Help Print this page 

Document 32016R1845

Title and reference
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1845, 18. oktoober 2016, millega määratakse kindlaks jaotuskoefitsient, mida kohaldatakse määruse (EL) 2016/1612 kohaselt piimatootmise vähendamiseks antava toetuse taotluste suhtes

OJ L 282, 19.10.2016, p. 42–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1845/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

19.10.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 282/42


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/1845,

18. oktoober 2016,

millega määratakse kindlaks jaotuskoefitsient, mida kohaldatakse määruse (EL) 2016/1612 kohaselt piimatootmise vähendamiseks antava toetuse taotluste suhtes

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (1),

võttes arvesse komisjoni 8. septembri 2016. aasta delegeeritud määrust (EL) 2016/1612, millega antakse toetust piimatootmise vähendamiseks, (2) eriti selle artikli 4 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Delegeeritud määruses (EL) 2016/1612 on sätestatud toetuse andmine piimatootjatele, kes võtavad endale kohustuse vähendada kolme kuu jooksul lehmapiimatarneid. Toetust makstakse toetusetaotluse alusel. Kui vastuvõetavate ja usaldusväärsete teatatud taotlustega hõlmatud kogus kokku ületab määruse (EL) 2016/1612 artikli 1 lõikes 1 osutatud maksimaalse kogumahu, peavad liikmesriigid iga toetusetaotlustega hõlmatud koguse suhtes kohaldama jaotuskoefitsienti.

(2)

Novembriks 2016, detsembriks 2016 ja jaanuariks 2017 esitatud toetusetaotlustega hõlmatud kogus ületab eespool nimetatud maksimaalse kogumahu. Seepärast tuleb kindlaks määrata jaotuskoefitsient.

(3)

Delegeeritud määruse (EL) 2016/1612 kiireks rakendamiseks peaks käesolev määrus jõustuma järgmisel päeval pärast selle avaldamist,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Jaotuskoefitsient, mida kohaldatakse novembris 2016, detsembris 2016 ja jaanuaris 2017 esitatud selliste toetusetaotlustega hõlmatud koguste suhtes, mis on seotud lehmapiima tootmise vähendamisega vastavalt delegeeritud määrusele (EL) 2016/1612, on 0,12462762.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 18. oktoober 2016

Komisjoni nimel

presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektor

Jerzy PLEWA


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  ELT L 242, 9.9.2016, lk 4.


Top