Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0176

Komisjoni otsus (EL) 2017/176, 25. jaanuar 2017, millega kehtestatakse ELi ökomärgise kriteeriumid puidu-, korgi- ja bambusepõhistele põrandakatetele (teatavaks tehtud numbri C(2017) 303 all) (EMPs kohaldatav tekst )

C/2017/0303

OJ L 28, 2.2.2017, p. 44–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/176/oj

2.2.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 28/44


KOMISJONI OTSUS (EL) 2017/176,

25. jaanuar 2017,

millega kehtestatakse ELi ökomärgise kriteeriumid puidu-, korgi- ja bambusepõhistele põrandakatetele

(teatavaks tehtud numbri C(2017) 303 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 66/2010 ELi ökomärgise kohta, (1) eriti selle artikli 8 lõiget 2,

olles nõu pidanud Euroopa Liidu ökomärgise komisjoniga

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 66/2010 kohaselt võib ELi ökomärgise anda toodetele, millel on kogu olelusringi jooksul keskkonnale väiksem mõju.

(2)

Määruses (EÜ) nr 66/2010 on sätestatud, et iga tooterühma jaoks tuleb kehtestada konkreetsed ELi ökomärgise kriteeriumid.

(3)

Komisjoni otsusega 2010/18/EÜ (2) on kehtestatud puidust põrandakatete ökoloogilised kriteeriumid ning asjaomased hindamis- ja kontrollinõuded, mis kehtivad kuni 31. detsembrini 2016.

(4)

Selleks et paremini kajastada turul olevate puidust, korgist ja bambusest põrandakatete sortimenti ja nende nüüdistaset ning võtta arvesse viimaste aastate innovatsiooni, peetakse asjakohaseks muuta tooterühma nimetust ja ulatust ning kehtestada ELi ökomärgise läbivaadatud kriteeriumid.

(5)

ELi ökomärgise läbivaadatud kriteeriumide eesmärk on kestlikumal viisil toodetud materjalide kasutamine, mille aluseks on olelusringi analüüsil põhinev lähenemisviis, millega piiratakse tarbitava energia hulka ja ohtlike ühendite kasutamist, vähendatakse ohtlike jääkide taset ja põrandakatetest tekkivat siseõhu saastet ning edendatakse vastupidavaid ja kvaliteetseid tooteid. Võttes arvesse kõnealuse tooterühma innovatsioonitsüklit, peaks läbivaadatud kriteeriumide ning nendega seotud hindamis- ja kontrollinõuete kehtivusaeg olema kuus aastat alates käesolevast otsusest teatamise kuupäevast.

(6)

Tooterühmale vastav kood on osa ELi ökomärgise registreerimisnumbrist. Selleks et pädevad asutused saaksid anda ELi ökomärgise kriteeriumidele vastavatele puidu-, korgi- ja bambusepõhistele põrandakatetele ELi ökomärgise registreerimisnumbri, on vaja anda sellele tooterühmale kood.

(7)

Otsus 2010/18/EÜ tuleks seepärast kehtetuks tunnistada.

(8)

On asjakohane ette näha üleminekuaeg nende tootjate jaoks, kelle toodetud puitpõrandakatetele on antud ELi ökomärgis vastavalt otsuses 2010/18/EÜ sätestatud ökoloogilistele kriteeriumidele, et neil oleks piisavalt aega viia oma tooted vastavusse läbivaadatud kriteeriumidest tulenevate nõuetega. Tootjatel tuleks ka lubada esitada otsuses 2010/18/EÜ sätestatud ökoloogiliste kriteeriumide põhjal taotlusi piisava aja jooksul.

(9)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on vastavuses määruse (EÜ) nr 66/2010 artikli 16 kohaselt asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Tooterühma „puidu-, korgi- ja bambusepõhised põrandakatted“ kuuluvad siseruumide põrandakatted, sealhulgas puidust, lamineeritud, korgist ja bambusest põrandakatted, mille puhul lõpptoote massist üle 80 % moodustab puit, kork või bambus või puidu-, korgi- või bambusepõhised materjalid või kiud ning mille üheski kihis ei ole sünteetilisi kiude.

Tooterühm ei sisalda seinakatteid, välitingimustes kasutatavaid katteid, ehitusliku funktsiooniga katteid ega tasandamiseks kasutatavaid tooteid.

Artikkel 2

Käesolevas otsuses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)   „puidust põrandakate“– puitelementidest koostatud paneelid või parketitahvlid, mis moodustavad põranda kulumispinna;

2)   „korgist põrandakate“– põrandakate, mis on valmistatud granuleeritud korgi ja sideaine segust, millel lastakse kõvastuda, või mitmest korgikihist (pressitud või spoon), mille saab liimiga kokku pressida ning mis on ette nähtud kasutamiseks koos pinnakattevahendiga;

3)   „pinnakattevahend“– valmistis Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/42/EÜ (3) artikli 2 punkti 8 tähenduses;

4)   „bambusest põrandakate“– täisbambusest või sideainega segatud aglomeraatidest valmistatud põrandakate;

5)   „laminaatpõrandakate“– jäik põrandakate, mille pinnakiht koosneb ühest või mitmest õhukesest kiudmaterjalikihist (tavaliselt paber), mis on immutatud termoreaktiivse aminoplastvaiguga (tavaliselt melamiin), pressitud või liimitud alusmaterjalile ning tavaliselt viimistletud kattekihiga;

6)   „pooleldi lenduv orgaaniline ühend“ (PLOÜ)– mis tahes orgaaniline ühend, mis elueerub fenüülpolüsiloksaani (5 %) ja metüülpolüsiloksaaniga (95 %) kaetud kapillaarkolonnist retentsiooniajaga, mis jääb vahemikku n-heksadekaani retentsiooniajast (välja arvatud) kuni n-dokosaani retentsiooniajani (kaasa arvatud);

7)   „R väärtus“– kõigi Ri väärtuste summa, kusjuures Ri väärtus on Ci ja LCIi suhe, kus Ci on ühendi i massikontsentratsioon katsekambris ja LCIi on ühendi i LCI (lowest concentration of interest – vähim uuritav sisaldus), mis on määratletud projekti European Collaborative Action „Urban Air, Indoor Environment and Human Exposure Reports“ („Aruanded linnaõhu, sisekliima ja inimese kokkupuute kohta nendega“) (4) raames;

8)   „aine“– aine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (5) artikli 3 punkti 1 tähenduses;

9)   „segu“– segu määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 3 lõike 2 tähenduses;

10)   „biotsiid“– biotsiid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 (6) artikli 3 lõike 1 punkti a tähenduses;

11)   „konservant“– mis tahes toode, mis kuulub määruse (EL) nr 528/2012 V lisas määratletud tooteliiki 8 (puidukonservandid), sealhulgas korgi või bambuse säilitamiseks ettenähtud toode;

12)   „toimeaine“– toimeaine määruse (EL) nr 528/2012 artikli 3 lõike 1 punkti c tähenduses;

13)   „ringlussevõetud materjal“– materjal, mis on tootmisprotsessi käigus ümber töödeldud taaskasutusse võetud või taastatud materjalist ning millest on valmistatud lõpptoode või toote osa, kuid mis ei hõlma raie ja saeveski töö käigus tekkinud puidujäätmeid, laaste ja puidukiude, nagu on määratletud standardis ISO 14021;

14)   „puidupõhine materjal“– puidukiududest, -laastudest või puidust materjal, mis on valmistatud ühe või mitme eri meetodiga, mis võivad hõlmata kõrgema temperatuuri, surve ja siduvate vaikude või liimide kasutamist. Puidupõhiste materjalide hulka kuuluvad: kõvad puitkiudplaadid, puitkiudplaadid, keskmise ja suure tihedusega puitkiudplaadid, puitlaastplaadid, orienteeritud kihtidega plaadid, vineer ja täispuidust paneelid. Need võidakse põrandakatete tootmise käigus katta viimistlusega;

15)   „korgipõhine materjal“– korgikiududest, -laastudest või korgist materjal, mis on valmistatud ühe või mitme eri meetodiga, mis võivad hõlmata kõrgema temperatuuri, surve ja siduvate vaikude või liimide kasutamist;

16)   „bambusepõhine materjal“– bambusekiududest, -laastudest või bambusest materjal, mis on valmistatud ühe või mitme eri meetodiga, mis võivad hõlmata kõrgema temperatuuri, surve ja siduvate vaikude või liimide kasutamist;

17)   „sünteetilised kiud“– kõik polümeerkiud;

18)   „taastuvenergia“– taastuvatest energiaallikatest toodetud energia Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/28/EÜ (7) artikli 2 punkti a tähenduses;

19)   „päritolutagatis“– päritolutagatis direktiivi 2009/28/EÜ artikli 2 punkti j tähenduses.

Artikkel 3

Selleks et tootele saaks anda ELi ökomärgise määruse (EÜ) nr 66/2010 alusel, peab toode kuuluma käesoleva otsuse artiklis 1 määratletud tooterühma „puidu-, korgi- ja bambusepõhised põrandakatted“ ja vastama käesoleva otsuse lisas sätestatud ELi ökomärgise kriteeriumidele ning asjaomastele hindamis- ja kontrollinõuetele.

Artikkel 4

Tooterühmale „puidu-, korgi- ja bambusepõhised põrandakatted“ kehtestatud ELi ökomärgise kriteeriumid ning asjaomased hindamis- ja kontrollinõuded kehtivad kuus aastat alates käesoleva otsuse vastuvõtmise kuupäevast.

Artikkel 5

Halduseesmärkidel antakse tooterühmale „puidu-, korgi- ja bambusepõhised põrandakatted“ kood „035“.

Artikkel 6

Otsus 2010/18/EÜ tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 7

Erandina artiklist 6 võib kahe kuu jooksul pärast käesoleva otsuse teatavakstegemise kuupäeva esitada ELi ökomärgise taotlusi tooterühma „puidu-, korgi- ja bambusepõhised põrandakatted“ kuuluvate toodete kohta otsuses 2010/18/EÜ sätestatud kriteeriumide või käesolevas otsuses sätestatud kriteeriumide alusel.

ELi ökomärgise lubasid, mis on antud otsuses 2010/18/EÜ sätestatud kriteeriumide alusel, võib kasutada 12 kuud alates käesoleva otsuse teatavakstegemise kuupäevast.

Artikkel 8

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 25. jaanuar 2017

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Karmenu VELLA


(1)  ELT L 27, 30.1.2010, lk 1.

(2)  Komisjoni 26. novembri 2009. aasta otsus 2010/18/EÜ, millega kehtestatakse puitpõrandakatetele ühenduse ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid (ELT L 8, 13.1.2010, lk 32).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/42/EÜ teatavates värvides, lakkides ja sõidukite taasviimistlustoodetes orgaaniliste lahustite kasutamise tulemusena tekkivate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piiramise kohta, millega muudetakse direktiivi 1999/13/EÜ (ELT L 143, 30.4.2004, lk 87).

(4)  http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC83683/eca%20report%2029_final.pdf

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1).

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrus (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist (ELT L 167, 27.6.2012, lk 1).

(7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiiv 2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta ning direktiivide 2001/77/EÜ ja 2003/30/EÜ muutmise ja hilisema kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 140, 5.6.2009, lk 16).


LISA

RAAMISTIK

EUROOPA LIIDU ÖKOMÄRGISE KRITEERIUMID

Kriteeriumid ELi ökomärgise andmiseks puidu-, korgi- ja bambusepõhistele põrandakatetele:

Kriteerium 1.

Toote kirjeldus

Kriteerium 2.

Puidu-, korgi- ja bambusepõhised materjalid

Kriteerium 3.

Üldnõuded ohtlike ainete ja segude kohta

Kriteerium 4.

Erinõuded ainete kohta

Kriteerium 5.

Tootmisprotsessi energiatarve

Kriteerium 6.

LOÜde eraldumine põrandakatetest

Kriteerium 7.

Formaldehüüdi eraldumine põrandakatetest ja kandeplaatidest

Kriteerium 8.

Kasutuskõlblikkus

Kriteerium 9.

Parandatavus ja laiendatud garantii

Kriteerium 10.

Tarbijateave

Kriteerium 11.

ELi ökomärgisel esitatav teave

I liide.

Juhised tarvitatud LOÜde koguse arvutamiseks

II liide.

Juhised tootmisprotsessi energiatarbe arvutamiseks

III liide.

Standardite loetelu

HINDAMINE JA KONTROLL

Iga kriteeriumi juures on esitatud konkreetsed hindamis- ja kontrollinõuded.

Kui taotlejalt nõutakse asjaomastele kriteeriumidele vastavuse tõendamiseks kinnituste, dokumentide, analüüsitulemuste, katsearuannete või muude tõendite esitamist, võivad need pärineda taotlejalt või tema tarnija(te)lt või teistelt.

Pädevad asutused tunnustavad eeskätt tunnistusi, mille on välja andnud asutused, mis on akrediteeritud vastavalt katse- ja kalibreerimislaborite asjakohasele ühtlustatud standardile, ning kontrolle, mida on teinud asutused, mis on akrediteeritud vastavalt tooteid, protsesse ja teenuseid sertifitseerivate asutuste asjakohasele ühtlustatud standardile. Akrediteerimine toimub vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 765/2008 (1) sätetele.

Vajaduse korral võib kasutada ka muid kontrollimeetodeid kui need, mis on esitatud iga kriteeriumi puhul, kui taotlust hindav pädev asutus aktsepteerib nende samaväärsust.

Vajaduse korral võib pädev asutus nõuda tõendavaid dokumente ning teha sõltumatuid kontrolle või kohapealseid külastusi.

Eeltingimusena peab toode vastama kõigile selles riigis või nendes riikides kohaldatavatele õiguslikele nõuetele, kus toode kavatsetakse turule lasta. Taotleja kinnitab toote vastavust sellele tingimusele.

Kui tarnija ei soovi taotlejale avaldada segu koostises olevaid aineid, võib ta asjakohase teabe saata otse pädevale asutusele.

Kriteerium 1.   Toote kirjeldus

Pädevale asutusele esitatakse põrandakatte tehniline kirjeldus, sealhulgas joonised, millel on näidatud lõplikku põrandakatet moodustavad osad ja materjalid, põrandakatte mõõtmed ning põrandakatte valmistamisprotsessi kirjeldus. Kirjeldusele lisatakse toote materjalide loetelu, milles on esitatud toote kogumass ja selle jaotumine toote eri materjalide vahel.

Tuleb tõendada toote vastavust artikli 1 kohasele tooterühma määratlusele.

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab pädevale asutusele kinnituse käesolevale kriteeriumile vastavuse kohta ning järgmise teabe põrandakatte kohta:

kaubamärk või kaubanimi (2);

toote kirjeldus, sealhulgas tehnilised joonised, millel on näidatud lõpptootes kasutatud osad ja materjalid;

materjalide loetelu: toorainete, ainete ja segude osakaal ( %) toote koostises massi järgi, sealhulgas kõigi lisaainete ja pinnatöötlusvahendite osakaal, kui see on asjakohane;

kõigi toote koostisosade (3) loetelu ja iga koostisosa kaal;

tootmisprotsessi kirjeldus. Toorainete ja ainete tarnijate kohta esitatakse nende juriidiline nimi, tootmiskoht, kontaktandmed ja selle/nende tootmisetapi/-etappide kirjeldus, mille nad on tervikuna või osaliselt läbi viinud.

Tõendusena käesolevale kriteeriumile vastavuse kohta võib esitada toote andmelehe, toote keskkonnadeklaratsiooni või samaväärse dokumendi, tingimusel et see sisaldab eespool loetletud teavet.

Kriteerium 2.   Puidu-, korgi- ja bambusepõhised materjalid

Seda kriteeriumi kohaldatakse puidu, korgi ja bambuse ning puidu-, korgi- ja bambusepõhiste materjalide suhtes, mille mass on üle 1 % lõpptoote massist.

Kasutatav puit, kork või bambus või puidu-, korgi- või bambusepõhine materjal ei tohi pärineda geneetiliselt muundatud organismidelt (GMO) ning sellel peab olema järelevalveahela sertifikaat, mis on välja antud sõltumatu sertifitseerimissüsteemi, näiteks Metsahoolekogu (Forest Stewardship Council – FSC), metsade sertifitseerimise toetusprogrammi (Programme for the Endorsement of Forest Certification – PEFC) või muu samaväärse süsteemi kaudu.

Kogu esmakasutuses oleva puidu, korgi ja bambuse kohta peavad olema kehtivad säästva metsamajanduse sertifikaadid, mis on välja antud sõltumatu sertifitseerimissüsteemi, näiteks FSC, PEFC või muu samaväärse süsteemi kaudu.

Kui sertifitseerimissüsteemis on lubatud tootes või tooteseerias segada sertifitseerimata materjali sertifitseeritud ja/või ringlussevõetud materjaliga, peab vähemalt 70 % puidust, korgist ja/või bambusest moodustama esmakasutuses olev säästva tootmise sertifikaadiga materjal ja/või ringlussevõetud materjal.

Sertifitseerimata materjali suhtes kohaldatakse kontrollisüsteemi, mis tagab, et materjal on seadusliku päritoluga ja vastab kõikidele muudele sertifitseerimata tooraine suhtes sertifitseerimiskavaga kehtestatud nõuetele.

Sertifitseerimisasutused, mis annavad välja metsamajandamise ja/või selle järelevalveahela sertifikaate, peavad olema kõnealuse sertifitseerimissüsteemi poolt akrediteeritud või tunnustatud.

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab pädevale asutusele kinnituse käesolevale kriteeriumile vastavuse kohta ning tootja kehtiva, sõltumatult sertifitseeritud järelevalveahela sertifikaadi tootes või tooteseerias kasutatud kogu puidu, korgi ja bambuse ning puidu-, korgi- ja bambusepõhise materjali kohta ning tõendab, et ükski esmakasutuses olev materjal ei pärine GMOdelt. Taotleja esitab auditeeritud raamatupidamisdokumendid, mis tõendavad, et vähemalt 70 % materjalidest on pärit metsadest või piirkondadest, mida hallatakse säästva metsamajanduse põhimõtete kohaselt, ja/või ringlussevõetud allikatest, mis vastavad asjaomases sõltumatus järelevalveahela süsteemis sätestatud nõuetele. Sõltumatu sertifitseerijana tunnustatakse FSCd, PEFCd või mõnd samaväärset süsteemi.

Kui toode või tooteseeria sisaldab sertifitseerimata materjali, tuleb tõendada, et esmakasutuses oleva sertifitseerimata materjali sisaldus ei ületa 30 % ning et selle suhtes kohaldatakse kontrollisüsteemi, mis tagab, et materjal on seadusliku päritoluga ja vastab kõikidele muudele sertifitseerimata tooraine suhtes sertifitseerimiskavaga kehtestatud nõuetele.

Kriteerium 3.   Üldnõuded ohtlike ainete ja segude kohta

Tootes ja kõigis selle koostisosades tuleb kooskõlas punktidega 3.a ja 3.b piirata selliste ainete esinemist, mis on määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 59 lõike 1 kohaselt määratletud väga ohtlike ainetena, või selliste ainete ja segude esinemist, mis vastavad käesoleva otsuse tabelis 3.1 loetletud ohtude puhul Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/2008 (4) (edaspidi „CLP-määrus“) kohastele ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise kriteeriumidele. Käesoleva kriteeriumi puhul rühmitatakse väga ohtlike ainete kandidaatide loetellu kuuluvad ained ja CLP-määruse kohaselt klassifitseeritud ained tabelis 3.1 vastavalt nende ohtlikele omadustele.

Tabel 3.1

Ohurühmad

1. ohurühm – väga ohtlikud ained ning CLP-määruse kohaselt klassifitseeritud ained

Ohud, mille põhjal määratletakse aine 1. rühma kuuluvana:

ained, mis on esitatud väga ohtlike ainete kandidaatloetelus;

1.A ja 1.B kategooria kantserogeensed, mutageensed ja/või reproduktiivtoksilised ained: H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df

2. ohurühm – CLP-määruse kohaselt klassifitseeritud ained

Ohud, mille põhjal määratletakse aine 2. rühma kuuluvana:

2. kategooria kantserogeensed, mutageensed ja/või reproduktiivtoksilised ained: H341, H351, H361f, H361d, H361df, H362

vesikeskkonnale ohtlik 1. kategooria toksilisus: H400, H410

1. ja 2. kategooria akuutne toksilisus: H300, H310, H330, H304

hingamiskahjustusi põhjustav 1. kategooria toksilisus: H304

1. kategooria toksilisus sihtelundi suhtes: H370, H372

1. kategooria naha sensibilisaator: H317

3. ohurühm – CLP-määruse kohaselt klassifitseeritud ained

Ohud, mille põhjal määratletakse aine 3. rühma kuuluvana:

vesikeskkonnale ohtlik 2., 3. ja 4. kategooria toksilisus: H411, H412, H413

3. kategooria akuutne toksilisus: H301, H311, H331, EUH070

2. kategooria toksilisus sihtelundi suhtes: H371, H373

3.a.   Väga ohtlike ainete kasutuse piiramine

Toode ega ükski selle koostisosa ei tohi sisaldada väga ohtlikke aineid suuremas kontsentratsioonis kui 0,10 massiprotsenti.

Väga ohtlike ainete kandidaatainete loetelus olevate ainete suhtes, mida esineb tootes või selle ükskõik millises koostisosas üle 0,10 massiprotsendi, ei tehta sellest nõudest erandeid.

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab kinnituse selle kohta, et väga ohtlike ainete kontsentratsioon tootes ega üheski tootes kasutatud koostisosas ei ületa kehtestatud piirnormi. Kinnitustes viidatakse Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) avaldatud kandidaatainete loetelu viimasele versioonile (5).

3.b.   Põrandakattes kasutatavate CLP-määruse kohaselt klassifitseeritud ainete ja segude kasutuse piiramine

Ained või segud, mida põrandakatte tootja või tema tarnija kasutab tooraine ettevalmistamisel või põrandakatte tootmisel, kokkuliimimisel või mõne muu töötluse puhul, ei tohi olla klassifitseeritud ühtegi tabelis 3.1 esitatud CLP-määruse kohasesse ohurühma. Piiratud kasutusega ainete või segude alla kuuluvad liimid, värvid, krundid, lakid, peitsid, vaigud, biotsiidid, täiteained, vahad, õlid, vuugitäited, värvained ja hermeetikud.

Piiratud kasutusega ainete kasutamine on lubatud juhul, kui on täidetud vähemalt üks järgmistest tingimustest:

piiratud kasutusega ainet või segu tarvitati koguses, mis on alla 0,10 % põrandakatte või selle ükskõik millise osa kogumassist;

piiratud kasutusega aine omadused muutuvad tootmisprotsessis (nt aine ei ole enam bioloogiliselt kättesaadav või osaleb keemilises reaktsioonis), nii et see ei kuulu enam CLP-määruse kohasesse ohurühma ning reageerimata jäänud piiratud kasutusega aine jääkide sisaldus on alla 0,10 % põrandakatte või selle ükskõik millise osa kogumassist.

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja ja/või tarnija esitab/esitavad pädevale asutusele kinnituse kriteeriumile 3.b vastavuse kohta ning vajaduse korral asjaomaste tarvitatud ainete või segude loetelu koos kinnitusega nende ohuklassi või selle puudumise kohta, nende lisatavad kogused ja vastavalt vajadusele kinnituse selle kohta, kas ainete või segude omadused muutuvad töötlemise käigus, nii et need ei kuulu enam CLP-määruse kohastesse ohurühmadesse. Kui ainete omadused töötlemisel muutuvad, esitatakse kõigi reageerimata jäänud piiratud kasutusega ainete jääkide sisaldus.

Seoses iga aine või segu ohuklassi või selle puudumisega esitatakse järgmised andmed:

i)

aine registreerimisnumber Chemical Abstracts Service'i (CAS), (6) Euroopa Ühenduse (EÜ) (7) või muus loetelus (kui see on segu puhul olemas);

ii)

millisel kujul ja millises olekus ainet või segu tarvitatakse;

iii)

CLP-määruse kohane ühtlustatud ohuklass;

iv)

tarnija/tootja iseklassifitseeritud kirjed REACH-määruse kohaselt registreeritud ainete ECHA andmebaasis (8) (kui ühtlustatud ohuklass puudub);

v)

segu klassifikatsioon vastavalt määruses (EÜ) nr 1272/2008 sätestatud kriteeriumidele.

Kui hinnatakse tootja või tarnija iseklassifitseeritud ainete kirjeid REACH-määruse kohaselt registreeritud ainete andmebaasis, eelistatakse ühiselt esitatud kirjeid.

Kui REACH-määruse kohaselt registreeritud ainete andmebaasis on klassifikatsiooni kohta kirje „data lacking“ (andmed puuduvad) või „inconclusive“ (ebapiisavad andmed) või kui aine ei ole REACHi süsteemis veel registreeritud, esitatakse määruse (EÜ) nr 1907/2006 VII lisa nõuetele vastavad toksikoloogilised andmed, mis on piisavad lõpliku iseklassifitseerimise toetamiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 1272/2008 I lisale ja ECHA toetavatele suunistele. Kui andmebaasi kandes on kirje „data lacking“ või „inconclusive“, kontrollitakse tootja või tarnija tehtud iseklassifitseerimist. Sel eesmärgil võib kasutada järgmisi teabeallikaid:

i)

ECHAga analoogsete reguleerivate ametite, (9) liikmesriikide reguleerivate asutuste või valitsustevaheliste asutuste toksikoloogilised uuringud ja ohuhindamised;

ii)

määruse (EÜ) nr 1907/2006 II lisa kohaselt täielikult täidetud ohutuskaart;

iii)

kutselise toksikoloogi esitatud dokumenteeritud eksperdihinnang, mis põhineb teaduskirjanduse ja olemasolevate katseandmete läbivaatamisel ja mida toetavad vajaduse korral sõltumatutes laborites ECHA heaks kiidetud metoodika kohaselt tehtud uute katsete tulemused;

iv)

tõend, mis põhineb vajaduse korral eksperdihinnangul ning mille on väljastanud selline akrediteeritud vastavushindamisasutus, kes tegeleb ohu hindamisega vastavalt ühtsele ülemaailmsele kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise süsteemile (GHS) või CLP-määruse kohasele ohuklassifikatsiooni süsteemile.

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 XI lisale võib teavet ainete ohtlike omaduste kohta saada ka muul viisil kui katsetega, näiteks selliste alternatiivmeetoditega nagu in vitro meetodid, kvantitatiivsete struktuuri ja aktiivsuse vahelise seose mudelite abil või kasutades ainete rühmitamist või ülekandmise põhimõtet.

Kriteerium 4.   Erinõuded ainete kohta

4.a.   Saasteained ringlussevõetud puidus, korgis ja bambuses

Põrandakatte lõpptoote valmistamiseks tarvitatavaid ringlussevõetud kiude ja laaste katsetatakse kooskõlas Euroopa Puitpaneelide Föderatsiooni (EPF) standardiga ringlussevõetud puidu tarnimise tingimuste kohta (10) või muu samaväärse või rangema standardiga ning kõnealused kiud ja laastud peavad vastama tabelis 4.1 esitatud saasteainete piirnormidele.

Tabel 4.1

Saasteainete piirnormid ringlussevõetud puidus, korgis, bambuses ning nende kiududes ja laastudes (mg kuiva ringlussevõetud materjali kg kohta)

Saasteaine

Piirnorm

Saasteaine

Piirnorm

Arseen (As)

25

Elavhõbe (Hg)

25

Kaadmium (Cd)

50

Fluor (F)

100

Kroom (Cr)

25

Kloor (Cl)

1 000

Vask (Cu)

40

Pentaklorofenool (PCP)

5

Plii (Pb)

90

Tõrvaõlid (benso[a]püreen)

0,5

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab pädevale asutusele järgmised dokumendid:

kinnitus vastavalt asjakohasusele kas tootjalt või paneelide tarnijalt selle kohta, et põrandakattes ei ole kasutatud ringlussevõetud puitu, korki, bambust ega nende kiude või laaste, või

kinnitus vastavalt asjakohasusele kas tootjalt või paneelide tarnijalt selle kohta, et kogu ringlussevõetud puidu, korgi või bambusega või nende kiudude või laastudega on tehtud representatiivsed katsed kooskõlas EPFi standardiga ringlussevõetud puidu tarnimise tingimuste kohta või muu samaväärse standardiga, millel on samaväärsed või rangemad nõuded, ning katsearuanded, mis tõendavad ringlussevõetud materjali proovide vastavust tabelis 4.1 esitatud piirnormidele.

4.b.   Biotsiidid

Põrandakatte valmistamiseks kasutatavat puitu, korki ja/või bambust ei ole lubatud töödelda biotsiididega.

Veepõhiste segude, näiteks liimide või lakkide säilitamiseks kasutusvalmina ei ole lubatud kasutada järgmisi toimeaineid:

klorometüülisotiasolinooni ja metüülisotiasolinooni segu suhtes 3:1 (CASi nr 55965-84–9) kontsentratsioonis üle 15 ppm;

metüülisotiasolinoon kontsentratsioonis üle 200 ppm;

muud isotiasolinoonid kontsentratsioonis üle 500 ppm.

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab pädevale asutusele kinnituse, et biotsiide ei ole kasutatud, või vajaduse korral kinnituse, milles on märgitud, milliseid toimeaineid on kasutusvalmite veepõhiste segude veepõhiste segude säilitamiseks kasutatud, ning selle toetuseks veepõhiste segude tarnija väljastatud ohutuskaardi.

4.c.   Raskmetallid värvides, kruntides ja lakkides

Ükski värv, krunt või lakk, mida kasutatakse puidu, korgi või bambuse või puidu-, korgi- või bambusepõhise materjali puhul, ei tohi sisaldada aineid, mis põhinevad järgmistel metallidel: kaadmium, plii, kroom(VI), elavhõbe, arseen või seleen kontsentratsioonis üle 0,010 massiprotsendi iga üksiku metalli puhul, mis sisaldub kasutusvalmis värvis, krundis või lakis.

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja või tema tarnija esitab pädevale asutusele kinnituse käesolevale kriteeriumile vastavuse kohta ning värvide, kruntide ja lakkide tarnijatelt saadud vastavad ohutuskaardid.

4.d.   Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisaldus pinnatöötlusvahendites

Puidu, korgi ja bambuse ning puidu-, korgi- ja bambusepõhise materjali puhul kasutatud pinnatöötlusvahendid vastavad ühele järgmistest tingimustest:

LOÜde kogusisaldus on kuni 5 massiprotsenti (kasutusvalmis aine kontsentratsioon);

LOÜde kogusisaldus on üle 5 massiprotsendi, kuid on tõendatud, et neid on lisatud alla 10 grammi töödeldud pinna ruutmeetri kohta.

Käesolevas kriteeriumis käsitletakse LOÜde üldsisaldust pinnatöötlusvahendite sellise keemilise koostise puhul, mis neil on märjal kujul. Kui pinnatöötlusvahendeid tuleb enne kasutamist lahjendada, tuleb arvutused teha lahjendatud toote LOÜde sisalduse alusel.

Selle kriteeriumi kohaldamisel on LOÜ Euroopa direktiivi 2004/42/EÜ artikli 2 lõikes 5 määratletud lenduv orgaaniline ühend.

Seda kriteeriumi ei kohaldata tootmisprotsessi käigus parandamiseks (nt sõlmed, praod, lohud) kasutatavate segude puhul.

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab pädevale asutusele kinnituse käesolevale kriteeriumile vastavuse kohta ning sellega koos kõigi puidu, korgi ja bambuse ning puidu-, korgi- ja bambusepõhise materjali puhul kasutatud pinnatöötlusvahendite ohutuskaardid. Kui ohutuskaardil on märgitud, et pinnatöötlusvahendi või -segu LOÜde sisaldus on kuni 5 massiprotsenti, ei ole täiendavat kontrolli vaja.

Kui ohutuskaardile ei ole märgitud LOÜde sisaldust, tuleb see arvutada pinnatöötlussegus sisalduvate ainete loetelu põhjal. Iga LOÜ sisaldus märgitakse massiprotsentides.

Kui LOÜde sisaldus on suurem kui 5 massiprotsenti, esitab taotleja kooskõlas I liites esitatud juhistega arvutuse, millest nähtub, et tegelik LOÜde sisaldus põrandakatte töödeldud pinna ruutmeetri kohta on alla 10 g/m2.

4.e.   LOÜde sisaldus muudes tarvitatud ainetes ja segudes

LOÜde sisaldus ei tohi ületada:

3 massiprotsenti põrandakatete valmistamisel kasutatavates kasutusvalmis liimides ja vaikudes;

1 massiprotsent põrandakatete valmistamisel kasutatavates muudes ainetes kui kasutusvalmis liimid, vaigud ja pinnatöötlusvahendid (kriteerium 4.d).

Vaba formaldehüüdi sisaldus põrandakatete valmistamisel kasutatavates vedelates aminoplastvaikudes peab olema alla 0,2 massiprotsendi.

Käesolevas kriteeriumis käsitletakse LOÜde üldsisaldust ainete sellise keemilise koostise puhul, mis neil on märjal kujul. Kui segusid tuleb enne kasutamist lahjendada, tuleb arvutused teha lahjendatud toote LOÜde sisalduse alusel.

Käesoleva kriteeriumi kohaldamisel on LOÜ direktiivi 2004/42/EÜ artikli 2 lõikes 5 määratletud lenduv orgaaniline ühend.

Seda kriteeriumi ei kohaldata tootmisprotsessi käigus parandamiseks (nt sõlmed, praod, lohud) kasutatavate segude puhul.

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab pädevale asutusele kinnituse käesolevale kriteeriumile vastavuse kohta ning sellega koos kõigi tarvitatud kasutusvalmis liimide, vaikude või muude ainete ohutuskaardid või samaväärsed dokumendid, millega tõendatakse vastavust käesolevale kriteeriumile, ning tootes sisalduvate ainete täieliku loetelu koos teabega tarvitatud koguste kohta ning ainete CASi numbritega.

Kui ohutuskaardil on märgitud, et LOÜde sisaldus kasutusvalmis liimis või vaigus on alla 3 massiprotsendi või muudes kasutatavates ainetes alla 1 massiprotsendi, ei ole täiendavat kontrolli vaja.

Kui ohutuskaardile ei ole märgitud LOÜde sisaldust, tuleb see arvutada tootes sisalduvate ainete loetelu põhjal. Iga LOÜ sisaldus märgitakse massiprotsentides.

Taotleja esitab katsearuanded, millega tõendatakse, et vaba formaldehüüdi sisaldus vedelates aminoplastvaikudes on kooskõlas standardiga EN1243 alla 0,2 massiprotsendi.

4.f.   Plastifikaatorid

Ükski liim, vaik ega pinnatöötlusvahend või -segu ei tohi sisaldada määruse (EÜ) nr 1907/2006 artiklis 57 osutatud ftalaatplastifikaatorit. Kõnealuste ftalaatide puudumiseks loetakse seda, kui loetletud ftalaatide summaarne sisaldus liimis, vaigus või pinnakattevahendis või -segus ei ületa 0,10 massiprotsenti (1 000 mg/kg).

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab pädevale asutusele kas:

tarnijalt või põrandakatte tootjalt saadud kinnituse käesolevale kriteeriumile vastavuse kohta, milles märgitakse, et ftalaatplastifikaatoreid ei ole kasutatud, või

tarnijalt või põrandakatte tootjalt saadud kinnituse käesolevale kriteeriumile vastavuse kohta, milles märgitakse, et ftalaatplastifikaatoreid on kasutatud, ent asjaomases liimis, vaigus või pinnatöötlusvahendis või -segus ei ole kasutatud määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 57 kriteeriumidele vastavaid ftalaate. Kui asjakohast kinnitust ei ole esitatud, kontrollitakse liimi, vaiku või pinnatöötlusvahendit või -segu ftalaatide sisalduse suhtes vastavalt standardile ISO 8214-6.

4.g.   Halogeenitud orgaanilised ühendid

Põrandakatete valmistamisel kasutatavad ained (nt sideained, liimid, pinnakattevahendid) ei tohi sisaldada halogeenitud orgaanilisi ühendeid.

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab pädevale asutusele kinnituse käesolevale kriteeriumile vastavuse kohta ning sellega koos aine tootja kinnituse, et halogeenitud orgaanilisi ühendeid ei ole kasutatud. Peale selle esitatakse asjaomaste ainete ohutuskaardid.

4.h.   Leegiaeglustid

Põrandakatete valmistamisel kasutatavad ained ei tohi sisaldada leegiaeglusteid.

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab pädevale asutusele kinnituse sellele kriteeriumile vastavuse kohta ning sellega koos aine tootja kinnituse, et leegiaeglusteid ei ole kasutatud. Peale selle esitatakse asjaomaste ainete ohutuskaardid.

4.i.   Asiridiin ja polüasiridiin

Põrandakatete valmistamisel kasutatavad ained (nt pinnatöötlusvahendid, pinnakattevahendid) ei tohi sisaldada asiridiini ega polüasiridiini.

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab pädevale asutusele kinnituse käesolevale kriteeriumile vastavuse kohta ning sellega koos aine tootja kinnituse, et asiridiini ega polüasiridiini ei ole kasutatud. Peale selle esitatakse asjaomaste ainete ohutuskaardid.

Kriteerium 5.   Tootmisprotsessi energiatarve

Põrandakatete tootmise keskmine aastane energiakulu arvutatakse nii, nagu on kirjeldatud tabelis 5.1 ja II liites, ning see peab ületama järgmisi piirnorme (E-hinne).

Toode

E-hinne

Massiivpuidust põrandakatted

> 11,0

Mitmekihilised puidust põrandakatted

Puiduspooniga põrandakatted

Korgist põrandakatted ja korkplaatidest põrandakatted

Bambusest põrandakatted

Laminaatpõrandakatted

> 8,0


Tabel 5.1

E-hinde arvutamine

Valem

 

Keskkonnanäitaja

Maksimumnõuded

Formula

A

Taastuvenergia osakaal kogu aastases energiatarbimises

%

B

Aasta jooksul ostetud elektrienergia

kWh/m2

15 kWh/m2

C

Aastane kütusetarbimine

kWh/m2

35 kWh/m2

 

A = taastuvatest energiaallikatest pärit energia ja kogu tarbitud energia suhe.

Suhtarvu A väljendava murru lugeja saadakse järgmise tehtega: taastuvatest energiaallikatest pärit ostetud kütus (kütuse kogus × standardväärtus) pluss soojus, mis on kohapeal toodetud muudest taastuvatest energiaallikatest kui kütus, pluss 2,5-kordne kogus elektrit, mis on kohapeal toodetud muudest taastuvatest energiaallikatest kui kütus, pluss 2,5-kordne kogus ostetud elektrit, mis on saadud taastuvatest energiaallikatest.

Suhtarvu A väljendava murru nimetaja saadakse järgmise tehtega: taastuvatest energiaallikatest pärit ostetud kütus (kütuse kogus × standardväärtus) pluss taastumatutest energiaallikatest pärit ostetud kütus pluss soojus, mis on kohapeal toodetud muudest taastuvatest energiaallikatest kui kütus, pluss 2,5-kordne kogus elektrit, mis on kohapeal toodetud muudest taastuvatest energiaallikatest kui kütus, pluss 2,5-kordne kogus ostetud elektrit, mis on saadud taastuvatest energiaallikatest, pluss 2,5-kordne kogus ostetud elektrit, mis on saadud taastumatutest energiaallikatest.

 

B = ostetud elektrikogus aastas, st väliselt tarnijalt ostetud elektri üldkogus. Kui ostetud elekter on pärit taastuvatest energiaallikatest, kohaldatakse tegurit 0,8.

 

C = kütusekulu aastas, st kohapeal energia tootmiseks kasutatud kogu ostetud kütuse ja põrandakatete tootmise kõrvalsaadusena saadud kütuse üldkogus.

 

E-hinne arvutatakse toodetud põrandakatte ruutmeetri kohta ning see kajastab otsest energiatarbimist põrandakatete tootmisel. Kaudse energiatarbimise üle arvestust ei peeta.

Allpool on soovituslik loetelu tegevustest, mida võetakse energiatarbimise arvutustes arvesse või mis jäetakse neis arvesse võtmata. Tegevused algavad langetatud puude (puutüved), korgi ja bambuse vastuvõtmisest tootja või tema tarnija ettevõttes ning lõppevad tootmisprotsessi lõppemisega.

Toode

Elektri- ja kütusetarbimise tingimused (soovituslik loetelu)

Arvesse võetavad tegevused

Arvesse võtmata jäetavad tegevused

Massiivpuidust põrandakatted

Kuivatamine, peenestamine, saagimine

Mõõtulõikamine ja kärpimine

Lihvimine

Pinnakattevahendiga katmine

Pakendamine

Kõik muud tootmiseks vajalikud tegevused

Lakkide või muude kasutusvalmis valmististe tootmine

Energiatarbimine kvaliteedikontrolli käigus

Kaudne energiatarbimine (näiteks küte, valgustus, ettevõttesisene transport jne).

Mitmekihilised puidust põrandakatted

Kuivatamine, peenestamine, saagimine

Mõõtulõikamine ja kärpimine

Lihvimine

Pressimine

Pinnakattevahendiga katmine

Pakendamine

Kõik muud tootmiseks vajalikud tegevused

Korgist ja korkplaatidest põrandakatted

Kuivatamine, peenestamine, saagimine

Mõõtulõikamine ja kärpimine

Lihvimine

Pressimine

Kandeplaadi tootmine, kui sellist tüüpi põrandakattes seda kasutatakse

Pinnakattevahendiga katmine

Pakendamine

Kõik muud tootmiseks vajalikud tegevused

Bambusest põrandakatted

Laminaatpõrandakatted

Kandeplaadi tootmine

Dekoori, kattekihi, aluspaberi immutamine

Pressimine

Mõõtulõikamine

Pakendamine

Kõik muud tootmiseks vajalikud tegevused

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab järgmise teabe ja tõendusmaterjali:

väliselt tarnijalt ostetud elektrienergia liik ja keskmine aastane kogus. Kui ostetakse taastuvatest energiaallikatest toodetud energiat, tuleb esitada direktiivi 2009/28/EÜ kohased päritolutagatised. Kui riigis, kus põrandakatteid toodetakse, ei kohaldata direktiivi 2009/28/EÜ, tuleb esitada päritolutagatistega samaväärsed tõendavad dokumendid;

põrandakatete valmistamisel kasutatud kütuste liiki ja koguseid kajastavad lepingud, arved või samaväärsed dokumendid, millel on kuupäevad, tarnitud/ostetud kogused ja kütuse kirjeldus (nt selle füüsikalis-keemilised omadused, alumine kütteväärtus jne). Samuti esitatakse kinnitus selle kohta, millised kasutatud kütustest on pärit direktiivi 2009/28/EÜ kohastest taastuvatest energiaallikatest;

nendes tootmisetappides kasutatud energia kogus, mida on E-hinde arvutamisel arvesse võetud, ning asjakohased tõendavad dokumendid (nt energiamõõtmised tootmise eri punktides, tootelehtede kohane seadmete energiatarbimine jne);

müüdud energia liik ja kogus. Arvutused peavad hõlmama müüdud energia tootmiseks kasutatud kütuste liiki ja kogust (kui kasutati kütuseid); esitatakse ka energia tootmise kuupäevad või perioodid ning müümise kuupäevad;

kinnitus ELi ökomärgisega põrandakatete keskmise aastas toodetud koguse kohta (ruutmeetrites).

Käesolevale kriteeriumile vastavuse kinnitamiseks võib kasutada dokumente, mida kasutatakse energiatarbimisest, kütuseostust ja energiatootmisest teatamiseks, ning samuti dokumente, millega edastatakse põrandakatete tootmise andmed riigiasutustele.

Kriteerium 6.   LOÜde eraldumine põrandakatetest

Põrandakatetest eralduvad heitkogused, mis on mõõdetud katsestandardi CEN/TS 16516 kohaselt katsekambris, ei tohi ületada tabelis 6.1 loetletud väärtusi. Katsetamiseks võetud proovide pakendamine, saatmine, käsitsemine ja ettevalmistamine peavad toimuma vastavalt standardis CEN/TS 16516 kirjeldatud korrale.

Tabel 6.1

Heitkoguseid käsitlevad nõuded

Tooted

Heitkoguseid käsitlevad nõuded

Ühend

Piirnorm pärast 28päevast hoidmist ventileeritud katsekambris (vt CEN/TS16516) (mg kuupmeetris õhus) (d)

Massiivpuidust põrandakatted

Mitmekihilised puidust põrandakatted

Puiduspooniga põrandakatted

LOÜde kogusisaldus, millest on lahutatud äädikhappe

(CASi nr 64–19-7) sisaldus

< 0,3

Korgist põrandakatted

Bambusest põrandakatted

LOÜd kokku

Laminaatpõrandakatted

LOÜd kokku

< 0,16

Kõik põrandakatted

PLOÜd kokku

< 0,1

Massiivpuidust põrandakatted

Mitmekihilised puidust põrandakatted

Puiduspooniga põrandakatted

LCI-ainete (Lowest Concentrations of Interest – väikseim määratav kontsentratsioon) R-väärtus, millest on lahutatud äädikhappe (CASi nr 64–19-7) R-väärtus

≤ 1

Korgist põrandakatted

Bambusest põrandakatted

Laminaatpõrandakatted

LCI-ainete R-väärtus

≤ 1

Kõik põrandakatted

Kantserogeensed ained

< 0,001

Käesoleva kriteeriumi kohaldamisel on LOÜ mis tahes lenduv orgaaniline ühend, mille keemistäpp on vahemikus ligikaudu 68–287 °C ja mis elueerub gaaskromatograafiakolonnist n-heksaani ja n-heksadekaani vahel või nendega samaaegselt, kui mõõtmisi tehakse kapillaarkolonniga, mis on kaetud fenüülpolüsiloksaani (5 %) ja metüülpolüsiloksaaniga (95 %).

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab pädevale asutusele kinnituse käesolevale kriteeriumile vastavuse kohta ning sellega koos standardi CEN/TS 16516 kohaselt või samaväärse meetodi kohaselt tehtud kambrikatse aruande, millega tõendatakse, et tabelis 6.1 esitatud piirnormidest on kinni peetud. Katsearuanne peab sisaldama järgmisi andmeid:

kasutatud katsemeetod;

katsetulemused ja vajalikud arvutused, millega tõendatakse vastavust tabelis 6.1 esitatud piirnormidele.

Kui 28päevase katse kontsentratsiooni norm on katsekambris täidetud kolme päevaga alates proovi katsekambrisse asetamisest või mõne muu aja jooksul 3. ja 27. päeva vahel, võib kinnitada nõuetele vastavust ja katse võib lõpetada ennetähtaegselt.

Kuni 12 kuud enne ELi ökomärgise taotluse esitamist tootega tehtud katsete andmed on kehtivad, kui tootmisprotsessis või toote keemilises koostises ei ole tehtud selliseid muudatusi, mis võiksid suurendada lõpptootest eralduvate lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguseid.

Samuti võib tõendusena esitada kehtiva sertifikaadi asjakohase sisekliima märgise kohta, kui selline märgis vastab käesoleva kriteeriumi nõuetele ja kui pädev asutus peab seda samaväärseks tõenduseks.

Kriteerium 7.   Formaldehüüdi eraldumine põrandakatetest ja kandeplaatidest

Põrandakatted, mille valmistamisel on kasutatud formaldehüüdi sisaldavaid kandeplaate, liime, vaike või viimistlusaineid, ning töötlemata kandeplaadid (kui neid kasutatakse), mille valmistamisel on kasutatud formaldehüüdil põhinevaid liime või vaike, peavad vastama ühele järgmistest tingimustest:

formaldehüüdi heide on alla 50 % standardi EN 13986+A1 B lisas määratletud klassi E1 piirnormist, mida kohaldatakse kõigi põrandakatete ning muude kandeplaatide kui MDF- või HDF-plaatide suhtes;

formaldehüüdi heide on alla 65 % standardi EN 13986+A1 B lisas määratletud klassi E1 piirnormist, mida kohaldatakse töötlemata MDF-/HDF-kandeplaatide suhtes;

formaldehüüdi heide on väiksem kui California õhuressursside komitee (CARB) kehtestatud II etapi piirnorm või Jaapani F-3 või F-4 energiatähe standardis sätestatud piirnorm.

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab pädevale asutusele kinnituse käesolevale kriteeriumile vastavuse kohta. Vähese formaldehüüdiheitega põrandakatete ja kandeplaatide hindamise ja kontrollimise viis sõltub sellest, millise sertifitseerimiskava alla need kuuluvad. Iga kava puhul nõutavad dokumendid on esitatud tabelis 7.1.

Tabel 7.1

Kontrollimiseks esitatavad dokumendid vähese formaldehüüdiheitega põrandakatete puhul

Sertifitseerimiskava

Hindamine ja kontrollimine

E1

(nagu on määratletud standardi EN 13986+A1 B lisas)

Tootja ja vajaduse korral kandeplaadi tarnija kinnitus selle kohta, et põrandakattest ja muudest töötlemata kandeplaatidest kui MDF-/HDF-plaatidest pärit heitkogus jääb alla 50 % klassi E1 piirnormist, mis on määratletud standardi EN 13986+A1 B lisas, (11) või et töötlemata MDF-/HDF-kandeplaatidest pärit heitkogus jääb alla 65 % klassi E1 piirnormist, mis on määratletud standardi EN 13986+A1 B lisas, ning kinnitusele lisatud aruanded katsete kohta, mis on tehtud kooskõlas standardiga EN 120, EN 717–2 või EN 717–1 või samaväärse meetodiga.

CARB: II etapi piirnormid

Tootja ja vajaduse korral kandeplaadi tarnija kinnitus, millele on lisatud ASTM E1333 või ASTM D6007 kohaste katsete tulemused, millega tõendatakse, et põrandakatete formaldehüüdiheide vastab California komposiitpuittoodete määruses 93120 (12) määratletud II etapi piirnormidele.

Põrandakatteid või kandeplaate võib märgistada kooskõlas kõnealuse määruse punktiga 93120.3(e) ning sellisel märgisel peavad olema tootja nimi, tootepartii number ning CARBi määratud number sõltumatu sertifitseerija jaoks (viimane ei ole kohustuslik, kui tooteid müüakse väljaspool Californiat või kui tooted on valmistatud ilma formaldehüüdi kasutamata või on kasutatud teatavat väga vähese heitega formaldehüüdil põhinevat vaiku).

F-3 või F-4 energiatähe kohased piirnormid

Tootja ja vajaduse korral kandeplaadi tarnija kinnitus vastavuse kohta Jaapani tööstusstandardi JIS A 5905 (puitkiudplaadi puhul) või JIS A 5908:2003 (puitlaastplaadi ja kihtpuidu puhul) kohastele formaldehüüdiheite piirnormidele ning kinnitusele lisatud aruanded standardis JIS A 1406 sätestatud eksikaatorimeetodi kohaste katsete kohta.

Kriteerium 8.   Kasutuskõlblikkus

On vaja täita üksnes asjaomaseid konkreetset tüüpi põrandakatteid käsitlevad nõuded.

Põrandakatteid katsetatakse ja klassifitseeritakse vastavalt tabelis 8.1 nimetatud standardite viimase versiooni nõuetele ja kõnealuses tabelis esitatud juhistele.

Tabel 8.1

Põrandakatete katsetamise ja klassifitseerimise standardid

Põrandakate

Katsemeetod

Klassifikatsioon

Puiduspooniga põrandakatted (13)

Standard EN 1534 sälgustuskindluse määramiseks

Standard EN 13329 pundumise määramiseks

Asjakohane katsemeetod löögikindluse katsetamiseks (14)

Asjakohane katsemeetod kulumiskindluse katsetamiseks (14)

Standard ISO 24334 lukustustugevuse määramiseks

EN ISO 10874 (1)

Tehases lakitud massiivpuidust ja mitmekihilised puidust põrandakatted

Pindmise kihi paksus

Pinnakihi puidu kõvadus (2)

EN 685 (2), CTBA

Tehases õlitatud katmata massiivpuidust põrandakatted ja katmata mitmekihilised puidust põrandakatted

Korkplaatidest põrandakatted

Standard EN 12104

EN ISO 10874

Korgist põrandakatted

Standard EN 660–1 kulumisrühma määramiseks

Standard EN 425 – rullikutega tooli mõju määramine

Standard EN 425 mööblijala modelleeritud liikumise mõju määramiseks

Standard ISO 24343-1 jääkjälgede määramiseks

Bambusest põrandakatted

Standard EN 1534 sälgustuskindluse määramiseks

EN 13696 pealmise või kulumiskihi paksuse kohta

Laminaatpõrandakatted

Standard EN 13329

Standard EN 14978

Standard EN 15468

EN ISO 10874

Põrandakatted peavad vastama vähemalt järgmistele normidele.

Põrandakate

Normid

Puiduspooniga põrandakatted

Isiklikuks kasutuseks ette nähtud põrandakatete puhul kasutusklass 23

Ühiskondlikes ruumides kasutamiseks ette nähtud põrandakatete puhul kasutusklass 32

Tehases lakitud massiivpuidust ja mitmekihilised puidust põrandakatted

Isiklikuks kasutuseks ja ühiskondlikes ruumides kasutamiseks ette nähtud põrandakatete puhul kasutusklass 23

Tehases õlitatud katmata massiivpuidust põrandakatted ja katmata mitmekihilised puidust põrandakatted

Korkplaatidest põrandakatted

Isiklikuks kasutuseks ette nähtud põrandakatete puhul kasutusklass 23

Ühiskondlikes ruumides kasutamiseks ette nähtud põrandakatete puhul kasutusklass 32

Korgist põrandakatted

Bambusest põrandakatted

Niiskusesisaldus tasakaaluolekus: 8 % 20 °C ja 50 % suhtelise õhuniiskuse juures

Sälgustuskindlus:

≥ 4 kg/mm2 horisontaalselt või vertikaalselt pressitud põrandakatete puhul

≥ 9,5 kg/mm2 suure tihedusega põrandakatete puhul

Laminaatpõrandakatted

Isiklikuks kasutuseks ette nähtud põrandakatete puhul kasutusklass 23

Ühiskondlikes ruumides kasutamiseks ette nähtud põrandakatete puhul kasutusklass 32

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab pädevale asutusele kinnituse käesolevale kriteeriumile vastavuse kohta. Kinnitusele lisatakse katsearuanded, mis sisaldavad järgmist teavet:

põrandakatte tüüp;

valitud katsemeetod(id);

katsetulemused ja põrandakatte klassifikatsioon vastavalt katsetulemustele ja asjakohasele standardile, kui see on kohaldatav.

Kui põrandakatet on katsetatud mõne muu katsemeetodiga kui eespool määratletud, võib see olla vastuvõetav, kui pädev asutus leiab, et asjaomased katsemeetodid on võrreldavad.

Kriteerium 9.   Parandatavus ja laiendatud garantii

On vaja täita üksnes asjaomaseid konkreetset tüüpi põrandakatteid käsitlevad nõuded.

Parandamise ja kulunud osade asendamise võimaldamiseks peab põrandakate vastama järgmistele tingimustele.

Parandatavus: teave parandatavuse kohta peab olema esitatud tarbijajuhendis või tootja veebisaidil, et see oleks kasutajatele ja paigaldajatele kättesaadav.

a)

Parandamisteave ja parandusdokument: põrandakatted, mida ei liimita põrandale, tuleb projekteerida selliselt, et neid saaks koost lahti võtta, et lihtsustada nende parandamist, korduskasutamist ja ringlussevõttu. Põrandakatetega peavad kaasas olema lihtsad illustreeritud juhised koost lahti võtmise ja kahjustatud detailide asendamise kohta. Põrandakatteid peab saama koost lahti võtta ja nende detaile vahetada tavapäraste lihtsate käsitööriistade abil. Põrandakatetega peab kaasas olema teave/soovitus põrandakatte varudetailide säilitamise kohta võimaliku paranduse jaoks.

Laiendatud tootegarantii

b)

Taotleja annab tootele ilma lisatasusid kohaldamata vähemalt viie aasta pikkuse garantii alates toote tarnimise kuupäevast. Sellise garantii andmine ei piira tootja ega müüja kohustusi, mis tulenevad siseriiklikust õigusest.

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab pädevale asutusele kinnituse käesolevale kriteeriumile vastavuse kohta ning sellega koos:

parandusdokumendi koopia või muu dokumendi, milles on esitatud parandamist käsitlev teave;

koopia garantii kohta, milles on märgitud tarbijateabe dokumendis esitatud laiendatud tootegarantii tingimused ning mis vastab käesolevas kriteeriumis sätestatud miinimumnõuetele.

Kriteerium 10.   Tarbijateave

Toote müümisel lisatakse selle pakendile või muule tootega kaasas olevale dokumendile asjakohane teave tarbija jaoks. On vaja täita üksnes asjaomaseid konkreetset tüüpi põrandakatteid käsitlevad nõuded.

Järgmistele aspektidele vastavad juhised peavad olema loetavad ja selle riigi keeles, kus toode turule lastakse, ja/või sisaldama graafilisi kujutisi või piktogramme.

Teave alarühma kohta, kuhu toode kuulub (massiivpuidust või mitmekihiline puidust põrandakate, korgist või korkplaatidest põrandakate, bambusest põrandakate, laminaatpõrandakate jne), lõpptootes oleva puidu, korgi või bambuse sisaldus massiprotsendina ja teave selle kohta, kas kasutaja peab veel tegema pinnatöötluse.

Soovitused paigalduse kohta: esitada tuleb kõik asjakohased juhised kõige keskkonnasõbralikuma paigalduse kohta:

igal võimalikul juhul tuleb soovitada ujuvpõranda paigaldust. Tuleb viidata aluspinna vajalikule ettevalmistamisele ja vajalikele abimaterjalidele;

kui võimaliku pikema kasutusea saavutamiseks soovitatakse põrandakatte põrandale liimimist, tuleb lisada soovitus kasutada I tüübi ökomärgisega liimi või vähese heitega liimi, mis vastab EMICODE EC1 märgise nõuetele või samaväärsetele nõuetele;

illustreeritud juhised toote kokkupanemise ja koost lahti võtmise kohta vastavalt kriteeriumi 9.a nõuetele (kui see on asjakohane).

Soovitused katmata pinnaga põrandakatete ning õlitamist vajava pinnaga põrandakatete pinnatöötluse kohta:

asjakohane teave kavandatud vastupidavuse saavutamiseks vajaliku pinnakattevahendi liigi ja koguse kohta (nt õli või lakk);

asjakohane teave põrandakatete töötlemise kohta vähese heitega pinnakattevahenditega kooskõlas direktiiviga 2004/42/EÜ;

teave selle kohta, kuidas renoveerimise teel (nt lihvimine ja pinnatöötlus) pikendada põrandakatte kasutusiga.

Soovitused toote kasutamise, puhastamise ja hooldamise kohta:

kui see on asjakohane, lisatakse teave tavapärase puhastamise kohta vastavalt põrandakatte tüübile ning viidatakse I tüübi ökomärgisega puhastusvahenditele;

hooldusjuhised, sealhulgas soovitused hoolduseks vajalike toodete ning renoveerimiseks ja süvapuhastuseks vajalike toodete kohta. Võimaluse korral tuleks soovitada I tüübi ökomärgisega hooldusvahendeid;

selge kinnitus põrandakatte kasutusvaldkonna kohta ning kinnitus toote vastavuse kohta asjakohasele EN-standardile, nagu on osutatud kriteeriumis 8.

Parandatavusega seotud teave:

selge kinnitus varudetailide tarnimise kohta vastavalt kriteeriumi 9.a nõuetele;

asjakohane teave toote garantii tingimuste kohta vastavalt kriteeriumi 9.b nõuetele.

Toote olelusringi lõppemisega seotud teave:

tarbijale esitatakse üksikasjalik kirjeldus toote parimate kõrvaldamisviiside kohta (korduskasutus, ringlussevõtt, energia taaskasutamine vms), järjestatuna vastavalt nende keskkonnamõjule.

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab pädevale asutusele kinnituse käesolevale kriteeriumile vastavuse kohta ning koopia tootega koos tarnitava tarbijateabe dokumendist. Koopia peab tõendama vastavust selle kriteeriumi igale asjakohasele punktile.

Kriteerium 11.   ELi ökomärgisel esitatav teave

ELi ökomärgise logo peab olema nähtav ja loetav. Toode peab olema varustatud ELi ökomärgise registreerimisnumbri või litsentsinumbriga, mis on loetav ja selgesti nähtav.

Vabatahtlik tekstiväljaga märgis sisaldab järgmist teksti:

„Puit, kork või bambus säästvalt majandatud metsadest

Väiksem energiatarve tootmisprotsessis

Vähese heitega toode“.

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab pädevale asutusele kinnituse käesolevale kriteeriumile vastavuse kohta ning sellega koos koopia ELi ökomärgise logost koos sellel esitatud teabega.


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 765/2008, millega sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 339/93 (ELT L 218, 13.8.2008, lk 30).

(2)  Kaubanimi hõlmab kõiki nimesid, mille all ainet liidu turul turustatakse.

(3)  Koostisosa on põrandakattematerjali iga selline kiht, mille materjalil, kujul ja vormil on konkreetne funktsioon. Näiteks hõlmab see kulumis- või kriimustuskindlat kihti, mustri- või spoonikihti, põhimikku või stabiilsust andvat kihti ja aluskihti.

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 (ELT L 353, 31.12.2008, lk 1).

(5)  ECHA, Candidate List of substances of very high concern for Authorisation (Autoriseerimisele kuuluvate väga ohtlike ainete kandidaatainete loetelu), http://www.echa.europa.eu/et/candidate-list-table.

(6)  CASi register: https://www.cas.org/content/chemical-substances.

(7)  EÜ loetelu: http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/ec-inventory.

(8)  ECHA, REACH-määruse kohaselt registreeritud ainete andmebaas: http://www.echa.europa.eu/et/information-on-chemicals/registered-substances.

(9)  ECHA, koostöö analoogsete reguleerivate ametitega, http://echa.europa.eu/about-us/partners-and-networks/international-cooperation/cooperation-with-peer-regulatory-agencies.

(10)  „EPF Standard for delivery conditions of recycled wood“ (Euroopa Puitpaneelide Föderatsiooni (EPF) standard ringlussevõetud puidu tarnimise tingimuste kohta), oktoober 2002: http://europanels.org/publications/epf-standards

(d)  Kambrikatse tuleb teha 28 päeva pärast pinnatöötluse lõpetamist. Kuni selle hetkeni hoitakse katsetamise jaoks ette nähtud toodet tootmiskohas hermeetiliselt suletud pakendis ning viiakse see sellisel kujul katselaborisse.

(11)  Neid nõudeid kohaldatakse põrandakatete suhtes, mille niiskusesisaldus H = 6,5 %.

(12)  Määrus 93120 „Airborne toxic control measure to reduce formaldehyde emissions from composite wood products“ (Õhu kaudu levivaid mürkaineid käsitlevad kontrollimeetmed komposiitpuittoodetest formaldehüüdiheite vähendamiseks), California Code of Regulations.

(13)  Puiduspooniga põrandakate – jäik põrandakate, mille põhimik on puidupõhine paneel ja pealiskiht on puiduspoon; võib olla aluskihiga.

(14)  Vastavuse kontrollimisel kasutatakse mõõtmiste ja arvutuste jaoks usaldusväärseid, täpseid ja korratavust tagavaid meetodeid, mille puhul on arvesse võetud üldtunnustatud parimaid mõõtmis- ja arvutusmeetodeid, sealhulgas ühtlustatud standardeid, mille viited on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas. Need peavad vastama kriteeriumide kasutusjuhendis kirjeldatud tehnilistele mõistetele, tingimustele ja parameetritele.

(1)  Vajaduse korral tuleb esitada kulumiskindluse määramise katsemeetod ja pealmise kihi paksus.

(2)  Puuliikide klassifikatsioon vastavalt puidu kõvadusele ning vastavus standardis EN 685 esitatud kasutusklasside ning pealmise kulumiskihi paksuse ja puuliigi vahel on esitatud asutuse Centre Technique du Bois et de l'Ameublement (CTBA) dokumendis Revetements interiors Parquet 71.01.

I LIIDE

Juhised tarvitatud LOÜde koguse arvutamiseks

Kõnealuses nõudes käsitletakse LOÜde üldsisaldust pinnatöötlusvahendite sellise keemilise koostise puhul, mis neil on märjal kujul. Kui tooteid tuleb enne kasutamist lahjendada, tuleb arvutused teha lahjendatud toote LOÜde sisalduse alusel.

See meetod põhineb sellisel töötlusviisil, mille puhul arvestatakse tarvitatud vahendi kogust ruutmeetri kohta. Selle meetodiga määratakse orgaaniliste lahustite protsentuaalne osakaal kasutatava pinnatöötlusvahendi kogusest.

Kasutatud LOÜde kogus arvutatakse järgmise valemi abil:

Formula

Valem koosneb järgmistest näitajatest:

pinnatöötlusvahendi kogus: iga kattekihi kohta, süsteemi lisatud pinnatöötlusvahendi koguse märkimisel kasutatakse ühikut g/m2;

LOÜde osakaal pinnatöötlusvahendis: sisaldus märgitakse massiprotsendina;

pinnatöötluse tõhusus, mis sõltub töötlusmeetodist. Tõhusus on esitatud tabelis 4.2 vastavalt pinnatöötlustööstuse nüüdistasemele;

kõigi pealekantud kattekihtide summa.

Tabel 4.2

Pinnatöötluse tõhusus

Töötlusviis

Tõhusus (%)

Töötlusviis

Tõhusus (%)

Automaatpihustamine, ilma taaskasutuseta

50

Pinnakatmine rullmeetodil

95

Automaatpihustamine, taaskasutusega

70

Pinnakatmine kardinameetodil

95

Elektrostaatiline pihustamine

65

Pinnakatmine vaakumis

95

Pihustamine pihustuskettaga

80

 

 

II LIIDE

Juhised tootmisprotsessi energiatarbe arvutamiseks

Energiatarve põrandakatte ruutmeetri kohta arvutatakse viimase kolme aasta aritmeetilise keskmisena aasta kohta. Kui ettevõttel need andmed puuduvad, otsustavad pädevad asutused, kas samaväärsed andmed on vastuvõetavad.

Kui tootjal tekib energiaülejääk, mida müüakse elektrina, auruna või soojusena, võib müüdud koguse kütusekulust maha arvata. Arvutuses võetakse arvesse üksnes põrandakatete valmistamisel tegelikult tarbitud kütus.

Energiakulu esitamisel kasutatakse ühikut kWh/m2, kuigi arvutustes võib kasutada ka ühikut MJ/m2 (1 kWh = 3,6 MJ).

Kütuste energiasisaldus arvutatakse tabeli 5.2 põhjal. Kui kasutatakse kohapeal toodetud elektrienergiat, võib kütusekulu arvutamiseks kasutada üht järgmistest meetoditest:

tegelik aastane kütusekulu;

kohapeal toodetud elektrienergia kulu, korrutatuna 2,5ga, kui see energia on saadud mittepõlevast taastuvast allikast.

Energiakulu väärtused arvutatakse kütuste standardväärtuste alusel. Eri kütuste energiasisaldus on esitatud tabelis 5.2.

Tabel 5.2

Kütuste standardväärtused  (1)

Kütus

MJ/kg

Kütus

MJ/kg

Bensiin

44,0

Graanulid (7 % W)

16,8

Diislikütus

 

Turvas

7,8–13,8

Vedelgaas

45,2

Õled (15 % W)

 

Eo1 õli

42,3

Biogaas

 

Eo5 õli

44,0

Puitlaastud (25 % W)

13,8

Maagaas

47,2

Puidujäätmed

 

Süsi elektrijaamadele

28,5

GJ/tonn = MJ/kg

Puitlaastude energiasisalduse arvutamise valemiga saadav väärtus sõltub veesisaldusest. Puidus sisalduva vee aurustamiseks on vaja energiat. See energiakulu vähendab puitlaastude kütteväärtust. Energiasisalduse võib arvutada järgmiselt:

Formula

Koefitsient 21,442 väljendab vee aurustumissoojuse (2,442 MJ/kg) ja kuiva puidu energiasisalduse (19,0 MJ/kg) summat. Kui taotlejal on mõne kütuse kütteväärtuse laborianalüüsi tulemused, võib pädev asutus kaaluda energiasisalduse arvutamisel nende kütteväärtuste kasutamist.


(1)  Nimetatud väärtused on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta direktiivis 2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust, muudetakse direktiive 2009/125/EÜ ja 2010/30/EL ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2004/8/EÜ ja 2006/32/EÜ (ELT L 315, 14.11.2012, lk 1).

(% W) on kütuse veesisaldus massiprotsentides ning seda tähistatakse allpool esitatud valemis tähega f. Kui ei ole teisiti märgitud, siis f = 0 % ja tuhasisaldus on keskmine.

III LIIDE

Standardite ja muude tehniliste spetsifikatsioonide loetelu

Tabel III.1

Standardite ja muude tehniliste spetsifikatsioonide loetelu

Standard

Pealkiri

Põrandakatetega seotud mõisted

EN 12466

Elastsed põrandakatted. Sõnastik

EN 13329

Laminaatpõrandakatted. Spetsifikatsioonid, nõuded ja katsemeetodid

ISO 14021

Keskkonnamärgised ja -teatised. Isedeklareeritavad keskkonnaväited (II tüüpi keskkonnamärgistamine)

Lenduvate orgaaniliste ühendite heide

CEN/TS 16516

Ehitustooted. Ohtlike ainete eraldumise hindamine. Ruumide siseõhku toimuva emissiooni määramine

EN 717–1

Puitplaadid. Formaldehüüdi eraldumise määramine. Osa 1: Formaldehüüdi emissioon kambermeetodil

EN 717–2

Puitplaadid. Formaldehüüdi eraldumise määramine. Osa 2: Formaldehüüdi eraldumise määramine gaasanalüüsimeetodiga

EN 120

Puitplaadid. Formaldehüüdi sisalduse määramine. Ekstraktsioonmeetod (perforaatormeetod)

EMICODE

http://www.emicode.com/en/emicode-r/

Toorained

EPF

„EPF Standard for delivery conditions of recycled wood“ (Euroopa Puitpaneelide Föderatsiooni (EPF) standard ringlussevõetud puidu tarnimise tingimuste kohta), oktoober 2002. http://europanels.org/publications/epf-standards

EN 1243

Liimid. Vaba formaldehüüdi määramine amino- ja amidoformaldehüüdkondensaatides

ISO 8214-6

Mänguasjade ohutus. Osa 6: Teatavad ftalaatestrid mänguasjades ja lastetoodetes

Kasutuskõlblikkus

EN 425

Elastsed ja laminaatpõrandakatted. Katse rullikutega tooliga

EN 660–1

Elastsed põrandakatted. Kulumiskindluse määramine. Stuttgardi katse

EN 685

Elastsed, tekstiil- ja laminaatpõrandakatted. Klassifikatsioon

EN 1534

Puit- ja parkettpõrandakate. Sälgustuskindluse määramine (Brinell). Katsemeetod

EN ISO 10874

Elastsed, tekstiil- ja laminaatpõrandakatted. Klassifikatsioon

EN 12104

Elastsed põrandakatted. Korkplaatidest põrandakatted. Spetsifikatsioonid

EN 13329

Laminaatpõrandakatted. Spetsifikatsioonid, nõuded ja katsemeetodid

EN 13696

Puidust põrandakate. Katsemeetodid elastsuse, kulumis- ja löögikindluse määramiseks

EN 14978

Laminaatpõrandakatted. Elektronkiirega kõvendatud akrüülipõhise pinnakihiga detailid. Spetsifikatsioonid, nõuded ja katsemeetodid

EN 15468

Laminaatpõrandakatted. Otse pealetrükiga ja vaigust pinnakihiga detailid. Spetsifikatsioonid, nõuded ja katsemeetodid

ISO 24343-1

Elastsed ja laminaatpõrandakatted. Jälgede määramine ja jääkjäljed. Osa 1: Jääkjäljed


Top