Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0040

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2017/40, 3. november 2016, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 seoses liidu toetusega, mida antakse haridusasutustes puu- ja köögivilja, banaanide ja piima pakkumiseks, ning muudetakse komisjoni delegeeritud määrust (EL) nr 907/2014

C/2016/6853

OJ L 5, 10.1.2017, p. 11–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/40/oj

10.1.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 5/11


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2017/40,

3. november 2016,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 seoses liidu toetusega, mida antakse haridusasutustes puu- ja köögivilja, banaanide ja piima pakkumiseks, ning muudetakse komisjoni delegeeritud määrust (EL) nr 907/2014

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) eriti selle artiklit 24 ja artikli 223 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008, (2) eriti selle artikli 64 lõike 6 punkti a ja artikli 106 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) nr 1308/2013 II osa I jaotise II peatüki 1. jaos on sätestatud kaks abikava, mille eesmärk on parandada lastele haridusasutustes põllumajandustoodete jagamist. Esimene kava hõlmab puu- ja köögivilja, töödeldud puu- ja köögivilja ning banaanitoodete pakkumist (edaspidi „koolipuuvilja ja kooliköögivilja kava“) ning teine kava piima ja piimatoodete pakkumist (edaspidi „koolipiima kava“). Need kaks kava asendatakse üheainsa kavaga, mis kehtestati Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/791 (3) ning mis jõustub alates 2017/2018. õppeaastast. Selle ühtse kavaga on ette nähtud uus ühine raamistik, mis hõlmab liidu toetust lastele haridusasutustes puu- ja köögivilja, töödeldud puu- ja köögiviljatoodete ning banaanisektori värskete toodete (edaspidi „koolipuuvili ja -köögivili“) pakkumiseks ning piima ja piimatoodete (edaspidi „koolipiim“) pakkumiseks (edaspidi „koolikava“). Määrusega (EL) nr 1308/2013, mida on muudetud määrusega (EL) 2016/791, antakse komisjonile õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte ja rakendusakte. Selleks et tagada koolikava sujuv toimimine uues raamistikus, tuleb selliste õigusaktidega võtta vastu teatavad eeskirjad. Kõnealuste õigusaktidega tuleks asendada komisjoni delegeeritud määrused (EL) nr 1047/2014 (4) ja (EL) 2016/247, (5) komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/248 (6) ning komisjoni määrus (EÜ) nr 657/2008 (7). Seega tuleks need õigusaktid kehtetuks tunnistada, kuid neid tuleks jätkuvalt kohaldada kuni praeguse koolipuuvilja ja kooliköögivilja kava ning koolipiima kava lõppemiseni.

(2)

Vastavalt määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 23 lõikele 8 peavad liikmesriigid koolikavas osalemise tingimusena koostama enne selles kavas osalemist koolikava rakendamise riikliku või piirkondliku strateegia. Iga kuue aasta tagant tuleb koostada uus strateegia. Kui liikmesriigid otsustavad rakendada koolikava piirkondlikul tasandil, koostavad nad strateegia iga piirkonna kohta ning sätestavad koordineerimisraamistiku vastavalt oma sätetele ja menetlustele. Nad peavad looma ühtse kontaktpunkti teabe vahetamiseks komisjoniga, et võimaldada komisjonil strateegiaid hinnata ning kontrollida ja hinnata nende rakendamist asjaomases liikmesriigis. Samuti on asjakohane kehtestada sätted, millega määratakse kindlaks strateegia ja kõigi selle hilisemate muudatuste komisjonile esitamise tähtajad.

(3)

Tuleks kehtestada erinõuded kaasnevate haridusmeetmete kavandamise ja rakendamise kohta, eelkõige seoses vajadusega toetada toodete jagamist. Tuleks tagada võimalus, et nendesse meetmesse kaasatakse ka õpetajad ja lapsevanemad, et suurendada nende meetmete tulemuslikkust ja koolikava üldist tulemuslikkust.

(4)

Õiguskindluse huvides on asjakohane täpsustada, millised koolikava rakendamisega seoses kantud kulud on kõlblikud liidu toetuse saamiseks.

(5)

Hea juhtimistava, eelarve haldamise ja järelevalve huvides tuleks täpsustada toetuse andmise ning toetusetaotlejate valimise ja heakskiitmise tingimused.

(6)

Tuleks kehtestada erinõuded heakskiidu peatamise ja tühistamise ning halduskaristuste kohta, mida rakendatakse toetusetaotlejate suhtes, kes ei täida koolikava raames sätestatud nõudeid.

(7)

Koolikava tulemuslikkuse hindamiseks, vastastikuste eksperdihinnangute võimaldamiseks ja heade tavade vahetamiseks peaksid liikmesriigid korrapäraselt kontrollima ja hindama koolikava rakendamist ning saatma komisjonile oma tulemused. Selleks tuleks täpsustada järelevalvearuannetes esitatava teabe laad ja liik. Järelevalve- ja hindamisnõuete täitmata jätmine liikmesriikide poolt võib takistada koolikava tulemuslikkuse hindamist ja liidu toetuse õige haldamise tagamist. Seepärast tuleks ette näha toetuse hoiatava vähendamise sätted, mida komisjon kohaldab juhul, kui liikmesriik jääb hindamisaruande esitamisega hiljaks.

(8)

Koolikava tulemusliku järelevalve ja hindamise huvides tuleks täpsustada liikmesriikide poolt komisjonile esitatava teabe laad ja liik.

(9)

Selleks et tagada, et koolikava raames jagatavad tooted vastaksid eesmärgile edendada tervislikke toitumisharjumusi ja aitaksid lastel harjuda nende toodete loomuliku maitsega, on asjakohane täpsustada, et lisatava suhkru piirmäär toodetes, millele on osutatud määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 23 lõikes 4 ja mille valmistamiseks või tootmiseks ei ole suhkru lisamine tehniliselt vajalik, peaks olema null.

(10)

Selleks et tagada, et koolikava raames jagatavad tooted vastaksid eesmärgile edendada tervislikke toitumisharjumusi, on asjakohane täpsustada määruse (EL) nr 1308/2013 V lisas loetletud toodetele lisatava suhkru ja/või mee piirmäär, mida liikmesriigid võivad lubada. Liikmesriigid võivad kehtestada väiksemad piirmäärad.

(11)

Tuleks kehtestada erinõuded, et tagada liidu koolikava lisaväärtus ja silmapaistvus, kui koolikava raames liidu toetust saavaid tooteid jagatakse haridusasutustes koos tavalise koolitoiduga.

(12)

Määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 23a lõike 8 kohaselt peavad liikmesriigid tegema teatavaks oma osalemise koolikavas ja osutama asjaolule, et kava subsideerib liit. Sel eesmärgil peaksid liikmesriigid saama kasutada plakatit, mida panna välja osalevates haridusasutustes. Plakat tuleks kujundada kooskõlas teatavate miinimumnõuetega.

(13)

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 907/2014 (8) V peatükis on sätestatud eeskirjad, milles käsitletakse liidu toetuse summade ja maksete suhtes kohaldatava vahetuskursi rakendusjuhtu. Seepärast on vaja lisada eeskirjad koolikava rakendamisega seotud toetuse kohta. Seepärast tuleks delegeeritud määrust (EL) nr 907/2014 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I PEATÜKK

KOOLIKAVA ÜLDEESKIRJAD

Artikkel 1

Kohaldamisala ja mõisted

1.   Käesolevas määruses sätestatakse eeskirjad, millega täiendatakse määrust (EL) nr 1308/2013 seoses liidu toetusega lastele haridusasutustes puu- ja köögivilja, töödeldud puu- ja köögiviljatoodete ning banaanisektori värskete toodete („koolipuuvili ja -köögivili“) pakkumiseks ja jagamiseks ning piima ja piimatoodete („koolipiim“) pakkumiseks ja jagamiseks, kaasnevateks haridusmeetmeteks ning teatavateks seonduvateks kuludeks nimetatud määruse artiklis 23 osutatud kava („koolikava“) raames.

2.   Käesoleva määruse kohaldamisel kasutatakse õppeaasta mõistet, mis on sätestatud komisjoni rakendusmääruse (EL) 2017/39 (9) artikli 1 lõikes 2.

Artikkel 2

Liikmesriikide strateegia

1.   Määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 23 lõikes 8 osutatud strateegia koostamisel võivad liikmesriigid valida haldustasandi, kus nad soovivad koolikava rakendada. Kui liikmesriik otsustab rakendada koolikava piirkondlikul tasandil, koostab ta strateegia iga piirkonna kohta ja lisaks sellele liikmesriigi tasandi koordineerimisraamistiku. Liikmesriigid loovad ühtse kontaktpunkti komisjoniga teabe vahetamiseks.

2.   Kui liikmesriik ei tee koolikava raames pakutavaid tooteid tasuta kättesaadavaks, selgitab ta oma strateegias korda, mille ta on kehtestanud selle tagamiseks, et koolikava raames antav liidu toetus kajastuks hinnas, millega need tooted kättesaadavaks tehakse.

3.   Liikmesriigid, kes soovivad koolikavas osaleda, esitavad komisjonile oma strateegia selle aasta 30. aprilliks, mis eelneb strateegiaga hõlmatavale esimesele õppeaastale. Liikmesriigid esitavad komisjonile oma strateegia, mis hõlmab kuueaastast ajavahemikku alates 2017/2018. õppeaastast, 1. augustiks 2017.

4.   Liikmesriik võib oma strateegiat muuta. Liikmesriik teatab komisjonile oma muudetud strateegiast kahe kuu jooksul pärast muudatuse tegemist.

Artikkel 3

Kaasnevad haridusmeetmed

1.   Määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 23 lõikes 10 osutatud kaasnevad haridusmeetmed peavad olema otseselt seotud koolikava eesmärkidega.

2.   Kaasnevate haridusmeetmetega toetatakse koolipuuvilja ja -köögivilja ning koolipiima jagamist ja juhul, kui need hõlmavad muid kui määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 23 lõigetes 3, 4 ja 5 osutatud põllumajandustooteid, nähakse meetmetega ette nende muude toodete degusteerimine.

3.   Kaasnevatesse haridusmeetmetesse võib kaasata ka lapsevanemaid ja õpetajaid.

Artikkel 4

Rahastamiskõlblikud kulud

1.   Liidu toetuse saamiseks on kõlblikud järgmised kulud:

a)

nende toodete maksumus, mida tarnitakse koolikava raames ja jagatakse lastele määruse (EL) nr 1308/2013 artiklis 22 osutatud haridusasutustes, sealhulgas toodete tarnimisel ja jagamisel kasutatava varustuse ostmise, üürimise, rentimise ja liisimise kulud, nagu on ette nähtud liikmesriigi strateegias;

b)

kaasnevate haridusmeetmete kulud, sealhulgas:

i)

kulud, mis on seotud degusteerimistundide korraldamisega, kooliaedade rajamise ja hooldamisega, põllumajandusettevõtete külastamise ja muu samalaadse tegevuse korraldamisega, mille eesmärk on viia lapsed põllumajandusele lähemale;

ii)

selliste meetmete kulud, mille eesmärk on harida lapsi põllumajanduse, tervislike toitumisharjumuste, kohalike toiduahelate, mahepõllumajandusliku tootmise, säästva tootmise ja toiduainete raiskamise vastase võitluse alal;

c)

kulud seoses koolikava reklaamimisega, mis on otseselt suunatud laiema avalikkuse teavitamisele koolikavast, sealhulgas:

i)

käesoleva määruse artiklis 12 osutatud plakati kulud;

ii)

kulud teavituskampaaniatele raadio- ja teleringhäälingu, elektroonilise side, ajalehtede ja sarnaste teabevahendite kaudu;

iii)

kulud seoses infotundide, konverentside, seminaride ja õpikodadega, mis on suunatud laiema avalikkuse teavitamisele koolikavast, ning sarnaste ürituste kulud;

iv)

kulud seoses teavitamis- ja reklaamimaterjalidega, nagu kirjad, infolehed, brošüürid, meened ja muu sarnane;

d)

kulud seoses võrgustike loomise meetmetega, mille eesmärk on koolikava rakendamisega seotud kogemuste ja parimate tavade vahetamine;

e)

kulud, mis on seotud liikmesriikide kohustusega kontrollida ja hinnata oma koolikava tulemuslikkust;

f)

koolikava raames pakutavate toodete transpordi ja jagamise kulud, kui need ei ole hõlmatud käesoleva lõike punktiga a.

2.   Lõikes 1 osutatud kulusid ei tohi rahastada ühegi muu liidu toetuskava, programmi, meetme ega tegevuse raames.

3.   Käibemaks ei ole kõlblik liidu toetuse saamiseks.

4.   Personalikulud ei ole kõlblikud liidu toetuse saamiseks, kui neid personalikulusid rahastatakse liikmesriigi avaliku sektori vahenditest.

Artikkel 5

Toetuse andmise ja toetusetaotlejate valimise üldtingimused

1.   Liikmesriigile koolikava raames määratavat toetust antakse toetusetaotlejatele, kelle on heaks kiitnud liikmesriigi pädev asutus kooskõlas artikliga 6 ja kelle taotlus on seotud ühe või mitme järgmise meetme rakendamisega:

a)

lastele haridusasutustes toodete pakkumine või jagamine koolikava raames;

b)

kaasnevad haridusmeetmed;

c)

järelevalve- või hindamismeetmed;

d)

reklaam.

2.   Liikmesriigid valivad toetusetaotlejad järgmiste asutuste hulgast:

a)

haridusasutused;

b)

haridusametid;

c)

toodete tarnijad või jagajad;

d)

ühe või mitme haridusasutuse või -ameti nimel tegutsevad organisatsioonid, mis on konkreetselt loodud lõikes 1 osutatud tegevuste haldamiseks ja läbiviimiseks;

e)

mis tahes muu avalik-õiguslik või eraõiguslik asutus, kes tegeleb lõikes 1 osutatud tegevuste haldamise ja läbiviimisega.

Artikkel 6

Toetusetaotlejate heakskiitmise tingimused

1.   Toetusetaotlejad kiidab heaks selle liikmesriigi pädev asutus, kus asub haridusasutus, kuhu tooteid tarnitakse ja/või kus neid jagatakse. Heakskiit antakse tingimusel, et taotlejad võtavad kirjalikult kohustuse:

a)

tagada, et koolikava raames liidu poolt rahastatavad tooted tehakse lastele tarbimiseks kättesaadavaks haridusasutustes või asutustes, millega seoses toetust taotleti;

b)

kasutada kaasnevate haridusmeetmete, järelevalve, hindamise ja reklaami jaoks antavat toetust kooskõlas koolikava eesmärkidega;

c)

hüvitada asjaomaste koguste eest alusetult makstud toetus, kui leitakse, et tooteid ei ole jagatud lastele või tooted ei ole kõlblikud liidu toetuse saamiseks;

d)

hüvitada kaasnevate haridusmeetmete, järelevalve-, hindamis- ja reklaamimeetmete jaoks alusetult makstud toetus, kui leitakse, et need meetmed või tegevused ei ole ellu viidud nõuetekohaselt;

e)

anda taotluse korral pädeva asutuse käsutusse tõendavad dokumendid;

f)

nõustuda pädeva asutuse poolt tehtava mis tahes vajaliku kontrolliga, eelkõige arvepidamise kontrolli ja füüsilise kontrolliga.

Kui toetusetaotlus hõlmab tegevusi, mille suhtes kohaldatakse avaliku hanke menetlusi, võivad liikmesriigid lugeda heakskiidu antuks juhul, kui esimeses lõigus sätestatud kohustused on lisatud avaliku hanke menetluses osalemise tingimustesse.

2.   Üksnes toodete tarnimise ja/või jagamisega seotud toetusetaotluste puhul ei kohaldata lõike 1 punkte b ja d. Lisaks võtavad taotlejad kirjaliku kohustuse pidada registrit nende tooteid saanud haridusasutuste või -ametite nimede ja aadresside kohta ning pidada arvet konkreetsete müüdud või tarnitud toodete koguste üle.

3.   Üksnes kaasnevate haridusmeetmetega seotud toetusetaotluste puhul ei kohaldata lõike 1 punkte a ja c. Pädevad asutused võivad täpsustada mis tahes kirjalikud lisakohustused, mida taotleja peab võtma, eelkõige seoses järgmisega:

a)

kaasnevad haridusmeetmed koolides, kes ei ole toetusetaotlejad;

b)

kaasnevad haridusmeetmed, mis hõlmavad toodete jagamist.

4.   Üksnes järelevalve, hindamise ja reklaamiga seotud toetusetaotluste puhul ei kohaldata lõike 1 punkte a ja c.

5.   Liikmesriigid võivad lugeda kehtivaks heakskiidud, mis on antud koolipuuvilja ja kooliköögivilja kava raames vastavalt delegeeritud määrusele (EL) 2016/247 ja/või koolipiima kava raames vastavalt määrusele (EÜ) nr 657/2008, kui kriteeriume ega tingimusi ei ole muudetud.

Artikkel 7

Heakskiidu peatamine ja tühistamine

1.   Kui heakskiidetud toetusetaotleja ei täida koolikava raames sätestatud kohustusi, peatab pädev asutus taotleja heakskiidu üheks kuni kaheteistkümneks kuuks või tühistab selle, sõltuvalt täitmata jätmise raskusastmest ja vastavalt proportsionaalsuse põhimõttele.

2.   Peatamist ega tühistamist ei rakendata juhtudel, millele on osutatud määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 64 lõike 2 punktides a–d, või kui täitmata jätmine on kergemat laadi.

3.   Taotleja sooviavalduse korral ning kui tühistamise põhjused on kõrvaldatud, võib pädev asutus toetusetaotleja heakskiidu taastada pärast vähemalt 12-kuulist perioodi, mida arvestatakse alates kuupäevast, mil tühistamise põhjused on kõrvaldatud.

Artikkel 8

Halduskaristused

Koolikava raames sätestatud kohustuste täitmata jätmise korral, välja arvatud määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 64 lõike 2 punktides a–d osutatud mittevastavuste korral, peab taotleja lisaks alusetult makstud summade tagasimaksmisele maksma haldustrahvi, mis võrdub algselt taotletud summa ja selle summa vahega, millele taotlejal on õigus.

Artikkel 9

Järelevalve ja hindamine

1.   Liikmesriigid näevad ette asjakohased struktuurid ja vormid koolikava rakendamise iga-aastase järelevalve tagamiseks.

2.   Liikmesriigid hindavad koolikava rakendamist, et teha kindlaks selle tulemuslikkus eesmärkide saavutamisel.

3.   Liikmesriikide iga-aastased järelevalvearuanded peavad sisaldama teavet järgmise kohta: rahalised vahendid, mida on kasutatud määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 23 lõigetes 3, 4 ja 5 loetletud iga tooterühma tarnimiseks ja jagamiseks ning kaasnevate haridusmeetmete jaoks, koolikavas osalevate haridusasutuste ja laste arv, portsjoni keskmine suurus ja keskmine hind portsjoni kohta, toodete jagamise sagedus, tarnitud toodete kogused tooterühmade kaupa ja vajaduse korral muude kui määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 23 lõigetes 3, 4 ja 5 loetletud selliste toodete kogused, mida kasutatakse kaasnevate haridusmeetmete raames kooskõlas kõnealuse määruse artikli 23 lõikega 7, rakendatud teavitamis- ja kaasnevate meetmete liigid ning koolikava kavandamise ja rakendamisega seotud asutused ja sidusrühmad.

4.   Liikmesriikide iga-aastased kontrolliaruanded kohapeal tehtud kontrollide ja nende tulemuste kohta peavad sisaldama teavet järgmise kohta: taotletud, väljamakstud ja kohapealse kontrolliga hõlmatud toetussummad, toetussumma vähendamine pärast halduskontrolli, toetussumma vähendamine taotluste hilinenud esitamise tõttu, pärast kohapealset kontrolli tagasi nõutud toetussumma ja kohaldatud halduskaristused.

5.   Kui liikmesriik ei esita rakendusmääruse (EL) 2017/39 artikli 8 lõikes 2 nimetatud tähtaja jooksul komisjonile hindamisaruannet, mis sisaldab käesoleva artikli lõikes 2 sätestatud hindamise tulemusi, vähendatakse järgmise lõpliku eraldise summat järgnevalt:

a)

5 % võrra, kui tähtaega ületatakse 1–30 päeva;

b)

10 % võrra, kui tähtaega ületatakse 31–60 päeva.

Kui tähtaega ületatakse rohkem kui 60 päeva, vähendatakse lõplikku eraldist iga järgneva päeva kohta 1 % võrra, mis on arvutatud jääksummalt.

Artikkel 10

Lisatud koostisosade piirmäärad

1.   Määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 23 lõikes 4 osutatud toodete puhul on liikmesriikide poolt vastavalt sama määruse artikli 23 lõike 6 teisele lõigule lubatav lisatud suhkru piirmäär null.

2.   Määruse (EL) nr 1308/2013 V lisas loetletud toodete puhul on liikmesriikide poolt vastavalt määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 23 lõike 6 teisele lõigule lubatav lisatud suhkru ja/või mee piirmäär 7 %. Käesoleva lõike kohaldamisel tähendab suhkur CN-koodide 1701 ja 1702 all loetletud kaupu. Puuviljale lisatud suhkur sisaldub suhkrulisandi 7 % piirmääras.

3.   Juust võib sisaldada piimavabu koostisosi kuni 10 % ulatuses.

Artikkel 11

Toodete jagamine koos tavapärase koolitoiduga

Liikmesriigid võivad juhul, kui see on nõuetekohaselt põhjendatud ja kui nad leiavad, et see on nende strateegia eesmärkide saavutamise seisukohast tulemuslikum, lubada koolidel jagada koolikava raames liidu toetust saavaid tooteid koos tavapärase koolitoiduga.

Sellisel juhul tagavad liikmesriigid, et

a)

nimetatud tooteid ei kasutata tavapärase koolitoidu valmistamiseks;

b)

nimetatud tooteid ei kasutata avaliku ja/või erasektori üksuste rahastatava koolitoidu osaks olevate toodete asendamiseks;

c)

nimetatud tooted on tänu kohaste teavitamis- ja reklaamimeetmete kasutamisele alati selgelt äratuntavad koolikava osana.

Punkti b ei kohaldata, kui tavapärast koolitoitu pakutakse haridusasutustes tasuta.

Artikkel 12

Reklaam

Määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 23a lõike 8 kohaldamiseks võivad liikmesriigid kasutada käesoleva määruse lisas esitatud miinimumnõuetele vastavat plakatit, mis peab asuma osaleva haridusasutuse peasissekäigu juures selgelt nähtavas kohas.

II PEATÜKK

MUUTMINE, KEHTETUKS TUNNISTAMINE JA LÕPPSÄTTED

Artikkel 13

Delegeeritud määruse (EL) nr 907/2014 muutmine

Delegeeritud määrusesse (EL) nr 907/2014 lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 32a

Koolikava rakendamisega seotud toetuse summad ja maksed

Määruse (EL) nr 1308/2013 II osa I jaotise II peatüki I jaos osutatud koolikava rakendamiseks antava toetuse puhul on vahetuskursi rakendusjuht asjaomasele õppeaastale eelnev 1. jaanuar.“

Artikkel 14

Kehtetuks tunnistamine

Määrus (EÜ) nr 657/2008, delegeeritud määrused (EL) nr 1047/2014 ja (EL) 2016/247 ning rakendusmäärus (EL) 2016/248 tunnistatakse kehtetuks. Nimetatud määrusi kohaldatakse jätkuvalt koolipiima kava ning koolipuuvilja ja kooliköögivilja kava suhtes 2017/2018. õppeaastale eelnevatel õppeaastatel kuni nende kavade lõppemiseni.

Artikkel 15

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse 2017/2018. õppeaasta ja sellele järgnevate õppeaastate jaoks antava toetuse suhtes.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. november 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 549.

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2016. aasta määrus (EL) 2016/791, millega muudetakse määruseid (EL) nr 1308/2013 ning (EL) nr 1306/2013 haridusasutustes puu- ja köögivilja, banaanide ning piima pakkumise toetuskava osas (ELT L 135, 24.5.2016, lk 1).

(4)  Komisjoni 29. juuli 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 1047/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 liikmesriikide poolt koolipiima kava jaoks riiklike ja piirkondlike strateegiate koostamise seisukohast (ELT L 291, 7.10.2014, lk 4).

(5)  Komisjoni 17. detsembri 2015. aasta delegeeritud määrus (EL) 2016/247, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 seoses liidu toetusega, mida antakse koolipuuvilja ja kooliköögivilja kava raames puu- ja köögivilja, töödeldud puu- ja köögivilja- ning banaanitoodete tarnimiseks ja jagamiseks (ELT L 46, 23.2.2016, lk 1).

(6)  Komisjoni 17. detsembri 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/248, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad seoses liidu toetusega, mida antakse koolipuuvilja ja kooliköögivilja kava raames puu- ja köögivilja, töödeldud puu- ja köögivilja- ning banaanitoodete tarnimiseks ja jagamiseks, ning määratakse kindlaks kõnealuse toetuse soovituslik jaotus (ELT L 46, 23.2.2016, lk 8).

(7)  Komisjoni 10. juuli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 657/2008, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses haridusasutuste õpilaste piima ja teatavate piimatoodetega varustamise puhul antava ühenduse abiga (ELT L 183, 11.7.2008, lk 17).

(8)  Komisjoni 11. märtsi 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 907/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 makse- ja muude asutuste finantsjuhtimise, raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise, tagatiste ja euro kasutamise osas (ELT L 255, 28.8.2014, lk 18).

(9)  Komisjoni 3. novembri 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/39, milles sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 kohaldamise eeskirjad seoses liidu toetusega, mida antakse haridusasutustes puu- ja köögivilja, banaanide ja piima tarnimiseks (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 1).


LISA

Artiklis 12 osutatud plakati miinimumnõuded

Plakati suurus:

A3 või suurem

Tähed:

1 cm või suuremad

Pealkiri:

Euroopa Liidu koolikava

Sisu

vähemalt järgmises sõnastuses:

„Meie [täpsustage haridusasutuse liik (nt lasteaed / eelkool / alg- või keskkool)] osaleb Euroopa Liidu poolt rahaliselt toetatavas üleeuroopalises koolikavas.“

Plakatil peab olema liidu embleem.


Top