Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0175

Komisjoni otsus (EL) 2017/175, 25. jaanuar 2017, millega kehtestatakse ELi ökomärgise kriteeriumid majutusettevõtetele (teatavaks tehtud numbri C(2017) 299 all) (EMPs kohaldatav tekst )

C/2017/0299

OJ L 28, 2.2.2017, p. 9–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/175/oj

2.2.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 28/9


KOMISJONI OTSUS (EL) 2017/175,

25. jaanuar 2017,

millega kehtestatakse ELi ökomärgise kriteeriumid majutusettevõtetele

(teatavaks tehtud numbri C(2017) 299 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 66/2010 ELi ökomärgise kohta, (1) eriti selle artikli 8 lõiget 2,

olles konsulteerinud Euroopa Liidu ökomärgise komisjoniga

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 66/2010 kohaselt võib ELi ökomärgise anda teenustele, millel on kogu olelusringi jooksul keskkonnale väiksem mõju.

(2)

Määruses (EÜ) nr 66/2010 on sätestatud, et iga tooterühma jaoks tuleb kehtestada konkreetsed ELi ökomärgise kriteeriumid.

(3)

Komisjoni otsustega 2009/564/EÜ (2) ja 2009/578/EÜ (3) on kehtestatud vastavalt puhkeküla või -laagri teenuse ja majutusteenuse ökoloogilised kriteeriumid ning nendega seotud hindamis- ja kontrollinõuded, mis kehtivad kuni 31. detsembrini 2016.

(4)

Selleks, et paremini kajastada puhkeküla või -laagri teenuste ja majutusteenuste ühiseid jooni ning saavutada koostoime ühise lähenemisviisi kaudu neile tooterühmadele ja tagada kriteeriumide haldamise maksimaalne tõhusus, peetakse asjakohaseks ühendada mõlemad tooterühmad üheks rühmaks nimetusega „majutusettevõte“.

(5)

Läbivaadatud kriteeriumide eesmärk on edendada taastuvenergiaallikate kasutamist, säästa energiat ja vett, vähendada jäätmeid ning parandada kohalikku keskkonda. Läbivaadatud kriteeriumid ning nendega seotud hindamis- ja kontrollinõuded peaksid kehtima viis aastat alates käesoleva otsuse teatavakstegemisest, võttes arvesse kõnealuse tooterühma innovatsioonitsüklit.

(6)

Tooterühmale vastav kood on osa ELi ökomärgise registreerimisnumbrist. Selleks et pädevad asutused saaksid anda ELi ökomärgise kriteeriumidele vastavatele majutusettevõtetele ELi ökomärgise registreerimisnumbri, on vaja anda sellele tooterühmale kood.

(7)

Otsused 2009/564/EÜ ja 2009/578/EÜ tuleks seetõttu kehtetuks tunnistada.

(8)

On asjakohane näha ette üleminekuperiood neile taotlejatele, kelle majutusteenusele või puhkeküla või -laagri teenusele on antud ELi ökomärgis vastavalt otsuses 2009/564/EÜ või 2009/578/EÜ sätestatud kriteeriumide alusel, nii et neil oleks piisavalt aega viia oma tooted vastavusse läbivaadatud kriteeriumide ja nõuetega. Samuti tuleks taotlejatel lubada piisava aja jooksul esitada taotlusi otsustes 2009/564/EÜ ja 2009/578/EÜ sätestatud ökoloogiliste kriteeriumide alusel.

(9)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on vastavuses määruse (EÜ) nr 66/2010 artikli 16 kohaselt asutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Tooterühma „majutusettevõte“ kuulub majutusteenuse ja puhkeküla või -laagri teenuse pakkumine ning mis tahes järgmise, majutusteenuse pakkuja poolt hallatava abiteenuse pakkumine:

1)

toitlustusteenus;

2)

vabaaja- ja spordirajatised;

3)

rohealad;

4)

ruumid üksikute sündmuste, näiteks ärikonverentside, koosolekute või koolituste korraldamiseks;

5)

laagris või puhkekülas turistidele, reisijatele ja üürnikele ühiskasutuseks ette nähtud sanitaarrajatised, pesemiseks ja söögitegemiseks kasutatavad ruumid või teabepunktid.

2.   Transporditeenused ja lõbureisid ei kuulu tooterühma „majutusettevõte“.

Artikkel 2

Käesolevas otsuses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)   „majutusteenused“– turistidele, reisijatele ja üürnikele tasu eest vähemalt ühe voodiga tubades öömaja pakkumine ning privaatsete või ühiskasutuses olevate sanitaarrajatiste kasutamise võimaldamine;

2)   „puhkeküla või -laagri teenused“– tasulise teenusena järgmistele struktuuridele sobivate majutuskohtade pakkumine: turistidele, reisijatele ja üürnikele pakutavad telgid, haagissuvilad, vagunelamud ja autoelamud, bangalod ja korterid koos privaatsete või ühiskasutuses olevate sanitaarrajatistega;

3)   „toitlustusteenused“– hommikusöögi või muude söögikordade pakkumine;

4)   „vabaaja- või spordirajatised“– saunad, ujumisbasseinid, spordirajatised ja tervisekeskus, mis on kättesaadavad külalistele või mitteresidentidele või mõlemale;

5)   „rohealad“– pargid, aiad või muud välialad, mis on avatud turistidele, reisijatele ja üürnikele.

Artikkel 3

Selleks et tootele saaks anda määruse (EÜ) nr 66/2010 alusel ELi ökomärgise, peab majutusettevõte kuuluma käesoleva otsuse artiklis 1 kindlaks määratud tooterühma „majutusettevõte“ ning vastama kõigile järgmistele nõuetele ja samuti käesoleva otsuse lisas sätestatud asjaomastele kontrolli- ja hindamisnõuetele:

a)

see peab vastama kõigile käesoleva otsuse lisa jaotises A kindlaks määratud kriteeriumidele;

b)

see peab vastama piisavale hulgale käesoleva otsuse lisa jaotises B sätestatud kriteeriumidele, et saada artiklite 4 ja 5 kohaselt nõutud arv hindepunkte.

Artikkel 4

1.   Artikli 3 punkti b kohaldamiseks peab majutusettevõttel olema vähemalt 20 hindepunkti.

2.   Lõike 1 kohaselt nõutavat vähimat hindepunktide arvu suurendavad järgmised aspektid:

a)

3 hindepunkti juhul, kui toitlustust pakub majutusteenuse haldaja või omanik;

b)

3 hindepunkti juhul, kui rohealad on tehtud külastajatele kättesaadavaks majutusteenuse haldaja või omaniku poolt;

c)

3 hindepunkti juhul, kui vabaaja- või spordirajatisi pakub majutusteenuse haldaja või omanik, või 5 hindepunkti, kui need vabaaja- või spordirajatised sisaldavad ka tervisekeskust mitteresidentidele.

Artikkel 5

1.   Artikli 3 punkti b kohaldamiseks peab puhkeküla või -laagri teenusel olema vähemalt 20 hindepunkti või kui osutatakse kollektiivseid teenused, 24 hindepunkti.

2.   Lõikes 1 sätestatud vähimat hindepunktide arvu suurendavad järgmised aspektid:

a)

3 hindepunkti juhul, kui toitlustust pakub puhkeküla või -laagri teenuse haldaja või omanik;

b)

3 hindepunkti juhul, kui rohealad on tehtud külastajatele kättesaadavaks puhkeküla või -laagri teenuse haldaja või omaniku poolt;

c)

3 hindepunkti juhul, kui vabaaja- või spordirajatisi pakub puhkeküla või -laagri teenuse haldaja või omanik, või 5 hindepunkti, kui need vabaaja- või spordirajatised sisaldavad ka tervisekeskust mitteresidentidele.

Artikkel 6

Tooterühmale „majutusettevõte“ kehtestatud ELi ökomärgise kriteeriumid ning asjaomased hindamis- ja kontrollinõuded kehtivad viis aastat alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest.

Artikkel 7

Tooterühmale „majutusettevõte“ määratakse halduseesmärkidel kood „051“.

Artikkel 8

Otsused 2009/564/EÜ ja 2009/578/EÜ tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 9

Erandina artiklist 8 võib kahe kuu jooksul pärast käesoleva otsuse teatavakstegemise kuupäeva esitada ELi ökomärgise taotlusi tooterühmadesse „puhkeküla või -laagri teenused“ ja „majutusteenused“ kuuluvate toodete kohta vastavalt otsuses 2009/578/EÜ või 2009/564/EÜ sätestatud kriteeriumide või käesolevas otsuses sätestatud kriteeriumide alusel.

ELi ökomärgise lubasid, mis on antud vastavalt otsuses 2009/564/EÜ ja otsuses 2009/578/EÜ esitatud kriteeriumidele, võib kasutada 20 kuud alates käesoleva otsuse teatavakstegemise kuupäevast.

Artikkel 10

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 25. jaanuar 2017

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Karmenu VELLA


(1)  ELT L 27, 30.1.2010, lk 1.

(2)  Komisjoni 9. juuli 2009. aasta otsus 2009/564/EÜ, millega kehtestatakse puhkeküla või -laagri teenusele ühenduse ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid (ELT L 196, 28.7.2009, lk 36).

(3)  Komisjoni 9. juuli 2009. aasta otsus 2009/578/EÜ, millega kehtestatakse majutusteenustele ühenduse ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid (ELT L 198, 30.7.2009, lk 57).


LISA

RAAMISTIK

EUROOPA LIIDU ÖKOMÄRGISE KRITEERIUMID

Majutusettevõttele ELi ökomärgise andmise kriteeriumid

Kohustuslikud kriteeriumid

Üldjuhtimise kriteeriumid

Kriteerium 1

Keskkonnajuhtimissüsteemi alus

Kriteerium 2.

Personali koolitus

Kriteerium 3.

Külastajatele mõeldud teave

Kriteerium 4.

Üldine haldus

Kriteerium 5.

Tarbimise kontroll

Energiatõhususe kriteeriumid

Kriteerium 6.

Energiatõhusad kütte- ja veesoojendusseadmed

Kriteerium 7.

Energiatõhusad kliimaseadmed ja õhk-soojuspumbad

Kriteerium 8.

Energiatõhus valgustus

Kriteerium 9.

Temperatuuri reguleerimine

Kriteerium 10.

Automaatne kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete ning valgustuse väljalülitamine

Kriteerium 11.

Välitingimustes töötavad kütte- ja kliimaseadmed

Kriteerium 12.

Elektri hankimine taastuvenergia tarnijalt

Kriteerium 13.

Süsi ja kütteõlid

Veega seotud kriteeriumid

Kriteerium 14.

Tõhus sanitaartehnika: vannitoa kraanid ja dušid

Kriteerium 15.

Tõhus sanitaartehnika: WC-potid ja pissuaarid

Kriteerium 16.

Pesupesemise vähendamine, mis saavutatakse tänu rätikute ja voodipesu korduvkasutusele

Jäätmete ja reoveega seotud kriteeriumid

Kriteerium 17.

Jäätmetekke vältimine: toitlustusteenuse jäätmete vähendamise kava

Kriteerium 18.

Jäätmetekke vältimine: ühekordse kasutusega esemed

Kriteerium 19.

Jäätmete sorteerimine ja ringlusse saatmine

Muud kriteeriumid

Kriteerium 20.

Suitsetamise keeld üldkasutatavates ruumides

Kriteerium 21.

Keskkonnamõju seisukohalt eelistatavate transpordivahendite soosimine

Kriteerium 22.

ELi ökomärgisel esitatav teave

Valikulised kriteeriumid

Üldjuhtimise kriteeriumid

Kriteerium 23.

Majutusettevõtte EMASi kohane registreerimine, ISO standardi kohane sertifitseerimine (kuni 5 hindepunkti)

Kriteerium 24.

Tarnijate EMASi kohane registreerimine, ISO standardi kohane sertifitseerimine (kuni 5 hindepunkti)

Kriteerium 25.

Ökomärgisega teenused (kuni 4 hindepunkti)

Kriteerium 26.

Keskkonnaalane ja sotsiaalne teave ja haridus (kuni 2 hindepunkti)

Kriteerium 27.

Tarbimise kontroll: energia- ja veetarbimise mõõtmine (kuni 2 hindepunkti)

Energiatõhususe kriteeriumid

Kriteerium 28.

Energiatõhusad kütte- ja veesoojendusseadmed (kuni 3 hindepunkti)

Kriteerium 29.

energiatõhusad kliimaseadmed ja õhk-soojuspumbad (kuni 3,5 hindepunkti)

Kriteerium 30.

Kuni 100 kW soojusvõimsusega õhk-soojuspumbad (3 hindepunkti)

Kriteerium 31.

Energiatõhusad kodumasinad ja valgustus (kuni 4 hindepunkti)

Kriteerium 32.

Soojustagastus (kuni 3 hindepunkti)

Kriteerium 33.

Temperatuuri reguleerimine ja akende isolatsioon (kuni 4 hindepunkti)

Kriteerium 34.

Seadmete/vahendite automaatne väljalülitamine (kuni 4,5 hindepunkti)

Kriteerium 35.

Koostootmisel saadud kaugküte- ja -jahutus (kuni 4 hindepunkti)

Kriteerium 36.

Lähedussensoriga elektrilised kätekuivatid (1 hindepunkt)

Kriteerium 37.

Kütteseadme heited (1,5 hindepunkti)

Kriteerium 38.

Elektri hankimine taastuvenergia tarnijalt (kuni 4 hindepunkti)

Kriteerium 39.

Kohapealne elektrienergia tootmine omatarbeks taastuvatest energiaallikatest (kuni 5 hindepunkti)

Kriteerium 40.

Kütteenergia taastuvatest energiaallikatest (kuni 3,5 hindepunkti)

Kriteerium 41.

Basseinivee soojendamine (kuni 1,5 hindepunkti)

Veega seotud kriteeriumid

Kriteerium 42.

Tõhus sanitaartehnika: vannitoa kraanid ja dušid (kuni 4 hindepunkti)

Kriteerium 43.

Tõhus sanitaartehnika: WC-potid ja pissuaarid (kuni 4,5 hindepunkti)

Kriteerium 44.

Nõudepesumasina veetarve (2,5 hindepunkti)

Kriteerium 45.

Pesumasina veetarve (3 hindepunkti)

Kriteerium 46.

Viited vee karedusele (kuni 1,5 hindepunkti)

Kriteerium 47.

Optimeeritud basseinihaldus (kuni 2,5 hindepunkti)

Kriteerium 48.

Vihmavee ja musta vee taaskasutamine (kuni 3 hindepunkti)

Kriteerium 49.

Tõhus kastmine (kuni 1,5 hindepunkti)

Kriteerium 50.

Pärismaised või mitteinvasiivsed võõrliigid õuetaimedena (kuni 2 hindepunkti)

Jäätmete ja reoveega seotud kriteeriumid

Kriteerium 51.

Paberitooted (kuni 2 hindepunkti)

Kriteerium 52.

Kestvuskaubad (kuni 4 hindepunkti)

Kriteerium 53.

Jookide pakkumine (kuni 2 hindepunkti)

Kriteerium 54.

Detergentide ja tualett-tarvete hankimine (kuni 2 hindepunkti)

Kriteerium 55.

Puhastusvahendite kasutamise minimeerimine (1,5 hindepunkti)

Kriteerium 56.

Jäätõrje (1 hindepunkt)

Kriteerium 57.

Kasutatud tekstiiltooted ja mööbel (kuni 2 hindepunkti)

Kriteerium 58.

Kompostimine (kuni 2 hindepunkti)

Kriteerium 59.

Heitvee käitlemine (kuni 3 hindepunkti)

Muud kriteeriumid

Kriteerium 60.

Suitsetamise keeld ruumides (1 hindepunkt)

Kriteerium 61.

Sotsiaalpoliitika (kuni 2 hindepunkti)

Kriteerium 62.

Hooldussõidukid (1 hindepunkt)

Kriteerium 63.

Keskkonnamõju seisukohalt eelistatavate transpordivahendite pakkumine (kuni 2,5 hindepunkti)

Kriteerium 64.

Katmata pinnad (1 hindepunkt)

Kriteerium 65.

Kohalikud ja mahetooted (kuni 4 hindepunkti)

Kriteerium 66.

Pestitsiidide vältimine (kuni 2 hindepunkti)

Kriteerium 67.

Täiendavad keskkonnaalased ja sotsiaalsed meetmed (kuni 3 hindepunkti)

HINDAMINE JA KONTROLLIMINE

Iga A ja B jaotistes sätestatud kriteeriumi juures on märgitud üksikasjalikud hindamis- ja kontrollinõuded.

Kui taotlejalt nõutakse kõnealustele kriteeriumidele vastavuse tõendamiseks kinnituste, dokumentide, analüüsitulemuste, katsearuannete või muude tõendite esitamist, võivad need pärineda taotlejalt või tema tarnija(te)lt või teistelt, nagu on asjakohane.

Pädevad asutused tunnustavad eeskätt tunnistusi, mille on välja andnud asutused, mis on akrediteeritud vastavalt katse- ja kalibreerimislaborite asjakohasele ühtlustatud standardile, ning kontrolle, mida on teinud asutused, mis on akrediteeritud vastavalt tooteid, protsesse ja teenuseid sertifitseerivate asutuste asjakohasele ühtlustatud standardile. Akrediteerimine toimub vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 765/2008 (1) sätetele.

Teavet, mis on saadud Euroopa Liidu keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemi (2) (EMAS) raames esitatud keskkonnaaruannetest, peetakse samaväärseks tõendiks kui eelmises lõigus nimetatud tunnistusi.

Vajaduse korral võib kasutada ka muid kontrollimeetodeid kui need, mis on esitatud iga kriteeriumi puhul, kui taotlust hindav pädev asutus aktsepteerib nende samaväärsust.

Vajaduse korral võivad pädevad asutused nõuda täiendavaid dokumente ja teha sõltumatuid kontrolle.

Pädevad asutused teevad esimese kontrollkäigu majutusettevõttesse esimest korda enne ELi ökomärgise litsentsi andmist ja võivad lepinguperioodil teha regulaarseid järelkontrolle kohapeal.

Eeltingimusena peavad teenused vastama kõigile asjakohastele juriidilistele nõuetele majutusettevõtte asukoha riigis (riikides). Eelkõige tuleb tagada järgmist.

1.

Majutusettevõtte füüsiline struktuur järgib liidu, riiklikke ja kohalikke õigusakte ja eeskirju seoses energiatõhususe ja soojusisolatsiooni, veeallikate, vee käitlemise ja reovee äravoolu (s.h kemokäimlad), jäätmete kogumise ja kõrvaldamise, seadmete hoolduse ja remondi, ohutuse ja tervisega ning kõiki asjakohaseid piirkondlikke õigusakte või eeskirju, mis on seotud maastiku ja bioloogilise mitmekesisuse säilitamisega.

2.

Ettevõtja on toimiv ja registreeritud vastavalt riiklikele või kohalikele õigusaktidele ning selle personal on seaduslikult tööle võetud ja kindlustatud. Selle nõude täitmiseks peab töötajatel olema riiklik juriidiline kirjalik leping, nad peavad saama vähemalt riiklikku või piirkondlikku miinimumpalka, mis on kehtestatud kollektiivlepingutega (kui kollektiivlepingud puuduvad, tuleb töötajatele maksta vähemalt seadusejärgset riiklikku või piirkondlikku miinimumpalka) ning nende tööaeg peab vastama riiklikele õigusaktidele.

Taotleja kinnitab ja tõendab teenuste vastavust neile nõuetele, kasutades selleks sõltumatut kontrolli või dokumentaalseid tõendeid, ilma et see piiraks riiklike andmekaitsenormide kohaldamist (nt ehitusluba, kutseliste tehnikute kinnitused, milles nad selgitavad, kuidas hoone ülalnimetatud aspektid vastavad riiklikele õigusaktidele ja kohalikele eeskirjadele, kirjalik sotsiaalpoliitika dokumendi koopia, lepingute koopiad, tõendid töötajate registreerimisest riiklikus kindlustussüsteemis, ametlikud dokumendid või ametlik register töötajate nimede ja arvu registreerimise kohta kohalikus riiklikus tööinspektsioonis või tööhõiveametis), ning kõigele lisaks võidakse kohapealse kontrollkäigu ajal teha töötajate juhuslikke küsitlusi.

A JAOTIS

ARTIKLI 3 PUNKTIS a OSUTATUD KRITEERIUMID

ÜLDJUHTIMINE

Kriteerium 1.   Keskkonnajuhtimissüsteemi alus

Majutusettevõte peab looma keskkonnajuhtimissüsteemi aluse, rakendades järgmised menetlused:

keskkonnapoliitika, et teha kindlaks kõige asjakohasemad majutuskoha energia- ja veekasutuse ning jäätmetega seotud keskkonnaaspektid;

täpne tegevuskava, millega seatakse kindlakstehtud keskkonnaaspektidega seotud keskkonnatoime eesmärgid, mida määratletakse vähemalt iga kahe aasta järel, võttes arvesse kõnealuse ELi ökomärgise otsusega kehtestatud nõudeid.

Kui kõnealune ELi ökomärgis ei käsitle kindlakstehtud keskkonnaaspekte, peaksid eesmärgid eelistatult põhinema turismisektori parima keskkonnajuhtimise tava võrdlusdokumendis (3) (EMAS) sätestatud keskkonnategevuse tulemuslikkuse näitajatel ja tipptaseme võrdlusalustel;

sisehindamise menetlus, mis võimaldab kontrollida vähemalt kord aastas organisatsiooni tulemuslikkust seoses tegevuskavas määratletud eesmärkidega ja kehtestada parandusmeetmeid, kui neid on vaja.

Teave eelmises lõigus nimetatud menetluste kohta peab olema kättesaadav külastajatele ja töötajatele.

Külastajatelt kriteeriumis 3 osutatud küsimustiku abil kogutud märkusi ja tagasisidet hinnatakse sisehindamisel ning vajaduse korral ka tegevuskavas.

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab kinnituse sellele kriteeriumile vastavuse kohta koos järgmiste dokumentidega:

keskkonnapoliitika dokumendi koopia,

tegevuskava ja

hindamisaruanne, mis tehakse pädevale asutusele kättesaadavaks kahe aasta jooksul pärast taotluse esitamist ja mille ajakohastatud versioon esitatakse iga kahe aasta tagant.

EMASis registreeritud või standardi ISO 14001 kohaselt sertifitseeritud taotlejaid peetakse nõuetele vastavaks. Sellisel juhul esitatakse tõendusena standardi ISO 14001 sertifikaat või EMASi registreering. Kui esitatakse standardi ISO 14001 sertifikaat, tuleb koos taotlusega esitada kokkuvõttev aruanne tegevuskavas määratletud eesmärkide täitmise kohta.

Kriteerium 2.   Personali koolitus

a)

Majutusettevõte annab töötajatele teavet ja pakub koolitust (sh allhankega võetud koosseisuvälistele töötajatele), sealhulgas annab kirjalikud eeskirjad või juhendid, et tagada keskkonnameetmete rakendamine ja suurendada teadlikkust keskkonnahoidliku käitumise osas kooskõlas kõnealuse ELi ökomärgise kohustuslike ja vabatahtlikult kohaldatavate kriteeriumidega. Töötajate koolitus hõlmab eelkõige järgmisi aspekte:

i)

majutusettevõtte keskkonnapoliitika ja keskkonnaalane tegevuskava ning majutusettevõtetele antava ELi ökomärgise tutvustamine;

ii)

energiasäästumeetmed seoses valgustuse, kliimaseadmete ja küttesüsteemidega, kui töötaja lahkub ruumist või avatakse aknad;

iii)

veesäästumeetmed seoses lekete kontrollimise, kastmise, voodipesu ja käterättide vahetamise sageduse ning basseini pesemise meetodiga;

iv)

meetmed kemikaalide kasutamise vähendamiseks seoses puhastuseks, nõudepesuks, sanitaarpuhastuseks, pesu pesemiseks ja muuks eripuhastuseks (nt basseinipesu) ette nähtud keemiatoodetega, mida kasutatakse ainult siis, kui see on vajalik; kui teave doseerimise kohta on kättesaadav, tuleb tarbimise piirnormina järgida toote pakendile märgitud teavet või tootja soovitusi;

v)

jäätmete vähendamine ja sorteerimine ühekordselt kasutatavate esemete ja eri kategooria jäätmete puhul;

vi)

keskkonnamõju seisukohast eelistatavate transpordivahendite kättesaadavus töötajatele;

vii)

vastavalt 3. kriteeriumile asjakohane teave, mida töötajad peavad külastajatele andma.

b)

Uued töötajad peavad saama nõuetekohase koolituse nelja nädala jooksul alates töölevõtmisest ning kogu personalile antakse ajakohastatud teavet ülalmainitud aspektide suhtes vähemalt üks kord aastas.

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab kinnituse sellele kriteeriumile vastavuse kohta, koolitusprogrammi üksikasjad ja selle sisu ning andmed selle kohta, millal ja millise koolituse iga töötaja on saanud. Töötajate koolituse kuupäevad ja koolituse liik registreeritakse tõenduseks, et selline koolitus on toimunud.

Kriteerium 3.   Külastajatele mõeldud teave

a)

Majutusettevõte annab teavet ka külastajatele, et tagada keskkonnameetmete rakendamine ja parandada teadlikkust keskkonnahoidliku käitumise alal kooskõlas kõnealuse ELi ökomärgise kohustuslike ja vabatahtlikult kohaldatavate kriteeriumidega. Kõnealune teave esitatakse külastajatele aktiivselt, kas suuliselt vastuvõtulauas või kirjalikult tubades, ning see sisaldab eelkõige järgmisi aspekte:

i)

majutusettevõtte keskkonnapoliitika ja majutusettevõtetele antava ELi ökomärgise tutvustamine;

ii)

energiasäästumeetmed seoses valgustuse, kliimaseadmete ja küttesüsteemidega, kui külastaja lahkub ruumist või avatakse aknad;

iii)

veesäästumeetmed seoses lekete kontrollimise, voodipesu ja käterättide vahetamise sagedusega;

iv)

jäätmete vähendamine ja sorteerimine ühekordselt kasutatavate esemete ja eri kategooria jäätmete puhul ning esemete puhul, mida ei tohi reoveega kõrvaldada. Lisaks tuleb söögitubadesse panna plakat või muu teabematerjal, mis annab soovitusi toidujääkide vähendamise kohta;

v)

keskkonnamõju seisukohast eelistatavate transpordivahendite kättesaadavus külastajatele;

vi)

majutusettevõte annab külastajatele teavet kohalike huvipunktide, giidide, restoranide, turgude ja käsitöökeskuste kohta.

b)

Külastajatele antakse kas interneti teel või majutusasutuses küsimustik, milles küsitakse nende arvamust punktis a nimetatud keskkonnaaspektide kohta majutusettevõttes ning tuntakse huvi nende üldise rahulolu vastu majutusettevõtte rajatiste ja teenustega. Luuakse selge menetlus külastajate märkuste, kaebuste ja vastuste registreerimiseks ning parandusmeetmete võtmiseks.

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab kinnituse sellele kriteeriumile vastavuse kohta ning külastajatele antavate teabematerjalide koopiad. Taotleja selgitab, kuidas on korraldatud teabematerjalide ja küsimustiku jagamine ja vastuste kogumine ning kuidas tagasisidet arvesse võetakse.

Kriteerium 4.   Üldine haldus

Seadmeid/vahendeid hooldatakse vähemalt üks kord aastas või sagedamini, kui see on seaduse või asjaomase tootja juhistega nõutud. Hoolduse käigus kontrollitakse võimalikke lekkeid ja tagatakse vähemalt energiaseadmete (nt kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmed, külmutussüsteemid jne) ning veeseadmete (nt veevärgiseadmed, kastmissüsteemid) nõuetekohane toimimine majutusasutuses.

Seadmeid, mis kasutavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 517/2014 (4) hõlmatud külmaaineid, kontrollitakse ja hooldatakse vastavalt järgmistele tingimustele:

a)

seadmetele, mis sisaldavad 5 või enam ja kuni 50 CO2-ekvivalenttonni fluoritud kasvuhoonegaase, vähemalt iga 12 kuu järel või, kui on paigaldatud lekke tuvastamise süsteem, iga 24 kuu järel;

b)

seadmetele, mis sisaldavad 50 või enam ja kuni 500 CO2-ekvivalenttonni fluoritud kasvuhoonegaase, vähemalt iga kuue kuu järel või, kui on paigaldatud lekke tuvastamise süsteem, iga 12 kuu järel;

c)

seadmetele, mis sisaldavad 500 või enam CO2-ekvivalenttonni fluoritud kasvuhoonegaase, vähemalt iga kolme kuu järel või, kui on paigaldatud lekke tuvastamise süsteem, iga kuue kuu järel.

Kõik hooldustööd tuleb registreerida selleks ette nähtud hooldusregistris ja märkida umbkaudne veevärgisüsteemist lekkinud vee kogus.

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab kinnituse sellele kriteeriumile vastavuse kohta ning hooldusprogrammi lühikirjelduse, üksikandmed hooldust tegevate isikute või ettevõtjate kohta ning hooldusregistri.

Kriteerium 5.   Tarbimise kontroll

Majutusettevõttes on sisse seatud kord vähemalt järgmiste andmete kogumiseks ja jälgimiseks kord kuus või vähemalt kord aastas:

a)

energia erikasutus (kWh / külastaja ühe öö kohta ja/või kWh/m2 (siseruumides) aastas);

b)

kohapeal toodetud taastuvenergiaga kaetud osa energia lõpptarbimisest (protsentides);

c)

veetarbimine (liitrit / külastaja ühe öö kohta), sealhulgas kastmiseks kasutatud vesi (kui see on asjakohane) ja muud veetarbimisega seotud tegevused;

d)

jäätmeteke (kg / külastaja ühe öö kohta). Toidujäätmete kohta peetakse eraldi arvestust (5);

e)

puhastuseks, nõudepesuks, pesu pesemiseks, sanitaarpuhastuseks ja muuks eripuhastuseks (nt basseinipesu) ette nähtud keemiatoodete tarbimine (kg või liitrit külastaja ühe öö kohta), märkides, kas need on kasutusvalmis või kontsentreeritud;

f)

kõnealuse ELi ökomärgise otsuse raames vabatahtlikult kohaldatavate kriteeriumide alusel kasutatavate ISO I tüübi märgisega toodete osakaal (%).

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab kinnituse sellele kriteeriumile vastavuse kohta koos kirjeldusega andmete kogumise ja jälgimise korra kohta. Majutusettevõte esitab lühikokkuvõtte andmetest, mis on kogutud ülalnimetatud tarbimisnäitajate kohta, ning kriteeriumis 1 osutatud sisehindamisaruande, mis esitatakse pädevale asutusele kahe aasta jooksul pärast taotluse esitamist ning iga kahe aasta järel.

ENERGIA

Kriteerium 6.   Energiatõhusad kütte- ja veesoojendusseadmed

a)

ELi ökomärgise litsentsi kehtivusajal paigaldatavad ruumide kütmiseks ette nähtud vesikütteseadmed:

i)

on tõhusa koostootmise seadmed, nagu on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2012/27/EL, (6) või

ii)

vastavad kütmise sesoonse energiatõhususe nõuetele ja/või kasvuhoonegaaside heite piirnormidele vastavalt järgmistes tabelites esitatud väärtustele, mis on arvutatud vastavalt komisjoni otsuses 2014/314/EL osutatud juhisele (7):

Ruumide kütmiseks ette nähtud vesikütteseadme tüüp

Tõhususe näitaja

Kõik ruumide kütmiseks ette nähtud seadmed, v.a biokütusekatlad ja soojuspumbaga kütteseadmed

Minimaalne ruumide kütmise sesoonne energiatõhusus

s) ≥ 98 %

Biokütusekatlad

Minimaalne ruumide kütmise sesoonne energiatõhusus

s) ≥ 79 %

Soojuspumbaga kütteseadmed (soojuspumpade puhul, mis kasutavad külmaaineid, mille globaalse soojendamise potentsiaal on ≤ 2 000 , on kaks varianti; variant 2 on kohustuslik selliste soojuspumpade puhul, mis kasutavad külmaaineid, mille globaalse soojendamise potentsiaal on ≤ 2 000 )

Variant 1 – minimaalne ruumide kütmise sesoonne energiatõhusus / külmaaine globaalse soojendamise potentsiaal

ηs ≥ 107 % / [0–500]

ηs ≥ 110 % / (500 – 1 000 ]

ηs ≥ 120 % / (1 000 – 2 000 ]

ηs ≥ 130 % / > 2 000

Variant 2 – kasvuhoonegaaside heite piirnorm

150 CO2-ekvivalentgrammi kWh soojusvõimsuse kohta

b)

Kohtkütteseadmed, mis paigaldatakse ELi ökomärgise litsentsi kehtivusajal, peavad vastama komisjoni määruses (EL) 2015/1185 (8) või komisjoni määruses (EL) 2015/1188 (9) sätestatud kütmise sesoonse energiatõhususe miinimumnõuetele.

c)

Veesoojendusseadmetel, mis paigaldatakse ELi ökomärgise litsentsi kehtivusajal, peavad olema vähemalt järgmised asjakohased energiatõhususe näitajad:

Veesoojendi tüüp

Energia tõhususe näitaja

Kõik veesoojendid, mille esitatud koormusprofiil on ≤ S

Energiaklass A (b)

Kõik veesoojendid, v.a soojuspumbaga veesoojendid, mille esitatud koormusprofiil on > S ja ≤ XXL

Energiaklass A (b)

Soojuspumbaga veesoojendid, mille esitatud koormusprofiil on > S ja ≤ XXL

Energiaklass A+ (b)

Kõik veesoojendid, mille esitatud koormusprofiil on > XXL (3XL ja 4XL)

Vee soojendamise energiatõhusus on ≥ 131 % (c)

d)

Olemasolevad koostootmisüksused peavad vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/8/EÜ (10) III lisas või direktiivi 2012/27/EL II lisas sätestatud suure tõhususe määratlusele, kui need on paigaldatud pärast 4. detsembrit 2012.

e)

Olemasolevad nõukogu direktiivis 92/42/EMÜ (11) määratletud vedel- ja gaaskütusega köetavad kuumaveekatlad peavad vastama sellistele tõhususnõuetele, mis on vähemalt võrdsed kõnealuses direktiivis kindlaks määratud kolme tärniga. Direktiiviga 92/42/EMÜ hõlmamata kuumaveekatelde kasutegur peab vastama tootja juhistele ning energiatõhusust käsitlevatele riiklikele ja kohalikele õigusaktidele, kuid selliste olemasolevate katelde puhul (välja arvatud biomassil töötavad kuumaveekatlad) ei loeta alla 88 % kasutegurit vastuvõetavaks.

Hindamine ja kontrollimine

Nõuete a, b ja c puhul teatab ökomärgise omanik pädevale asutusele ELi ökomärgise litsentsi kehtivusajal paigaldatud asjakohastest uutest seadmetest ning esitab tehnilised kirjeldused, mille on koostanud kütte- ja veesoojendusseadmete tootja või nende paigaldamise, müügi või hoolduse eest vastutavad erialatehnikud ning milles on näidatud, kuidas nõutav tõhusus on saavutatud. ELi ökomärgisega vesikütteseadmed loetakse punkti a alapunkti ii nõudele vastavaks. Muu ISO I tüübi märgisega tooted, mis täidavad mistahes punktides a–e loetletud nõuet, loetakse vastavaks kõnealuse kriteeriumi asjakohasele punktile. Kui kasutatakse ELi ökomärgisega vesikütteseadmeid, esitab taotleja koopia ELi ökomärgise sertifikaadist või pakendi etiketist, mis tõendab, et ökomärgis on antud otsuse 2014/314/EL kohaselt. Kui kasutatakse muu ISO I tüübi märgisega tooteid, esitab taotleja koopia I tüübi märgise sertifikaadist või pakendi etiketist ja osutab punktides a–e loetletud ISO I tüübi märgise nõuetele. Nõuete d ja e puhul esitab taotleja tehnilised kirjeldused, mille on koostanud kütte- ja veesoojendusseadmete tootja või nende paigaldamise, müügi või hoolduse eest vastutavad erialatehnikud ning milles on näidatud, kuidas nõutav tõhusus on saavutatud.

Kriteerium 7.   Energiatõhusad kliimaseadmed ja õhk-soojuspumbad

Majutusettevõtte majapidamises kasutatavatel kliimaseadmetel ja õhk-soojuspumpadel, mis on paigaldatud ELi ökomärgise litsentsi kehtivusajal, on vähemalt järgmised asjakohased energiatõhususe klassid, mis on määratletud komisjoni delegeeritud määruses (EL) nr 626/2011 (12):

Tüüp

Energiatõhususe klass (jahutus/küte)

Monosplit < 3 kW

A+++/A+++

Monosplit 3–4 kW

A+++/A+++

Monosplit 4–5 kW

A+++/A++

Monosplit 5–6 kW

A+++/A+++

Monosplit 6–7 kW

A++/A+

Monosplit 7–8 kW

A++/A+

Monosplit > 8 kW

A++/A++

Multi-split

A++/A+

Märkus: seda kriteeriumi kohaldatakse võrgutoitega kliimaseadmetele ja õhk-soojuspumpadele, mille jahutamise nimivõimsus on kuni 12 kW (või kütmise nimivõimsus, kui seadmel ei ole jahutamisfunktsiooni). Seda kriteeriumi ei kohaldata seadmetele, mis kasutavad elektri asemel muid energiaallikaid, ega seadmetele, mille kondensaatoris või aurustis või kummaski ei kasutata soojuse ülekandevahendina õhku.

Hindamine ja kontrollimine

Ökomärgise omanik teatab pädevale asutusele ELi ökomärgise litsentsi kehtivusajal paigaldatud ülalnimetatud uutest seadmetest ning esitab tehnilised kirjeldused, mille on koostanud kliimaseadmete tootja või nende paigaldamise, müügi või hoolduse vastutavad erialatehnikud ning milles on näidatud, kuidas nõutav tõhusus on saavutatud.

Kriteerium 8.   Energiatõhus valgustus

a)

ELi ökomärgise litsentsi andmise kuupäeval:

i)

kuulub vähemalt 40 % kogu majutusettevõtte valgustusest vähemalt klassi A, nagu on kindlaks määratud vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 874/2012 VI lisale (13);

ii)

kuulub vähemalt 50 % valgustusest, mis asub sellises kohas, kus lambid tõenäoliselt lülitatakse sisse rohkem kui viieks tunniks ööpäevas, vähemalt klassi A, nagu on kindlaks määratud vastavalt delegeeritud määruse (EL) nr 874/2012 VI lisale.

b)

Kõige rohkem kaks aastat pärast ELi ökomärgise litsentsi andmise kuupäeva:

i)

kuulub vähemalt 80 % kogu majutusettevõtte valgustusest vähemalt klassi A, nagu on kindlaks määratud vastavalt delegeeritud määruse (EL) nr 874/2012 VI lisale;

ii)

kuulub 100 % valgustusest, mis asub sellises kohas, kus lambid tõenäoliselt lülitatakse sisse rohkem kui viieks tunniks ööpäevas, vähemalt klassi A, nagu on kindlaks määratud vastavalt delegeeritud määruse (EL) nr 874/2012 VI lisale.

Märkus: protsendid kehtestatakse kõigi selliste valgustite suhtes, milles on võimalik kasutada energiasäästlikke lampe. Ülalnimetatud eesmärke ei kohaldata selliste valgustite suhtes, mille tehnilised omadused ei võimalda kasutada energiasäästlikke lampe.

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab pädevale asutusele kirjalikud aruanded, milles on näidatud energiasäästliku valgustuse jaoks sobivate lampide ja valgustite koguarv, nende tööaeg ning selliste energiasäästlike lampide ja valgustite arv, mis kuuluvad vähemalt energiatõhususe klassi A, nagu on kindlaks määratud vastavalt delegeeritud määruse (EL) nr 874/2012 VI lisale. Aruannetes tuleb ka selgitada, mis põhjusel ei ole võimalik asendada selliseid lampe ja valgusteid, mille tehnilised omadused ei võimalda kasutada energiasäästlikke lampe ja valgusteid. Esitatakse kaks aruannet – esimene taotluse kuupäeval ning teine vähemalt kahe aasta jooksul pärast ökomärgise saamist.

Tehnilised omadused, mis võivad takistada energiasäästlike lampide kasutamist, võivad olla järgmised: dekoratiivne valgustus, mis nõuab erilampe ja valgusteid; hämardamisvõimalusega valgustus; olukorrad, kus energiasäästlik valgustus ei pruugi olla kättesaadav. Selliste olukordade puhul tuleb esitada tõendid, miks energiasäästlikke lampe ja valgusteid ei saa kasutada. Tõenditena võib esitada näiteks paigaldatud valgustite fotod.

Kriteerium 9.   Temperatuuri reguleerimine

Kõigi üldkasutatavate ruumide temperatuur (nt restoranid, salongid ja konverentsisaalid) on eraldi reguleeritav järgmistes määratud vahemikes.

i)

Üldkasutatavate ruumide temperatuuri seadistuspunkt jahutusrežiimil on suveperioodil 22 °C või rohkem (+/– 2 °C klientide nõude korral).

ii)

Üldkasutatavate ruumide temperatuuri seadistuspunkt kütterežiimil on talveperioodil 22 °C või vähem (+/– 2 °C klientide nõude korral).

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab kinnituse sellele kriteeriumile vastavuse kohta ning dokumendid temperatuuri reguleerimise süsteemide või määratud temperatuurivahemike seadistamise korra kohta.

Kriteerium 10.   Automaatne kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete ning valgustuse väljalülitamine

a)

ELi ökomärgise litsentsi kehtivusajal paigaldatud kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmetel on automaatlüliti, mis lülitab seadmed välja, kui avatakse aknad ja kui külastajad toast lahkuvad.

b)

Kõigisse ELi ökomärgise litsentsi kehtivusajal ehitatavatesse uutesse ja/või renoveeritavatesse renditavatesse majutusruumidesse või külastajate tubadesse paigaldatakse automaatsed süsteemid (nt sensorid, keskvõtmed/-kaardid jms), mis lülitavad külastaja toast lahkumise korral kogu valgustuse välja.

Märkus: seda nõuet ei kohaldata väikeste, kuni viie toaga majutusettevõtete suhtes.

Hindamine ja kontrollimine

Litsentsi omanik on kohustatud teavitama pädevat asutust uue kütte-, ventilatsiooni-, kliima- ning valgustussüsteemide või -seadmete väljalülitamise automaatlüliti paigaldamisest ELi ökomärgise litsentsi kehtivusajal ning esitama tehnilised kirjeldused, mille on koostanud kõnealuste süsteemide või seadmete paigaldamise või hoolduse eest vastutavad erialatehnikud.

Kriteerium 11.   Välikütte- ja -kliimaseadmed

Majutusettevõttes ei kasutata välikütte- ega -kliimaseadmeid.

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab kinnituse sellele kriteeriumile vastavuse kohta. Seda kontrollitakse kohapealse kontrollkäigu ajal.

Kriteerium 12.   Elektri hankimine taastuvenergia tarnijalt

a)

Kui majutusettevõtte asukohas on 1–4 tarnijat, kellel on individuaalsed rohelise energia tariifid ja kes pakuvad 50 % elektrist taastuvatest energiaallikatest või eraldi pärituolutunnistused:

sõlmib majutusettevõte lepingu vähemalt 50 % elektri saamiseks taastuvatest energiaallikatest, nagu need on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2009/28/EÜ (14). Selleks teeb majutusettevõte järgmist:

ta sõlmib eelistatavalt individuaalse elektritariifi lepingu, mille kohaselt vähemalt 50 % elektrist on pärit taastuvatest energiaallikatest. Nimetatud nõue on täidetud juhul, kui elektrienergia tarnija on teatanud, et tema üldisest kütusekasutuse struktuurist on vähemalt 50 % pärit taastuvatest energiaallikatest, või kui tariifi alusel ostetud energia tootmiseks vajalikust kütusekasutuse struktuurist on vähemalt 50 % pärit taastuvatest energiaallikatest,

või

teise võimalusena võib majutusettevõte omandada 50 % taastuvenergiast direktiivi 2009/28/EÜ artikli 2 punktis j defineeritud päritolutunnistuste elektrienergiast eraldi ostmise teel; päritolutunnistustega saab kaubelda kooskõlas Euroopa energiatunnistuse süsteemi (EECS) põhimõtete ja eeskirjadega. Selleks peavad olema täidetud järgmised tingimused:

i)

nii energiat eksportiva kui ka importiva riigi õigusnormides on sätestatud domeeniprotokollid, mille on heaks kiitnud elektri päritolutunnistuste väljastajate ühendus (AIB) kooskõlas EECS põhimõtete ja eeskirjadega, et vältida topeltarvestust, juhul kui klient soovib päritolutunnistusi eraldi osta;

ii)

elektrienergiast eraldi ostetud päritolutunnistuste kogus vastab taotleja elektritarbimisele sama perioodi jooksul.

b)

Kui majutusettevõtte asukohas on vähemalt viis tarnijat, kellel on individuaalsed rohelise energia tariifid ja kes pakuvad 100 % elektrist taastuvatest energiaallikatest, sõlmib majutusettevõte lepingu 100 % elektri saamiseks taastuvatest energiaallikatest individuaalse rohelise energia tariifi kaudu. Nimetatud nõue on täidetud juhul, kui elektrienergia tarnija on teatanud, et tema üldisest kütusekasutuse struktuurist on 100 % pärit taastuvatest energiaallikatest, või kui tariifi alusel ostetud energia tootmiseks vajalikust kütusekasutuse struktuurist on 100 % pärit taastuvatest energiaallikatest.

Märkus: majutusettevõtted, mille puhul ei saa punkte a ega b kohaldada, on sellest kriteeriumist vabastatud. Punktides a ja b nimetatud tarnijate arvu hulka loetakse ainult need tarnijad, kes tarnivad majutusettevõtte poolt nõutavat võimsust ja pinget.

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab elektri- või päritolutunnistuste tarnija(te) tunnistuse (või temaga/nendega sõlmitud lepingu(d)), milles on ära märgitud taastuvenergia allikas/allikad ning taastuvatest energiaallikatest tarnitava energia kogus protsentides, ning loetelu taastuvenergiat tarnivate rohelise energia tariifi pakkujatest, kes paiknevad majutusettevõtte asukohas. Lisaks esitavad punkti a kohaselt eraldi ostvad taotlejad päritolutunnistuste tarnijatelt saadud tunnistused, mis tõendavad vastavust punktis a esitatud tingimustele.

Taotlejad, kelle asukohas ei ole ülalkirjeldatud elektritariifi või päritolutunnistuste tarnijaid, esitavad dokumentaalse tõenduse selle kohta, et neil puudub juurdepääs taastuvenergia ja eraldi ostetavate päritolutunnistuste tarnijatele.

Direktiivi 2009/28/EÜ artikli 2 punkti a kohaselt on taastuvad energiaallikad taastuvad mittefossiilsed allikad, nimelt tuule-, päikese-, aerotermiline, geotermiline, hüdrotermiline ja ookeanienergia, hüdroenergia, biomassist, prügilagaasist, reoveepuhastite gaasist ja biogaasist toodetud energia.

Kriteerium 13.   Süsi ja kütteõlid

Energiaallikana ei kasutata sütt ega kütteõlisid, mille väävlisisaldus on suurem kui 0,1 %.

Märkus: seda kriteeriumi kohaldatakse ainult sõltumatu küttesüsteemiga majutusettevõtete suhtes.

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab kinnituse sellele kriteeriumile vastavuse kohta, milles on märgitud kasutatud energiaallika liik. Seda kontrollitakse kohapealse kontrollkäigu ajal.

VESI

Kriteerium 14.   Tõhus sanitaartehnika: vannitoa kraanid ja dušid

Ilma et see piiraks kohalike või riiklike õigusaktide kohaldamist, milles käsitletakse vannitoa kraanide ja duššide vee vooluhulka, ei ületa vannitoa kraanide ja duššide keskmine vee vooluhulk 8,5 liitrit minutis.

Märkus: kriteeriumi ei kohaldata vannide, vihmaveeduššide ja massaažiduššide suhtes.

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab kinnituse sellele kriteeriumile vastavuse kohta ja asjakohased dokumendid, sealhulgas kirjelduse selle kohta, millisel viisil majutusettevõte kõnealusele kriteeriumile vastab (nt kasutades veevoolu mõõtjat või ämbrit ning kella). ELi ökomärgisega sanitaartehnilised kraanitarvikud või muu ISO I tüübi märgisega tooted, mis vastavad ülalnimetatud nõuetele, loetakse vastavaks sellele kriteeriumile. Kui kasutatakse ELi ökomärgisega sanitaartehnilisi kraanitarvikuid, esitab taotleja koopia ELi ökomärgise sertifikaadist või pakendi etiketist, mis tõendab, et ökomärgis on antud komisjoni otsuse 2013/250/EL kohaselt (15). Kui kasutatakse muu ISO I tüübi märgisega tooteid, esitab taotleja koopia I tüübi märgise sertifikaadist või pakendi etiketist ja osutab ülalloetletud nõuetega sarnastele ISO I tüübi märgise nõuetele.

Kriteerium 15.   Tõhus sanitaartehnika: WC-potid ja pissuaarid

Ilma et see piiraks WC-potte ja pissuaare käsitlevate kohalike või riiklike õigusaktide kohaldamist,

a)

ei ole majutusettevõttes lubatud kasutada pidevloputusega pissuaare;

b)

ELi ökomärgise kehtivusajal paigaldatud WC-pottide efektiivne loputuskord kulutab ≤ 4,5 l vett.

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab üksikasjaliku selgituse selle kohta, millisel viisil majutusettevõte vastab sellele kriteeriumile, ja asjakohased tõendavad dokumendid. Nõude b puhul teatab ökomärgise omanik pädevale asutusele ELi ökomärgise litsentsi kehtivusajal paigaldatud asjakohastest uutest WC-pottidest ning esitab asjakohased tõendavad dokumendid. ELi ökomärgisega WC-potid (loputussüsteemiga) ja pissuaarid või muu ISO I tüübi märgisega WC-potid ja pissuaarid, mis vastavad ülalnimetatud nõuetele, loetakse vastavaks sellele kriteeriumile. Kui kasutatakse ELi ökomärgisega WC-potte ja pissuaare, esitab taotleja koopia ELi ökomärgise sertifikaadist või pakendi etiketist, mis tõendab, et ökomärgis on antud komisjoni otsuse 2013/641/EL kohaselt (16). Kui kasutatakse muu ISO I tüübi märgisega tooteid, esitab taotleja koopia I tüübi märgise sertifikaadist või pakendi etiketi ja osutab ülalnimetatud nõuetega sarnastele ISO I tüübi märgise nõuetele.

Kriteerium 16.   Pesupesemise vähendamine, mis saavutatakse rätikute ja voodipesu korduvkasutusega

Majutusettevõte vahetab voodipesu ja rätikuid vaikimisi sellise sagedusega, mis on sätestatud tema keskkonnaalases tegevuskavas ning mis on harvem kui iga päev, välja arvatud juhul, kui igapäevane sagedus on nõutud seaduse või riiklike eeskirjadega või on selline sagedus sätestatud kolmanda osapoole sertifitseerimissüsteemiga, milles majutusettevõte osaleb. Sagedasem voodipesu ja rätikute vahetamine toimub üksnes külastajate selge nõudmise korral.

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab kinnituse sellele kriteeriumile vastavuse kohta ning asjakohased dokumendid majutusettevõttes ette nähtud sageduse või kolmanda isiku sertifitseerimissüsteemiga või seaduse või riiklike eeskirjadega ette nähtud sageduse kohta.

JÄÄTMED JA REOVESI

Kriteerium 17.   Jäätmetekke vältimine: toitlustusteenuse jäätmete vähendamise kava

Ilma et see piiraks toitlustusteenuseid käsitlevate kohalike või riiklike õigusaktide kohaldamist:

a)

eesmärgiga vähendada pakendijäätmeid: toitlustusteenustes ei kasutata mitteriknevate toiduainete (nt kohv, suhkur, kakaopulber, v.a teekotid) puhul ühe toidukorra pakendeid;

b)

eesmärgiga tasakaalustada pakendi- või toidujäätmeid sõltuvalt aastaajast: kiiresti riknevate toiduainete (nt jogurt, keedised, mesi, külmad lihalõigud, kondiitritooted) puhul korraldab majutusettevõte toidu hankimist külastajatele nii, et oleks minimeeritud nii toidu- kui ka pakendijäätmete kogus. Selle saavutamiseks järgib majutusettevõte tegevuskavaga (kriteerium 1) seotud dokumenteeritud menetlust, milles on näidatud, kuidas optimeeritakse toidu- ja pakendijäätmete vahelist tasakaalu sõltuvalt külastajate arvust.

Seda kriteeriumi ei kohaldata: majutusettevõtte hallatavate kaupluste ja müügiautomaatide ning tubades pakutavate ühekordsete suhkru- ja kohviportsjonite suhtes tingimusel, et selleks otstarbeks kasutatavad tooted on pärit ausast kaubandusest ja/või mahetunnistusega ning kasutatud kohvikapslid tagastatakse tootjale ringlussevõtuks (kui see on kohaldatav).

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab kinnituse sellele kriteeriumile vastavuse kohta ja dokumenteeritud menetluse, milles on näidatud, kuidas minimeeritakse nii toidu- kui ka pakendijäätmeid. Samuti tuleb esitada kõik õigusaktid, millega nõutakse ühe toidukorra pakendeid. Vajaduse korral esitatakse dokumendid, mis tõendavad, et taotleja täidab erandi tegemiseks vajalikud tingimused (nt tagastamistunnistus kohvikapslite tootjalt, mahe- ja/või õiglase kaubanduse pakendimärgis). Seda kontrollitakse kohapealse kontrollkäigu ajal.

Kiirestiriknev toit on definitsiooni kohaselt toit, mis laguneb või hävineb, tavaliselt on see toit, mida on näiteks minimaalselt töödeldud või ei ole seda säilitamiseks üldse töödeldud ning mida tuleb lagunemise kiiruse ja kvaliteedi kaotamise vähendamiseks säilitada külmas (codex alimentarius).

Kriteerium 18.   Jäätmetekke vältimine: ühekordselt kasutatavad esemed

a)

Külastajatele ei pakuta tubades ühekordselt kasutatavaid tualett-tarbeid (dušimütsid, harjad, küüneviilid, šampoonid, seebid jne); neid antakse külastajatele ainult nõudmise korral või, kui see on õiguslik kohustus või kui see on nõutud sõltumatu kvaliteedihindamis- või sertifitseerimissüsteemiga või selle hotelliketi kvaliteedipoliitikaga, mille liige taotlev majutusettevõte on.

b)

Külastajatele ei pakuta tubades ega restoranis/baaris ühekordseks kasutamiseks ette nähtud serveerimisnõusid (sööginõud, söögiriistad ja veekannud), välja arvatud juhul, kui taotleja on sõlminud lepingu selliste esemete ringlussevõtmiseks.

c)

Tubades ei kasutata ühekordse kasutusega rätikuid ega voodilinu (v.a meditsiiniline lina).

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab kinnituse sellele kriteeriumile vastavuse kohta ja asjakohased dokumendid, milles selgitatakse, kuidas kõnealune kriteerium on täidetud. Samuti tuleb esitada kõik õigusaktid või dokumendid sõltumatu kvaliteedihindamis- või sertifitseerimissüsteemi kohta, millega nõutakse ühekordselt kasutatavate esemete kasutamist. Seda kontrollitakse kohapealse kontrollkäigu ajal.

Kriteerium 19.   Jäätmete sorteerimine ja ringlusse saatmine

a)

Ilma et see piiraks jäätmesorteerimist käsitlevate kohalike või riiklike õigusaktide kohaldamist, on külastajate jaoks tubades ja/või igal korrusel ja/või majutusettevõtte keskuses jäätmete sorteerimiseks sobivad konteinerid.

b)

Jäätmed sorteeritakse majutusettevõttes kohaliku kasutatava jäätmekäitluspunkti poolt nõutud või soovitatud kategooriatesse, pöörates erilist tähelepanu tualett-tarvetele ja ohtlikele jäätmetele, nt toonerid, tindid, külmutus- ja elektriseadmed, akud, säästulambid, ravimid ning rasvad ja õlid.

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab kinnituse sellele kriteeriumile vastavuse kohta ning dokumendid, milles osutatakse, milliseid eri jäätmekategooriaid kohalikud ametiasutused vastu võtavad, ja/või jäätmekäitlusteenustega sõlmitud asjaomased lepingud. Seda kontrollitakse kohapealse kontrollkäigu ajal.

MUUD KRITEERIUMID

Kriteerium 20.   Suitsetamise keeld üldkasutatavates ruumides ja tubades

a)

Kõigis üldkasutatavates siseruumides on keelatud suitsetada.

b)

Suitsetamine on keelatud vähemalt 80 % külastajate tubades või renditavates majutusruumides (ümardatakse lähima täisarvuni).

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab kinnituse sellele kriteeriumile vastavuse kohta ja dokumentaalsed tõendid, nagu näiteks fotod majutusettevõttesse paigaldatud keelavatest märkidest. Taotleja teatab külastajatele ette nähtud tubade arvu ja märgib, millised neist on mittesuitsetajatele.

Kriteerium 21.   Keskkonnamõju seisukohalt eelistatavate transpordivahendite soosimine

Majutusettevõtte veebisaidil (kui see on olemas) ja kohapeal tehakse külastajatele ja töötajatele kättesaadavaks teave seoses järgmisega:

a)

üksikasjad keskkonnamõju seisukohalt eelistatavate kohapeal kättesaadavate transpordivahendite kohta majutusettevõtte asukohaks oleva linna/küla külastamiseks (ühistransport, jalgrattad jne);

b)

üksikasjad keskkonnamõju seisukohalt eelistatavate kohapeal kättesaadavate transpordivahendite kohta majutusettevõtte asukohaks olevasse linna/külla saabumiseks või sealt lahkumiseks;

c)

võimaluse korral eripakkumised või kokkulepped transpordiasutustega, mida majutusettevõte saab külastajatele ja töötajatele pakkuda (nt veoteenus, töötajate kollektiivne buss, elektriautod jms).

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab kinnituse sellele kriteeriumile vastavuse kohta ning kättesaadava teabematerjali koopiad, nt teave veebisaidil, brošüürid jms.

Kriteerium 22.   ELi ökomärgisel esitatav teave

Vabatahtlik tekstiväljaga märgis sisaldab järgmist teavet:

„Käesolev majutusettevõte võtab aktiivselt meetmeid oma keskkonnamõju vähendamiseks. Ettevõte:

edendab taastuvate energiaallikate kasutamist,

säästab energiat ja vett

ning vähendab jäätmeteket.“

Tekstiväljaga vabatahtliku märgise kasutamise juhised on esitatud pealkirja „Ökomärgise logo kasutamise juhised“ all järgmisel veebisaidil:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab kinnituse sellele kriteeriumile vastavuse kohta ning selgitab, kuidas logo nähtavale paigutatakse.

B JAOTIS

ARTIKLI 3 PUNKTIS b OSUTATUD KRITEERIUMID

ÜLDJUHTIMINE

Kriteerium 23.   Majutusettevõtte EMASi kohane registreerimine, ISO standardi kohane sertifitseerimine (kuni 5 hindepunkti)

Majutusettevõte registreeritakse liidu keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemis (EMAS) (5 hindepunkti) või sertifitseeritakse standardi ISO 14001 kohaselt (3 hindepunkti) või sertifitseeritakse standardi ISO 50001 kohaselt (2 hindepunkti).

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab asjakohased tõendid EMASi kohase registreerimise kohta või ISO sertifikaadi(d).

Kriteerium 24.   Tarnijate EMASi kohane registreerimine, ISO standardi kohane sertifitseerimine (kuni 5 hindepunkti)

Vähemalt kaks peamist majutusettevõttele tarnijat või teenuseosutajat on kohalikud ettevõtjad ning on registreeritud EMASi kohaselt (5 hindepunkti) või sertifitseeritud standardi ISO 14001 kohaselt (2 hindepunkti) või sertifitseeritud standardi ISO 50001 kohaselt (1,5 hindepunkti).

Selle kriteeriumi kohaldamisel loetakse kohalikuks teenuseosutajaks teenuseosutaja, kes asub majutusettevõttest kuni 160 km raadiuses.

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab asjakohased tõendid vähemalt kahe peamise EMASi kohaselt registreeritud tarnija või teenuseosutaja kohta või nende ISO sertifikaadi(d).

Kriteerium 25.   Ökomärgisega teenused (kuni 4 hindepunkti)

Kogu allhankena tehtavat pesupesemis- või koristusteenust osutab teenusepakkuja, kellele on antud ISO standardi I tüübi märgis (2 hindepunkti iga teenuse eest, maksimum 4 hindepunkti).

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab asjakohased tõendid pesupesemis- või koristusteenuse pakkuja ISO I tüübi kohase sertifitseerimise kohta.

Kriteerium 26.   Keskkonnaalane ja sotsiaalne teave ja haridus (kuni 2 hindepunkti)

a)

Majutusettevõte annab külastajatele teavet ja keskkonnahariduslikke trükiseid kohaliku bioloogilise mitmekesisuse, maastiku ja loodushoiu kohta (1 hindepunkt).

b)

Külastajate meelelahutus sisaldab keskkonnaalase hariduse elemente (nt raamatud, filmid, üritused) (1 hindepunkt).

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab üksikasjaliku selgituse selle kohta, millisel viisil majutusettevõte vastab sellele kriteeriumile, ning asjakohased tõendavad dokumendid.

Kriteerium 27.   Tarbimise kontroll: energia- ja veetarbimise mõõtmine (kuni 2 hindepunkti)

Majutusettevõte paigaldab energia- ja veearvestid, et oleks võimalik koguda andmeid mitmesuguste tegevuste ja/või seadmete tarbimise kohta, näiteks järgmiste kategooriate puhul (1 hindepunkt iga kategooria kohta, maksimaalselt 2 hindepunkti):

a)

toad,

b)

laagriplatsid,

c)

pesumajateenus,

d)

köögiteenused,

e)

eriseadmed (nt külmikud, pesumasinad).

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab üksikasjaliku selgituse selle kohta, millisel viisil majutusettevõte vastab sellele kriteeriumile, ja esitab kaardi, millel on näidatud arvestite asukohad.

ENERGIA

Kriteerium 28.   Energiatõhusad kütte- ja veesoojendusseadmed (kuni 3 hindepunkti)

Majutusettevõttes on vähemalt:

a)

kriteeriumi 6 punkti a nõuetele vastav vesikütteseade (1 hindepunkt);

b)

kohtkütteseade, mille energiatõhususe klass on vähemalt A, nagu on sätestatud komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2015/1186 (17) (1 hindepunkt);

c)

kriteeriumi 6 punkti c nõuetele vastav veesoojendusseade (1 hindepunkt).

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab tehnilised kirjeldused, mille on koostanud kütte- ja veesoojendusseadmete tootja või nende paigaldamise, müügi või hoolduse eest vastutavad erialatehnikud ning milles on näidatud, kuidas on saavutatud kriteeriumi 6 punktide a, b ja c kohaselt nõutav tõhusus. ELi ökomärgisega vesikütteseadmed loetakse kriteeriumi 6 punkti a alapunkti ii nõudele vastavaks. Muu ISO I tüübi märgisega tooted, mis vastavad mistahes kriteeriumi 6 punktides a, b ja c nimetatud nõudele, loetakse käesolevale kriteeriumile vastavaks. Kui kasutatakse ELi ökomärgisega vesikütteseadmeid, esitab taotleja koopia ELi ökomärgise sertifikaadist või pakendi etiketist, mis tõendab, et ökomärgis on antud otsuse 2014/314/EL kohaselt. Kui kasutatakse muu ISO I tüübi märgisega tooteid, esitab taotleja koopia I tüübi märgise sertifikaadist või pakendi etiketist ja osutab ISO I tüübi märgise nõuetele, mis on loetletud punktides a, b ja c.

Kriteerium 29.   Energiatõhusad kliimaseadmed ja õhk-soojuspumbad (kuni 3,5 hindepunkti)

Majutusettevõte vastab ühele järgmistest piirmääradest:

a)

50 % majutusettevõtte majapidamises kasutatavate kliimaseadmete või õhk-soojuspumpade (ümardatakse lähima täisarvuni) energiatõhusus on vähemalt 15 % suurem kui kriteeriumis 7 sätestatud künnis (1,5 hindepunkti);

b)

50 % majutusettevõtte majapidamises kasutatavate kliimaseadmete või õhk-soojuspumpade (ümardatakse lähima täisarvuni) energiatõhusus on vähemalt 30 % suurem kui kriteeriumis 7 sätestatud künnis (3,5 hindepunkti).

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab tehnilised kirjeldused, mille on koostanud kliimaseadme tootja või selle paigaldamise, müügi või hoolduse eest vastutavad erialatehnikud ning milles on näidatud, kuidas nõutav tõhusus on saavutatud.

Kriteerium 30.   Kuni 100 kW soojusvõimsusega õhk-soojuspumbad (3 hindepunkti)

Majutusettevõttes on vähemalt üks õhk-soojuspump, mis vastab kriteeriumi 7 nõuetele (kui see on kohaldatav; vt kriteeriumi 7 märkust) ning millele on antud ELi ökomärgis vastavalt komisjoni otsusele 2007/742/EÜ (18) või muu ISO I tüübi märgis.

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab tehnilised kirjeldused, mille on koostanud õhk-soojuspumba tootja või selle paigaldamise, müügi või hoolduse eest vastutavad erialatehnikud ning milles on näidatud, kuidas nõutav tõhusus on saavutatud (kui see on kohaldatav). Kui kasutatakse ELi ökomärgisega õhupumpi, esitab taotleja koopia ELi ökomärgise sertifikaadist või pakendi etiketist, mis tõendab, et ökomärgis on antud otsuse 2007/742/EÜ kohaselt. Kui kasutatakse muu ISO I tüübi märgisega tooteid, esitab taotleja koopia I tüübi märgise sertifikaadist või pakendi etiketist.

Kriteerium 31.   Energiatõhusad kodumasinad ja valgustus (kuni 4 hindepunkti)

Majutusettevõttes on järgmistesse kategooriatesse kuuluvad energiatõhusad seadmed (0,5 või 1 hindepunkti iga järgmise kategooria puhul, maksimaalselt 4 hindepunkti):

a)

kodumajapidamises kasutatavad külmutusseadmed, millest vähemalt 50 % (0,5 hindepunkti) või 90 % (1 hindepunkt) (ümardatud lähima täisarvuni) kuuluvad vähemalt ELi energiamärgise klassi A++ vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1060/2010 (19) IX lisas sätestatud liigitusele;

b)

kodumajapidamises kasutatavad küpsetusahjud, millest vähemalt 50 % (0,5 hindepunkti) või 90 % (1 hindepunkt) (ümardatud lähima täisarvuni) kuuluvad vähemalt ELi energiamärgise klassi A++ vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 65/2014 (20) I lisas sätestatud liigitusele;

c)

kodumajapidamises kasutatavad nõudepesumasinad, millest vähemalt 50 % (0,5 hindepunkti) või 90 % (1 hindepunkt) (ümardatud lähima täisarvuni) kuuluvad vähemalt ELi energiamärgise klassi A++ vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1059/2010 (21) VI lisas sätestatud liigitusele;

d)

kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad, millest vähemalt 50 % (0,5 hindepunkti) või 90 % (1 hindepunkt) (ümardatud lähima täisarvuni) kuuluvad vähemalt ELi energiamärgise klassi A++ vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1061/2010 (22) VI lisas sätestatud liigitusele;

e)

kontoriseadmed, millest vähemalt 50 % (0,5 hindepunkti) või 90 % (1 hindepunkt) (ümardatud lähima täisarvuni) on kvalifitseeritud ENERGY STAR tootena, nagu on määratletud programmi Energy Star versioonis 6.1 arvutite puhul ning komisjoni otsuses (EL) 2015/1402 (23) sätestatud lepingu kohaselt, programmi Energy Star versioonis 6.0 pilditöötlusseadmete puhul, programmi Energy Star versioonis 2.0 kuvarite puhul, programmi Energy Star versioonis 1.0 puhvertoiteallikate puhul ja/või programmi Energy Star versioonis 2.0 ettevõtteserverite puhul ning komisjoni otsuses 2014/202/EL (24) sätestatud lepingu kohaselt;

f)

kodumajapidamises kasutatavad trummelkuivatid, millest vähemalt 50 % (0,5 hindepunkti) või 90 % (1 hindepunkt) (ümardatud lähima täisarvuni) kuuluvad vähemalt ELi energiamärgise klassi A++ vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 392/2012 (25) VI lisas sätestatud liigitusele;

g)

kodumajapidamises kasutatavad tolmuimejad, millest vähemalt 50 % (0,5 hindepunkti) või 90 % (1 hindepunkt) (ümardatud lähima täisarvuni) kuuluvad vähemalt ELi energiamärgise klassi A vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 665/2013 (26) I lisas sätestatud liigitusele;

h)

kodumajapidamises kasutatavad elektrilambid ja valgustid, millest vähemalt 50 % (0,5 hindepunkti) või 90 % (1 hindepunkt) (ümardatud lähima täisarvuni) kuuluvad vähemalt ELi energiamärgise klassi A++ vastavalt delegeeritud määruse (EL) nr 874/2012 VI lisas sätestatud liigitusele.

Märkus: seda kriteeriumi ei kohaldata seadmete ja valgustite suhtes, mis ei ole hõlmatud konkreetse kategooria puhul nimetatud määrusega (nt tööstuslikud seadmed).

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab dokumendid, mis näitavad kõigi kohaldatava kategooria seadmete energiaklassi (kategooria e puhul Energy Stari sertifikaadid).

Kriteerium 32.   Soojustagastus (kuni 3 hindepunkti)

Majutusettevõttes on soojustagastussüsteem ühe (1,5 hindepunkt) või kahe (3 hindepunkti) järgmise kategooria puhul: külmutussüsteemid, ventilaatorid, pesumasinad, nõudepesumasinad, ujumisbasseinid, kasutatud pesuvesi.

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab kinnituse sellele kriteeriumile vastavuse kohta ning dokumendid soojustagastussüsteemide kohta (nt paigaldatud soojustagastussüsteemi projekti koopia, tehniku esitatud kirjelduse jms).

Kriteerium 33.   temperatuuri reguleerimine ja akende isolatsioon (kuni 4 hindepunkti)

a)

Külastajad saavad reguleerida iga majutusruumi temperatuuri. Temperatuuri reguleerimise süsteem võimaldab iseseisvat reguleerimist järgmises määratud vahemikus (2 hindepunkti):

i)

toatemperatuur on seadistatud suveperioodiks jahutusrežiimil temperatuurile 22 °C või üle selle;

ii)

toatemperatuur on seadistatud talveperioodiks kütterežiimil temperatuurile 22 °C või alla selle;

b)

90 % akendest köetavates ja/või kliimaseadmega varustatud tubades ja üldkasutatavates ruumides on isoleeritud vähemalt kahekordse klaasiga või samaväärsel tasemel (2 hindepunkti).

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab kinnituse sellele kriteeriumile vastavuse kohta ning asjakohased dokumendid temperatuuri reguleerimise süsteemide või määratud temperatuurivahemike seadistamiseks järgitud toimingute kohta või fotod akendest. Kui mitmekordse klaasi asemel kasutatakse akende isolatsiooniks samaväärset lahendust, esitatakse eksperdi kinnitus.

Kriteerium 34.   Seadmete/vahendite automaatne väljalülitamine (kuni 4,5 hindepunkti)

a)

90 % külastajate tubadest majutusettevõttes (ümardatakse lähima täisarvuni) on varustatud kütte-, ventilatsiooni-, kliimasüsteemide automaatse väljalülitusega, kui avatakse aknad ja kui külastajad lahkuvad toast (1,5 hindepunkti);

b)

90 % külastajate tubadest majutusettevõttes (ümardatakse lähima täisarvuni) on varustatud automaatse süsteemiga, mis lülitab külastajate toast lahkudes valgustuse välja (1,5 hindepunkti);

c)

90 % välisvalgustusest (ümardatakse lähima täisarvuni), mida ei ole vaja turvaeesmärkidel, lülitub pärast määratud kellaaega automaatselt välja või aktiveerub lähedussensori abil (1,5 hindepunkti).

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab tehnilised kirjeldused, mille on koostanud nende seadmete paigaldamise või hoolduse eest vastutavad erialatehnikud.

Kriteerium 35.   Koostootmisel saadud kaugküte ja -jahutus (kuni 4 hindepunkti)

a)

Majutusettevõtet köetakse ja/või jahutatakse tõhusa kaugkütte- või kaugjahutussüsteemi abil. ELi ökomärgise tähenduses määratletakse seda järgmiselt: kaugkütte- või kaugjahutussüsteem, mis kasutab vähemalt 50 % taastuvenergiat, 50 % heitsoojust, 75 % koostoodetud soojust või 50 % sellise energia ja soojuse kombinatsiooni, nagu on määratletud direktiivis 2012/27/EL (2 hindepunkti).

b)

Majutusettevõtte jahutust toodetakse suure tõhususega koostootmisüksustes vastavalt direktiivile 2012/27/EL (2 hindepunkti).

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab kinnituse sellele kriteeriumile vastavuse kohta ning dokumendid kaugkütte- ja/või kaugjahutuse tootmise kohta koostootmisjaamas.

Kriteerium 36.   Lähedussensoriga elektrilised kätekuivatid (1 hindepunkt)

Kõik elektrilised kätekuivatid on varustatud lähedussensoritega või on neile antud ISO I tüübi märgis.

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab asjakohased tõendavad dokumendid selle kohta, mil viisil majutusettevõte täidab kõnealust kriteeriumi. Kui kasutatakse muu ISO I tüübi märgisega tooteid, esitab taotleja koopia I tüübi märgise sertifikaadist või pakendi etiketist.

Kriteerium 37.   Kütteseadme heited (1,5 hindepunkti)

Majutusettevõtte ruumikütteseadmete heitgaaside lämmastikoksiidi (NOx) sisaldus ei ületa allpool olevas tabelis esitatud piirnorme, mis on arvutatud kooskõlas järgmiste õigusaktidega:

a)

gaas- ja vedelkütusega vesikütteseadmete puhul komisjoni määrus (EL) nr 813/2013 (27);

b)

tahkekütusega vesikütteseadmete puhul komisjoni määrus (EL) 2015/1189 (28);

c)

gaas- ja vedelkütusega kohtkütteseadmete puhul määrus (EL) 2015/1188;

d)

tahkekütusega kohtkütteseadmete puhul määrus (EL) 2015/1185.

Soojusgeneraatori liik

NOx-heite piirnorm

Gaasikütteseadmed

Sisepõlemismootoriga vesikütteseadmed: 240 mg/kWh (sisendenergia väljendatud ülemise kütteväärtuse järgi)

Väljaspool toimuva kütuse põletamisega vesi- ja kohtkütteseadmed (boilerid): 56 mg/kWh (sisendenergia väljendatud ülemise kütteväärtuse järgi)

Vedelkütusel töötavad kütteseadmed

Sisepõlemismootoriga vesikütteseadmed: 420 mg/kWh (sisendenergia väljendatud ülemise kütteväärtuse järgi)

Väljaspool toimuva kütuse põletamisega vesi- ja kohtkütteseadmed (boilerid): 120 mg/kWh (sisendenergia väljendatud ülemise kütteväärtuse järgi)

Tahkekütusel töötavad kütteseadmed

Vesikütteseadmed: 200 mg/Nm3, kui O2-sisaldus on 10 %

Kohtkütteseadmed: 200 mg/Nm3, kui O2-sisaldus on 13 %

Majutusettevõtte tahkekütusekatelde ja tahkekütuse-kohtkütteseadmete heitgaasi tahkete osakeste (particulate matter – PM) sisaldus ei ületa piirnorme, mis on sätestatud vastavalt määruses (EL) 2015/1189 ja määruses (EL) 2015/1185.

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab tehnilised kirjeldused, mille on koostanud kütteseadmete tootja või nende paigaldamise, müügi või hoolduse eest vastutavad erialatehnikud ning milles on näidatud, kuidas nõutav tõhusus on saavutatud. ELi ökomärgisega vesikütteseadmed loetakse käesolevale kriteeriumile vastavaks. Muu ISO I tüübi märgisega tooted, mis vastavad ülalnimetatud nõuetele, loetakse vastavaks kõnealusele kriteeriumile. Kui kasutatakse ELi ökomärgisega vesikütteseadmeid, esitab taotleja koopia ELi ökomärgise sertifikaadist või pakendi etiketist, mis tõendab, et ökomärgis on antud otsuse 2014/314/EL kohaselt. Kui kasutatakse muu ISO I tüübi märgisega tooteid, esitab taotleja koopia I tüübi märgise sertifikaadist või pakendi etiketist ja osutab ISO I tüübi märgise nõuetele, mis vastavad ülalloetletud nõuetele.

Kriteerium 38.   Elektri hankimine taastuvenergia tarnijalt (kuni 4 hindepunkti)

a)

Majutusettevõttel on individuaalne elektritariifi leping, mille kohaselt ta saab 100 % (elektrienergia tarnija üldine kütusekasutuse struktuur või tariifi alusel ostetud energia tootmiseks vajalik kütusekasutuse struktuur) elektrienergiast direktiivis 2009/28/EÜ määratletud taastuvatest energiaallikatest (3 hindepunkti) ja on saanud keskkonnasäästlikult toodetud elektrienergia märgise (4 hindepunkti).

b)

Teise võimalusena võib 100 % taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergiast, mis on saanud keskkonnasäästlikult toodetud elektrienergia tunnistuse, omandada ka päritolutunnistuste eraldi ostmise teel, mis on määratletud direktiivi 2009/28/EÜ artikli 2 punktis j (3 hindepunkti).

Selle kriteeriumi kohaldamisel vastab keskkonnasäästlikult toodetud elektrienergia märgis järgmistele tingimustele.

1.

Kvaliteedimärgise standardit tõendab sõltumatu organisatsioon (kolmas osapool).

2.

Hangitud sertifitseeritud elektrienergia on pärit uuest taastuvenergiakäitisest, mis on loodud viimase kahe aasta jooksul, või kasutatakse hangitud sertifitseeritud elektrienergia rahalist osa selleks, et edendada investeeringuid uutesse taastuvenergia tootmise võimsustesse.

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab elektrienergia tarnija(te) deklaratsiooni (või tarnija(te)ga sõlmitud lepingu), milles märgitakse taastuva(te) energiaallika(te) liik ning taastuvatest allikatest pärineva elektrienergia osakaal (protsentides) kogu tarnitavas elektrienergias ning märgitakse, kui see on asjakohane, et 100 % ostetud elektrienergiast on sertifitseeritud või et sellele on kolmanda osapoole poolt antud keskkonnasäästlikult toodetud elektrienergia märgis. Lisaks esitab taotleja punkti b puhul päritolutunnistuste tarnija kinnituse, milles tõendatakse vastavust kriteeriumi 12 punktis a esitatud tingimustele.

Kriteerium 39.   Kohapealne elektrienergia tootmine omatarbeks taastuvatest energiaallikatest (kuni 5 hindepunkti)

Majutusettevõte toodab taastuvatest energiaallikatest kohapeal elektrienergiat, nagu on määratletud direktiivi 2009/28/EÜ artikli 2 punktis a, mis võib hõlmata järgmist: fotogalvaaniline (päikesepaneel) süsteem või kohalik hüdroelektrijaam, maasoojuse, kohaliku biomassi või tuule jõul töötav generaator, mis annab:

a)

vähemalt 10 % kogu aasta elektritarbest (1 hindepunkt);

b)

vähemalt 20 % kogu aasta elektritarbest (3 hindepunkti);

c)

vähemalt 50 % kogu aasta elektritarbest (5 hindepunkti).

Selle kriteeriumi kohaldamisel loetakse kohalikuks biomassiks biomassi, mille allikas asub majutusettevõttest kuni 160 km raadiuses.

Kui taastuvatest energiaallikatest omatarbeks toodetud elektrienergia kohta väljastatakse päritolutagatisi, võib omatarbeks toodetud elektrienergiat arvesse võtta üksnes juhul, kui kõnealused päritolutagatised ei jõua turule, vaid tühistatakse kohalike tarbimisvajaduste katmiseks.

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab kinnituse sellele kriteeriumile vastavuse kohta ning dokumendid fotogalvaanilise, hüdroelektrijaama, maasoojuse, biomassi või tuuleenergia süsteemi kohta ning andmed selle tegeliku võimsuse kohta. Kui kasutatakse kohalikku biomassi, esitab taotleja tõendid biomassi kättesaadavuse kohta kohapeal (nt lepingu biomassi tarnijaga). Hüdroelektrijaama puhul esitab taotleja kehtiva tegevusloa või kontsessiooni kooskõlas kohaldatavate siseriiklike õigusnormidega. Selleks, et tõendada, et ollakse võimeline seda kriteeriumi täitma, võib kasutada arvutust, milles on näidatud taotlusele eelnenud aastal toodetud elektrienergia osakaal (%) kogutarbimisest.

Kriteerium 40.   Kütteenergia taastuvatest energiaallikatest (kuni 3,5 hindepunkti)

a)

Vähemalt 70 % kas ruumide kütteks või jahutamiseks (1,5 hindepunkti) ja/või pesemisvee soojendamiseks (1 hindepunkt) kasutatud koguenergiast on pärit taastuvatest energiaallikatest, nagu on määratletud direktiivi 2009/28/EÜ artikli 2 punktis a.

b)

100 % kas ruumide kütteks või jahutamiseks (2 hindepunkti) ja/või pesemisvee soojendamiseks (1,5 hindepunkti) kasutatud koguenergiast on pärit taastuvatest energiaallikatest, nagu on määratletud direktiivi 2009/28/EÜ artikli 2 punktis a.

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab kinnituse sellele kriteeriumile vastavuse kohta, andmed kasutatud elektrienergia kohta ning dokumendid, mis osutavad, et vähemalt 70 % või 100 % sel eesmärgil kasutatavast energiast on pärit taastuvatest energiaallikatest.

Kriteerium 41.   Basseinivee soojendamine (kuni 1,5 hindepunkti)

a)

Vähemalt 50 % basseinivee soojendamiseks kasutatud koguenergiast on pärit taastuvatest energiaallikatest, nagu on määratletud direktiivi 2009/28/EÜ artikli 2 punktis a (1 hindepunkt).

b)

Vähemalt 95 % basseinivee soojendamiseks kasutatud koguenergiast on pärit taastuvatest energiaallikatest, mis on määratletud direktiivi 2009/28/EÜ artikli 2 punktis a (1,5 hindepunkti).

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab kinnituse sellele kriteeriumile vastavuse kohta, andmed basseinivee soojendamiseks kasutatud energia kohta ja dokumendid, mis tõendavad, et kasutatud energiahulk pärineb taastuvatest energiaallikatest.

VESI

Kriteerium 42.   Tõhus sanitaartehnika: vannitoa kraanid ja dušid (kuni 4 hindepunkti)

a)

Keskmine vee vooluhulk duššide puhul ei ületa 7 l/min ja vannitoa kraanide (välja arvatud vannikraanid) puhul 6 l/min (2 hindepunkti).

b)

Vähemalt 50 % vannitoa kraanidele ja duššidele (ümardatakse lähima täisarvuni) on antud ELi ökomärgis vastavalt otsusele 2013/250/EL või muu ISO I tüübi märgis (2 hindepunkti).

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab kinnituse sellele kriteeriumile vastavuse kohta ja asjakohased dokumendid, sealhulgas kirjelduse selle kohta, kuidas majutusettevõte kõnealuse kriteeriumi täidab (nt kasutades veevoolu mõõtjat või ämbrit ning kella). ELi ökomärgisega sanitaartehnilised kraanitarvikud ja muu ISO I tüübi märgisega tooted, mis vastavad ülalnimetatud nõuetele, loetakse vastavaks sellele kriteeriumile. Kui kasutatakse ELi ökomärgisega sanitaartehnilisi kraanitarvikuid, esitab taotleja koopia ELi ökomärgise sertifikaadist või pakendi etiketist, mis tõendab, et ökomärgis on antud otsuse 2013/250/EL kohaselt. Kui kasutatakse muu ISO standardi I tüübi märgisega tooteid, esitab taotleja koopia I tüübi märgise sertifikaadist või pakendi etiketist.

Kriteerium 43.   Tõhus sanitaartehnika: WC-potid ja pissuaarid (kuni 4,5 hindepunkti)

a)

Kõik pissuaarid kasutavad veevaba süsteemi (1,5 hindepunkti).

b)

Vähemalt 50 % pissuaaridele (ümardatakse lähima täisarvuni) on antud ELi ökomärgis vastavalt otsusele 2013/641/EL või muu ISO I tüübi märgis (1,5 hindepunkti).

c)

Vähemalt 50 % WC-pottidele (ümardatakse lähima täisarvuni) on antud ELi ökomärgis vastavalt otsusele 2013/641/EL või muu ISO I tüübi märgis (1,5 hindepunkti).

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab üksikasjaliku selgituse selle kohta, millisel viisil majutusettevõte vastab sellele kriteeriumile, ning asjakohased tõendavad dokumendid. ELi ökomärgisega WC-potid (loputussüsteemiga) ja pissuaarid või muu ISO I tüübi märgisega tooted, mis vastavad eespool osutatud nõuetele, loetakse käesolevale kriteeriumile vastavaks. Kui kasutatakse ELi ökomärgisega WC-potte (loputussüsteemiga) ja pissuaare, esitab taotleja koopia ELi ökomärgise sertifikaadist või pakendi etiketist, mis tõendab, et ökomärgis on antud otsuse 2013/641/EL kohaselt. Kui kasutatakse muu ISO I tüübi märgisega tooteid, esitab taotleja koopia I tüübi märgise sertifikaadist või pakendi etiketist.

Kriteerium 44.   Nõudepesumasina veetarve (2,5 hindepunkti)

Nõudepesumasinate veetarve on väiksem või võrdne künnisega, mis on sätestatud järgmises tabelis, mõõdetuna vastavalt standardile EN 50242 tavalise pesemistsükli ajal:

Toote allrühm

Veetarbimine (Wt)

[l/tsükkel]

Kodumajapidamises kasutatavad nõudepesumasinad, mis on ette nähtud 15 nõudekomplekti jaoks

10

Kodumajapidamises kasutatavad nõudepesumasinad, mis on ette nähtud 14 nõudekomplekti jaoks

10

Kodumajapidamises kasutatavad nõudepesumasinad, mis on ette nähtud 13 nõudekomplekti jaoks

10

Kodumajapidamises kasutatavad nõudepesumasinad, mis on ette nähtud 12 nõudekomplekti jaoks

9

Kodumajapidamises kasutatavad nõudepesumasinad, mis on ette nähtud 9 nõudekomplekti jaoks

9

Kodumajapidamises kasutatavad nõudepesumasinad, mis on ette nähtud 6 nõudekomplekti jaoks

7

Kodumajapidamises kasutatavad nõudepesumasinad, mis on ette nähtud 4 nõudekomplekti jaoks

9,5

Märkus: kõnealust kriteeriumi kohaldatakse üksnes kodumajapidamises kasutatavatele nõudepesumasinatele, mis on hõlmatud komisjoni määrusega (EL) nr 1016/2010 (29).

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab tehnilise kirjelduse, mille on koostanud nõudepesumasinate tootja või selle paigaldamise, müügi või hoolduse eest vastutavad erialatehnikud. Kui esitatakse üksnes aastane tarbimine, eeldatakse, et aastas on kokku 280 tavalist pesemistsüklit.

Kriteerium 45.   Pesumasina veetarve (3 hindepunkti)

Majutusettevõttes külastajate või töötajate poolt kasutatavad pesumasinad või need, mida kasutab majutusettevõttele pesupesemisteenuse osutaja, vastavad vähemalt ühele järgmistest nõuetest:

a)

kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate veetarve on väiksem või võrdne künnisega, mis on sätestatud järgmises tabelis, mõõdetuna vastavalt standardile EN 60456 tavalise pesemistsükli ajal (60 °C puuvilla pesu programm):

Toote allrühm

Veetarbimine [l/tsükkel]

Kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad nimitäitekogusega 3 kg:

39

Kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad nimitäitekogusega 3,5 kg:

39

Kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad nimitäitekogusega 4,5 kg:

40

Kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad nimitäitekogusega 5 kg:

39

Kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad nimitäitekogusega 6 kg:

37

Kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad nimitäitekogusega 7 kg:

43

Kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad nimitäitekogusega 8 kg:

56

b)

tööstuslike pesumasinate veetarve on keskmiselt kuni 7 liitrit ühe kilogrammi pesu pesemiseks.

Märkus: punkti a kohaldatakse üksnes kodumajapidamises kasutatavatele pesumasinatele, mis on hõlmatud komisjoni määrusega (EL) nr 1015/2010 (30).

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab tehnilise kirjelduse, mille on koostanud pesumasinate tootja või selle paigaldamise, müügi või hoolduse eest vastutavad erialatehnikud. Punktile a vastavuse tõendamiseks eeldatakse juhul, kui esitatakse üksnes aastane tarbimine, et aastas on kokku 220 tavalist pesemistsüklit.

Kriteerium 46.   Viited vee karedusele (kuni 1,5 hindepunkti)

Taotleja vastab vähemalt ühele järgmistest nõuetest:

a)

sanitaarruumide/pesumasinate/nõudepesumasinate lähedusse on välja pandud selgitused kohaliku vee kareduse kohta, mis võimaldavad külastajatel ja töötajatel puhastusaineid paremini kasutada (0,5 hindepunkti).

b)

Majutusettevõttes külastajate ja töötajate poolt kasutatavad pesumasinad/nõudepesumasinad kasutavad automaatset doseerimissüsteemi, mis optimeerib puhastusainete kasutamist vastavalt vee karedusele (1,5 hindepunkti).

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab kinnituse sellele kriteeriumile vastavuse kohta ning asjakohased dokumendid külaliste teavitamise viiside kohta või asjakohase teabe kasutatava automaatse doseerimissüsteemi kohta.

Kriteerium 47.   Optimeeritud basseinihaldus (kuni 2,5 hindepunkti)

a)

Soojendatavad ujumisbasseinid ja väljas asuvad mullivannid kaetakse ööseks. Mittesoojendatavad ujumisbasseinid ja väljas asuvad mullivannid kaetakse aurustumise vähendamiseks, kui need on kasutuseta kauem kui üks päev (1 hindepunkt).

b)

Ujumisbasseinidel ja väljas asuvatel mullivannidel on automaatne süsteem, mis optimeerib kloori tarbimist tänu doseerimise optimeerimisele, või kasutatakse täiendavaid desinfitseerimismeetodeid, nagu osoonimine ja UV-töötlus (0,5 hindepunkti), või need on looduslikud ja neil on looduslikud taimepõhised filtreerimissüsteemid vee puhastamiseks nõutavate hügieeninormideni (1,5 hindepunkti).

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab üksikasjaliku selgituse selle kohta, millisel viisil majutusettevõte vastab sellele kriteeriumile, ja asjakohased tõendavad dokumendid (nt fotod, millel on näidatud basseinide katted, automaatsed doseerimissüsteemid või basseinitüüp, või dokumenteeritud kord automaatse doseerimissüsteemi kasutamiseks).

Kriteerium 48.   Vihmavee ja musta vee taaskasutamine (kuni 3 hindepunkti)

Majutusettevõte kasutab muuks otstarbeks kui pesu- ja joogivesi järgmisi alternatiivseid veeallikaid:

i)

pesupesemisest ja/või duššidest ja/või tualettide kraanikaussidest saadud puhastatud vesi või must vesi (1 hindepunkt);

ii)

katuselt kogutud vihmavesi (1 hindepunkt);

iii)

kütte-, ventilatsiooni- ja kliimasüsteemide kondensaat (1 hindepunkt).

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab üksikasjaliku selgituse selle kohta, millisel viisil majutusettevõte vastab sellele kriteeriumile, lisades fotod, mis näitavad alternatiivseid veejaotussüsteeme, ning asjakohased tagatised, et olmevee- ja joogiveevarud on täielikult eraldatud.

Kriteerium 49.   Tõhus kastmine (kuni 1,5 hindepunkti)

Taotleja vastab vähemalt ühele järgmistest nõuetest:

a)

majutusettevõttel on dokumenteeritud kord õuealade/-taimede kastmiseks, sealhulgas üksikasjalik teave selle kohta, kuidas on optimeeritud kastmisaegu ja minimeeritud vee tarbimist. Näiteks võib see hõlmata õuealade mitte kastmist (1,5 hindepunkti);

b)

majutusettevõte kasutab automaatsüsteemi, mis optimeerib kastmisaegu ja veetarbimist õuealade/-taimede puhul (1,5 hindepunkti).

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab üksikasjaliku selgituse selle kohta, millisel viisil majutusettevõte vastab sellele kriteeriumile, ja asjakohased tõendavad dokumendid kastmissüsteemide või -korra kohta või fotod, millel on kujutatud automaatsed kastmissüsteemid.

Kriteerium 50.   Pärismaised või mitteinvasiivsed võõrliigid õuetaimedena (kuni 2 hindepunkti)

ELi ökomärgise kehtivusaja jooksul koosneb õuealade taimestik, sealhulgas veetaimestik, pärismaistest ja/või mitteinvasiivsetest võõrliikidest:

i)

liidu jaoks probleemsete invasiivsete võõrliikide puudumine (0,5 hindepunkti) (muid invasiivseid võõrliike võib esineda),

ii)

üksnes mitteinvasiivsed võõrliigid (1 hindepunkt),

iii)

pärismaised ja/või mitteinvasiivsed võõrliigid (1,5 hindepunkti),

iv)

üksnes pärismaised liigid (2 hindepunkti).

Kõnealuse ELi ökomärgise kohaldamisel on pärismaised liigid sellised taimeliigid, mis kasvavad kõnealuses riigis looduslikult.

Kõnealuse ELi ökomärgise kohaldamisel on mitteinvasiivsed liigid sellised taimeliigid, mis ei kasva kõnealuses riigis looduslikult ja mille puhul ei ole tõendeid nende paljunemise, kohandumise ja kergesti levimise kohta ega selle kohta, et nad võiksid avaldada kahjulikku mõju kohalikule bioloogilisele mitmekesisusele.

Õuetaimede puhul välistatakse liidu jaoks probleemseid invasiivseid võõrliike Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1143/2014 artikli 3 lõike 3 tähenduses (31).

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab asjakohase selgituse selle kohta, mil viisil majutusasutus vastab kõnealusele kriteeriumile, lisades eksperdi koostatud asjakohased tõendavad dokumendid.

JÄÄTMED JA REOVESI

Kriteerium 51.   Paberitooted (kuni 2 hindepunkti)

90 % järgmistele paberitoodete kategooriatele on antud ELi ökomärgis või muu ISO I tüübi märgis (0,5 hindepunkti iga kategooria kohta, kuni maksimum 2 hindepunkti):

a)

tualettpaber,

b)

pehmepaber,

c)

kontoripaber,

d)

trükitud paber,

e)

järeltöödeldud paber (nt ümbrikud).

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab andmed ja dokumendid (kaasa arvatud asjakohased arved), mis näitavad kõnealuste toodete kasutatud koguseid ja ökomärgisega toodete koguseid. Kui kasutatakse ELi ökomärgisega tooteid, esitab taotleja koopia ELi ökomärgise sertifikaadist või pakendi etiketist, mis tõendab, et ökomärgis on antud vastavalt asjaoludele kas komisjoni otsuse 2014/256/EL (32) või komisjoni otsuse 2012/481/EL (33) või komisjoni otsuse 2011/333/EL (34) või komisjoni otsuse 2009/568/EÜ (35) kohaselt. Kui kasutatakse muu ISO I tüübi märgisega tooteid, esitab taotleja koopia I tüübi märgise sertifikaadist või pakendi etiketist.

Kriteerium 52.   Kestvuskaubad (kuni 4 hindepunkti)

Vähemalt 40 % (ümardatud lähima täisarvuni) majutusettevõttes olevatel järgmiste kategooriate kestvuskaupadel on ELi ökomärgise või muu ISO I tüübi märgis (1 hindepunkt iga kategooria kohta, maksimaalselt 4 hindepunkti):

a)

voodipesu, rätikud ja laualinad,

b)

arvutid,

c)

televiisorid,

d)

madratsid,

e)

puitmööbel,

f)

tolmuimejad,

g)

põrandakatted,

h)

kujutise reprodutseerimise seadmed.

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab andmed ja dokumendid, mis näitavad, kui palju selliseid tooteid on ja kui paljudel on ökomärgis. Kui kasutatakse ELi ökomärgisega tooteid, esitab taotleja koopia ELi ökomärgise sertifikaadist või pakendi etiketist, mis tõendab, et ökomärgis on antud vastavalt asjaoludele kas komisjoni otsuse 2014/350/EL (36) või komisjoni otsuse 2009/300/EÜ (37) või komisjoni otsuse 2014/391/EL (38) või komisjoni otsuse 2010/18/EÜ (39) või komisjoni otsuse (EL) 2016/1332 (40) või komisjoni otsuse 2009/607/EÜ (41) kohaselt.

Kriteerium 53.   Jookide pakkumine (kuni 2 hindepunkti)

Kui majutusettevõtte omanduses või otseses haldusalas pakutakse jooke (nt baar/restoran, kauplused ja joogiautomaadid), on vähemalt 50 % (1 hindepunkt) või 70 % (2 hindepunkti) pakutavatest jookidest tagastatavates/korduvtäidetavates anumates.

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab üksikasjaliku selgituse selle kohta, millisel viisil majutusettevõte vastab sellele kriteeriumile, ja vajaduse korral tõendavad dokumendid.

Kriteerium 54.   Detergentide ja tualett-tarvete hankimine (kuni 2 hindepunkti)

Vähemalt ühe majutusettevõttes kasutatava järgmise detergendi või tualett-tarvete kategooria puhul on vähemalt 80 % ostetud kogusest või kaalust ELi ökomärgisega või muu ISO I tüübi märgisega (0,5 hindepunkt iga kategooria kohta, maksimaalselt 2 hindepunkti):

a)

käsinõudepesuvahendid,

b)

nõudepesumasinas kasutatavad detergendid,

c)

pesumasinas kasutatavad detergendid,

d)

universaalpuhastusvahendid,

e)

sanitaarpuhastusvahendid,

f)

seebid ja šampoonid,

g)

juuksepalsam.

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab andmed ja dokumendid, mis näitavad, kui palju selliseid tooteid on ja kui paljudel on ökomärgis. Kui kasutatakse ELi ökomärgisega tooteid, esitab taotleja koopia ELi ökomärgise sertifikaadist või pakendi etiketist, mis tõendab, et ökomärgis on antud vastavalt asjaoludele kas komisjoni otsuse 2011/382/EL (42) või komisjoni otsuse 2011/263/EL (43) või komisjoni otsuse 2011/264/EL (44) või komisjoni otsuse 2011/383/EL (45) või komisjoni otsuse 2014/893/EL (46) kohaselt. Kui kasutatakse muu ISO I tüübi märgisega tooteid, esitab taotleja koopia I tüübi märgise sertifikaadist või pakendi etiketist.

Kriteerium 55.   Puhastusvahendite kasutamise minimeerimine (1,5 hindepunkti)

Majutusettevõttel on üksikasjalik kord puhastusvahendite tõhusaks kasutamiseks, näiteks mikrokiust toodete või muude samaväärse toimega puhastustarvete kasutamiseks või veega puhastamiseks või muude samaväärse toimega puhastusviiside jaoks. Selle kriteeriumi täitmiseks toimub kogu puhastamine meetodil, mis põhineb puhastusvahendi tõhusal kasutamisel, välja arvatud juhul, kui õigusaktide või hügieeni- ning tervise- ja ohutustavadega on nõutud teisiti.

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab üksikasjaliku selgituse selle kohta, millisel viisil majutusettevõte vastab sellele kriteeriumile, ning vajaduse korral asjakohased tõendavad dokumendid (nt tegevuskorra koopiad, kasutatud toodete tehnilised üksikasjad).

Kriteerium 56.   Jäätõrje (1 hindepunkt)

Kui jää või lume korral on teede jäätõrje vajalik ja seda teeb majutuse pakkuja, kasutatakse majutusettevõtte teede ohutuks muutmisel mehhaanilisi vahendeid, liiva/kruusa või ISO I tüübi märgisega jäätõrjevahendeid.

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab üksikasjaliku selgituse selle kohta, millisel viisil majutusettevõte vastab sellele kriteeriumile, ning asjakohased tõendavad dokumendid. Kui kasutatakse ISO I tüübi märgisega jäätõrjevahendeid, esitab taotleja koopia I tüübi märgise sertifikaadist või pakendi etiketist.

Kriteerium 57.   Kasutatud tekstiiltooted ja mööbel (kuni 2 hindepunkti)

Majutusettevõttel on kord, mis hõlmab järgmisi punkte:

a)

kõigi majutusasutuses kasutusaja lõpule jõudnud, kuid siiski veel kasutuskõlblike mööbliesemete ja tekstiiltoodete annetamine. Lõppkasutajad võivad olla töötajad või heategevusorganisatsioonid või muud kaupu koguvad ja ümberjagavad ühingud (1 hindepunkt);

b)

igasugune korduskasutusega/kasutatud mööbliesemete hankimine. Tarnijad võivad olla kasutatud esemete turud või muud kasutatud esemeid müüvad või ümberjagavad ühingud/kollektiivid (1 hindepunkt).

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab üksikasjaliku selgituse selle kohta, millisel viisil majutusettevõte vastab sellele kriteeriumile, ja asjakohased tõendavad dokumendid, nt kirjalik tegevuskord, milles on lõppkasutaja kontaktandmed, kviitungid ja andmed varem kasutatud või annetatud esemete kohta jne.

Kriteerium 58.   Kompostimine (kuni 2 hindepunkti)

Majutusettevõte kogub eraldi vähemalt ühte järgmistest asjakohastest jäätmekategooriatest ning tagab, et jäätmed kompostitakse või kasutatakse biogaasi tootmiseks vastavalt kohaliku ametiasutuse juhistele (nt kohaliku haldusasutuse poolt, majutusettevõttes või eraettevõtte poolt) (1 hindepunkt iga kategooria puhul, maksimaalselt 2 hindepunkti):

a)

aiajäätmed,

b)

toitlustusteenuste toidujäätmed,

c)

biolagunevad tooted (nt maisitärklise baasil valmistatud ühekordse kasutusega esemed),

d)

külastajate poolt tubades/majutuses tekitatud biolagunevad jäätmed.

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab üksikasjaliku selgituse selle kohta, millisel viisil majutusettevõte vastab sellele kriteeriumile, ja vajaduse korral tõendavad dokumendid.

Kriteerium 59.   Reovee käitlemine (kuni 3 hindepunkti)

a)

Kui majutusettevõttes pakutakse autopesu, lubatakse seda ainult sellistel aladel, kus on spetsiaalsed seadmed kasutatud vee ja detergentide kogumiseks ja kanalisatsiooni suunamiseks (1 hindepunkt).

b)

Kui reovett ei ole võimalik saata tsentraalsesse puhastussüsteemi, hõlmab kohapealne puhastamine reovee eeltöötlemist (puhastamine sõela/võreprahi seadmega, ühtlustamine ja setitamine), millele järgneb bioloogiline töötlemine, mille käigus ärastatakse üle 95 % BHTst (biokeemiline hapnikutarve), ja üle 90 % reoveekoguse nitrifitseerimine ning jääkmuda anaeroobne kääritamine (väljaspool majutusettevõtte territooriumi) (2 hindepunkti).

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab kinnituse sellele kriteeriumile vastavuse kohta, lisades asjakohased tõendavad dokumendid (nt fotod nõude a puhul ning nõude b puhul tehnilise kirjelduse, mille on koostanud reoveesüsteemi tootja või selle paigaldamise, müügi või hoolduse eest vastutavad erialatehnikud).

MUUD KRITEERIUMID

Kriteerium 60.   Suitsetamise keeld ruumides (1 hindepunkt)

Külastajate tubades või renditavates majutusruumides ei ole lubatud suitsetada.

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab kinnituse sellele kriteeriumile vastavuse kohta ja dokumentaalsed tõendid, nagu näiteks fotod tubadesse või renditavatesse majutusruumidesse paigutatud keelavatest märkidest.

Kriteerium 61.   Sotsiaalpoliitika (kuni 2 hindepunkti)

Majutusettevõttel on kirjalik sotsiaalpoliitika dokument, millega tagatakse personalile vähemalt üks järgmistest sotsiaaltoetustest (0,5 hindepunkti iga toetuse kohta, maksimaalselt 2 hindepunkti):

a)

vaba aeg hariduse omandamiseks,

b)

tasuta eined või toidutalongid,

c)

tasuta vormirõivad ja tööriietus,

d)

allahindlus majutusettevõttes pakutavatele toodetele/teenustele,

e)

toetused säästva transpordi kava kasutamiseks,

f)

tagatis eluasemelaenu saamiseks.

Kirjalikku sotsiaalpoliitika dokumenti ajakohastatakse igal aastal ja tehakse personalile teatavaks. Töötajad kirjutavad infotunnis kirjalikule sotsiaalpoliitika dokumendile alla. Dokument on kättesaadav vastuvõtulauas kõigile töötajatele.

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab kirjaliku sotsiaalpoliitika dokumendi koopia, millele töötajad on nõuetekohaselt alla kirjutanud, ning enda koostatud kinnituse, milles selgitatakse, kuidas ülalesitatud nõuded on täidetud. Lisaks võib pädev asutus nõuda dokumentaalseid tõendeid ja/või teha töötajate juhuslikke küsitlusi kontrollkäigu ajal.

Kriteerium 62.   Hooldussõidukid (1 hindepunkt)

Majutusettevõtte hooldamisel ei kasutata sisepõlemismootoriga sõidukeid (1 hindepunkt).

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab selgituse selle kohta, millisel viisil majutusettevõte vastab sellele kriteeriumile, ning asjakohased tõendavad dokumendid.

Kriteerium 63.   Keskkonnamõju seisukohalt eelistatavate transpordivahendite pakkumine (kuni 2,5 hindepunkti)

a)

Majutusettevõte pakub külastajatele vähemalt ühte järgmistest keskkonnamõju seisukohalt eelistatavatest transpordivahenditest (1 hindepunkt iga transpordivahendi liigi eest, maksimaalselt 2 hindepunkti):

i)

elektrisõidukid külastajate kohaletoomiseks või külastajate ajaviiteks,

ii)

elektrikontaktid elektrisõidukitele (laadimisjaamad),

iii)

vähemalt üks jalgratas iga viie laagriplatsi või renditava majutusruumi või toa kohta.

b)

Majutusettevõttel on aktiivne koostöö elektrisõidukeid või jalgrattaid pakkuvate äriühingutega (0,5 hindepunkti). „Aktiivne koostöö“ tähendab majutusettevõtte ja elektrisõidukeid või jalgrattaid rentiva äriühingu vahelist lepingut. Aktiivset koostööd käsitlev teave on nähtav ka kohapeal. Kui rentiv ettevõte ei asu majutusettevõtte territooriumil, tuleb kaaluda asja praktilist külge (nt võib jalgrattaid laenutav äriühing tuua rattad majutusettevõttesse).

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab selgituse selle kohta, millisel viisil majutusettevõte vastab sellele kriteeriumile, ning asjakohased tõendavad dokumendid ja külastajatele esitatava teabe.

Kriteerium 64.   Katmata pinnad (1 hindepunkt)

Vähemalt 90 % majutusettevõtte hallatava territooriumi vabaõhuala pinnasest ei ole kaetud asfaldi või tsemendiga või muu pinnakattematerjaliga, mis takistab pinnase korralikku kuivenemist ja õhustamist.

Kui majutusettevõttes kogutakse vihmavett ja musta vett, töödeldakse kasutamata vihmavesi ja must vesi ning sellega immutatakse pinnast.

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab selgituse selle kohta, millisel viisil majutusettevõte vastab sellele kriteeriumile, ning asjakohased tõendavad dokumendid.

Kriteerium 65.   Kohalikud ja mahetooted (kuni 4 hindepunkti)

a)

Igal söögikorral, kaasa arvatud hommikusöök, pakutakse vähemalt kahte kohalikku päritolu ja aastaajale vastavat (värske puu- ja köögivilja puhul) toiduainet (1 hindepunkt).

b)

Majutusettevõte valib aktiivselt kohalikke kaupade ja teenuste tarnijaid (1 hindepunkt).

c)

Vähemalt kaks toodet (1 hindepunkt) või neli toodet (2 hindepunkti), mida majutusettevõte kasutab igapäevase eine valmistamiseks või müüb, on toodetud maheviljeluse meetodil, nagu on sätestatud nõukogu määruses (EÜ) nr 834/2007 (47).

Selle kriteeriumi kohaldamisel tähendab „kohalik“ majutusettevõttest kuni 160 km raadiusesse jäävat.

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab kinnituse sellele kriteeriumile vastavuse kohta ning asjakohased tõendavad dokumendid. Kui kasutatakse mahetooteid, esitab taotleja koopia toote sertifikaadist või pakendi etiketist, mis tõendab, et sertifikaat on antud määruse (EÜ) nr 834/2007 kohaselt. Mõnes riigis saab restoranidele ja hotellidele anda teatava märgistussüsteemi tunnistuse, kui nad kasutavad ainult mahetooteid. Kui majutusettevõte on saanud sellise süsteemi kohase tunnistuse, võib selle teabe esitada tõendusena käesolevale kriteeriumile vastavuse kohta.

Kriteerium 66.   Pestitsiidide vältimine (kuni 2 hindepunkti)

Majutusettevõtte hallataval õuealal ei kasutata pestitsiide.

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab üksikasjaliku selgituse selle kohta, millisel viisil majutusettevõte tõrjub kahjureid ja hooldab õueala. Seda kontrollitakse kohapealse kontrollkäigu ajal.

Kriteerium 67.   Täiendavad keskkonnaalased ja sotsiaalsed meetmed (kuni 3 hindepunkti)

Majutusettevõtte juhatus võtab täiendavaid meetmeid lisaks käesolevas jaotises või A jaotises esitatud kriteeriumidega seotud meetmetele, et parendada majutusettevõtte keskkonnaalase või sotsiaalse toimimise tõhusust:

a)

täiendavad keskkonnameetmed (kuni 0,5 hindepunkti iga meetme eest, maksimaalselt 2 hindepunkti)

ja/või

b)

täiendavad sotsiaalsed meetmed (kuni 0,5 hindepunkti iga meetme eest, maksimaalselt 1 hindepunkt).

Hindamine ja kontrollimine

Taotleja esitab kinnituse sellele kriteeriumile vastavuse kohta ja iga sellise täiendava meetme täieliku kirjelduse (sealhulgas dokumentaalsed tõendid nende meetmetega seotud keskkonnaalase või sotsiaalse kasu kohta), mida taotleja palub arvesse võtta.


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 765/2008, millega sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 339/93 (ELT L 218, 13.8.2008, lk 30).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1221/2009 organisatsioonide vabatahtliku osalemise kohta ühenduse keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemis (EMAS) ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 761/2001 ning komisjoni otsused 2001/681/EÜ ja 2006/193/EÜ (ELT L 342, 22.12.2009, lk 1).

(3)  Komisjoni 15. aprilli 2016. aasta otsus (EL) 2016/611, milles sätestatakse turismisektori parimat keskkonnajuhtimise tava, keskkonnategevuse tulemuslikkuse näitajaid ja tipptaseme võrdlusaluseid sisaldav võrdlusdokument vastavalt määrusele (EÜ) nr 1221/2009 organisatsioonide vabatahtliku osalemise kohta ühenduse keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemis (EMAS) (ELT L 104, 20.4.2016, lk 27).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 517/2014 fluoritud kasvuhoonegaaside kohta ja määruse (EÜ) nr 842/2006 kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 150, 20.5.2014, lk 195).

(5)  Kohaldatakse juhul, kui majutusettevõttes pakutakse toitu ja kohalikud jäätmekäitlusjaamad võimaldavad orgaaniliste jäätmete eraldi kogumist.

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta direktiiv 2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust, muudetakse direktiive 2009/125/EÜ ja 2010/30/EL ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2004/8/EÜ ja 2006/32/EÜ (ELT L 315, 14.11.2012, lk 1).

(7)  Komisjoni 28. mai 2014. aasta otsus 2014/314/EL, millega kehtestatakse vesikütteseadmetele ELi ökomärgise andmise kriteeriumid (ELT L 164, 3.6.2014, lk 83).

(8)  Komisjoni 24. aprilli 2015. aasta määrus (EL) 2015/1185, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/125/EÜ seoses tahkekütuse-kohtkütteseadmete ökodisaini nõuetega (ELT L 193, 21.7.2015, lk 1).

(9)  Komisjoni 28. aprilli 2015. aasta määrus (EL) 2015/1188, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/125/EÜ seoses kohtkütteseadmete ökodisaini nõuetega (ELT L 193, 21.7.2015, lk 76).

(b)  Määratletud komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 812/2013 (1) II lisas.

(c)  Määratletud komisjoni määruse (EL) nr 814/2013 (2) VI lisas.

(1)

Komisjoni 18. veebruari 2013. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 812/2013, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses veesoojendite, kuumaveesalvestite ning veesalvestiga päikesekütteseadmete energiamärgistusega (ELT L 239, 6.9.2013, lk 83).

(2)

Komisjoni 2. augusti 2013. aasta määrus (EL) nr 814/2013, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/125/EÜ seoses veesoojendite ja kuumaveesalvestite ökodisaini nõuetega (ELT L 239, 6.9.2013, lk 162).

(10)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta direktiiv 2004/8/EÜ soojus- ja elektrienergia koostootmise stimuleerimiseks siseturu kasuliku soojuse nõudluse alusel, millega muudetakse direktiivi 92/42/EMÜ (ELT L 52, 21.2.2004, lk 50).

(11)  Nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiiv 92/42/EMÜ uute vedel- ja gaaskütusega köetavate kuumaveekatelde efektiivsusnõuete kohta (EÜT L 167, 22.6.1992, lk 17).

(12)  Komisjoni 4. mai 2011. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 626/2011, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses kliimaseadmete energiamärgistusega (ELT L 178, 6.7.2011, lk 1).

(13)  Komisjoni 12. juuli 2012. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 874/2012, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses elektrilampide ja valgustite energiamärgistusega (ELT L 258, 26.9.2012, lk 1).

(14)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiiv 2009/28/EÜ, taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta ning direktiivide 2001/77/EÜ ja 2003/30/EÜ muutmise ja hilisema kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 140, 5.6.2009, lk 16).

(15)  Komisjoni 21. mai 2013. aasta otsus 2013/250/EL, millega kehtestatakse sanitaartehnilistele kraanitarvikutele ELi ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid (ELT L 145, 31.5.2013, lk 6).

(16)  Komisjoni 7. novembri 2013. aasta otsus 2013/641/EL, millega kehtestatakse WC-pottidele ja pissuaaridele ELi ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid (ELT L 299, 9.11.2013, lk 38).

(17)  Komisjoni 24. aprilli 2015. aasta delegeeritud määrus (EL) 2015/1186, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses kohtkütteseadmete energiamärgistusega (ELT L 193, 21.7.2015, lk 20).

(18)  Komisjoni 9. novembri 2007. aasta otsus 2007/742/EÜ, millega kehtestatakse elektriga või gaasiga töötavatele soojuspumpadele või gaasiga töötavatele absorbtsioon-soojuspumpadele ühenduse ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid (ELT L 301, 20.11.2007, lk 14).

(19)  Komisjoni 28. septembri 2010. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 1060/2010, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses kodumajapidamises kasutatavate külmutusseadmete energiamärgistusega (ELT L 314, 30.11.2010, lk 17).

(20)  Komisjoni 1. oktoobri 2013. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 65/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses kodumajapidamises kasutatavate küpsetusahjude ja pliidikubude energiamärgistusega (ELT L 29, 31.1.2014, lk 1).

(21)  Komisjoni 28. septembri 2010. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 1059/2010, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses kodumajapidamises kasutatavate nõudepesumasinate energiamärgistusega (ELT L 314, 30.11.2010, lk 1).

(22)  Komisjoni 28. septembri 2010. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 1061/2010, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate energiamärgistusega (ELT L 314, 30.11.2010, lk 47).

(23)  Komisjoni 15. juuli 2015. aasta otsus (EL) 2015/1402, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu seisukoht seoses otsusega, mille võtavad vastu Ameerika Ühendriikide valitsuse ja Euroopa Liidu vahelise kontoriseadmete energiatõhususmärgistuse programmide kooskõlastamise lepinguga moodustatud juhtorganid ning mis käsitleb kõnealuse lepingu C lisa kohaste arvutispetsifikaatide muutmist (ELT L 217, 18.8.2015, lk 9).

(24)  Komisjoni 20. märtsi 2014. aasta otsus 2014/202/EL, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu seisukoht seoses Ameerika Ühendriikide valitsuse ja Euroopa Liidu vahelise kontoriseadmete energiatõhususmärgistuse programmide kooskõlastamise lepingu kohaselt määratud haldusasutuste otsusega, mis käsitleb arvutiserverite ja puhvertoiteallikate spetsifikaatide lisamist lepingu C lisasse ning lepingu C lisas märgitud kuvarite ja pilditöötlusseadmete spetsifikaatide läbivaatamist (ELT L 114, 16.4.2014, lk 68).

(25)  Komisjoni 1. märtsi 2012. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 392/2012, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses kodumajapidamises kasutatavate trummelkuivatite ökomärgistamisega (ELT L 123, 9.5.2012, lk 1).

(26)  Komisjoni 3. mai 2013. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 665/2013, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses tolmuimejate energiamärgistusega (ELT L 192, 13.7.2013, lk 1).

(27)  Komisjoni 2. augusti 2013. aasta määrus (EL) nr 813/2013, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/125/EÜ seoses kütteseadmete ja veesoojendite-kütteseadmete ökodisaini nõuetega (ELT L 239, 6.9.2013, lk 136).

(28)  Komisjoni 28. aprilli 2015. aasta määrus (EL) 2015/1189, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/125/EÜ seoses tahkekütusekatelde ökodisaini nõuetega (ELT L 193, 21.7.2015, lk 100).

(29)  Komisjoni 10. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1016/2010, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/125/EÜ seoses kodumajapidamises kasutatavate nõudepesumasinate ökodisaini nõuetega (ELT L 293, 11.11.2010, lk 31).

(30)  Komisjoni 10. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1015/2010, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/125/EÜ seoses kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate ökodisaini nõuetega (ELT L 293, 11.11.2010, lk 21).

(31)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2014. aasta määrus (EL) nr 1143/2014 looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide sissetoomise ja levimise ennetamise ja ohjamise kohta (ELT L 317, 4.11.2014, lk 35).

(32)  Komisjoni 2. mai 2014. aasta otsus 2014/256/EL, millega kehtestatakse järeltöödeldud paberist toodetele ELi ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid (ELT L 135, 8.5.2014, lk 24).

(33)  Komisjoni 16. augusti 2012. aasta otsus 2012/481/EL, millega kehtestatakse trükitud paberile ELi ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid (ELT L 223, 21.8.2012, lk 55).

(34)  Komisjoni 7. juuni 2011. aasta otsus 2011/333/EL, millega kehtestatakse koopia- ja joonestuspaberile ELi ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid (ELT L 149, 8.6.2011, lk 12).

(35)  Komisjoni 9. juuli 2009. aasta otsus 2009/568/EÜ, millega kehtestatakse pehmepaberile ühenduse ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid (ELT L 197, 29.7.2009, lk 87).

(36)  Komisjoni 5. juuni 2014. aasta otsus 2014/350/EL, millega kehtestatakse tekstiiltoodetele ELi ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid (ELT L 174, 13.6.2014, lk 45).

(37)  Komisjoni 12. märtsi 2009. aasta otsus 2009/300/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse ökomärgise andmise muudetud ökoloogilised kriteeriumid teleritele (ELT L 82, 28.3.2009, lk 3).

(38)  Komisjoni 23. juuni 2014. aasta otsus 2014/391/EL, millega kehtestatakse madratsitele ELi ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid (ELT L 184, 25.6.2014, lk 18).

(39)  Komisjoni 26. novembri 2009. aasta otsus 2010/18/EÜ, millega kehtestatakse puitpõrandakatetele ühenduse ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid (ELT L 8, 13.1.2010, lk 32).

(40)  Komisjoni 28. juuli 2016. aasta otsus (EL) 2016/1332, millega kehtestatakse mööblile ELi ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid (ELT L 210, 4.8.2016, lk 100).

(41)  Komisjoni 9. juuli 2009. aasta otsus 2009/607/EÜ, millega kehtestatakse kõvadele katetele ühenduse ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid (ELT L 208, 12.8.2009, lk 21).

(42)  Komisjoni 24. juuni 2011. aasta otsus 2011/382/EL, millega kehtestatakse käsinõudepesuvahenditele ELi ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid (ELT L 169, 29.6.2011, lk 40).

(43)  Komisjoni 28. aprilli 2011. aasta otsus 2011/263/EL, millega kehtestatakse nõudepesumasinas kasutatavatele detergentidele Euroopa Liidu ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid (ELT L 111, 30.4.2011, lk 22).

(44)  Komisjoni 28. aprilli 2011. aasta otsus 2011/264/EL, millega kehtestatakse pesumasinas kasutatavatele detergentidele Euroopa Liidu ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid (ELT L 111, 30.4.2011, lk 34).

(45)  Komisjoni 28. juuni 2011. aasta otsus 2011/383/EL, millega kehtestatakse universaalpuhastusvahenditele ja sanitaarpuhastusvahenditele ELi ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid (ELT L 169, 29.6.2011, lk 52).

(46)  Komisjoni 9. detsembri 2014. aasta otsus 2014/893/EL, millega kehtestatakse mahapestavatele kosmeetikatoodetele ELi ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid (ELT L 354, 11.12.2014, lk 47).

(47)  Nõukogu 28. juuni 2007. aasta määrus (EÜ) nr 834/2007 mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise ja määruse (EMÜ) nr 2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 189, 20.7.2007, lk 1).


Top