Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1230

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2017/1230, 31. mai 2017, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega täpsustatakse täiendavaid objektiivseid kriteeriume, mida peab täitma, et kohaldada kasutamata piiriüleste krediidi- ja likviidsuslimiitide suhtes grupisisese või krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi sisese likviidsete vahendite väljavoolu või sissevoolu soodusmäära (EMPs kohaldatav tekst )

C/2017/3522

OJ L 177, 8.7.2017, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1230/oj

8.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 177/7


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2017/1230,

31. mai 2017,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega täpsustatakse täiendavaid objektiivseid kriteeriume, mida peab täitma, et kohaldada kasutamata piiriüleste krediidi- ja likviidsuslimiitide suhtes grupisisese või krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi sisese likviidsete vahendite väljavoolu või sissevoolu soodusmäära

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrust (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta, (1) eriti selle artikli 422 lõiget 10 ja artikli 425 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kasutamata piiriüleste krediidi- ja likviidsuslimiitide suhtes grupisisese või krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi sisese likviidsete vahendite väljavoolu või sissevoolu soodusmäära, nagu on ette nähtud komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/61 (2) artiklites 29 ja 34, võib kohaldada üksnes juhul, kui on võetud vajalikke kaitsemeetmeid ja kui pädevad asutused on andnud selleks eelnevalt nõusoleku. Kõnealused kaitsemeetmed on sätestatud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 29 lõikes 2 ja artikli 34 lõikes 2 täiendavate objektiivsete kriteeriumidena, mida tuleb täita kõnealuste tehingute puhul. Kõnealuseid kaitsemeetmeid tuleks täpsustada, et selgelt kindlaks määrata nende järgimise tingimused.

(2)

Tuleks tagada, et selliste soodusmäärade kohaldamine ei ohustaks likviidsuse pakkuja likviidsusalast usaldusväärsust ja aitaks likviidsuse saajal tulemuslikult järgida likviidsuskattekordajat. Madalat likviidsusriski profiili peaks tõendama asjaolu, et krediidiasutus järgib likviidsuskattekordajat ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL (3) VII jaotise 2. peatüki III ja IV jao kohaseid mis tahes muid likviidsusalaseid järelevalvenõudeid ja -meetmeid, samuti hiljuti teostatud järelevalvealasel läbivaatamis- ja hindamisprotsessil põhinev pädevate asutuste hinnang selle kohta, et krediidiasutuse likviidsuspositsioonist tulenev risk on väike; neid võib käsitada likviidsuspositsiooni objektiivsete võrdlusalustena.

(3)

Grupisisese või krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi sisese piiriülese likviidsustoetuse tulemuslikkuse peaks tagama usaldusväärne lepinguline raamistik, mida tõendab krediidiasutuse juhtorgani heaks kiidetud õiguslik arvamus. Krediidi- ja likviidsusliini minimaalne järelejäänud tähtaeg peaks tagama, et siduv kohustus ei ole seotud üksnes konkreetse tehinguga, vaid kehtib teatava minimaalse ajavahemiku jooksul.

(4)

Tuleks tagada, et likviidsuse pakkuja saab anda likviidsuse saajale vajalikku likviidsustoetust õigel ajal, isegi stressiperioodil. Selleks peaks likviidsuse pakkuja jälgima likviidsuse saaja likviidsuspositsiooni ning likviidsuse pakkuja ja saaja hädaolukorra rahastamiskavades tuleks arvesse võtta väljavoolu või sissevoolu soodusmäära kohaldamise mõju.

(5)

Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 29 lõikes 2 ja artikli 34 lõikes 2 sätestatud täiendavate objektiivsete kriteeriumide järgimise tingimuste eesmärk peaks olema anda piisavalt põhjust eeldada tavapärasest suuremaid piiriüleseid grupisiseseid või krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi siseseid likviidsusvoogusid stressiolukorras, pärssimata samas mudeli tõhusust ja tulemuslikkust juhul, kui likviidsust juhitakse tavaliselt keskselt. Teatavatel juhtudel, kui kõnealuseid tingimusi ei täideta, nimelt juhul, kui likviidsuse pakkuja või saaja ei järgi või prognoositavalt tulevikus ei järgi likviidsuskattekordajat või mis tahes likviidsusalaseid järelevalvenõudeid või -meetmeid või kui likviidsus- või krediidiliini järelejäänud tähtaeg jääb alla ettenähtud miinimumi või kui on esitatud liini lõpetamise teade, peaksid asjaomased pädevad asutused uuesti hindama, kas likviidsete vahendite väljavoolu või sissevoolu soodusmäära kohaldamist võib jätkata, et hoida ära soovimatuid tagajärgi, mida sooduskohtlemise automaatne peatamine võib protsüklilise ja ülekanduva mõju seisukohast põhjustada.

(6)

Kõnealuste täiendavate objektiivsete kriteeriumide täpsustamine ei tohiks mõjutada krediidiasutuste kui likviidsuse pakkujate või saajate vastutust oma likviidsusriski usaldusväärsel juhtimisel.

(7)

Samuti peaks kõnealuste täiendavate objektiivsete kriteeriumide täpsustamise eesmärk olema pädevatele asutustele piisavate vahendite andmine väljavoolu või sissevoolu soodusmäära kohaldamise kindlaksmääramiseks.

(8)

Käesolev määrus põhineb Euroopa Pangandusjärelevalve poolt komisjonile esitatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõul.

(9)

Euroopa Pangandusjärelevalve on vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1093/2010 (4) artiklile 10 viinud läbi avalikud konsultatsioonid käesoleva määruse aluseks olevate regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta, analüüsinud võimalikku seonduvat kulu ja kasu ning küsinud arvamust kõnealuse määruse artikli 37 kohaselt loodud pangandussektori sidusrühmade kogult,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesoleva määrusega täpsustatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 29 lõikes 2 ja artikli 34 lõikes 2 sätestatud täiendavaid objektiivseid kriteeriume, et kohaldada kõnealuses määruses sätestatud erandit.

Artikkel 2

Likviidsuse pakkuja ja saaja madal likviidsusriski profiil

1.   Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 29 lõike 2 punktis a ja artikli 34 lõike 2 punktis a osutatud madal likviidsusriski profiil peab vastama järgmistele tingimustele:

a)

likviidsuse pakkuja ja saaja on pidevalt ja vähemalt 12 kuu jooksul enne loa saamist kasutamata krediidi- ja likviidsuslimiitide suhtes väljavoolu või sissevoolu soodusmäära kohaldamiseks vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 29 lõikele 1 ja artikli 34 lõikele 1 järginud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklite 4 ja 38 kohast likviidsuskattekordaja nõutud taset, samuti direktiivi 2013/36/EL VII jaotise 2. peatüki III ja IV jao kohaseid mis tahes likviidsusalaseid järelevalvenõudeid või -meetmeid;

b)

likviidsuse pakkuja ja saaja likviidsuspositsioonidest tulenev risk on direktiivi 2013/36/EL VII jaotise 2. peatüki III jao kohaselt hiljuti teostatud järelevalvealase läbivaatamis- ja hindamisprotsessi kohaselt väike.

Selleks et kindlaks määrata, kas käesoleva lõike punktis a osutatud tingimus on täidetud, arvutatakse likviidsuskattekordaja nõutud tase likviidsete vahendite väljavoolu või sissevoolu soodusmäära alusel, mida on kohaldatud kõnealuses punktis osutatud 12 kuu jooksul.

2.   Kui asjaomased pädevad asutused on likviidsuse pakkujale või saajale andnud loa loobuda delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 29 lõike 1 punktis d ja artikli 34 lõike 1 punktis d sätestatud tingimuse kohaldamisest ning likviidsuse pakkuja või saaja ei järgi või prognoositavalt tulevikus ei järgi delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklite 4 ja 38 kohast likviidsuskattekordaja nõutud taset või direktiivi 2013/36/EL VII jaotise 2. peatüki III ja IV jao kohaseid mis tahes likviidsusalaseid järelevalvenõudeid või -meetmeid, teavitab ta sellest viivitamata asjaomaseid pädevaid asutusi ja kirjeldab neile mõju, mis kaasneb sellega, et ta ei suuda järgida kõnealust likviidsuskattekordajat või mis tahes likviidsusalaseid järelevalvenõudeid või -meetmeid seoses vastava väljavoolu või sissevoolu soodusmääraga, mida kohaldatakse tema vastaspoole suhtes.

3.   Kui asjaomased pädevad asutused on likviidsuse pakkujale või saajale andnud loa loobuda delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 29 lõike 1 punktis d ja artikli 34 lõike 1 punktis d sätestatud tingimuse kohaldamisest ning likviidsuse pakkuja või saaja ei järgi või prognoositavalt tulevikus ei järgi kõnealuse delegeeritud määruse kohast likviidsuskattekordaja nõutud taset, lisatakse lõikes 2 osutatud teade määruse (EL) nr 575/2013 artikli 414 kohaselt nõutavasse viivitamata esitatavasse teatesse ja taastamiskavasse.

4.   Lõigetes 2 ja 3 osutatud juhtudel määravad asjaomased pädevad asutused vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 20 lõike 1 punktis b osutatud protsessile kindlaks, kas jätkatakse väljavoolu või sissevoolu soodusmäära kohaldamist.

Artikkel 3

Grupi üksuste vahel sõlmitud õiguslikult siduvad kokkulepped ja võetud siduvad kohustused seoses kasutamata krediidi- ja likviidsusliiniga

1.   Delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 29 lõike 2 punktis b ja artikli 34 lõike 2 punktis b osutatud õiguslikult siduvad kokkulepped ja siduvad kohustused peavad vastama järgmistele tingimustele:

a)

krediidi- või likviidsusliin on siduv liin, mis on õiguslikult ja praktiliselt piiriüleselt kättesaadav kogu aeg vahendi kehtivuse ajal, isegi stressiperioodil. See on konkreetselt ette nähtud delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artiklite 29 ja 34 kohase väljavoolu või sissevoolu soodusmäära kohaldamiseks ning nõudmise korral kättesaadav. Selleks on krediidiasutused korraldanud piisava õigusliku läbivaatamise, mida tõendab nende juhtorgani heaks kiidetud kirjalik ja põhjendatud õiguslik arvamus, mis kinnitab krediidi- või likviidsusliini kokkuleppe või siduva kohustuse õiguslikku kehtivust ja täitmisele pööratavust kõigis asjaomastes jurisdiktsioonides;

b)

siduva krediidi- või likviidsusliini valuuta on kooskõlas likviidsuse saaja likviidsete vahendite sellise netoväljavoolu valuutapõhise jaotusega, mis ei ole seotud kõnealuse krediidi- või likviidsusliiniga;

c)

siduva krediidi- või likviidsusliini summa ja kulu on asjaomases lepingus selgelt kindlaks määratud;

d)

kokkulepped ja siduvad kohustused ei sisalda klauslit, mis lubaks likviidsuse pakkujal teha järgmist:

i)

nõuda enne likviidsuse pakkumist mis tahes tingimuste täitmist;

ii)

mitte täita kõnealuseid kokkuleppeid ja siduvaid kohustusi;

iii)

muuta kokkulepete ja siduvate kohustuste tingimusi ilma asjaomaste pädevate asutuste eelneva nõusolekuta;

e)

krediidi- või likviidsusliini järelejäänud tähtaeg on kogu aeg üle kuue kuu. Kui krediidi- või likviidsusliinil ei ole lõpptähtaega, on krediidi- või likviidsusliini lõpetamiseks ette nähtud minimaalne etteteatamistähtaeg kuus kuud.

2.   Lõike 1 punktis a osutatud õiguslikku läbivaatamist ajakohastatakse korrapäraselt, et võtta arvesse asjaomaste jurisdiktsioonide õigusaktide muudatusi. Pädevaid asutusi teavitatakse kõnealuste õiguslike läbivaatamiste tulemustest.

3.   Lõike 1 punktis c osutatud krediidi- või likviidsusliini summat ei muudeta ilma asjaomaste pädevate asutuste eelneva nõusolekuta.

4.   Kui lõike 1 punktis e osutatud järelejäänud tähtaeg on alla kuue kuu või kui on esitatud krediidi- või likviidsusliini lõpetamise teade, teavitavad krediidiasutused sellest viivitamata asjaomaseid pädevaid asutusi. Kõnealused asjaomased pädevad asutused määravad vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 20 lõike 1 punktis b osutatud protsessile kindlaks, kas jätkatakse väljavoolu või sissevoolu soodusmäära kohaldamist.

Artikkel 4

Likviidsuse saaja likviidsusriski profiili arvessevõtmine likviidsuse pakkuja likviidsusriski juhtimisel

Likviidsuse saaja likviidsusriski profiili võetakse likviidsuse pakkuja likviidsusriski juhtimisel vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/61 artikli 29 lõike 2 punktile c ja artikli 34 lõike 2 punktile c arvesse juhul, kui täidetud on järgmised tingimused:

a)

likviidsuse pakkuja jälgib ja kontrollib likviidsuse saaja likviidsuspositsiooni iga päev. Korrespondentpanganduse korral võib likviidsuse saaja likviidsuspositsiooni jälgimine ja kontroll piirduda likviidsuse saaja vostrokontode saldodega;

b)

väljavoolu või sissevoolu soodusmäära mõju võetakse täielikult arvesse likviidsuse pakkuja ja saaja hädaolukorra rahastamiskavades, milles võetakse arvesse sellise likviidsuse ülekandmise võimalikke takistusi ja hinnatakse selliseks ülekandmiseks vajalikku aega. Selleks tõendab likviidsuse pakkuja asjaomastele pädevatele asutustele, et võib põhjendatult eeldada, et ta jätkab likviidsusvahendi pakkumist likviidsuse saajale isegi stressiperioodil, ilma et sellel oleks oluline negatiivne mõju tema enda likviidsuspositsioonile. Likviidsuse pakkuja hädaolukorra rahastamiskavaga tagatakse, et likviidsuse pakkuja ei tugine likviidsusele, mida on vaja likviidsuse saaja siduva krediidi- või likviidsusliiniga seotud kohustuste täitmiseks;

c)

likviidsuse pakkuja hädaolukorra rahastamiskavas võetakse arvesse väljavoolu või sissevoolu soodusmäära, et tagada tema suutlikkus pakkuda nõudmise korral vajalikku likviidsust.

Artikkel 5

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 31. mai 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 321, 27.6.2013, lk 1.

(2)  Komisjoni 10. oktoobri 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) 2015/61, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses krediidiasutuste suhtes kohaldatava likviidsuskatte nõudega (ELT L 11, 17.1.2015, lk 1).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/36/EL, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ (ELT L 176, 27.6.2013, lk 338).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 12).


Top