Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1997

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1997, 15. november 2016, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 808/2014 seoses maaelu arengu programmide muutmisega ja kolmandate riikide kodanike integreerimise toetusmeetmete kontrollimisega, ning parandatakse seda määrust

C/2016/7216

OJ L 308, 16.11.2016, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1997/oj

16.11.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 308/5


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/1997,

15. november 2016,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 808/2014 seoses maaelu arengu programmide muutmisega ja kolmandate riikide kodanike integreerimise toetusmeetmete kontrollimisega, ning parandatakse seda määrust

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005, (1) eriti selle artiklit 12, artikli 66 lõiget 5, artiklit 67 ning artikli 75 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 808/2014 (2) artikli 4 lõikes 2 on sätestatud, kui palju maaelu arengu programmide muudatusi võivad liikmesriigid komisjonile esitada. Kogemus on näidanud, et programmimuudatuste maksimumarvu tuleks suurendada, et võimaldada liikmesriikidel esitada programmiperioodi jooksul piiratud arv täiendavaid muudatusettepanekuid. Täpsustada tuleks juhtumeid, mil programmimuudatuste maksimumarvu ei kohaldada, samuti tuleks hõlmata muudatused, mis seonduvad teatavate erakorraliste meetmete vastuvõtmisega või looduslikust eripärast tingitud oluliste piirangutega alade uue piiritlemisega, millele on osutatud määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 32 lõike 5 punktis b.

(2)

Maaelu arengu programmide edukus ei sõltu mitte üksnes heast valitsemistavast ja programmide täielikust rakendamisest, vaid ka valmisolekust kohaneda uute probleemide ja muutuvate asjaoludega, näiteks rändekriisiga. Selleks et tagada kõigi olemasolevate sekkumismehhanismide ladus koordineerimine, tuleks liidu tasandil kontrollida EAFRD toetust meetmetele, mis on suunatud kolmandate riikide kodanike integreerimisele.

(3)

Rakendusmääruse (EL) nr 808/2014 III lisa 2. osa punktist 1 on ekslikult välja jäänud Leaderi logo. Viga tuleks parandada. IV lisa punktis 1 tuleks parandada viidet vähem soodsatele piirkondadele. See tuleks asendada viitega looduslikust või muust eripärast tingitud piirangutega aladele.

(4)

Seepärast tuleks rakendusmäärust (EL) nr 808/2014 vastavalt muuta.

(5)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas maaelu arengu komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmäärust (EL) nr 808/2014 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 4 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 11 punkti a alapunktis i osutatud liiki programmimuudatusi võib taotleda mitte rohkem kui kolm korda programmiperioodi jooksul.

Kõigi eri liiki muudatuste kohta võib:

a)

kalendriaasta ja programmi kohta esitada vaid ühe ühistaotluse, välja arvatud 2023. aastal, mil võib esitada rohkem kui ühe muutmistaotluse, mis on seotud üksnes rahastamiskava kohandamisega, sealhulgas indikaatorkavast tulenevate muudatustega;

b)

programmiperioodi jooksul esitada iga programmi kohta kolm täiendavat muutmistaotlust.

Esimeses ja teises lõigus osutatud muutmistaotluste maksimaalset arvu ei kohaldata:

a)

kui on vaja võtta kiireloomulisi meetmeid, mis on tingitud loodusõnnetustest, katastroofidest või ebasoodsatest ilmastikutingimustest, mille esinemist on liikmesriigi pädev asutus ametlikult kinnitanud, või märkimisväärsetest ja ootamatutest muutustest liikmesriigi või piirkonna sotsiaalmajanduslikus olukorras, mille hulka kuuluvad rändest või pagulaste vastuvõtmisest tulenevad märkimisväärsed ja ootamatud demograafilised muutused;

b)

kui muutmisvajadus tuleneb liidu õigusraamistiku muutmisest;

c)

kui muutmisvajadus tuleneb määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 21 osutatud tulemuslikkusanalüüsist;

d)

kui on tegemist määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 8 lõike 1 punkti h alapunkti i kohase igaks aastaks kavandatud EAFRD osaluse muudatusega, mis on seotud summade iga-aastase jaotusega liikmesriikide kaupa, millele on osutatud kõnealuse määruse artikli 58 lõikes 7; kavandatud muudatused võivad hõlmata vastavaid muudatusi meetmete kirjelduses;

e)

määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 37 osutatud rahastamisvahendi kehtestamisega seotud muudatuste korral või

f)

määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 32 lõike 5 punktis b osutatud uue piiritlusega seotud muudatuste korral.“

2)

Artikli 5 lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4.   Välja arvatud kiireloomuliste meetmete korral, mis on tingitud loodusõnnetustest, katastroofidest või ebasoodsatest ilmastikutingimustest, mille esinemist on liikmesriigi pädev asutus ametlikult kinnitanud, või märkimisväärsetest ja ootamatutest muutustest liikmesriigi või piirkonna sotsiaal-majanduslikes tingimustes, mille hulka kuuluvad rändest või pagulaste vastuvõtmisest tulenevad märkimisväärsed ja ootamatud demograafilised muutused, võib õigusraamistiku muudatusi või määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 21 osutatud tulemuslikkusanalüüsist tulenevaid muudatusi ning lõikes 2 osutatud riiklike raamistike muutmise taotlusi esitada üksnes üks kord kalendriaasta jooksul enne 1. aprilli. Erandina artikli 4 lõike 2 teisest lõigust võib programmides teha sellisest analüüsist tulenevaid muudatusi lisaks kõnealuse lõigu kohaselt esitatavatele muudatustaotlustele.“

3)

Artikli 14 lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4.   Selliste tegevusliikide kohta, mille võimalik panus määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 5 esimese lõigu punkti 2 alapunktis a, artikli 5 esimese lõigu punkti 5 alapunktides a–d ja artikli 5 esimese lõigu punkti 6 alapunktis a osutatud sihtvaldkondadesse on kindlaks määratud, või selliste tegevusliikide kohta, mille võimalik panus kolmandate riikide kodanike integreerimisse on kindlaks määratud, tehakse määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 70 osutatud tegevusliikide elektroonilisse registrisse märge, mille abil on võimalik kindlaks teha toimingud, mis aitavad kaasa ühe või mitme kõnealuse sihtvaldkonna eesmärgi või eesmärkide saavutamisele.“

4)

III, IV ja VII lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisas sätestatule.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. november 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 487.

(2)  Komisjoni 17. juuli 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 808/2014, milles sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 (Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) rakenduseeskirjad (ELT L 227, 31.7.2014, lk 18).


LISA

Rakendusmääruse (EL) nr 808/2014 III, IV ja VII lisa muudetakse järgmiselt.

1)

III lisa 2. osa punkti 1 alapunkt b asendatakse järgmisega:

„b)

LEADERi raames rahastatavate tegevuste ja meetmete puhul LEADERi logo:

Image

“;

2)

IV lisa punktis 1 asendatakse taustnäitaja C32 järgmisega:

„C32.

Looduslikust või muust eripärast tingitud piirangutega alad“;

3)

VII lisa punkti 1 alapunktis b asendatakse kanne „Tabel C“ järgmisega:

„—

Tabel C: asjaomaste tulemuste ja meetmete jaotus valdkonna, soo ja/või vanuse kaupa ning kolmandate riikide kodanike integreerimisse panustavate tegevuste kaupa“.


Top