu ja tegutsevad pakkujate nimel.

 

Tingimused

Enampakkumistele pääsemiseks ei pea hakkama ICE korraldatava järelturu või ICE või kolmanda osalise hallatava muu kauplemiskoha börsiliikmeks või osaliseks.

 

Kohustused

1.

ICE nõuab, et ICE börsiliikmed või tema kliendid teatavad ICE-le igast nende tehtud otsusest enampakkumisele pakkumispääsu andmise, pakkumispääsu tühistamise või selle peatamise kohta, olenemata sellest, kas otsus on vastu võetud seoses üksnes enampakkumisele pakkumispääsu andmise või enampakkumisele pakkumispääsu andmise ja samuti järelturul liikmeks või osaliseks saamisega, järgmisel viisil:

a)

sellistest otsustest, milles käsitletakse pakkumispääsu andmisest keeldumist ning enampakkumistele juurdepääsu tühistamist või peatamist, iga juhtumi puhul eraldi ja viivitamata;

b)

muudest otsustest teatatakse taotluse korral.

ICE tagab, et ICE võib kontrollida iga sellise otsuse puhul selle vastavust määruse (EL) nr 1031/2010 kohaselt enampakkumisplatvormile kohustuseks tehtud ülesannetega, ning et ICE börsiliikmed või nende kliendid arvestavad ICE iga sellise kontrollimise tulemustega. See võib muu hulgas hõlmata ICE mis tahes börsieeskirjade kohaldamist, sh distsiplinaarmenetlusi või mis tahes muid meetmeid, mis on asjakohased enampakkumisele pakkumispääsu saamise hõlbustamiseks.

2.

ICE koostab põhjaliku ja ajakohase loetelu börsiliikmetes või nende klientidest, kellel on õigus hõlbustada juurdepääsu enampakkumistele Ühendkuningriigis ICE enampakkumisplatvormil ning hoiab seda loetelu oma veebisaidil; kõnealune loetelu sisaldab ICE börsieeskirjadele vastavalt üksnes enampakkumisele juurdepääsu pakkujaid ja selliseid börsiliikmeid või nende kliente, kes pakuvad juurdepääsu enampakkumistele isikutele, kes võivad olla ka järelturu liikmed või osalised.

Lisaks koostab ICE arusaadavas vormis praktilised juhised, milles teavitatakse VKEsid ja väikeheitetekitajaid sammudest, mida on vaja teha selliste börsiliikmete või nende klientide kaudu enampakkumistele juurdepääsuks, ning hoiab neid juhiseid oma veebisaidil.

3.

Kõik ICE ja selle kliiringsüsteemi poolt pakkumispääsuga isikute või pakkujate suhtes kohaldatavad tasud ja tingimused tuleb selgelt kindlaks määrata, need peavad olema kergesti arusaadavad ja üldsusele kättesaadavad ICE veebisaidil, mida ajakohastatakse pidevalt.

ICE tagab, et börsiliikme või selle kliendi poolt pakkumispääsu suhtes lisatasude ja -tingimuste kohaldamise puhul on need ka selgelt kindlaks määratud, kergesti arusaadavad ja üldsusele kättesaadavad selliste teenustepakkujate veebisaitidel, kes pakuvad teenuseid otseste viidetega ICE veebisaidil kättesaadavatele veebisaitidele, eristades enampakkumisel pakkumisi esitada lubatud isikutele kohaldatavad tasud ja tingimused (kui need on olemas) neist tasudest ja tingimustest, mida kohaldatakse enampakkumisel pakkumisi esitada lubatud isikutele, kes on ka järelturu liige või osaline.

4.

Ilma et see piiraks muude õiguskaitsevahendite kasutamist, teeb ICE kättesaadavaks ICE kaebuste lahendamise menetluse, et otsustada selliste kaebuste üle, mis võivad olla tekkinud seoses ICE börsiliikmete või nende klientide tehtud otsustega, milles käsitletakse enampakkumistele pakkumispääsu andmist, pakkumispääsu andmisest keeldumist, pakkumispääsu tühistamist või enampakkumistele juba antud pakkumispääsu peatamist, millele on üksikasjalikumalt osutatud punktis 1, ning kõiki selliseid kaebusi käsitletakse ICE kaebuste lahendamise menetluse abil.

5.

Kuue kuu jooksul enampakkumiste algusest annab ICE enampakkumise seire teostajale aru ICE ning börsiliikmete ja nende klientide koostöömudeliga saavutatava katvuse, sh geograafilise katvuse kohta. ICE võtab täiel määral arvesse enampakkumise seire teostaja soovitusi, et tagada talle määruse (EL) nr 1031/2010 artikli 35 lõike 3 punktide a ja b kohaselt pandud kohustuste täitmine.

6.

ICE tagab, et käesolevas lisas esitatud ICE nimetamist käsitlevad tingimused ja kohustused on täidetud.

7.

Ühendkuningriik teatab komisjonile kõigist olulistest muudatusest ICEga sõlmitud lepingulistes suhetes, millest on komisjonile teatatud.“


II LISA

IV LISA

Aastatel 2013–2020 enampakkumisel müüdavate saastekvootide artikli 10 lõike 2 kohaste mahtude kohandused

Aasta

Vähendatud maht

2013

 

2014

400

2015

300

2016

200

2017

 

2018

 

2019

 

2020

 


Top