Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D1254

Komisjoni otsus (EL) 2017/1254, 4. juuli 2017, mis käsitleb kavandatud kodanikualgatust „Stop TTIP“ (teatavaks tehtud numbri C(2017) 4725 all)

C/2017/4725

OJ L 179, 12.7.2017, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1254/oj

12.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 179/16


KOMISJONI OTSUS (EL) 2017/1254,

4. juuli 2017,

mis käsitleb kavandatud kodanikualgatust „Stop TTIP“

(teatavaks tehtud numbri C(2017) 4725 all)

(Ainult ingliskeelne tekst on autentne)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrust (EL) nr 211/2011 kodanikualgatuse kohta, (1) eriti selle artiklit 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjon keeldus 10. septembri 2014. aasta otsusega C(2014) 6501 kavandatud kodanikualgatuse „Stop TTIP“ (eesti keeles „Peatage TTIP“) registreerimisest. 10. mail 2017 kohtuasjas T-754/14 tehtud otsusega tühistas Euroopa Liidu Üldkohus selle komisjoni otsuse. Selleks et võtta Üldkohtu otsuse täitmiseks vajalikud meetmed, tuleb kavandatud kodanikualgatuse registreerimise taotluse kohta vastu võtta uus komisjoni otsus.

(2)

Kavandatud kodanikualgatuse „Stop TTIP“ teema on järgmine: „Me kutsume Euroopa Komisjoni üles, et ta soovitaks nõukogul tühistada läbirääkimisvolitused Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse (TTIP) sõlmimiseks ning mitte sõlmida laiaulatuslikku majandus- ja kaubanduslepingut (CETA).“

(3)

Kavandatud kodanikualgatuse eesmärgid on järgmised: „Me tahame ära hoida TTIPi ja CETA sõlmimist, sest need lepingud sisaldavad mitut probleemset küsimust, nagu investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamine ning regulatiivset koostööd käsitlevad normid, mis kujutavad endast ohtu demokraatiale ja õigusriigi põhimõttele. Me tahame vältida olukorda, kus tööhõive-, sotsiaalseid, keskkonna-, eraelu kaitse ja tarbijakaitsenõudeid leevendatakse ning avalikke teenuseid (nagu veevarustus) ja kultuurivarasid reguleerivad piirangud kaotatakse läbipaistmatute läbirääkimiste tulemusena. Euroopa kodanikualgatusega toetatakse alternatiivset kaubandus- ja investeerimispoliitikat ELis.“

(4)

Nõukogu otsused, millega antakse luba alustada läbirääkimisi rahvusvahelise lepingu sõlmimiseks liidu ja kolmanda riigi vahel, näiteks Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse (TTIP) ja ühelt poolt Kanada ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahelise laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA) sõlmimiseks, nagu ka nõukogu otsused, millega antakse luba selline leping allkirjastada või sõlmida, on liidu õigusaktid, mille eesmärk on rakendada aluslepinguid ja mis võetakse vastu komisjoni soovituse või ettepaneku alusel. Need õigusaktid võivad seetõttu olla Euroopa kodanikualgatuse esemeks.

(5)

Ent CETA-le kirjutati alla 30. oktoobril 2016. aastal pärast seda, kui vastu oli võetud nõukogu otsus (EL) 2017/37 (2). Seetõttu on kavandatud kodanikualgatus muutunud sisutühjaks, kuna selle eesmärk oli komisjoni ettepanek nõukogule teha otsus jätta CETA allkirjastamata.

(6)

Euroopa Liidu lepinguga (ELi leping) tugevdatakse liidu kodakondsust ja tõhustatakse veelgi liidu demokraatlikku toimimist, nähes selleks muu hulgas ette, et igal kodanikul on õigus osaleda liidu demokraatlikus elus Euroopa kodanikualgatuse kaudu.

(7)

Seepärast peaksid kodanikualgatuse kord ja tingimused olema selged, lihtsad ja kasutajasõbralikud ning vastama kodanikualgatuse olemusele, et julgustada kodanike osalust ja muuta liit ligipääsetavamaks.

(8)

Nendel põhjustel on asjakohane arvata, et kavandatud kodanikualgatus ei ületa ilmselgelt komisjoni volitusi esitada liidu õigusakti ettepanekuid aluslepingute rakendamiseks vastavalt määruse artikli 4 lõike 2 punktile b.

(9)

Seetõttu tuleks kavandatud kodanikualgatus „Stop TTIP“ registreerida. Toetusavaldusi kavandatud kodanikualgatusele tuleks aga koguda ainult niivõrd, kuivõrd selle eesmärk on, et komisjon esitaks ettepaneku või soovituse võtta vastu muu õigusakt kui nõukogu otsus jätta CETA allkirjastamata,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Kavandatud kodanikualgatus „Stop TTIP“ registreeritakse.

2.   Toetusavaldusi kavandatud kodanikualgatusele võib koguda eeldusel, et kodanikualgatuse eesmärk on, et komisjon esitaks ettepaneku või soovituse võtta vastu muu õigusakt kui nõukogu otsus jätta allkirjastamata laiaulatuslik majandus- ja kaubandusleping ühelt poolt Kanada ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahel (CETA).

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub 10. juulil 2017.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud kavandatud kodanikualgatuse „Stop TTIP“ korraldajatele (kodanike komitee liikmetele), keda esindavad kontaktisikutena Michael EFLER ja [isikuandmed on kustutatud pärast korraldajatega konsulteerimist].

Brüssel, 4. juuli 2017

Komisjoni nimel

esimene asepresident

Frans TIMMERMANS


(1)  ELT L 65, 11.3.2011, lk 1.

(2)  Nõukogu 28. oktoobri 2016. aasta otsus (EL) 2017/37 ühelt poolt Kanada ning teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahelise laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA) Euroopa Liidu nimel allkirjastamise kohta (ELT L 11, 14.1.2017, lk 1).


Top