Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1900

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/1900, 18. oktoober 2017, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Varaždinsko zelje (KPN)]

C/2017/6898

OJ L 269, 19.10.2017, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1900/oj

19.10.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 269/7


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/1900,

18. oktoober 2017,

millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Varaždinsko zelje (KPN)]

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta määrust (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta, (1) eriti selle artikli 52 lõike 3 punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 50 lõike 2 punktile a avaldati Euroopa Liidu Teatajas  (2) Horvaatialt laekunud avaldus registreerida nimetus kaitstud päritolunimetusena (KPN).

(2)

Nimetusega „Varaždinsko zelje“ tähistatakse kapsatoodet, mis on saadud Varaždini valge peakapsa (Brassica oleracea var. capitata f. alba) kohalikust säilitussordist ’Varaždinski kupus’, mida kasvatatakse Horvaatias Varaždini maakonna halduspiirides.

(3)

Komisjon sai 7. oktoobril 2015 Sloveenialt vastulause. Komisjon sai 4. detsembril 2015 asjaomase põhjendatud vastuväite.

(4)

Komisjon tunnistas vastuväite vastuvõetavaks ja kutsus 28. jaanuari 2016. aasta kirjas Horvaatiat ja Sloveeniat võtma kolme kuu jooksul osa asjakohastest konsultatsioonidest, et jõuda omavahel kokkuleppele vastavalt nende riigis kehtivatele menetlustele.

(5)

Taotleja soovil pikendati konsultatsioonide tähtaega veel kolme kuu võrra.

(6)

Asjaomased riigid ei jõudnud omavahel kokkuleppele. Horvaatia ja Sloveenia vahelisi asjakohaseid konsultatsioone käsitlev teave edastati nõuetekohaselt komisjonile. Seepärast peaks komisjon kooskõlas määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 52 lõike 3 punktis b osutatud menetlusega võtma vastu otsuse, võttes arvesse kõnealuste konsultatsioonide tulemusi.

(7)

Kooskõlas määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 10 lõike 1 punktidega b ja c väitsid vastulause esitajad, et nimetuse „Varaždinsko zelje“ registreerimine kaitstud päritolunimetusena on vastuolus määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 6 lõikega 2 ning see ohustaks sellise identse nimetusega toote olemasolu, mida on õiguspäraselt turustatud rohkem kui viis aastat enne artikli 50 lõike 2 punktiga a ette nähtud avaldamise kuupäeva.

(8)

Nimetus „Varaždinsko zelje“ on väidetavalt vastuolus sellise kapsasordi homonüümse nimetusega, mis on registreeritud alates 1967. aastast. Sort ’Varaždinski’ kanti 1967. aastal Jugoslaavia Sotsialistliku Föderatiivse Vabariigi omamaiste ja kultuurtaimeks aretatud võõramaiste põllumajandustaimeliikide seemnete sordilehte. Seejärel kanti sort 1989. aastal samasse sordilehte nime all ’Varaždinski kupus’/’Varaždinsko zelje’. Praegu on kõnealune sort loetletud kõikide pärast Jugoslaavia Sotsialistliku Föderatiivse Vabariigi lagunemist tekkinud riikide sordilehtedes. Pärast iseseisvumist registreeris Sloveenia Vabariik sordi „Varaždinski“/„Varaždinsko“. Horvaatia sort ’Varaždinski kupus’ ning Sloveenia sordid ’Varaždinsko 2’ ja ’Varaždinsko 3’ on kõik loetletud Euroopa Liidu ühtses köögiviljakultuuride sordilehes.

(9)

Vastulause esitaja andmete kohaselt on kõnealustest sortidest toodetud saadus nimetusega „Varaždinsko zelje“ tuntud Sloveenias, Serbias, Bosnias ja Hertsegoviinas, endises Jugoslaavia Makedoonia vabariigis ja Montenegros. Varaždinsko kapsast on Sloveenia Vabariigis väidetavalt kasvatatud rohkem kui 75 aastat. Sloveenias on värske Varaždinsko kapsa turustatav toodang hinnanguliselt ligikaudu 2 800–4 000 tonni aastas.

(10)

Vastulause esitaja arvates eksitaks nimetuse „Varaždinsko zelje“ registreerimine Sloveenia tarbijaid, sest Sloveenia Vabariigi tootjad ja tarbijad ei seosta nimetust „Varaždinsko zelje“ koonddokumendi punktis 4 nimetatud päritolu või territooriumiga, vaid eelkõige kapsa kvaliteedi ja sobivusega marineerimise jaoks.

(11)

Vastulause esitaja väidab, et soovitud nimetuse registreerimine ohustaks identse Sloveenia nimetuse „Varaždinsko zelje“ olemasolu seoses sordiga, millest saadud tooteid on õiguspäraselt turustatud Sloveenia Vabariigis. Soovitud nimetuse registreerimine tekitaks Sloveenia Vabariigis toote „Varaždinsko zelje“ tootjatele majanduslikku kahju, sest nad oleksid sunnitud tootmise lõpetama. See ohustaks ka Euroopa Liidu ühtsesse köögiviljakultuuride sordilehte kantud Sloveenia kapsasortide ’Varaždinsko 2’ ja ’Varaždinsko 3’ seemnete tootmist, kuna kõnealustest seemnetest kasvatatud toodet müüakse Sloveenias Varaždinsko kapsana.

(12)

Komisjon hindas põhjendatud vastuväidetes esitatud argumente ja teavet, mis komisjonile edastati huvitatud isikute vahel toimunud konsultatsioonide kohta, ning jõudis järeldusele, et nimetus „Varaždinsko zelje“ tuleks registreerida kaitstud päritolunimetusena.

(13)

Nimetuse „Varaždinsko zelje“ kaitstud päritolunimetusena registreerimise nõuded on täidetud. Toote iseloomulikud tunnused (eelkõige suur fenoolide ja flavonoidide üldsisaldus ning suur kuivainesisaldus ning erakordselt suur suhkrusisaldus) on olulisel määral tingitud konkreetse geograafilise piirkonna looduslikest ja inimteguritest. Kapsa „Varaždinsko zelje“ suur kuivainesisaldus ja erakordselt suur suhkrusisaldus tulenevad tootmismeetodist, kus toode jäetakse põllule hilissügiseni, mis on võimalik tänu kapsa külmakindlusele. Fenoolide ja flavonoidide suur üldsisaldus kapsas „Varaždinsko zelje“ on selle sordi geneetiliste omaduste ning keskkonnatingimuste ja viljelustavade tulemus. Toodet „Varaždinsko zelje“ kasvatatakse üksnes Euroopa Liidu ühtsesse köögiviljakultuuride sordilehte kantud Varaždini kapsa säilitamiseks sobiva sordi ’Varaždinski kupus’ seemnetest. Mõistest „säilitussort“ nähtub, et seemned on toodetud üksnes määratletud geograafilises piirkonnas ega kusagil mujal.

(14)

Seoses väitega nimetuse eksitava olemuse kohta arvab komisjon, et nimetus viitab piirkonnale, kus kõnealust toodet toodetakse. Toote päritolu osas see tarbijaid iseenesest ei eksita.

(15)

Seoses väitega, et registreeritav nimetus on homonüümne kahe registreeritud kapsasordiga ning kavandatud registreerimine ohustaks kõnealustest sortidest toodetud sellise saaduse olemasolu, mis nimetusega „Varaždinsko zelje“ on tuntud Sloveenias, Serbias, Bosnias ja Hertsegoviinas, endises Jugoslaavia Makedoonia vabariigis ja Montenegros, märgib komisjon, et Sloveenias turustatava toote puhul kasutatakse sõna „zelie“ (sloveeni keeles „kapsas“) täiendina terminit „Varaždinsko“ kapsa sordi märkimiseks. Sloveenias kasutatavast nimetusest „Varaždinsko zelje“ ilmneb, et toode koosneb sordi ’Varaždinsko’ kapsast. Puuduvad tõendid selle kohta, et nimetust oleks kasutatud kapsasordist sõltumata. Arvestades eespool öeldut, et sordi tähisena on termini „Varaždinsko“ funktsioon ülekaalukas, ei pea komisjon asjakohaseks näha ette üleminekuperioodi Sloveenia nimetuse „Varaždinsko zelje“ kui sellise kasutamiseks.

(16)

Euroopa Liidu ühtsesse köögiviljakultuuride sordilehte kantud sortide ’Varaždinsko 2’ ja ’Varaždinsko 3’ nimetuste märgistuse kasutamine on aga väljaspool määrtaletud geograafilist piirkonda toodetud seemnete ja kapsatoodete puhul lubatud ilma ajalise piiranguta. Kooskõlas määruse (EL) nr 1151/2012 artikliga 42 ja ilma et see piiraks nimetuse „Varaždinsko zelje“ registreerimist kaitstud päritolunimetusena, võib nimetusi ’Varaždinsko 2’ ja ’Varaždinsko 3’ kasutada märgisel, tingimusel et märgisel esitamise nõuded on täidetud. Eelkõige peaks kapsataoote puhul olema märgisel selgelt näidatud päritoluriik ning puuduma viited Horvaatiale. Võrreldes kaitstud päritolunimetuse all turustatava tootega tagatakse sellega tarbijatele lisaks vajalik nõuetekohane teave.

(17)

Eelnevat arvesse võttes tuleks nimetus „Varaždinsko zelje“ kanda kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse.

(18)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas põllumajandustoodete kvaliteedipoliitika komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Registreeritakse nimetus „Varaždinsko zelje“ (KPN).

Esimeses lõigus osutatud nimetus määratletakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 668/2014 (3) XI lisas esitatud klassi 1.6 „Puuviljad, köögiviljad ja teraviljad töötlemata ja töödeldud kujul“ kuuluva tootena.

Artikkel 2

Kui vastavalt määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 42 lõikele 1 kasutatakse terminit „Varaždinsko“ märgisel viitega kapsasordile, peab päritoluriik olema märgitud ka samal väljal ja sama suurte tähtedega kui asjaomane nimetus.

Sellisel juhul on märgistel keelatud kasutada lippe, logosid, märke või muid graafilisi kujutisi, mis võivad eksitada tarbijaid toote omaduste, lähtekoha või päritolu suhtes.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. oktoober 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 343, 14.12.2012, lk 1.

(2)  ELT C 223, 8.7.2015, lk 7.

(3)  Komisjoni 13. juuni 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 668/2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 (põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta) rakenduseeskirjad (ELT L 179, 19.6.2014, lk 36).


Top