Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0157

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/157, 30. jaanuar 2017, millega pikendatakse toimeaine tiabendasooli heakskiitu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa (EMPs kohaldatav tekst )

C/2017/0369

OJ L 25, 31.1.2017, p. 5–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/157/oj

31.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 25/5


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/157,

30. jaanuar 2017,

millega pikendatakse toimeaine tiabendasooli heakskiitu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 20 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Toimeaine tiabendasooli heakskiit, nagu on sätestatud komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 (2) lisa A osas, aegub 30. juunil 2017.

(2)

Komisjoni määruse (EL) nr 1141/2010 (3) artikli 4 kohaselt on kõnealuses artiklis sätestatud ajavahemiku jooksul esitatud taotlus pikendada tiabendasooli kuulumist nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ (4) I lisasse.

(3)

Taotleja esitas täiendavad toimikud, mis on nõutud vastavalt määruse (EL) nr 1141/2010 artiklile 9. Referentliikmesriik leidis, et taotlus on täielik.

(4)

Referentliikmesriik koostas kaasreferentliikmesriigiga konsulteerides pikendamise hindamisaruande ning esitas selle 28. mail 2013 Euroopa Toiduohutusametile (edaspidi „toiduohutusamet“) ja komisjonile.

(5)

Toiduohutusamet edastas pikendamise hindamisaruande taotlejale ja liikmesriikidele märkuste esitamiseks ning edastas saadud märkused komisjonile. Toiduohutusamet tegi täiendava koondtoimiku ka üldsusele kättesaadavaks.

(6)

23. oktoobril 2014 esitas toiduohutusamet komisjonile oma järelduse (5) selle kohta, kas võib eeldada, et tiabendasool vastab määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 4 sätestatud heakskiitmise kriteeriumidele. Komisjon esitas esialgse läbivaatamisaruande tiabendasooli kohta alalisele taime-, looma-, toidu- ja söödakomiteele 20. märtsil 2015.

(7)

Vähemalt ühe kõnealust toimeainet sisaldava taimekaitsevahendi puhul on ühe või mitme iseloomuliku kasutusega seoses leidnud kinnitust, et määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 4 sätestatud heakskiitmise kriteeriumid on täidetud. Seega loetakse need heakskiitmise kriteeriumid täidetuks.

(8)

Seetõttu on asjakohane pikendada tiabendasooli heakskiitu.

(9)

Tiabendasooli heakskiidu pikendamise riskihindamine põhineb piiratud arvul iseloomulikel kasutustel, mis siiski ei sea piiranguid nendele kasutustele, mida tiabendasooli sisaldavate taimekaitsevahendite puhul võidakse lubada. Seega on asjakohane fungitsiidina kasutamise piirang kaotada.

(10)

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 14 lõike 1 kohaselt ja koostoimes artikliga 6 ning teaduse ja tehnika arengut arvestades oleks siiski vaja lisada teatavad tingimused. Eelkõige on asjakohane nõuda kinnitavat lisateavet.

(11)

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 20 lõike 3 kohaselt ja koostoimes artikli 13 lõikega 4, tuleks rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa vastavalt muuta.

(12)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2016/549 (6) pikendati tiabendasooli heakskiidu kehtivusaega 30. juunini 2017, et pikendamismenetluse saaks lõpule viia enne kõnealuse aine heakskiidu aegumist. Võttes arvesse, et heakskiidu pikendamise otsus võeti vastu enne seda kuupäeva, tuleks käesolevat määrust kohaldada alates 1. aprillist 2017.

(13)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Toimeaine heakskiidu uuendamine

I lisas kirjeldatud toimeaine tiabendasooli heakskiitu pikendatakse vastavalt kõnealuses lisas sätestatud tingimustele.

Artikkel 2

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 muudatused

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse II lisale.

Artikkel 3

Jõustumine ja kohaldamise kuupäev

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. aprillist 2017.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. jaanuar 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 309, 24.11.2009, lk 1.

(2)  Komisjoni 25. mai 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 540/2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses heakskiidetud toimeainete loeteluga (ELT L 153, 11.6.2011, lk 1).

(3)  Komisjoni 7. detsembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1141/2010, millega sätestatakse menetlus teise toimeainete rühma nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kuulumise pikendamiseks ja kehtestatakse kõnealuste ainete loetelu (ELT L 322, 8.12.2010, lk 10).

(4)  Nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiiv 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta (EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1).

(5)  EFSA Journal 2015;12(11):3880. Kättesaadav internetis: www.efsa.europa.eu.

(6)  Komisjoni 8. aprilli 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/549, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete bentasooni, butüültsühalofopi, dikvaadi, famoksadooni, flumioksasiini, DPX KE 459 (metüülflupüürsulfurooni), metalaksüül-M'i, pikolinafeeni, prosulfurooni, pümetrosiini, tiabendasooli ja metüültifensulfurooni heakskiidu kehtivusaja pikendamisega (ELT L 95, 9.4.2016, lk 4).


I LISA

Üldnimetus, identifitseerimsinumbrid

IUPACi nimetus

Puhtus (1)

Heakskiitmine

Heakskiidu aegumine

Erisätted

Tiabendasool

2-(tiasool-4-üül)bensimidasool

≥ 985 g/kg

1. aprill 2017

31. märts 2032

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse tiabendasooli kohta koostatud läbivaatamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu

käitlejate ja kasutajate kaitsele,

põhjavee kaitsele,

saagikoristusjärgsest kasutusest saadud heitvee kontrollile.

Vajaduse korral peavad kasutustingimused hõlmama riski vähendamise meetmeid.

Taotleja esitab komisjonile, liikmesriikidele ja toiduohutusametile 31. märtsiks 2019 kinnitava teabe seoses OECD kontseptuaalses raamistikus praegu ette nähtud 2. taseme katsetega, millega uuritakse tiabendasooli võimalikku endokriinset toimet.

CASi nr: 148-79-8

CIPACi nr: 323

 


(1)  Täiendavad toimeaine identifitseerimise andmed ja toimeaine omadused on esitatud läbivaatamisaruandes.


II LISA

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa muudetakse järgmiselt.

1)

A osast jäetakse välja kanne 17 tiabendasooli kohta;

2)

B osasse lisatakse järgmine kanne:

 

Üldnimetus, identifitseerimsinumbrid

IUPACi nimetus

Puhtus (*1)

Heakskiitmine

Heakskiidu aegumine

Erisätted

„105

Tiabendasool

2-(tiasool-4-üül)bensimidasool

≥ 985 g/kg

1. aprill 2017

31. märts 2032

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 29 lõikes 6 osutatud ühtsete põhimõtete rakendamisel võetakse arvesse tiabendasooli kohta koostatud läbivaatamisaruande järeldusi, eelkõige selle I ja II liidet.

Üldhindamisel peavad liikmesriigid pöörama erilist tähelepanu

käitlejate ja kasutajate kaitsele,

põhjavee kaitsele,

saagikoristusjärgsest kasutusest saadud heitvee kontrollile.

Vajaduse korral peavad kasutustingimused hõlmama riski vähendamise meetmeid.

Taotleja esitab komisjonile, liikmesriikidele ja toiduohutusametile 31. märtsiks 2019 kinnitava teabe seoses OECD kontseptuaalses raamistikus praegu ette nähtud 2. taseme katsetega, millega uuritakse tiabendasooli võimalikku endokriinset toimet.“

CASi nr: 148-79-8

CIPACi nr: 323

 


(*1)  Täiendavad andmed toimeaine identifitseerimiseks ja toimeaine omadused on esitatud läbivaatamisaruandes.


Top