Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0194

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/194, 3. veebruar 2017, milles käsitletakse loa andmist Lactobacillus diolivorans DSM 32074 preparaadi kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina (EMPs kohaldatav tekst )

C/2017/0494

OJ L 31, 4.2.2017, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/194/oj

4.2.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 31/18


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/194,

3. veebruar 2017,

milles käsitletakse loa andmist Lactobacillus diolivorans DSM 32074 preparaadi kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödas kasutatava söödalisandi loa taotlemise nõue ning sellise loa andmise alused ja kord.

(2)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 esitati taotlus Lactobacillus diolivorans DSM 32074 preparaadile loa saamiseks. Taotlusele on lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.

(3)

Taotlus käsitleb Lactobacillus diolivorans DSM 32074 preparaadi lubamist kõikide loomaliikide söödalisandina ning selle klassifitseerimist kategooriasse „tehnoloogilised lisandid“.

(4)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) jõudis oma 12. juuli 2016. aasta arvamuses (2) järeldusele, et kavandatud kasutustingimustel ei avalda Lactobacillus diolivorans DSM 32074 preparaat kahjulikku mõju loomade ja inimeste tervisele ega keskkonnale. Kõnealust söödalisandit tuleks siiski käsitada võimaliku hingamisteid sensibiliseeriva ainena. Samuti jõudis toiduohutusamet järeldusele, et kõnealune preparaat võib hõlbustada silo tootmist materjalist, mida on lihtne, mõõdukalt raske või raske sileerida. Toiduohutusameti hinnangul ei ole vaja kehtestada turustamisjärgse järelevalve erinõudeid. Toiduohutusamet kinnitas ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabori esitatud aruande söödas sisalduva kõnealuse söödalisandi analüüsimise meetodite kohta.

(5)

Lactobacillus diolivorans DSM 32074 preparaadi hindamisest nähtub, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused loa andmiseks on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuse preparaadi kasutamiseks käesoleva määruse lisas esitatud tingimustel.

(6)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Loa andmine

Lisas kirjeldatud preparaati, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „tehnoloogilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „silokonservandid“, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. veebruar 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.

(2)  EFSA Journal 2016; 14(9):4556.


LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber

Söödalisand

Keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Söödalisandi CFU / värske materjali kg

Tehnoloogilised lisandid: silokonservandid

1k20752

Lactobacillus diolivorans

DSM 32074

Söödalisandi koostis

Lactobacillus diolivorans DSM 32074 preparaat, mis sisaldab vähemalt 3 × 1011 CFUd söödalisandi grammi kohta.

Toimeaine kirjeldus

Lactobacillus diolivorans DSM 32074 elujõulised rakud

Analüüsimeetod  (1)

Loendamine söödalisandis: pindkülvimeetod MRS-agariga (EN 15787)

Määramine söödalisandis: impulssvälja geelelektroforees (PFGE)

Kõik loomaliigid

1.

Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes märgitakse säilitustingimused.

2.

Söödalisandi miinimumsisaldus, kui seda ei kasutata silokonservandina koos teiste mikroorganismidega: 1 × 108 CFUd värske materjali kilogrammi kohta.

3.

Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse söödalisandi kasutamisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas respiraatorit.

24. veebruar 2027


(1)  Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


Top