Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1233

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/1233, 3. juuli 2017, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

C/2017/4752

OJ L 177, 8.7.2017, p. 26–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1233/oj

8.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 177/26


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/1233,

3. juuli 2017,

teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määrust (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik, (1) eriti selle artikli 57 lõiget 4 ja artikli 58 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2658/87 (2) lisatud kombineeritud nomenklatuuri ühetaolise kohaldamise tagamiseks on vaja vastu võtta meetmed, mis käsitlevad käesoleva määruse lisas osutatud kaupade klassifitseerimist.

(2)

Määrusega (EMÜ) nr 2658/87 on kehtestatud kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglid. Neid üldreegleid kohaldatakse ka kombineeritud nomenklatuuril täielikult või osaliselt põhinevate või sellele täiendavaid alajaotisi lisavate teiste nomenklatuuride suhtes, mis on kehtestatud liidu erisätetega kaubavahetust käsitlevate tariifsete või muude meetmete kohaldamiseks.

(3)

Vastavalt nimetatud üldreeglitele tuleb käesoleva määruse lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseerida 2. veerus esitatud CN-koodi alla, lähtuvalt tabeli 3. veerus esitatud põhjendusest.

(4)

On asjakohane sätestada, et siduvale tariifiinformatsioonile, mis on antud käesolevas määruses käsitletavate kaupade kohta, kuid mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib siduva tariifiinformatsiooni valdaja tugineda veel teatava perioodi vältel vastavalt määruse (EL) nr 952/2013 artikli 34 lõikele 9. Kõnealuseks ajavahemikuks tuleks kehtestada kolm kuud.

(5)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseeritakse kombineeritud nomenklatuuris kõnealuse tabeli 2. veerus esitatud CN-koodi alla.

Artikkel 2

Siduvale tariifiinformatsioonile, mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib määruse (EL) nr 952/2013 artikli 34 lõike 9 kohaselt tugineda veel kolm kuud pärast käesoleva määruse jõustumist.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. juuli 2017

Komisjoni nimel

presidendi eest

maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi

peadirektor

Stephen QUEST


(1)  ELT L 269, 10.10.2013, lk 1.

(2)  Nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrus (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1).


LISA

Kauba kirjeldus

Klassifikatsioon (CN-kood)

Põhjendus

(1)

(2)

(3)

Uus, neljarattaveoga mitmeotstarbeline mootorsõiduk (kaubiku tüüpi). Sõidukil on survesüütega kolbmootor silindrimahuga üle 1 500  cm3, kuid mitte üle 2 500  cm3. Sõiduki brutomass on umbes 2 800  kg.

Sõidukis on kaks istmerida, esimeses reas on kaks istet (juhiiste ja pinkiste kahele sõitjale) ja teises reas kolm istet. Esimese istmerea mõlemal poolel on aknaga uks ning teise istmerea vasakul poolel on aken ja paremal aknaga liuguks.

Teise istmerea taga on alaline vahesein (võre), mis eraldab salongi kaubaruumist. Kaubaruumis puuduvad turvavööd ja kinnitused nende paigaldamiseks. Kaubaruumil on ülestõstetav tagauks, kuid puuduvad aknad. Sõidukis on sõitjateruumile omased mugavused ja siseviimistlus ning sisustus.

Kaubaruumi pikkus on umbes 1,9 meetrit ja maht 4,4 m3.

8703 32 19

Klassifikatsioon määratakse kindlaks kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglitega 1 ja 6 ning CN-koodide 8703 , 8703 32 ja 8703 32 19 sõnastusega.

Mitmeotstarbeliste mootorsõidukite klassifikatsioon määratakse kindlaks teatavate tunnuste alusel, mis osutavad, kas sõidukid on ette nähtud peamiselt inimeste või kaupade veoks (vt ka harmoneeritud süsteemi selgitavad märkused rubriikide 8703 ja 8704 kohta ja kombineeritud nomenklatuuri selgitavad märkused rubriigi 8703 kohta).

Sõidukit ei või klassifitseerida kaubaveo mootorsõidukina rubriiki 8704 , sest võttes arvesse sõiduki objektiivseid omadusi ja väliskuju, on see ette nähtud peamiselt inimeste veoks (teine istmerida koos turvavarustusega, neli akent, aknaga liuguks tagarea reisijate jaoks, mugavused nii esi- kui ka tagarea reisijate jaoks). Alalise vaheseina olemasolu salongi ja kaubaruumi vahel ei saa pidada otsustavaks kriteeriumiks, et klassifitseerida sõiduk rubriigi 8703 alla, sest see on iseloomulik paljudele reisijateveoks klassifitseeritud sõidukitele (nt linnamaasturid). Vt ka HSi klassifitseerimisarvamused 8703 32/1 ja 8703 32/2 .

Seepärast tuleb sõiduk klassifitseerida CN-koodi 8703 32 19 alla kui peamiselt reisijateveoks kavandatud uus mootorsõiduk.


Top