Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1236

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/1236, 7. juuli 2017, milles käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1306/2013 sätestatud otsetoetuste kohandamise määra kehtestamist 2017. kalendriaastaks

C/2017/4554

OJ L 177, 8.7.2017, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1236/oj

8.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 177/34


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/1236,

7. juuli 2017,

milles käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1306/2013 sätestatud otsetoetuste kohandamise määra kehtestamist 2017. kalendriaastaks

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008, (1) eriti selle artikli 26 lõiget 3,

olles konsulteerinud põllumajandusfondide komiteega

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EL) nr 1306/2013 artiklile 25 tuleb põllumajanduslikku tootmist või turustamist mõjutavate suurte kriiside korral põllumajandussektorile lisatoetuse andmiseks luua reserv, vähendades iga aasta alguses kõnealuse määruse artiklis 26 osutatud finantsdistsipliini mehhanismiga otsetoetusi.

(2)

Määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 26 lõikes 1 on sätestatud, et selle tagamiseks, et nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 (2) kohaste turuga seotud kulude ja otsetoetuste rahastamiseks kasutatavaid aastaseid ülemmäärasid ei ületataks, tuleb määrata kindlaks otsetoetuste kohandamise määr, kui asjaomase eelarveaasta vaheülemmäära raames rahastatavate meetmete prognoosid osutavad kohaldatava aastase ülemmäära ületamisele.

(3)

Põllumajandussektori kriisireservi summa, mis lisati komisjoni 2018. aasta eelarveprojekti, on 459,5 miljonit eurot jooksevhindades. Selle summa katmiseks tuleb 2017. kalendriaasta puhul kohaldada finantsdistsipliini toetuskavade raames makstavate selliste otsetoetuste suhtes, mis on loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013 (3) I lisas.

(4)

Komisjoni 2018. aasta eelarveprojektis kindlaksmääratud prognoosid otsetoetuste ja turuga seotud kulude kohta näitavad, et täiendava finantsdistsipliini järele ei ole vajadust.

(5)

Toimides kooskõlas määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 26 lõikega 2, võttis komisjon 30. märtsil 2017 vastu ettepaneku Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, milles käsitletakse määruses (EL) nr 1306/2013 (4) sätestatud otsetoetuste kohandamise määra kehtestamist 2017. kalendriaastaks.

(6)

Euroopa Parlament ja nõukogu ei ole 30. juuniks 2017 kõnealust kohandamise määra kindlaks määranud. Seepärast peab komisjon määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 26 lõike 3 kohaselt kohandamise määra rakendusaktiga kindlaks määrama ning teavitama sellest viivitamata Euroopa Parlamenti ja nõukogu.

(7)

Vastavalt määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 26 lõikele 4 võib komisjon oma käsutuses oleva uue teabe alusel kohandamise määra kohandada kuni 1. detsembrini 2017. Kui on saadud uut teavet, võtab komisjon seda arvesse ja võtab 2018. aasta eelarveprojekti kirjalikku muutmisettepanekut ette valmistades 1. detsembriks 2017 vastu rakendusmääruse kohandamise määra kohandamise kohta.

(8)

Üldjuhul makstakse ühe kalendriaasta (N) jaoks otsetoetuste saamise taotluse esitanud põllumajandustootjatele toetust eelarveaasta (N + 1) piiresse jääva kindlaksmääratud makseperioodi jooksul. Sellegipoolest võivad liikmesriigid maksta põllumajandustootjatele toetust teatava tähtaja jooksul ka pärast kõnealuse makseperioodi lõppu. Nimetatud maksed võidakse teha järgneval eelarveaastal. Kui asjaomase kalendriaasta suhtes kohaldatakse finantsdistsipliini, ei tohiks kohandamise määra kohaldada selliste maksete suhtes, mille kohta esitati toetustaotlused muudel kalendriaastatel kui finantsdistsipliini kohaldamise kalendriaasta. Seepärast on põllumajandustootjate võrdse kohtlemise tagamiseks asjakohane sätestada, et kohandamismäära kohaldatakse üksnes selliste maksete suhtes, mille kohta on toetusetaotlused esitatud finantsdistsipliini kohaldamise kalendriaastal, olenemata sellest, millal makse põllumajandustootjatele tehakse.

(9)

Määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 8 lõikes 1 on sätestatud, et määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 26 kohaselt kindlaks määratud kohandamismäära kohaldatakse üksnes 2 000 eurot ületavate otsetoetuste suhtes, mida antakse põllumajandustootjatele asjaomasel kalendriaastal. Lisaks on määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 8 lõikes 2 sätestatud, et otsetoetuste järkjärgulise kehtestamise tulemusel kohaldatakse kohandamise määra Horvaatia suhtes alles alates 1. jaanuarist 2022. Seega ei tuleks käesoleva määrusega kindlaks määratavat kohandamismäära kohaldada nimetatud liikmesriigi põllumajandustootjate suhtes,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Selleks et kehtestada kohandamismäär kooskõlas määruse (EL) nr 1306/2013 artiklitega 25 ja 26 ning kooskõlas määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 8 lõikega 1, kohaldatakse määruse (EL) nr 1307/2013 I lisas loetletud toetuskavade raames makstavate selliste 2 000 eurot ületavate otsetoetuste vähendamise korral, mida makstakse põllumajandustootjatele 2017. kalendriaasta kohta esitatud toetusetaotluse alusel, kohandamismäära 1,388149 %.

2.   Lõikes 1 sätestatud vähendamist ei kohaldata Horvaatias.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. juuli 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 549.

(2)  Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 884).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 637/2008 ja (EÜ) nr 73/2009 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 608).

(4)  COM(2017) 150.


Top