Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1899

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/1899, 18. oktoober 2017, millega kantakse garanteeritud traditsiooniliste toodete registrisse teatavad nimetused [Tradiční Lovecký salám / Tradičná Lovecká saláma (GTT) ja Tradiční Špekáčky / Tradičné Špekačky (GTT)]

C/2017/6895

OJ L 269, 19.10.2017, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1899/oj

19.10.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 269/5


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/1899,

18. oktoober 2017,

millega kantakse garanteeritud traditsiooniliste toodete registrisse teatavad nimetused [Tradiční Lovecký salám / Tradičná Lovecká saláma (GTT) ja Tradiční Špekáčky / Tradičné Špekačky (GTT)]

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta määrust (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta, (1) eriti selle artiklit 26 ja artikli 52 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EL) nr 1151/2012 artiklile 26 esitas Tšehhi Vabariik nimetused „Tradiční Lovecký salám“ / „Tradičná Lovecká saláma“ ja „Tradiční Špekáčky“ / „Tradičné Špekačky“, et need registreeritaks määruse (EL) nr 1151/2012 artiklis 22 sätestatud garanteeritud traditsiooniliste toodete registris koos nimetuse reserveerimisega.

(2)

Nimetused „Lovecký salám“ / „Lovecká saláma“ ja „Špekáčky“ / „Špekačky“ olid eelnevalt registreeritud (2) nõukogu määruse (EÜ) nr 509/2006 (3) artikli 13 lõike 1 kohaselt garanteeritud traditsioonilise tootena ilma nimetuse reserveerimiseta.

(3)

Pärast määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 26 lõike 1 teises lõigus osutatud riikliku vastuväidete esitamise menetlust täiendati nimetusi „Lovecký salám“ / „Lovecká saláma“ vastavalt mõistega „Tradiční“ ja „Tradičná“ ning nimetusi „Špekáčky“ / „Špekačky“ vastavalt mõistega „Tradiční“ ja „Tradičné“. Kõik need täiendavad mõisted kirjeldavad nimetuse traditsioonilist iseloomu ja eripära vastavalt määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 26 lõike 1 kolmandale lõigule.

(4)

Komisjon vaatas läbi esitatud nimetused „Tradiční Lovecký salám“ / „Tradičná Lovecká saláma“ ja „Tradiční Špekáčky“ / „Tradičné Špekačky“, mis seejärel avaldati Euroopa Liidu Teatajas  (4).

(5)

Kuna komisjon ei ole saanud ühtegi määruse (EL) nr 1151/2012 artikli 51 kohast vastuväidet, tuleks seega nimetused „Tradiční Lovecký salám“ / „Tradičná Lovecká saláma“ ja „Tradiční Špekáčky“ / „Tradičné Špekačky“ kanda registrisse koos nimetuse reserveerimisega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Nimetused „Tradiční Lovecký salám“ / „Tradičná Lovecká saláma“ (GTT) ja „Tradiční Špekáčky“ / „Tradičné Špekačky“ (GTT) kantakse registrisse koos nimetuse reserveerimisega.

Toodete „Lovecký salám“ / „Lovecká saláma“ (GTT) ja „Špekáčky“ / „Špekačky“ (GTT) tootespetsifikaate käsitatakse garanteeritud traditsiooniliste toodete „Tradiční Lovecký salám“ / „Tradičná Lovecká saláma“ (GTT) ja „Tradiční Špekáčky“ / „Tradičné Špekačky“ (GTT) spetsifikaatidena, millele on osutatud määruse (EL) nr 1151/2012 artiklis 19, koos nimetuse reserveerimisega.

Esimeses lõigus osutatud nimetused määratletakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 668/2014 (5) XI lisas esitatud klassi 1.2 „Lihatooted (kuumtöödeldud, soolatud, suitsutatud jne)“ kuuluva tootena.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. oktoober 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 343, 14.12.2012, lk 1.

(2)  Komisjoni 21. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 160/2011, millega registreeritakse garanteeritud traditsiooniliste eritunnuste registris nimetus [„Lovecký salám“ / „Lovecká saláma“ (GTE)] (ELT L 47, 22.2.2011, lk 7).

Komisjoni 21. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 158/2011, millega registreeritakse garanteeritud traditsiooniliste eritunnuste registris nimetus [„Špekáčky“ / „Špekačky“ (GTE)] (ELT L 47, 22.2.2011, lk 3).

(3)  Nõukogu 20. märtsi 2006. aasta määrus (EÜ) nr 509/2006 põllumajandustoodete ja toidu garanteeritud traditsiooniliste eritunnuste kohta (ELT L 93, 31.3.2006, lk 1). Määrus on tunnistatud kehtetuks ja asendatud määrusega (EL) nr 1151/2012.

(4)  ELT C 167, 11.5.2016, lk 21.

(5)  Komisjoni 13. juuni 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 668/2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 (põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta) rakenduseeskirjad (ELT L 179, 19.6.2014, lk 36).


Top