Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D2002

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/2002, 8. november 2016, millega muudetakse seoses teatavate transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjadega nõukogu direktiivi 91/68/EMÜ E lisa, komisjoni otsuse 2010/470/EL III lisa ja komisjoni otsuse 2010/472/EL II lisa, milles käsitletakse liidusisest lammaste ja kitsedega ning nende spermaga kauplemist ja nende liitu importimist (teatavaks tehtud numbri C(2016) 7026 all) (EMPs kohaldatav tekst )

C/2016/7026

OJ L 308, 16.11.2016, p. 29–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2002/oj

16.11.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 308/29


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2016/2002,

8. november 2016,

millega muudetakse seoses teatavate transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjadega nõukogu direktiivi 91/68/EMÜ E lisa, komisjoni otsuse 2010/470/EL III lisa ja komisjoni otsuse 2010/472/EL II lisa, milles käsitletakse liidusisest lammaste ja kitsedega ning nende spermaga kauplemist ja nende liitu importimist

(teatavaks tehtud numbri C(2016) 7026 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. jaanuari 1991. aasta direktiivi 91/68/EMÜ loomatervishoiu kohta ühendusesiseses lamba- ja kitsekaubanduses, (1) eriti selle artikli 14 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 13. juuli 1992. aasta direktiivi 92/65/EMÜ, milles sätestatakse loomatervishoiu nõuded ühendusesiseseks kauplemiseks loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 90/425/EMÜ A (I) lisas osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud loomatervishoiu nõudeid, ning nende impordiks ühendusse, (2) eriti selle artikli 11 lõike 2 neljandat taanet, artikli 17 lõike 2 punkti b, artikli 18 lõike 1 esimest taanet ning artikli 19 sissejuhatavat fraasi ja punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivis 91/68/EMÜ on sätestatud liidusisest lammaste ja kitsedega kauplemist reguleerivad loomatervishoiunõuded. Sellega on muu hulgas ette nähtud, et lammastel ja kitsedel peavad sihtkohta vedamisel olema kaasas veterinaarsertifikaadid, mis vastavad E lisas sätestatud I, II või III näidisele.

(2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 999/2001 (3) on sätestatud veiste, lammaste ja kitsede transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate (TSEde) vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjad. Nimetatud määruse VII lisas on sätestatud TSEde kontrollimise ja likvideerimise meetmed. Nimetatud määruse VIII lisa A peatükis on muu hulgas sätestatud tingimused liidusiseseks elusloomadega kauplemiseks.

(3)

Komisjoni määrusega (EL) 2016/1396 (4) muudeti hiljuti määrust (EÜ) nr 999/2001. Nende muudatustega nähakse muu hulgas ette erand, mis tehakse ainult direktiivi 92/65/EMÜ artikli 2 lõike 1 punktis c määratletud heakskiidetud asutuste, instituutide või keskuste vahel liikuvatele lammastele ja kitsedele määruse (EÜ) nr 999/2001 VIII lisa A peatüki A jao punkti 4.1 tingimustest, mille eesmärk on vältida klassikalise skreipi levimist põllumajandusettevõtetes peetavate põllumajandusloomade hulgas.

(4)

Määrusega (EL) 2016/1396 on kehtestatud ka eritingimused, mis võimaldavad liidusisest kauplemist selliste haruldastesse tõugudesse kuuluvate lammaste ja kitsedega, kes ei vasta määruse (EÜ) nr 999/2001 VIII lisa A peatüki A jao punktis 4.1 sätestatud tingimustele. Kõnealused eritingimused kehtestati selleks, et võimaldada selliste loomade korrapärast vahetamist liikmesriikide vahel, et vältida sugulasaretust ja säilitada geneetiline mitmekesisus haruldaste tõugude populatsioonides.

(5)

Direktiivi 91/68/EMÜ E lisas sätestatud II ja III näidisele vastavaid veterinaarsertifikaate tuleks seega muuta, et arvesse võtta määrusega (EL) 2016/1396 muudetud määruses (EÜ) nr 999/2001 haruldastesse tõugudesse kuuluvate või heakskiidetud asutuste, instituutide või keskuste vahel liikuvate lammaste ja kitsede liidusisese kaubanduse suhtes sätestatud nõudeid.

(6)

Lisaks teavitas mõni liikmesriik komisjoni probleemidest, mis on seotud täiendava haldustööga, mida on põhjustanud kohustus esitada direktiivi 91/68/EMÜ E lisas sätestatud I, II ja III näidisele vastavate veterinaarsertifikaatide punktis I.31 selliseid andmeid nagu saadetise moodustavate loomade tõug ja kogus. Veterinaarjärelevalve ametnike halduskoormuse vähendamiseks on asjakohane jätta kõnealuste veterinaarsertifikaadi näidiste punktist I.31 välja tõugu käsitlev teave, sest see ei ole saadetise loomade tervisestaatuse seisukohast oluline, ning nende loomade kogust käsitlev teave, sest see on juba esitatud punktis I.20, ning punktis I.31 tuleb esitada iga üksiku looma ametlik identifitseerimisnumber.

(7)

Lisaks tuleks selleks, et kindlaks määrata täpsemalt tingimused, mille kohaselt üksikuid loomi direktiivi 91/68/EMÜ E lisas sätestatud II ja III näidisele vastavate veterinaarsertifikaatide punktides II.5 ja II.6 identifitseeritakse, lisada nendesse punktidesse viide nõukogu määrusele (EÜ) nr 21/2004 (5).

(8)

Seega tuleks direktiivi 91/68/EMÜ vastavalt muuta.

(9)

Direktiivis 92/65/EMÜ on sätestatud tingimused, mida kohaldatakse muu hulgas liidusisesel lamba- ja kitsespermaga kauplemisel ja selle liitu importimisel.

(10)

Komisjoni otsuse 2010/470/EL (6) III lisas on sätestatud veterinaarsertifikaatide näidised lammaste ja kitsede sperma saadetiste liidusiseseks kaubanduseks. Kõnealuse lisa A osas on esitatud veterinaarsertifikaadi näidis sperma jaoks, mis on kogutud pärast 31. augustit 2010 ning lähetatud tunnustatud seemendusjaamast, kust sperma pärineb.

(11)

Komisjoni otsuse 2010/472/EL (7) II lisas on muu hulgas sätestatud veterinaarsertifikaatide näidised lammaste ja kitsede sperma saadetiste importimiseks liitu. Kõnealuse lisa 2. osa A jaos on sätestatud veterinaarsertifikaadi näidis sperma jaoks, mis on saadetud tunnustatud seemendusjaamast, kust sperma pärineb.

(12)

Määruse (EÜ) nr 999/2001 VIII lisa A peatüki A jao punktis 4.2 on sätestatud skreipiga seotud tingimused, mida tuleb täita liidusisesel lammaste ja kitsede spermaga kauplemisel. Määruse (EÜ) nr 999/2001 IX lisa H peatükis on sätestatud skreipiga seotud tingimused, mida tuleb täita lammaste ja kitsede ning nende sperma importimisel.

(13)

Lisaks määruse (EÜ) nr 999/2001 VIII lisa A peatüki A jao punktides 1.2 ja 1.3 väikese või kontrollitud klassikalise skreipi riskiga ettevõtte suhtes kehtestatud tingimustele on määrusega (EL) 2016/1396 kehtestatud eritingimused seemendusjaamadele, arvestades, et skreipi levimise risk isaste lammaste ja kitsede kaudu, keda peetakse seemendusjaamades, mis on tunnustatud ja mida kontrollitakse vastavalt direktiivi 92/65/EMÜ D lisas sätestatud tingimustele, on piiratud. Viide kõnealustele tingimustele lisatakse samuti nii määruse (EÜ) nr 999/2001 VIII kui ka IX lisas sätestatud lammaste ja kitsede spermaga kauplemise tingimuste juurde.

(14)

Lammaste ja kitsede sperma saadetiste liidusisese kaubanduse veterinaarsertifikaadi näidist, mis on esitatud otsuse 2010/470/EL III lisa A osas, ning lammaste ja kitsede sperma saadetiste liitu importimise veterinaarsertifikaadi näidist, mis on sätestatud otsuse 2010/472/EL II lisa 2. osa A jaos, tuleks seega muuta, et võtta arvesse seemendusjaamade suhtes kehtivaid nõudeid, mis on sätestatud määruses (EÜ) nr 999/2001, mida on muudetud määrusega (EL) 2016/1396.

(15)

Lisaks sellele on määrusega (EL) 2016/1396 muudetud määruse (EÜ) nr 999/2001 IX lisa H peatükis sätestatud, et liha-kondijahu tuleks mõista sellisena, nagu see on määratletud Maailma Loomatervise Organisatsiooni (OIE) maismaaloomade tervishoiu eeskirjas, (8) mitte sellisena, nagu see on määratletud komisjoni määruse (EL) nr 142/2011 (9) I lisa punktis 27.

(16)

Seepärast tuleks otsuse 2010/472/EL II lisa 2. osa A jaos sätestatud lammaste ja kitsede sperma saadetiste liidusisese kaubanduse veterinaarsertifikaadi näidise punkti II.4.10.4 muuta vastavalt määruse (EÜ) nr 999/2001 IX lisa H peatüki muudetud sätetele.

(17)

Seepärast tuleks otsuseid 2010/470/EL ja 2010/472/EL vastavalt muuta.

(18)

Määrusega (EL) 2016/1396 on ette nähtud, et määruse (EÜ) nr 999/2001 IX lisasse tehtud muudatusi, mis on seotud teatavate kaupade impordiga, tuleb kohaldada alates 1. juulist 2017. Lisaks tuleks selleks, et vältida häireid lammaste ja kitsede sperma saadetiste importimisel liitu, lubada kasutada üleminekuperioodi jooksul sertifikaate, mis on väljastatud otsuse 2010/472/EL kohaselt ja enne käesoleva otsusega tehtud muudatusi, kui need vastavad teatavatele tingimustele.

(19)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Direktiivi 91/68/EMÜ E lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse I lisale.

Artikkel 2

Otsuse 2010/470/EL III lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse II lisale.

Artikkel 3

Otsuse 2010/472/EL II lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse III lisale.

Artikkel 4

Käesoleva otsuse artiklit 3 kohaldatakse alates 1. juulist 2017.

31. detsembrini 2017 kestva üleminekuperioodi jooksul lubatakse liitu importida lammaste ja kitsede sperma saadetisi, millega on kaasas otsuse 2010/472/EL II lisa 2. osa A jao näidisele vastav ja enne käesoleva otsusega tehtud muudatusi väljastatud veterinaarsertifikaat, eeldusel et sertifikaat on väljastatud hiljemalt 30. novembril 2017.

Artikkel 5

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 8. november 2016

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  EÜT L 46, 19.2.1991, lk 19.

(2)  EÜT L 268, 14.9.1992, lk 54.

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 999/2001, millega sätestatakse teatavate transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjad (EÜT L 147, 31.5.2001, lk 1).

(4)  Komisjoni 18. augusti 2016. aasta määrus (EL) 2016/1396, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 999/2001 (millega sätestatakse teatavate transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjad) teatavaid lisasid (ELT L 225, 19.8.2016, lk 76).

(5)  Nõukogu 17. detsembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 21/2004, millega kehtestatakse lammaste ja kitsede identifitseerimise ja registreerimise süsteem ja muudetakse määrust (EÜ) nr 1782/2003 ning direktiive 92/102/EMÜ ja 64/432/EMÜ (ELT L 5, 9.1.2004, lk 8).

(6)  Komisjoni 26. augusti 2010. aasta otsus 2010/470/EL, millega kehtestatakse veterinaarsertifikaatide näidised hobuslaste, lammaste ja kitsede sperma, munarakkude ja embrüote ning sigade munarakkude ja embrüote liidusiseseks kaubanduseks (ELT L 228, 31.8.2010, lk 15).

(7)  Komisjoni 26. augusti 2010. aasta otsus 2010/472/EL lammaste ja kitsede sperma, munarakkude ja embrüote liitu importimise kohta (ELT L 228, 31.8.2010, lk 74).

(8)  http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=glossaire.htm

(9)  Komisjoni 25. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 142/2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1069/2009, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise-eeskirjad, ja nõukogu direktiivi 97/78/EÜ seoses teatavate selle direktiivi alusel piiril toimuvast veterinaarkontrollist vabastatud proovide ja näidistega (ELT L 54, 26.2.2011, lk 1).


I LISA

Direktiivi 91/68/EMÜ E lisa asendatakse järgmisega:

„E LISA

I NÄIDIS

Image

Tekst pildi

Image

Tekst pildi

Image

Tekst pildi

Image

Tekst pildi

II NÄIDIS

Image

Tekst pildi

Image

Tekst pildi

Image

Tekst pildi

Image

Tekst pildi

Image

Tekst pildi

III NÄIDIS

Image

Tekst pildi

Image

Tekst pildi

Image

Tekst pildi

Image

Tekst pildi

Image

Tekst pildi Image Tekst pildi

II LISA

Otsuse 2010/470/EL III lisa A osa asendatakse järgmisega:

„A osa

Veterinaarsertifikaadi näidis IIIA liidusiseseks kaubanduseks lammaste ja kitsede sperma saadetiste puhul, mis on kogutud nõukogu direktiivi 92/65/EMÜ kohaselt pärast 31. augustit 2010 ja lähetatud tunnustatud seemendusjaamast, kust sperma pärineb.

Image

Tekst pildi

Image

Tekst pildi

Image

Tekst pildi Image Tekst pildi

III LISA

Otsuse 2010/472/EL II lisa 2. osa A jagu asendatakse järgmisega:

„A jagu

Näidis 1. Veterinaarsertifikaat sperma puhul, mis on saadetud heakskiidetud seemendusjaamast, kust sperma pärineb

Image

Tekst pildi

Image

Tekst pildi

Image

Tekst pildi

Image

Tekst pildi

Image

Tekst pildi

Image

Tekst pildi Image Tekst pildi

Top