Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1237

Komisjoni määrus (EL) 2017/1237, 7. juuli 2017, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1881/2006 sinihappe maksimaalse sisalduse suhtes lõpptarbija jaoks turule lastud töötlemata tervetes, peenestatud, jahvatatud, purustatud või hakitud aprikoosituumades (EMPs kohaldatav tekst )

C/2017/4594

OJ L 177, 8.7.2017, p. 36–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1237/oj

8.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 177/36


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2017/1237,

7. juuli 2017,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1881/2006 sinihappe maksimaalse sisalduse suhtes lõpptarbija jaoks turule lastud töötlemata tervetes, peenestatud, jahvatatud, purustatud või hakitud aprikoosituumades

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 8. veebruari 1993. aasta määrust (EMÜ) nr 315/93, milles sätestatakse ühenduse menetlused toidus sisalduvate saasteainete suhtes, (1) eriti selle artikli 2 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruses (EÜ) nr 1881/2006 (2) on sätestatud teatavate saasteainete piirnormid toiduainetes.

(2)

Toiduahelas olevaid saasteaineid käsitlev Euroopa Toiduohutusameti teaduskomisjon võttis vastu teadusliku arvamuse toorestes aprikoosituumades ja nendest saadud toodetes sisalduvate tsüanogeensete glükosiididega seotud akuutsete terviseriskide kohta (3). Teaduslikus arvamuses kasutatud termin „toored aprikoosituumad ja nendest saadud tooted“ hõlmab samu tooteid, mis käesolevas määruses kasutatud termin „töötlemata terved, peenestatud, jahvatatud, purustatud või hakitud aprikoosituumad“.

(3)

Peamine töötlemata aprikoosituumades sisalduv tsüanogeenne glükosiid on amügdaliin, mis närimisel laguneb sinihappeks (tsüaniidiks). Sinihape (tsüaniid) on inimestele väga mürgine. Töötlemata tervetes, peenestatud, jahvatatud, purustatud või hakitud aprikoosituumades sisalduvate tsüanogeensete glükosiididega seotud riskide hindamiseks tuletas komisjon CONTAM akuutse standarddoosi (ARfD) 20 μg kehamassi kilogrammi kohta. Võttes arvesse teatatud tsüanogeensete glükosiidide sisaldusi töötlemata aprikoosituumades, ületatakse ARfD juba üksnes mõne töötlemata aprikoosituuma söömisel.

(4)

Seetõttu on oluline kehtestada sinihappe (tsüaniidi) piirnorm lõpptarbija jaoks turule lastud töötlemata tervetes, peenestatud, jahvatatud, purustatud või hakitud aprikoosituumades.

(5)

Arvestades töötlemata aprikoosituumade väga killustunud turgu ja võimalikku akuutset ohtu rahvatervisele, tuleks ette näha ettevõtja kohustus tagada, et kõik lõpptarbija jaoks turule lastud töötlemata terved, peenestatud, jahvatatud, purustatud või hakitud aprikoosituumad vastavad maksimaalsele lubatud piirnormile.

(6)

Seega on asjakohane kehtestada proovivõtueeskirjad, mida kohaldatakse piirnormile vastavuse kontrollimiseks.

(7)

Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 1881/2006 vastavalt muuta.

(8)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1881/2006 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Ettevõtja, kes laseb lõpptarbija jaoks turule töötlemata terved, peenestatud, jahvatatud, purustatud või hakitud aprikoosituumad, peab pädeva asutuse nõudmisel esitama tõendid, et turustatav toode vastab piirnormile.

Artikkel 3

Piirnormile vastavuse kontrollimiseks tuleb proovide võtmisel lähtuda komisjoni määruse (EÜ) nr 401/2006 (4) I lisa osas D.2 sätestatud eeskirjadest.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. juuli 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EÜT L 37, 13.2.1993, lk 1.

(2)  Komisjoni 19. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1881/2006, millega sätestatakse teatavate saasteainete piirnormid toiduainetes (ELT L 364, 20.12.2006, lk 5).

(3)  Toiduahelas olevaid saasteaineid käsitlev Euroopa Toiduohutusameti teaduslik komisjon (CONTAM), 2016. Scientific opinion on the acute health risks related to the presence of cyanogenic glycosides in raw apricot kernels and products derived from raw apricot kernels. EFSA Journal 2016; 14(4): 4424, 47 lk, doi:10.2903/j.efsa.2016.4424,

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/4424.pdf

(4)  Komisjoni 23. veebruari 2006. aasta määrus (EÜ) nr 401/2006, milles sätestatakse proovivõtu- ja analüüsimeetodid mükotoksiinide sisalduse ametlikuks kontrolliks toiduainetes (ELT L 70, 9.3.2006, lk 12).


LISA

Määruse (EÜ) nr 1881/2006 lisa 8. jakku lisatakse järgmine kirje:

„8.3.

Sinihape, sealhulgas tsüanogeensete glükosiididega seotud sinihape

 

8.3.1.

Lõpptarbija jaoks turule lastud töötlemata toored, peenestatud, jahvatatud, purustatud või hakitud aprikoosituumad (54)  (55)

20,0Top