Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1701

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/1701, 19. august 2016, milles sätestatakse eeskirjad kalandus- ja vesiviljelussektori andmete kogumise töökavade esitamise vormingu kohta (teatavaks tehtud numbri C(2016) 5304 all)

C/2016/5304

OJ L 260, 27.9.2016, p. 153–228 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1701/oj

27.9.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 260/153


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2016/1701,

19. august 2016,

milles sätestatakse eeskirjad kalandus- ja vesiviljelussektori andmete kogumise töökavade esitamise vormingu kohta

(teatavaks tehtud numbri C(2016) 5304 all)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 508/2014 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2328/2003, (EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006 ja (EÜ) nr 791/2007 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1255/2011, (1) eriti selle artikli 22 lõike 1 punkti d,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1380/2013 (2) artikliga 25 on ette nähtud, et liikmesriigid koguvad bioloogilisi, keskkonnaalaseid, tehnilisi ja sotsiaal-majanduslikke andmeid, mis on vajalikud kalapüügi majandamiseks.

(2)

Vastavalt määruse (EL) nr 508/2014 artikli 21 lõikele 1 esitavad liikmesriigid nõukogu määruse (EÜ) nr 199/2008 (3) artikli 4 lõike 4 kohaselt enne sellele aastale eelneva aasta 31. oktoobrit, millest alates töökava tuleb kohaldada, komisjonile elektrooniliselt andmekogumise töökavad.

(3)

Vastavalt määruse (EL) nr 508/2014 artikli 21 lõikele 2 peab komisjon need töökavad rakendusaktiga heaks kiitma sellele aastale eelneva aasta 31. detsembriks, millest alates töökava tuleb kohaldada.

(4)

Vastavalt määruse (EL) nr 508/2014 artikli 22 lõike 1 punktile d võib komisjon vastu võtta rakendusakte, et sätestada nende töökavade esitamisega seotud menetlusnormid, vormingud ja ajakavad.

(5)

On asjakohane võtta arvesse kõige uuemaid andmenõudeid, mida on vaja ühise kalanduspoliitika rakendamiseks, nagu on sätestatud liidu mitmeaastases programmis kalandus- ja vesiviljelussektori andmete kogumiseks, haldamiseks ja kasutamiseks ajavahemikul 2017–2019, (4) ning märkida ära, millist teavet peavad liikmesriigid oma töökavade esitamisel andma, et tagada kooskõla liidu mitmeaastase programmiga ja selle ühetaoline rakendamine liidus.

(6)

Komisjon on võtnud arvesse kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomitee (STECF) esitatud soovitusi. Konsulteeriti ka liikmesriikide esindajatega asjaomastes eksperdirühmades.

(7)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Töökavade sisu

1.   Ajavahemikuga 2017–2019 seotud andmekogumise töökavade sisu, millele on osutatud määruse (EL) nr 508/2014 artiklis 21, tuleb esitada käesoleva otsuse lisa kohase näidise järgi.

2.   Kõnealuses lisas kasutatakse nõukogu määruses (EÜ) nr 1224/2009, (5) komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 404/2011, (6) määruses (EL) nr 1380/2013 ning liidu mitmeaastases programmis sätestatud mõisteid.

3.   Liikmesriikide koostatud töökavad sisaldavad järgmiste elementide kirjeldust:

a)

liidu mitmeaastase programmi kohaselt kogutavad andmed;

b)

andmete kogumise ajaline ja ruumiline jaotus ning sagedus;

c)

andmeallikad, menetlusnormid ja meetodid, mille abil andmeid kogutakse ja töödeldakse, et saada andmestikud, mis esitatakse lõppkasutajatele;

d)

kvaliteedi tagamise ja kontrollimise raamistik, et tagada andmete piisav kvaliteet;

e)

kuidas ja millal tehakse andmed kättesaadavaks, võttes arvesse teaduslike nõuannete lõppkasutajate poolt määratletud vajadusi;

f)

rahvusvahelise ja piirkondliku koostöö ja koordineerimise kord, sh kahe- ja mitmepoolsed kokkulepped, ning

g)

kuidas on arvesse võetud liidu ja liikmesriikide rahvusvahelisi kohustusi.

4.   Eespool esitatud kirjelduste sisu ja vorm peavad vastama artiklites 2–8 sätestatud nõuetele, nagu on täiendavalt täpsustatud käesoleva otsuse lisas.

Artikkel 2

Liidu mitmeaastase programmi kohaselt kogutavad andmed

1.   Liikmesriigid koguvad liidu mitmeaastase programmi kohaselt I lisas täpsustatud andmeid.

2.   Liidu mitmeaastase programmi tabelite ning töökava tabelite ja teksti vahelist vastavust on käsitletud II lisas.

Artikkel 3

Andmete kogumise ajaline ja ruumiline jaotus ning sagedus

1.   Ajalise ja ruumilise jaotuse ning sageduse spetsifikatsioonid põhinevad liidu mitmeaastase programmi III peatükis sätestatud nõuetel. Kui sellised nõuded puuduvad, kehtestavad liikmesriigid ajalise ja ruumilise jaotuse ning sageduse spetsifikatsioonid ning kirjeldavad neid, võttes arvesse varasemat aegrida, kulutõhusust, merepiirkonna asjakohast koordineerimist ja lõppkasutajate vajadusi.

2.   Ajalise ja ruumilise jaotuse ning sageduse spetsifikatsioonid, mille alusel tuleb andmeid koguda, on esitatud:

a)

tabelis 4 A ja tabelis 4B töönduspüügi valimi kohta kogutud andmete kohta;

b)

tabelis 1 A ja tabelis 1B teadusuuringutest ja töönduspüügist saadud bioloogiliste andmete kohta;

c)

tabelis 1D harrastuspüügi valimi kohta kogutud andmete kohta;

d)

tabelis 1E asjaomaste anadroomsete ja katadroomsete liikide valimi kohta kogutud andmete kohta;

e)

tabelis 1G teadusuuringutest saadud andmete kohta;

f)

tabelis 3 A kalandussektori majandus- ja sotsiaalandmete kohta;

g)

tabelis 3B vesiviljelussektori majandus- ja sotsiaalandmete kohta;

h)

tabelis 3C töötleva tööstuse majandus- ja sotsiaalandmete kohta.

Artikkel 4

Andmeallikad ning andmete kogumise ja töötlemise menetlusnormid ja meetodid

1.   Kui andmeid kogutakse peamiselt määruse (EÜ) nr 199/2008 kohaldamise abil vastavalt nimetatud määruse artikli 1 lõike 1 punktile a, kirjeldatakse andmeallikaid:

a)

tabelis 1C,

b)

tabelis 1D,

c)

tabelis 1E,

d)

tabelis 3 A,

e)

tekstikastis 3 A,

f)

tabelis 3B,

g)

tekstikastis 3B,

h)

tabelis 3C ja

i)

tekstikastis 3C.

2.   Kui andmeid kogutakse muude õigusaktide alusel kui määrus (EÜ) nr 199/2008 vastavalt nimetatud määruse artikli 15 lõike 1 punktile a, kirjeldatakse andmeallikat:

a)

tabelis 2 A,

b)

tekstikastis 2 A,

c)

vajaduse korral tabelis 3 A ja

d)

vajaduse korral tekstikastis 3 A.

3.   Kui liidu mitmeaastases programmis viidatakse katseuuringule või lihtsustatud meetodile, kirjeldavad liikmesriigid sellist uuringut, sealhulgas selle eesmärki, kestust, meetodeid ja eeldatavaid tulemusi:

a)

1. jao katseuuringus 1,

b)

2. jao katseuuringus 1,

c)

3. jao katseuuringus 3 ja

d)

3. jao katseuuringus 4.

4.   Kavandatud valikudisaini kirjeldatakse tabelis 4 A, tekstikastis 4 A ja tabelis 4B. Vaadeldavat üldkogumit, mida kasutatakse valimi moodustamiseks, kirjeldatakse tabelis 4C ja tabelis 4D. Kui valimi võtavad pardal või kaldal vaatlejad, näidatakse ära see osa saagist, millest valim võetakse, et täpsustada, kas valimiga on hõlmatud kõik liigid, üksnes töönduslikud liigid või üksnes teatavad taksonid.

5.   Majanduslike ja sotsiaalsete tunnustega seotud meetodite, määratluse ja arvutamise puhul lähtutakse vajaduse korral Euroopa Komisjoni eksperdiasutuste poolt üldtunnustatud suunistest. Muudel juhtudel peavad liikmesriigid kohaldatud lähenemisviisi selgelt kirjeldama ja põhjendama:

a)

tekstikastis 3 A,

b)

tekstikastis 3B ja

c)

tekstikastis 3C.

6   Liikmesriigid koordineerivad meetodite kujundamist ja rakendamist ELi või piirkonna tasandil, et parandada ja imputeerida andmeid valikustrateegia nende osade puhul, mis ei ole valimisse kaasatud või mille puhul on valim ebapiisav. Imputeerimismeetodite puhul võetakse arvesse rahvusvaheliste statistikaorganisatsioonide poolt vastu võetud suuniseid ja meetodeid. Imputeeritud andmed tuleb lõppkasutajatele edastades selgelt märgistada.

Artikkel 5

Kvaliteedi tagamine ja kontrollimine

1.   Kvaliteedi tagamise ja kontrollimise raamistikku kirjeldatakse vajaduse korral töökavades osutatud avalikkusele kättesaadavates dokumentides. Nimetatud raamistikuga määratletakse üldpõhimõtted, meetodid ja vahendid, mille abil on võimalik saada tõhusa ja ühise lähenemisviisi jaoks Euroopa ja riikide tasandil juhiseid ja tõendeid.

2.   Kvaliteediga seotud meetodeid kirjeldatakse:

a)

tabelis 5 A saagiga seotud valikukavade, harrastuspüügiga seotud valikukavade, anadroomsete ja katadroomsete liikidega seotud valikukavade ning merel toimuvate teadusuuringute puhul;

b)

tabelis 5B püügitegevuse tunnuste, kalandussektori majandus- ja sotsiaalandmete, vesiviljelussektori majandus- ja sotsiaalandmete ning töötleva tööstuse majandus- ja sotsiaalandmete puhul,

c)

tekstikastis 2 A,

d)

tekstikastis 3 A,

e)

tekstikastis 3B ja

f)

tekstikastis 3C.

3.   Kui andmeid kogutakse valikuuringu abil, kasutavad liikmesriigid statistiliselt usaldusväärset valikudisaini, mis vastab komisjoni, Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu (ICES), STECFi või muude Euroopa Komisjoni eksperdiasutuste pakutud heade tavade suunistele. Valikukavade kirjeldus sisaldab muu hulgas eesmärkide kirjeldust, kavandamist, eeldatavaid teostamisraskusi (sh vastamata jätmist ja vastamisest keeldumist), andmete arhiveerimist, kvaliteedi tagamise menetlusi ja analüüsimeetodeid. Kõnealune kirjeldus hõlmab ka valikuühikute määratlust, valimialuseid ja sihtkogumi katvust (sh katvuse puhul kasutatud kriteeriume), kihitamist ning valikumeetodeid esimese, teise ja madalama astme valikuühikute puhul. Kui on võimalik kindlaks määrata kvantitatiivsed eesmärgid, võib neid täpsustada kas otse valimi suuruse või valikusuhete või täpsus- ja usaldustasemete määratlemise teel. Loenduse andmete puhul märgivad liikmesriigid, kas see hõlmab kõiki segmente, millised osad üldkogumist on kajastamata ja kuidas neid puuduvaid osasid hinnatakse. Valikuuringu andmete kvaliteeti tõendatakse vajaduse korral kvaliteedinäitajate abil, mis on seotud täpsuse ja võimaliku nihkega.

Artikkel 6

Andmete kättesaadavus lõppkasutajatele

Tabelis 6 A täpsustatakse, millal andmed lõppkasutajatele kättesaadavaks tehakse.

Artikkel 7

Piirkondliku ja rahvusvahelise koostöö ja koordineerimise kord

1.   Liikmesriigid märgivad tabelisse 7 A, millistel asjakohastel piirkondlikel ja rahvusvahelistel kohtumistel nad osalevad, ja tabelisse 7B, kuidas võetakse merepiirkonna või ELi tasandil kokku lepitud soovituste suhtes järelmeetmeid. Kui nende soovituste suhtes järelmeetmeid ei võeta, esitavad liikmesriigid põhjused tabeli 7B osas „Märkused“. Näidatakse ära mõju, mida need soovitused andmete kogumisele avaldavad.

2.   Liikmesriigid esitavad tabelis 7C kogu asjakohase teabe teiste liikmesriikidega sõlmitud kokkulepete kohta. Selle teabe abil määratakse kindlaks, milline liikmesriik kogub millist osa andmetest ja tagab igasuguse andmekogumise hõlmatuse, samuti täpsustatakse kokkuleppe kestus ja liikmesriik, kes vastutab lõppkasutajatele andmete edastamise eest.

3.   Olenemata liidu mitmeaastase programmi tabelis 10 loetletud teadusuuringutest merel võivad liikmesriigid uuringukoormuse või valikudisaini kavandamisel võtta arvesse lõppkasutajate vajadusi, tingimusel et see ei mõjuta negatiivselt tulemuste kvaliteeti ja et seda tegevust koordineeritakse merepiirkonna tasandil. Liikmesriigid võivad teiste sama piirkonna liikmesriikidega kokku leppida teatavate ülesannete ja panuste ümberjaotamises. Kui teiste liikmesriikidega jõutakse ülesannete jaotamises kokkuleppele, märgitakse iga liikmesriigi osalemine (füüsiline ja/või finantsosalus) üksikus uuringus ning tema aruandlus- ja andmete edastamise kohustused tekstikasti 1G.

Artikkel 8

Rahvusvahelised kohustused

Liikmesriigid lisavad kõik asjakohased andmekogumisnõuded, mis tulenevad nende rahvusvahelistest kohustustest, järgmistesse tabelitesse:

a)

tabel 1 A,

b)

tabel 1B,

c)

tabel 1C,

d)

tabel 4 A,

e)

tabel 4B,

f)

tabel 7B ja

g)

tabel 7C.

See kehtib nende piirkondlike kalavarude majandamise organisatsioonide/piirkondlike kalandusasutuste puhul, mille lepinguosalised liikmesriigid või liit on, aga samuti säästva kalapüügi partnerluslepingute puhul, mille alusel nende laevastikud tegutsevad.

Artikkel 9

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 19. august 2016

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Karmenu VELLA


(1)  ELT L 149, 20.5.2014, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1380/2013 ühise kalanduspoliitika kohta, millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1954/2003 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2371/2002 ja (EÜ) nr 639/2004 ning nõukogu otsus 2004/585/EÜ (ELT L 354, 28.12.2013, lk 22).

(3)  Nõukogu 25. veebruari 2008. aasta määrus (EÜ) nr 199/2008 kalandussektori andmete kogumist, haldamist ja kasutamist käsitleva ühenduse raamistiku loomise ning ühise kalanduspoliitikaga seotud teadusliku nõustamise toetamise kohta (ELT L 60, 5.3.2008, lk 1).

(4)  Komisjoni 12. juuli 2016. aasta rakendusotsus (EL) 2016/1251, millega võetakse vastu liidu mitmeaastane programm kalandus- ja vesiviljelussektori andmete kogumiseks, haldamiseks ja kasutamiseks ajavahemikul 2017–2019 (ELT L 207, 1.8.2016, lk 113).

(5)  Nõukogu 20. novembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, muudetakse määrusi (EÜ) nr 847/96, (EÜ) nr 2371/2002, (EÜ) nr 811/2004, (EÜ) nr 768/2005, (EÜ) nr 2115/2005, (EÜ) nr 2166/2005, (EÜ) nr 388/2006, (EÜ) nr 509/2007, (EÜ) nr 676/2007, (EÜ) nr 1098/2007, (EÜ) nr 1300/2008, (EÜ) nr 1342/2008 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) nr 2847/93, (EÜ) nr 1627/94 ja (EÜ) nr 1966/2006 (ELT L 343, 22.12.2009, lk 1).

(6)  Komisjoni 8. aprilli 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 404/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 (millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks) üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 112, 30.4.2011, lk 1).


I LISA

SISU

1. jagu.   Bioloogilised andmed

Tabel 1A. Nõutavate kalavarude loetelu

Tabel 1B. Bioloogiliste tunnustega seotud valikuuringu kavandamine

Tabel 1C. Bioloogiliste tunnustega seotud valikusuhe

Tabel 1D. Harrastuspüük

Katseuuring 1. Harrastuspüügi käigus saadud saagi suhteline osa võrreldes töönduspüügiga

Tabel 1E. Andmete kogumine anadroomsete ja katadroomsete liikide kohta magevees

Tekstikast 1E. Andmete kogumine anadroomsete ja katadroomsete liikide kohta magevees

Tabel 1F. Lindude, imetajate, roomajate ja kalade juhuslik kaaspüük

Katseuuring 2. Kalapüügi tase ning kalanduse mõju bioloogilistele ressurssidele ja mereökosüsteemile

Tabel 1G. Merel toimuvate teadusuuringute loetelu

Tekstikast 1G. Merel toimuvate teadusuuringute loetelu

Tabel 1H. Teadusuuringutega seotud andmete kogumine ja levitamine

2. jagu.   Püügitegevuse andmed

Tabel 2A. Püügitegevuse tunnustega seotud andmete kogumise strateegia

Tekstikast 2A. Püügitegevuse tunnustega seotud andmete kogumise strateegia

3. jagu.   Majandus- ja sotsiaalandmed

Tabel 3A. Üldkogumi segmendid kalandussektori majandus- ja sotsiaalandmete kogumiseks

Tekstikast 3A. Üldkogumi segmendid kalandussektori majandus- ja sotsiaalandmete kogumiseks

Katseuuring 3. Andmed tööhõive kohta haridustaseme ja kodakondsuse järgi

Tabel 3B. Üldkogumi segmendid vesiviljelussektori majandus- ja sotsiaalandmete kogumiseks

Tekstikast 3B. Üldkogumi segmendid vesiviljelussektori majandus- ja sotsiaalandmete kogumiseks

Katseuuring 4. Vesiviljelussektori keskkonnaandmed

Tabel 3C. Üldkogumi segmendid töötleva tööstuse majandus- ja sotsiaalandmete kogumiseks

Tekstikast 3C. Üldkogumi segmendid töötleva tööstuse majandus- ja sotsiaalandmete kogumiseks

4. jagu.   Töönduspüügist saadud bioloogiliste andmetega seotud valikustrateegia

Tabel 4A. Bioloogiliste andmetega seotud valikustrateegia kirjeldus

Tekstikast 4A. Bioloogiliste andmetega seotud valikustrateegia kirjeldus

Tabel 4B. Bioloogiliste andmetega seotud valimialuse kirjeldus

Tabel 4C. Kalandussektori andmed liikmesriikide kaupa

Tabel 4D. Lossimiskohad

5. jagu.   Andmete kvaliteet

Tabel 5A. Bioloogiliste andmetega seotud kvaliteedi tagamise raamistik

Tabel 5B. Sotsiaal-majanduslike andmetega seotud kvaliteedi tagamise raamistik

6. jagu.   Andmete kättesaadavus

Tabel 6A. Andmete kättesaadavus

7. jagu.   Koordineerimine

Tabel 7A. Kavandatud piirkondlik ja rahvusvaheline koordineerimine

Tabel 7B. Soovituste ja kokkulepetega seotud järelmeetmed

Tabel 7C. Kahe- ja mitmepoolsed kokkulepped

1. JAGU

BIOLOOGILISED ANDMED

Tabel 1A

Nõutavate kalavarude loetelu

 

Töökava

 

Töökava esitamise kuupäev

31.10.2016

MS

Reference years

Species

Region

RFMO/RFO/IO

Area/Stock

Selected for sampling (Y/N)

Average landings in the reference years (tons)

EU TAC (if any) (%)

Share (%) in EU landings

Threshold (Y/N)

Comments

GBR

2013-2015

Gadus morhua

Põhjameri ja Arktika idaosa

ICES

IIIa, IV, VIId

Y

180

8

 

 

 

GBR

2013-2015

Solea solea

Atlandi põhjaosa

ICES

VIIa

Y

515

16

 

 

 

GBR

2013-2015

Solea solea

Atlandi põhjaosa

ICES

VIIe

N

75

3

 

 

 

GBR

2013-2015

Nephrops norvegicus

Põhjameri ja Arktika idaosa

ICES

IV, FU 33

Y

150

6

 

 

 

ITA

2013-2015

Boops boops

Vahemeri ja Must meri

GFCM

GSA17

N

240

 

7

 

 

ESP

2013-2015

Merluccius merluccius

Vahemeri ja Must meri

GFCM

GSA06

Y

3 500

 

60

 

 

ESP

2013-2015

Merluccius merluccius

Vahemeri ja Must meri

GFCM

GSA07

Y

3 500

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üldised märkused. Käesolev tabel on kooskõlas liidu mitmeaastase programmi III peatüki punkti 2 alapunkti a alapunktidega i, ii ja iii ning käesoleva otsuse artiklitega 2, 3 ja 8. Tabelis täpsustatakse andmed, mida tuleb liidu mitmeaastase programmi tabelite 1 A, 1B ja 1C alusel koguda. Andke selles tabelis ülevaade andmete kogumisest piirkonna/kalavarude tasandil. Kõik valimisse kuuluvad isendid tuleb liigi tasandil kindlaks teha ja võimaluse korral mõõta nende pikkus.

Tunnus nimetus

Juhised

MS (liikmesriik)

Liikmesriigi nimi esitatakse standardile ISO 3166-1 vastava kolmetähelise koodina, nt „DEU“.

Reference years (vaatlusaasta)

Liikmesriigid märgivad aasta(d), mille kohta andmed käivad. Liikmesriigid valivad kolm viimast aastat, mille kohta on andmed kättesaadavad. Esitage vaatlusaasta(d) vormis „2013–2015“.

Species (liik)

Liikmesriik märgib (ladina keeles) nende liikide/varude nimetuse, mille puhul on vaja liidu mitmeaastase programmi tabelite 1 A, 1B ja 1C kohaselt moodustada bioloogiliste tunnustega seotud valim kõikide piirkondade kohta, kus liikmesriigi laevad tegutsevad.

Region (piirkond)

Liikmesriik lähtub nimetamisviisist, mida kasutatakse liidu mitmeaastase programmi tabelis 5C (II tasand). Kui teave käib kõikide piirkondade kohta, kasutage fraasi „all regions“ (kõik piirkonnad).

RFMO/RFO/IO

Liikmesriik märgib liikide/varudega seotud majandamise/nõuannete puhul pädeva piirkondliku kalavarude majandamise organisatsiooni (RFMO), piirkondliku kalandusorganisatsiooni (RFO) või rahvusvahelise organisatsiooni (IO) akronüümi.

Nt RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

Nt RFO: CECAF

Nt IO: ICES

Kui RFMO, RFO või IO puudub, märkige „NA“ (ei kohaldata.

Area/Stock (piirkond/kalavarud)

Liikmesriik märgib nimetatud liikide/varude piirkonna vastavalt liidu mitmeaastase programmi tabelitele 1A, 1B ja 1C (nt GSA 16; ICESi piirkonnad I, II; ICESi piirkonnad IIIa, IV, VIId jne).

Selected for sampling (valitud valimisse) (Y/N)

Liikmesriik märgib „Y“ (jah) või „N“ (ei) vastavalt sellele, kas liigid/varud on valitud valimisse või mitte. Märkige „Y“ (jah), kui liigid/varud on valitud valimisse vähemalt käesoleva lisa tabeli 1B ühe tunnuse põhjal.

Average landings in the reference years (tons) (keskmine lossitud saak vaatlusaastal) (tonnides)

Keskmine lossitud saak iga liigi ja kalavaru kohta viimase kolmeaastase vaatlusperioodi jooksul. Lossimisandmete sisestamisel peab liikmesriik arvesse võtma järgmist.

 

Kui mingit liiki ei lossita üldse, märkige „None“ (puudub).

 

Kui keskmine lossitud saak on alla 200 tonni, märkige keskmise näitaja asemel „< 200“.

 

Kui keskmine lossitud saak on üle 200 tonni, märkige keskmine näitaja viimase kolmeaastase vaatlusperioodi kohta. Keskmise näitaja võib ümardada lähima viie või kümne tonnini.

EU TAC (if any) (ELi lubatud kogupüük) (kui on)

(%)

Kehtib üksnes kalavarude puhul, mille suhtes kohaldatakse lubatud kogupüüki ja kvoote käsitlevaid määrusi. Sellesse veergu sisestab liikmesriik:

„None“ (puudub), kui liikmesriigil ei ole asjaomase kalavaru puhul osa ELi lubatud kogupüügist;

täpse osa, kui liikmesriigil on asjaomase kalavaru puhul osa ELi lubatud kogupüügist.

Share (%) in EU landings (osa (%) ELi lossitud saagist)

Kehtib i) Vahemeres kõikide kalavarude puhul ja ii) mujal kui Vahemeres kõikide kalavarude puhul, mille kohta ei ole veel lubatud kogupüüki kindlaks määrata. Sellesse veergu sisestab liikmesriik:

„None“ (puudub), kui liikmesriik ei ole asjaomaseid kalavarusid lossinud;

täpse osa, kui liikmesriik on asjaomaseid kalavarusid lossinud, juhul kui liikmesriik soovib kohaldada piirmäära.

Threshold (piirmäär) (Y/N)

Liikmesriik märgib „Y“ (jah) või „N“ (ei) vastavalt sellele, kas teatatud liigi/varu puhul kehtib piirmäär vastavalt liidu mitmeaastase programmi V peatükile.

Comments (märkused)

Mis tahes muud märkused.


Tabel 1B

Bioloogiliste tunnustega seotud valimi kavandamine

 

Töökava

 

Töökava esitamise kuupäev

31.10.2016

MS

Species

Region

RFMO/RFO/IO

Area/Stock

Frequency

Length

Age

Weight

Sex ratio

Sexual maturity

Fecundity

Comments

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

 

PRT

Pleuronectes platessa

Põhjameri ja Arktika idaosa

ICES

IV

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

NA

 

PRT

Nephrops norvegius

Atlandi põhjaosa

ICES

FU 7

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESP

Merluccius merluccius

Vahemeri ja Must meri

GFCM

GSA06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESP

Merluccius merluccius

Vahemeri ja Must meri

GFCM

GSA07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üldised märkused. Käesolev tabel on kooskõlas liidu mitmeaastase programmi III peatüki punkti 2 alapunkti a alapunktidega i, ii ja iii ning käesoleva otsuse artiklitega 2, 3 ja 8. Tabelis täpsustatakse andmed, mida tuleb liidu mitmeaastase programmi tabelite 1 A, 1B ja 1C alusel koguda. Tabelis loetletud liikide kohta kogutakse bioloogilisi näitajaid (pikkus, vanus, kaal, sooline jaotumine, suguküpsus ja sigivus). Märkige „X“ iga näitaja ja aasta kohta, kui andmete kogumine toimus või on kavandatud. Tabelis saab kindlaks määrata, mis aasta(te)l liikmesriik andmeid kogub.

Tunnus nimetus

Juhised

MS (liikmesriik)

Liikmesriigi nimi esitatakse standardile ISO 3166-1 vastava kolmetähelise koodina, nt „DEU“.

Species (liik)

Liikmesriik märgib (ladina keeles) nende liikide/varude nimetuse, mille puhul on vaja liidu mitmeaastase programmi tabelite 1 A, 1B ja 1C kohaselt moodustada bioloogiliste tunnuste põhine valim kõikide piirkondade kohta, kus liikmesriigi laevad tegutsevad.

Region (piirkond)

Liikmesriik lähtub nimetamisviisist, mida kasutatakse liidu mitmeaastase programmi tabelis 5C (II tasand). Kui teave käib kõikide piirkondade kohta, kasutage fraasi „all regions“ (kõik piirkonnad).

RFMO/RFO/IO

Liikmesriik märgib liikide/varudega seotud majandamise/nõuannete puhul pädeva piirkondliku kalavarude majandamise organisatsiooni (RFMO), piirkondliku kalandusorganisatsiooni (RFO) või rahvusvahelise organisatsiooni (IO) akronüümi.

Nt RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

Nt RFO: CECAF

Nt IO: ICES

Kui RFMO, RFO või IO puudub, märkige „NA“ (ei kohaldata).

Area/stock (piirkond/kalavarud)

Liikmesriik märgib nimetatud liikide/varude püügipiirkonna (nt GSA 16; ICESi piirkonnad I, II; ICESi piirkonnad IIIa, IV, VIId jne).

Frequency (sagedus)

Liikmesriik märgib valimi võtmise sageduse („M“ (kuu), „Q“ (kvartal), „A“ (aasta), „O“ (muu) – palun täpsustage).

Lenght (pikkus)

Liikmesriik märgib aasta(d), millal võetakse valim pikkuse määramiseks.

Age (vanus)

Liikmesriik märgib aasta(d), millal võetakse valim vanuse määramiseks.

Weight (kaal)

Liikmesriik märgib aasta(d), millal võetakse valim kaalu määramiseks.

Sex ratio (sooline jaotumine)

Liikmesriik märgib aasta(d), millal võetakse valim soolise jaotumise määramiseks.

Sexual maturity (suguküpsus)

Liikmesriik märgib aasta(d), millal võetakse valim suguküpsuse määramiseks.

Fecundity (sigivus)

Liikmesriik märgib aasta(d), millal võetakse valim sigivuse määramiseks.

Comments (märkused)

Mis tahes muud märkused.


Tabel 1C

Bioloogiliste tunnustega seotud valikusuhe

 

Töökava

 

Töökava esitamise kuupäev

31.10.2016

MS

MS partcipating in sampling

Sampling year

Species

Region

RFMO/RFO/IO

Area/Stock

Variables

Data sources

Planned minimum no of individuals to be measured at the national level

Planned minimum no of individuals to be measured at the regional level

Comments

FRA

FRA-GBR-BEL

2017

Solea solea

Põhjameri ja Arktika idaosa

ICES

IIIa, IV, VIId

vanus

Töönduspüük

 

 

 

FRA

FRA-GBR-BEL

2017

Solea solea

Põhjameri ja Arktika idaosa

ICES

IIIa, IV, VIId

sugu

Uuringud

 

 

 

FRA

FRA-GBR-BEL

2017

Solea solea

Põhjameri ja Arktika idaosa

ICES

IIIa, IV, VIId

suguküpsus

Töönduspüük

 

 

 

FRA

FRA-GBR-BEL

2017

Solea solea

Põhjameri ja Arktika idaosa

ICES

IIIa, IV, VIId

pikkus

Töönduspüük

 

 

 

FRA

FRA

2017

Merluccius merluccius

Atlandi põhjaosa

ICES

IIIa, IV, VI, VII, VIIIab

 

Töönduspüük

 

 

 

FRA

FRA

2017

Merluccius merluccius

Atlandi põhjaosa

ICES

IIIa, IV, VI, VII, VIIIab

 

Uuringud

 

 

 

FRA

FRA

2017

Merluccius merluccius

Atlandi põhjaosa

ICES

IIIa, IV, VI, VII, VIIIab

 

Uuringud

 

 

 

FRA

FRA

2017

Parapenaeus longirostris

Vahemeri ja Must meri

GFCM

GSA09

 

Töönduspüük

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üldised märkused. Käesolev tabel on kooskõlas liidu mitmeaastase programmi III peatüki punkti 2 alapunkti a alapunktide i, ii ja iii ning IV peatükiga ning käesoleva otsuse artikliga 2, artikli 4 lõikega 1 ja artikliga 8. Tabelis täpsustatakse andmed, mida tuleb liidu mitmeaastase programmi tabelite 1 A, 1B ja 1C alusel koguda. Selgitage bioloogiliste tunnustega seoses kavandatud valikustrateegiat.

Tunnuse nimetus

Juhised

MS (liikmesriik)

Liikmesriigi nimi esitatakse standardile ISO 3166-1 vastava kolmetähelise koodina, nt „DEU“.

MS participating in sampling (valikuuringus osalev liikmesriik)

Kui valimivõtt on toimunud vastavalt piirkondlikult koordineeritud programmile, tuleb loetleda kõik osalevad liikmesriigid. Muul juhul märgitakse valimivõtu eest vastutav liikmesriik. Lahtris „Comments“ (märkused) esitatakse lingid piirkondliku ja rahvusvahelise koordineerimise või kahe- ja mitmepoolsetele kokkulepetele, kui need on kättesaadavad.

Sampling year (valikuuringu aasta)

Liikmesriik täpsustab kavandatud eesmärkide aasta või aastad. Tabeli eri ridadele märgitakse eri aastad. Hõlmatud peavad olema kõik asjaomased aastad.

Species (liik)

Liikmesriik märgib (ladina keeles) nende liikide/varude nimetuse, mille puhul on vaja tabelite 1A, 1B ja 1C kohaselt moodustada bioloogiliste tunnustega seotud valim kõikide piirkondade kohta, kus liikmesriigi laevad tegutsevad.

Region (piirkond)

Liikmesriik lähtub nimetamisviisist, mida kasutatakse liidu mitmeaastase programmi tabelis 5C (II tasand). Kui teave käib kõikide piirkondade kohta, kasutage fraasi „all regions“ (kõik piirkonnad).

RFMO/RFO/IO

Liikmesriik märgib liikide/varudega seotud majandamise/nõuannete puhul pädeva piirkondliku kalavarude majandamise organisatsiooni (RFMO), piirkondliku kalandusorganisatsiooni (RFO) või rahvusvahelise organisatsiooni (IO) akronüümi.

Nt RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

Nt RFO: CECAF

Nt IO: ICES

Kui RFMO, RFO või IO puudub, märkige „NA“ (ei kohaldata).

Area/stock (piirkond/varu)

Liikmesriik märgib nimetatud liikide/varude püügipiirkonna (nt GSA 16; ICESi piirkonnad I, II; ICESi piirkonnad IIIa, IV, VIId jne).

Variable (tunnused)

Liikmesriik märgib vastavalt käesoleva lisa tabelile 1B järgmised tunnused: pikkus, kaal, sooline jaotumine, suguküpsus ja sigivus. Käesoleva lisa tabelis 1B esitatud liikide ja tunnuste kombinatsioon peab olema vastavuses kõnealuse teabega.

Data source (andmeallikad)

Liikmesriik kirjeldab märksõnade abil peamisi andmeallikaid (nt uuringud, töönduspüügiga seotud valikuuring, turu valikuuring, tagasiheite valikuuring jne). Liikmesriik märgib eraldi töönduspüügi (Commercial fisheries) ja uuringutega (Surveys) seotud kavandatud valimivõtu.

Planned minimum no of individuals to be measured at the national level (riigi tasandil mõõdetavate isendite kavandatud minimaalne arv)

Liikmesriik märgib riigi tasandil mõõdetavate kalade kavandatud minimaalse koguarvu. Kirjeldage lahtris „Comments“ (märkused) lühidalt nende väärtuste saamiseks kasutatud meetodeid (nt varasem valikuuring, simulatsioon jne).

Planned minimum no of individuals to be measured at the regional level (piirkonna tasandil mõõdetavate isendite kavandatud minimaalne arv)

Liikmesriik märgib valimivõtuks kasutatavate kalade kavandatud minimaalse arvu piirkondlikult koordineeritud kava puhul, kui see on olemas, või muul juhul märgib „NA“ (ei kohaldata). Kirjeldage lahtris „Comments“ (märkused) lühidalt nende väärtuste saamiseks kasutatud meetodeid (nt varasem valikuuring, simulatsioon jne).

Comments (märkused)

Mis tahes muud märkused.


Tabel 1D

Harrastuspüük

 

Töökava

 

Töökava esitamise kuupäev

31.10.2016

MS

Sampling year

Area/EMU

RFMO/RFO/IO

Species

Applicable (Species present in the MS?)

Reasons for not sampling

Threshold (Y/N)

Annual estimate of catch? (Y/N)

Annual percentage of released catch? (Y/N)

Collection of catch composition data? (Y/N)

Type of Survey

Comments

GBR

2017

Põhjameri ja Arktika idaosa

ICES

Gadus morhua

Y

 

 

Y

Y

Y

Püügikoormuse ühiku kohta tehtavate püügireiside ja püügi kohapealsete uuringute arvu

 

NLD

2017

Põhjameri ja Arktika idaosa

ICES

Anguilla anguilla

Y

 

 

Y

Y

Y

Kalameeste ja kalameeste päevikute arvu riiklik prognoos

 

GBR

2017

Põhjameri ja Arktika idaosa

ICES

Haid

N

 

 

Y

Y

Y

Püügikoormuse ühiku kohta tehtavate püügireiside ja püügi kohapealsete uuringute arvu riiklik prognoos

 

DEU

2017

Läänemeri

ICES

Varilõpuslased

Y

Püük puudub

 

N

N

 

 

 

 

 

Läänemeri

ICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läänemeri

ICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atlandi põhjaosa

ICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atlandi põhjaosa

ICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atlandi põhjaosa

ICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vahemeri ja Must meri

GFCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vahemeri ja Must meri

GFCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vahemeri ja Must meri

GFCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üldised märkused. Käesolev tabel on kooskõlas liidu mitmeaastase programmi III peatüki punkti 2 alapunkti a alapunktiga iv ning käesoleva otsuse artiklitega 2 ja 3 ning artikli 4 lõikega 1. Tabelis täpsustatakse andmed, mida tuleb liidu mitmeaastase programmi tabeli 3 alusel koguda; see hõlmab ka mere- ja mageveest anadroomsete ja katadroomsete liikide harrastuspüügil saadud saaki.

Tunnuse nimetus

Juhised

MS (liikmesriik)

Liikmesriigi nimi esitatakse standardile ISO 3166-1 vastava kolmetähelise koodina, nt „DEU“.

Sampling year (valikuuringu aasta)

Liikmesriik täpsustab kavandatud valikuuringu aasta.

Area/EMU (piirkond/angerjavarude majandamise üksus)

Liikmesriik lähtub nimetamisviisist, mida kasutatakse liidu mitmeaastase programmi tabelis 3.

Angerja puhul märgitakse angerjavarude majandamise üksus.

RFMO/RFO/IO

Liikmesriik märgib liikide/varudega seotud majandamise/nõuannete puhul pädeva piirkondliku kalavarude majandamise organisatsiooni (RFMO), piirkondliku kalandusorganisatsiooni (RFO) või rahvusvahelise organisatsiooni (IO) akronüümi.

Nt RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

Nt RFO: CECAF

Nt IO: ICES

Kui RFMO, RFO või IO puudub, märkige „NA“ (ei kohaldata).

Species (liik)

Liikmesriik märgib (võimaluse korral ladina keeles) nende liikide nimetuse, mille puhul on vaja liidu mitmeaastase programmi tabeli 3 kohaselt moodustada harrastuspüügiga seotud valim kõikide piirkondade kohta või mis määrati kindlaks katseuuringutega ja/või harrastuspüügi majandamisvajadustega (piirkondade kaupa). Hõlmatud on kõik liigid, isegi kui neid liikmesriigi vetes ei esine.

Applicable (Species present in the MS?) (kohaldatav) (Kas liik esineb liikmesriigi vetes?)

Liikmesriik märgib „Y“ (jah) või „N“ (ei) vastavalt sellele, kas liik esineb liikmesriigi vetes või mitte.

Reasons for not sampling (valimi võtmata jätmise põhjused)

Kui liik esineb liikmesriigi vetes, kuid seda ei koguta, märgib liikmesriik sellest liigist valimi võtmata jätmise põhjuse(d) (vaba tekst), vajaduse korral koos konkreetsete viidetega (nt liik ei esine piirkonnas, riigi määrused/seadused, vastavus nõutavatele piirmäärale jne).

Threshold (piirmäär) (Y/N)

Liikmesriik märgib „Y“ (jah) või „N“ (ei) vastavalt sellele, kas teatatud liigi puhul kehtib piirmäär vastavalt liidu mitmeaastase programmi V peatükile.

Annual estimate of catch? (iga-aastane hinnang saagi kohta) (Y/N)

Liikmesriik märgib „Y“ (jah) või „N“ (ei) vastavalt sellele, kas teatatud liigi puhul on kavandatud iga-aastane hinnang saagi kohta (kaal ja/või arvud).

Annual percentage of released catch? (vabastatud saagi iga-aastane protsent) (Y/N)

Liikmesriik märgib „Y“ (jah) või „N“ (ei) vastavalt sellele, kas teatatud liigi puhul on kavandatud vabastatud saagi iga-aastane protsent (vabastatud kalade määr).

Collection of catch composition data? (saagi koostise andmete kogumine) (Y/N)

Liikmesriik märgib „Y“ (jah) või „N“ (ei) vastavalt sellele, kas teatatud liigi puhul on kavandatud saagi koostis (nt pikkus).

Type of Survey (uuringu liik)

Liikmesriik märgib nende uuringute liigid, mida tehakse harrastuspüügi andmete kogumiseks (nt kohapealsed uuringud, telefoniuuringud, kalameeste päevikud jne või nende kombinatsioonid).

Comments (märkused)

Mis tahes muud märkused.

Katseuuring 1

Harrastuspüügi käigus saadud saagi suhteline osa võrreldes töönduspüügiga

Üldised märkused. Käesolev tekstikast on kooskõlas liidu mitmeaastase programmi V peatüki punktiga 4 ning käesoleva otsuse artikliga 2 ja artikli 4 lõike 3 punktiga a.

1.

Katseuuringu eesmärk

2.

Katseuuringu kestus

3.

Katseuuringu meetodid ja eeldatavad tulemused

(kuni 900 sõna)

Tabel 1E

Andmete kogumine anadroomsete ja katadroomsete liikide kohta magevees

 

Töökava

 

Töökava esitamise kuupäev

31.10.2016

MS

Sampling period

Area

RFMO/RFO/IO

Species

Applicable (Y/N)

Reasons for not sampling

Water Body

Life stage

Fishery/Independent data collection

Method

Unit

Planned nos

Frequency

Comments

FIN

2017-2020

Läänemeri

NASCO

Salmo salar

 

 

JÕGI AAA

tähnik

sõltumatu

elekterpüük

kohtade arv

40

 

 

FIN

2017-2020

Läänemeri

NASCO

Salmo salar

 

 

JÕGI AAA

laskuja

sõltumatu

püünis

laskujate arv

4 000

 

 

FIN

2017-2020

Läänemeri

NASCO

Salmo salar

 

 

JÕGI AAA

täiskasvanud

sõltumatu

loendur

loendurite arv

1

 

 

FIN

2017-2020

Läänemeri

NASCO

Salmo salar

 

 

JÕGI AAA

täiskasvanud

kalandus

valimi võtmine

valimivõttude arv

100

 

 

FIN

2017-2020

Läänemeri

ICES

Anguilla anguilla

 

 

JÕGI AAA

klaasangerjas

sõltumatu

elekterpüük

kohtade arv

40

 

 

FIN

2017-2020

Läänemeri

ICES

Anguilla anguilla

 

 

JÕGI AAA

kollane angerjas

sõltumatu

püünis

laskujate arv

4 000

 

 

FIN

2017-2020

Läänemeri

ICES

Anguilla anguilla

 

 

JÕGI AAA

hõbeangerjas

sõltumatu

loendur

loendurite arv

1

 

 

GBR

2017-2020

Ühendkuningriigi põhjao

ICES

Anguilla anguilla

 

 

NA

klaasangerjas

kalandus

valimi võtmine

valimivõttude arv

100

 

 

GBR

2017-2020

Ühendkuningriigi põhjao

ICES

Anguilla anguilla

 

 

NA

kollane angerjas

sõltumatu

püünis

püüniste arv

1

 

 

GBR

2017-2020

Ühendkuningriigi põhjao

ICES

Anguilla anguilla

 

 

NA

hõbeangerjas

sõltumatu

elekterpüük

kohtade arv

20

 

 

Üldised märkused. Käesolev tabel on kooskõlas liidu mitmeaastase programmi III peatüki punkti 2 alapunktidega b ja c ning käesoleva otsuse artiklitega 2 ja 3 ning artikli 4 lõikega 1. Tabelis täpsustatakse andmed, mida tuleb liidu mitmeaastase programmi tabeli 1E alusel koguda. Andke selles tabelis ülevaade andmete kogumisest seoses anadroomsete ja katadroomsete liikide harrastuspüügiga mageveest.

Tunnuse nimetus

Juhised

MS (liikmesriik)

Liikmesriigi nimi esitatakse standardile ISO 3166-1 vastava kolmetähelise koodina, nt „DEU“.

Sampling period (valikuuringu periood)

Liikmesriik täpsustab kavandatud valikuuringu ajavahemiku.

Area (piirkond)

Angerja puhul märgitakse angerjavarude majandamise üksus.

Kõigil muudel juhtudel märgitakse valgala.

RFMO/RFO/IO

Liikmesriik märgib liikide/varudega seotud majandamise/nõuannete puhul pädeva piirkondliku kalavarude majandamise organisatsiooni (RFMO), piirkondliku kalandusorganisatsiooni (RFO) või rahvusvahelise organisatsiooni (IO) akronüümi.

Nt RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

Nt RFO: CECAF

Nt IO: ICES

Kui RFMO, RFO või IO puudub, märkige „NA“ (ei kohaldata).

Species (liik)

Liikmesriik märgib (ladina keeles) liigi nimetuse. Märgitakse kõik liigid, isegi kui neid liikmesriigi vetes ei ela.

Applicable (kohaldatav) (Y/N)

Liikmesriik märgib „Y“ (jah) või „N“ (ei) vastavalt sellele, kas liik esineb liikmesriigi vetes või on selle liigi püük keelatud.

Reasons for not sampling (valimi võtmata jätmise põhjused)

Kui liik esineb liikmesriigi vetes, kuid seda ei koguta, märgib liikmesriik sellest liigist valimi võtmata jätmise põhjuse(d) (vaba tekst) (nt liik ei esine piirkonnas, liikmesriigi määrused/seadused, vastavus nõutavale piirmäärale jne).

Water body (veekogu)

Liikmesriik märgib valitud jõe/süsteemi nime (nt indeksjõgi).

Life stage (arengustaadium)

Liikmesriik märgib liigi arengustaadiumi (nt täiskasvanud, klaasangerjas ja hõbeangerjas jne).

Fishery/Independent data collection (kalandus/sõltumatu andmete kogumine)

Liikmesriik märgib, kas andmed on saadud töönduspüügist (kalandus) või muudest allikatest kui töönduspüük (sõltumatu).

Method (meetod)

Liikmesriik märgib allika(d) (nt püünis, loendur, logiraamat jne või nende meetodite kombinatsioon), millest andmeid saadakse.

Unit (ühik)

Iga meetodi puhul märgitakse kavandatud andmeühik (nt püüniste arv, loendurite arv, elekterpüügi kordade arv jne).

Planned nos (kavandatud arvud)

Liikmesriik märgib valitud ühiku kohta kavandatud kvantitatiivse eesmärgi (arvudes).

Frequency (sagedus)

Liikmesriik märgib valimi võtmise sageduse („M“ (kuu), „Q“ (kvartal), „A“ (aasta), „O“ (muu) – palun täpsustage).

Comments (märkused)

Mis tahes muud märkused.

Tekstikast 1E

Andmete kogumine anadroomsete ja katadroomsete liikide kohta magevees

Üldised märkused. Käesolev tekstikast on kooskõlas liidu mitmeaastase programmi III peatüki punkti 2 alapunktidega b ja c ning käesoleva otsuse artikliga 2.

Andmete kogumiseks valitud meetod.

(kuni 250 sõna piirkonna kohta)

Tabel 1F

Lindude, imetajate, roomajate ja kalade juhuslik kaaspüük

 

Töökava

 

Töökava esitamise kuupäev

31.10.2016

MS

Sampling period/year(s)

Region

RFMO/RFO/IO

Sub-area/Fishing ground

Scheme

Stratum ID code

Group of vulnerable species

Expected occurence of recordings

Comments

FRA

2017-2018

Põhjameri ja Arktika idaosa

ICES

 

põhjalähedased liigid merel

SCT SD1-5

linnud

 

 

FRA

2017-2018

Vahemeri ja Must meri

GFCM

 

 

 

 

 

 

FRA

2017-2018

Põhjameri ja Arktika idaosa

ICES

 

 

 

 

 

 

Üldised märkused. Käesolev tabel on kooskõlas liidu mitmeaastase programmi III peatüki punkti 3 alapunktiga a ning käesoleva otsuse artikliga 2. Tabelis täpsustatakse andmed, mida tuleb liidu mitmeaastase programmi tabeli 1D alusel koguda. Selgitage kavandatud valikustrateegiat.

Tunnuse nimetus

Juhised

MS (liikmesriik)

Liikmesriigi nimi esitatakse standardile ISO 3166-1 vastava kolmetähelise koodina, nt „DEU“.

Sampling period/year(s) (valikuuringu periood/aasta(d))

Liikmesriik täpsustab kavandatud valikuuringu ajavahemiku. Esitage valikuuringu aasta(d) vormis „2017–2018“.

Region (piirkond)

Liikmesriik lähtub nimetamisviisist, mida kasutatakse liidu mitmeaastase programmi tabelis 5C (II tasand). Kui teave käib kõikide piirkondade kohta, kasutage fraasi „all regions“ (kõik piirkonnad).

RFMO/RFO/IO

Liikmesriik märgib liikide/varudega seotud majandamise/nõuannete puhul pädeva piirkondliku kalavarude majandamise organisatsiooni (RFMO), piirkondliku kalandusorganisatsiooni (RFO) või rahvusvahelise organisatsiooni (IO) akronüümi.

Nt RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

Nt RFO: CECAF

Nt IO: ICES

Kui RFMO, RFO või IO puudub, märkige „NA“ (ei kohaldata).

Sub-area / Fishing ground (alapiirkond/püügipiirkond)

Liikmesriik märgib nimetatud liikide/varude püügipiirkonna (nt GSA 16; ICESi piirkonnad I, II; ICESi piirkonnad IIIa, IV, VIId jne).

Scheme (kava)

Liikmesriik märgib valikukava: „at markets“ (turul), „at sea“ (merel), mõlema meetodi kombinatsioon või „other“ (muu). Väärtused on vastavuses käesoleva lisa tabelites 4A ja 4B esitatud väärtustega, välja arvatud juhul, kui kehtestatud on sihtkavad.

Stratum ID code (kihi tunnuskood)

Liikmesriik märgib kordumatu koodi, et määrata kindlaks iga kavasse kuuluv kiht. Väärtused on vastavuses käesoleva lisa tabelites 4 A ja 4B esitatud väärtustega, välja arvatud juhul, kui kehtestatud on sihtkavad.

Group of vulnerable species (ohualdiste liikide rühm)

Liikmesriik märgib liikide rühma, võttes aluseks liidu mitmeaastase programmi III peatüki punkti 3 alapunkti a.

Expected occurence of recordings (eeldatav registreerimine)

Liikmesriik märgib juhusliku kaaspüügi käigus püütud, sh vabastatud isendite eeldatava registreerimise vastavalt liidu mitmeaastase programmi tabelile 1D. Märkige (+/–) arv või „X“.

Comments (märkused)

Mis tahes muud märkused.

Katseuuring 2

Kalapüügi tase ning kalanduse mõju bioloogilistele ressurssidele ja mereökosüsteemile

Üldised märkused. Käesolev tekstikast on kooskõlas liidu mitmeaastase programmi III peatüki punkti 3 alapunktiga c ning käesoleva otsuse artikliga 2 ja artikli 4 lõike 3 punktiga b.

1.

Katseuuringu eesmärk

2.

Katseuuringu kestus

3.

Katseuuringu meetodid ja eeldatavad tulemused

(kuni 900 sõna)

Tabel 1G

Merel toimuvate teadusuuringute loetelu

 

Töökava

 

Töökava esitamise kuupäev

31.10.2016

MS

Name of survey

Acronym

Mandatory (Y/N)

Threshold (Y/N)

Agreed at RCG level

MS participation

Area(s) covered

Period (Month)

Frequency

Days at sea planned

Type of sampling activities

Planned target

Map

Relevant international planning group - RFMO/RFO/IO

International database

Comments

NLD

Demersal Young Fish Survey

 

 

 

 

 

IVc

sept–okt

iga-aastane

10

Kalaloomused

33

Joon 7.1

ICES PGIPS

 

 

NLD

NS Herring Acoustic Survey

 

 

 

 

 

IIIa, IV

juuli

iga-aastane

15

Kajasignaalide arv

50

Joon 7.2

ICES PGIPS

 

 

NLD

NS Herring Acoustic Survey

 

 

 

 

 

IIIa, IV

juuli

X

15

Planktoniloomused

15

Joon 7.2

ICES PGIPS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üldised märkused. Käesolev tabel on kooskõlas liidu mitmeaastase programmi IV ja V peatükiga ning käesoleva otsuse artiklitega 2 ja 3. Tabelis täpsustatakse, milliseid liidu mitmeaastase programmi tabelis 10 esitatud teadusuuringuid ja täiendavaid uuringuid liikmesriik korraldab.

Tunnuse nimetus

Juhised

MS (liikmesriik)

Liikmesriigi nimi esitatakse standardile ISO 3166-1 vastava kolmetähelise koodina, nt „DEU“.

Name of the survey (uuringu nimetus)

Liikmesriik märgib uuringu nimetuse. Kohustuslike uuringute puhul peab nimetus olema sama, mida on kasutatud liidu mitmeaastase programmi tabelis 10.

Acronym (akronüüm)

Liikmesriik märgib uuringu akronüümi. Kohustuslike uuringute puhul peab akronüüm olema sama, mida on kasutatud liidu mitmeaastase programmi tabelis 10.

Mandatory (kohustuslik) (Y/N)

Liikmesriik märgib „Y“ (jah) või „N“ (ei) vastavalt sellele, kas uuring on esitatud liidu mitmeaastase programmi tabelis 10.

Threshold (piirmäär) (Y/N)

Liikmesriik märgib „Y“ (jah) või „N“ (ei) vastavalt sellele, kas piirmäär kehtib vastavalt liidu mitmeaastase programmi V peatüki punktile 7. „Y“ puhul esitage üksikasjalikum kirjeldus käesoleva lisa tekstikastis 1G.

Agreed at RCG level (kokku lepitud piirkondlike koordineerimisrühmade tasandil)

Liikmesriik märgib „Y“ (jah) või „N“ (ei) vastavalt sellele, kas uuringus on kokku lepitud merepiirkonna tasandil.

MS participation (liikmesriigi osalus)

Märkige, kas uuringus osalevad teised liikmesriigid ja milline on nende osalemise vorm [„F“ (rahaline), „T“ (tehniline), „E“ (uuringukoormus) või „C“ (kombinatsioon)]. Esitage üksikasjalikum kirjeldus käesoleva lisa tekstikastis 1G. Kui uuringus ei osale teisi liikmesriike, märkige sellesse lahtrisse „NA“ (ei kohaldata).

Area(s) covered (hõlmatud piirkond (piirkonnad))

Liikmesriik märgib piirkonnad, mida kavatsetakse hõlmata. Kohustuslike uuringute puhul peab piirkond olema sama, mida on kasutatud liidu mitmeaastase programmi tabelis 10.

Period (month) (periood (kuu))

Liikmesriik märgib ajavahemiku (kuudes), mida kavatsetakse hõlmata. Kohustuslike uuringute puhul peab ajavahemik olema sama, mida on kasutatud liidu mitmeaastase programmi tabelis 10.

Frequency (sagedus)

Liikmesriik märgib uuringu sageduse: „annual“ (iga-aastane), „biennial“ (iga kahe aasta tagant korduv), „triennial“ (iga kolme aasta tagant korduv).

Days at sea planned (kavandatud merel viibitavad päevad)

Liikmesriik märgib riigi tasandil kavandatud merel viibitavad päevad.

Type of sampling activities (valiku liik)

Liikmesriik märgib valikuga seotud põhitegevuste liigi. Valikuga seotud põhitegevused (mitte valikuga seotud lisategevused) on kokku lepitud asjaomase uuringut kavandava rühma poolt. Märkige valikuga seotud iga tegevuse liik eraldi reale. Liikmesriigil soovitatakse kasutada järgmisi kategooriaid: kalaloomused, CTD, planktoniloomused jne.

Planned target (kavandatud eesmärk)

Liikmesriik märgib valikuga seotud kavandatud tegevuste arvu.

Map (kaart)

Liikmesriik lisab viite kaardile vastavalt käesoleva lisa tekstikastile 1G.

Relevant international planning group – RFMO/RFO/IO (asjaomane rahvusvaheline töörühm – RFMO/RFO/IO)

Liikmesriik märgib asjaomase rahvusvahelise rühma, kes vastutab uuringu kavandamise eest ja vastava RFMO/RFO/IO.

Liikmesriik märgib liikide/varudega seotud majandamise/nõuannete puhul pädeva piirkondliku kalavarude majandamise organisatsiooni (RFMO), piirkondliku kalandusorganisatsiooni (RFO) või rahvusvahelise organisatsiooni (IO) akronüümi.

Nt RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

Nt RFO: CECAF

Nt IO: ICES

Kui RFMO, RFO või IO puudub, märkige „NA“ (ei kohaldata)..

International database (rahvusvaheline andmebaas)

Liikmesriik märgib seoses teadusuuringu alusel kogutud andmetega rahvusvahelise andmebaasi nime või fraasi „No existing database“ (andmebaas puudub). See on seotud rahvusvahelise andmebaasi olemasoluga, mitte sellega, kas andmed on üles laaditud või mitte.

Comments (märkused)

Mis tahes muud märkused.

Tekstikast 1G

Merel toimuvate teadusuuringute loetelu

Üldised märkused. Käesolev tekstikast on kooskõlas liidu mitmeaastase programmi IV peatükiga ning käesoleva otsuse artikliga 2 ja artikli 7 lõikega 3. Tekstikastis täpsustatakse, milliseid liidu mitmeaastase programmi tabelis 10 esitatud merel teostatavaid teadusuuringuid liikmesriik korraldab. Liikmesriigid täpsustavad, kas teadusuuring on hõlmatud liidu mitmeaastase programmi tabeliga 10 või on tegemist täiendava uuringuga.

1.

Uuringu eesmärgid

2.

Uuringus kasutatud meetodite kirjeldus. Kohustuslike uuringute puhul link käsiraamatutele. Lisage graafiline kujutis (kaart).

3.

Rahvusvaheliselt koordineeritud uuringute puhul kirjeldage osalevaid liikmesriike/laevu ning asjaomast rahvusvahelist rühma, kes vastutab uuringu kavandamise eest.

4.

Vajaduse korral kirjeldage rahvusvahelist ülesannete jaotamist (füüsiline ja/või finantsosalus) ja kasutatud kulude jagamise kokkulepet.

5.

Selgitage, kuidas kohaldatakse piirmäärasid.

(kuni 450 sõna uuringu kohta)

Tabel 1H

Teadusuuringutega seotud andmete kogumine ja levitamine

 

Töökava

 

Töökava esitamise kuupäev

31.10.2016

MS

Name of survey

Acronym

Type of data collected

Core/Additional variable

Used as basis for advice (Y/N)

Comments

NLD

North Sea IBTS

IBTS_NS_Q1

Tursa bioloogilised andmed (IVa)

põhitunnus

Y

 

NLD

North Sea IBTS

IBTS_NS_Q1

Kilu bioloogilised andmed (IVa)

põhitunnus

Y

 

NLD

North Sea IBTS

IBTS_NS_Q1

Heeringavastsed

põhitunnus

Y

 

NLD

North Sea IBTS

IBTS_NS_Q1

CTD noodaveo kaupa

lisatunnus

N

 

NLD

North Sea IBTS

IBTS_NS_Q1

Mereprügi traalis

lisatunnus

N

 

NLD

North Sea IBTS

IBTS_NS_Q1

Põhjaelustik traalis

lisatunnus

N

 

NLD

Internation Blue whiting Acoustic survey

BWAS

Põhjaputassuu akustilised/bioloogilised

põhitunnus

Y

 

NLD

Internation Blue whiting survey

BWAS

Mereimetajate vaatlus

lisatunnus

N

 

NLD

International Mackerel and Horse Mackerel Egg Survey

MEGS

Makrellimarja tootlus

põhitunnus

Y

 

NLD

International Mackerel and Horse Mackerel Egg Survey

MEGS

CTD noodaveo kaupa

põhitunnus

Y

 

ITA

Mediterranean international bottom trawl survey

MEDITS

Stauriidi bioloogilised andmed

põhitunnus

Y

 

ITA

Mediterranean international bottom trawl survey

MEDITS

Vahemere meripoisuri bioloogilised andmed

põhitunnus

Y

 

Üldised märkused. Käesolev tabel on kooskõlas liidu mitmeaastase programmi IV peatükiga. Tabelis täpsustatakse andmed, mida tuleb koguda seoses käesoleva lisa tabelis 1G kirjeldatud teadusuuringutega merel.

Tunnuse nimetus

Juhised

MS (liikmesriik)

Liikmesriigi nimi esitatakse standardile ISO 3166-1 vastava kolmetähelise koodina, nt „DEU“.

Name of the survey (uuringu nimetus)

Liikmesriik märgib uuringu nimetuse. Kohustuslike uuringute puhul peab nimetus olema sama, mida on kasutatud liidu mitmeaastase programmi tabelis 10.

Acronym (akronüüm)

Liikmesriik märgib uuringu akronüümi. Kohustuslike uuringute puhul peab akronüüm olema sama, mida on kasutatud liidu mitmeaastase programmi tabelis 10.

Type of data collected (kogutud andmete liik)

Liikmesriik märgib kogutud andmete liigi. Märkige iga kogutud andmete liik eraldi reale. Liikmesriigil soovitatakse kasutada järgmisi kategooriaid: konkreetse kalavaru bioloogilised andmed, konkreetse kalavaru vastseid käsitlevad andmed, konkreetse kalavaru marja tootlus, CTD noodaveo kaupa, mereprügi noodaveo kaupa, mereimetajad, kilpkonnad, merelindude vaatlemine, põhjaelustik traalis jne. Mitut liiki hõlmavate uuringute puhul võib eri kalavarusid rühmitada.

Core/Additional variable (põhitunnused/lisatunnused)

Põhitunnused tulenevad valikuga seotud peamistest tegevustest, mis on uuringu ülesehituse aluseks. Kõik ülejäänud on lisatunnused. Lisatunnuste esitamine ei ole kohustuslik.

Used as basis of advice (kasutatakse nõuannete alusena) (Y/N)

Liikmesriik märgib „Y“ (jah) või „N“ (ei) vastavalt sellele, kas kogutud andmeid kasutatakse eeldatavalt nõuannete alusena. Liikmesriik võib täpsustada lahtris „Comments“ (märkused) nõuannete liigi (kalavarude hindamine, integreeritud ökosüsteemi hindamine, riigi koostatud nõuanded jne).

Comments (märkused)

Mis tahes muud märkused.

2. JAGU

PÜÜGITEGEVUSE ANDMED

Tabel 2A

Püügitegevuse tunnustega seotud andmete kogumise strateegia

 

Töökava

 

Töökava esitamise kuupäev

31.10.2016

MS

Supra region

Region

Variable Group

Fishing technique

Length class

Metiers (level 6)

Data collected under control regulation appropriate for scientific use (Y/N/I)

Type of data collected under control regulation used to calculate the estimates

Expected coverage of data collected under control regulation (% of fishing trips)

Additional data collection (Y/N)

Data collection scheme

Planned coverage of data collected under complementary data collection (% of fishing trips)

Comments

FRA

Atlandi põhjaosa

Põhjameri ja Arktika idaosa

ei kohaldata

Piimtraalerid

18 - 24 m

Kõik püügitegevused

sõltumatu

Müügiteatised

50 %

Y

Tõenäosusliku valiku uuring

5 %

 

FRA

Atlandi põhjaosa

Põhjameri ja Arktika idaosa

ei kohaldata

Piimtraalerid

40 m või rohkem

OTBDEF8090

Y

Logiraamatud, VMS-süsteemi andm

100 %

N

Puudub

NA

 

FRA

Atlandi põhjaosa

Põhjameri ja Arktika idaosa

Lossimine

Triiv- ja/või seisevvõrke kasutavad laevad

12-< 18 m

Kõik püügitegevused

sõltumatu

Püügiaruanded, müügiteatised

75 %

Y

Kaudne uuring

10 %

 

FRA

Atlandi põhjaosa

Põhjameri ja Arktika idaosa

Lossimine

 

 

Kõik püügitegevused

N

Ei kohaldata

NA

Y

Empiirilise valiku uuring

5 %

 

FRA

Atlandi põhjaosa

Põhjameri ja Arktika idaosa

Püügivõimsus

 

 

Kõik püügitegevused

sõltumatu

Logiraamatud, müügiteatised

90 %

Y

Kõikne uuring

100 %

 

FRA

Atlandi põhjaosa

Põhjameri ja Arktika idaosa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Atlandi põhjaosa

Põhjameri ja Arktika idaosa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Atlandi põhjaosa

Põhjameri ja Arktika idaosa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Atlandi põhjaosa

Põhjameri ja Arktika idaosa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Atlandi põhjaosa

Põhjameri ja Arktika idaosa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Atlandi põhjaosa

Põhjameri ja Arktika idaosa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Atlandi põhjaosa

Põhjameri ja Arktika idaosa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Atlandi põhjaosa

Põhjameri ja Arktika idaosa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Atlandi põhjaosa

Põhjameri ja Arktika idaosa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Vahemeri ja Must meri

Vahemeri ja Must meri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Vahemeri ja Must meri

Vahemeri ja Must meri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Vahemeri ja Must meri

Vahemeri ja Must meri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Vahemeri ja Must meri

Vahemeri ja Must meri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Vahemeri ja Must meri

Vahemeri ja Must meri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Vahemeri ja Must meri

Vahemeri ja Must meri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Vahemeri ja Must meri

Vahemeri ja Must meri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Vahemeri ja Must meri

Vahemeri ja Must meri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üldised märkused. Käesolev tabel on kooskõlas liidu mitmeaastase programmi III peatüki punktiga 4 ning käesoleva otsuse artikliga 2 ja artikli 4 lõike 2 punktiga a. Tabelis kirjeldatakse meetodit, mida kasutatakse esindava valimi kohta prognooside saamiseks, kui andmeid ei salvestata vastavalt määrusele (EL) nr 1224/2009 või kui määruse (EL) nr 1224/2009 alusel kogutud andmed ei ole kavandatud teadusliku kasutuse jaoks õigel koondtasemel.

Tunnuse nimetus

Juhised

MS (liikmesriik)

Liikmesriigi nimi esitatakse standardile ISO 3166-1 vastava kolmetähelise koodina, nt „DEU“.

Supra region (ülempiirkond)

Liikmesriik lähtub nimetamisviisist, mida kasutatakse liidu mitmeaastase programmi tabelis 5C (III tasand). Kui teave käib kõikide piirkondade kohta, kasutage fraasi „all regions“ (kõik piirkonnad).

Region (piirkond)

Liikmesriik lähtub nimetamisviisist, mida kasutatakse liidu mitmeaastase programmi tabelis 5C (II tasand). Kui teave käib kõikide piirkondade kohta, kasutage fraasi „all regions“ (kõik piirkonnad).

Variable group (tunnuse rühm)

Liikmesriik lähtub nimetamisviisist, mida kasutatakse liidu mitmeaastase programmi tabelis 4. Kui sama tunnuste rühma sees kasutatakse eri tunnuste puhul eri allikaid, siis võib seda täpsustada tunnuste abil, kuid mitte tunnuste rühma abil.

Fishing technique (püügitehnika)

Liikmesriik lähtub nimetamisviisist, mida kasutatakse liidu mitmeaastase programmi tabelis 5B. Kui segment on andmete kogumise eesmärgil ühendatud teiste segmentidega, kasutage tärni. Passiivsed laevad lisatakse eraldi segmendina.

Length class (pikkusklass)

Metiers (püügitegevus (tase 6)

Liikmesriik lähtub nimetamisviisist, mida kasutatakse liidu mitmeaastase programmi tabelis 2. Märgitakse üksnes juhul, kui liikmesriigil on konkreetne valimialus „metier by segment“ (püügitegevus segmendi kaupa). Muul juhul võib liikmesriik esitada „all metiers“ (kõik püügitegevused), kuid teave tuleb esitada „fleet segment by metiers“ (laevastikusegmendi ja püügitegevuse kaupa).

Data collected under control regulation appropriate for scientific use (kontrollimääruse alusel kogutud andmed, mida saab kasutada teaduslikel eesmärkidel) (Y/N)

Liikmesriik märgib „Y“ (jah), „N“ (ei) või „I“ (ebapiisav).

Type of data collected under control regulation used to calculate the estimates (kontrollimääruse alusel kogutud ja prognooside arvutamiseks kasutatud andmete liik)

Liikmesriik märgib kogutud andmete liigi: logiraamatud, müügiteatised, VMS-süsteemi andmed, püügiaruanded jne.

Expected coverage of data collected under control regulation (% of fishing trips) (kontrollimääruse alusel kogutud andmete eeldatav katvus (% püügireisidest)

Iga andmeallika kohta esitatakse kvaliteedi tagamise ja kontrollimise raamistiku näitajana püügireiside alusel arvutatud kavandatud katvuse protsent.

Additional data collection (täiendav andmete kogumine (Y/N)

Liikmesriik märgib „Y“ (jah) või „N“ (ei) vastavalt sellele, kas kavandatakse täiendavat andmete kogumist.

Data collection scheme (andmete kogumise kava)

Liikmesriik märgib andmete kogumise kava: tõenäosusliku valiku uuring, empiirilise valiku uuring, kaudne uuring, kõikne uuring, puudub jne.

Planned coverage of data collected under complementary data collection (% of fishing trips) (täiendava andmete kogumise raames kogutud andmete kavandatav katvus) (% püügireisidest)

Iga andmeallika kohta esitatakse kvaliteedi tagamise ja kontrollimise raamistiku näitajana püügireiside alusel arvutatud kavandatud katvuse protsent.

Comments (märkused)

Mis tahes muud märkused.

Tekstikast 2A

Püügitegevuse tunnustega seotud andmete kogumise strateegia

Üldised märkused. Käesolev tekstikast on kooskõlas liidu mitmeaastase programmi III peatüki punktiga 4 ning käesoleva otsuse artikliga 2, artikli 4 lõike 2 punktiga b ja artikli 5 lõikega 2. Tekstikastis kirjeldatakse meetodit, mida kasutatakse esindava valimi kohta prognooside saamiseks, kui andmeid ei salvestata vastavalt määrusele (EL) nr 1224/2009 või kui määruse (EL) nr 1224/2009 alusel kogutud andmed ei ole kavandatud teadusliku kasutuse jaoks õigel koondtasemel.

1.

Eri andmeallikate ristvalideerimiseks kasutatud metoodika kirjeldus.

2.

Lossitud saagi väärtuse hindamiseks kasutatud metoodika kirjeldus.

3.

Keskmise hinna hindamiseks kasutatud metoodika kirjeldus (soovitatav on kasutada kaalutud keskmist, püügireisi kaupa).

4.

Täiendavate andmete kogumise kavandamiseks kasutatud metoodika kirjeldus (valikukava metoodika, kogutud andmete liik, kogumise sagedus jne).

(kuni 900 sõna piirkonna kohta)

3. JAGU

MAJANDUS- JA SOTSIAALANDMED

Tabel 3A

Üldkogumi segmendid kalandussektori majandus- ja sotsiaalandmete kogumiseks

 

Töökava

 

Töökava esitamise kuupäev

31.10.2016

MS

Supra region

Fishing techniqu

Length class

Type of variables (E/S)

Variable

Data Source

Type of data collection scheme

Frequency

Planned sample rate %

Comments

ESP

Baltic Sea, North Sea and Eastern Arctic, and North Atlantic

Beam trawlers

18-< 24 m

E

Gross value of landings

questionnaires

A - Census

 

 

 

ESP

Baltic Sea, North Sea and Eastern Arctic, and North Atlantic

Beam trawlers

40 m or larger

E

Other income

questionnaires

B - Probability Sample Survey

 

 

 

ESP

Mediterranean Sea and Black Sea

Drift and/or fixed netters

12-< 18 m

E

Wages and salaries of crew

questionnaires

C - Non-Probability Sample Survey

 

 

 

 

 

 

 

S

Employment by gender

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üldised märkused. Käesolev tabel on kooskõlas liidu mitmeaastase programmi III peatüki punkti 5 alapunktidega a ja b ning käesoleva otsuse artiklitega 2 ja 3 ning artikli 4 lõigetega 1 ja 2. Tabelis täpsustatakse andmed, mida tuleb liidu mitmeaastase programmi tabelite 5 A ja 6 alusel koguda. Andke selles tabelis ülevaade kalandussektori majandus- ja sotsiaalandmete kogumiseks kasutatud üldkogumist.

Tunnuse nimetus

Juhised

MS (liikmesriik)

Liikmesriigi nimi esitatakse standardile ISO 3166-1 vastava kolmetähelise koodina, nt „DEU“.

Supra region (ülempiirkond)

Liikmesriik lähtub nimetamisviisist, mida kasutatakse liidu mitmeaastase programmi tabelis 5C (III tasand). Kui teave käib kõikide piirkondade kohta, kasutage fraasi „all regions“ (kõik piirkonnad).

Fishing technique (püügitehnika)

Liikmesriik lähtub nimetamisviisist, mida kasutatakse liidu mitmeaastase programmi tabelis 5B. Kui segment on andmete kogumise eesmärgil ühendatud teiste segmentidega, kasutage tärni. Passiivsed laevad lisatakse eraldi segmendina.

Length class (pikkusklass)

Type of variables (Tunnuse nimetuste liik (E/S)

Liikmesriik märgib kategooria, millesse tunnused kuuluvad: „E“ (majanduslik) või „S“ (sotsiaalne), lähtudes majanduslike tunnuste puhul liidu mitmeaastase programmi tabelist 5 A ja sotsiaalsete tunnuste puhul liidu mitmeaastase programmi tabelist 6.

Variable (tunnuse nimetus)

Liikmesriik lähtub nimetamisviisist, mida kasutatakse liidu mitmeaastase programmi tabeli 5B veerus 2 majanduslike tunnuste puhul ja liidu mitmeaastase programmi tabelis 6 sotsiaalsete tunnuste puhul.

Data source (andmeallikas)

Liikmesriik märgib kasutatud andmeallikad (logiraamat, müügiteatised, raamatupidamisarvestus, küsimustikud jne). Iga tunnuse puhul tuuakse andmeallikad selgelt välja.

Type of data collection scheme (andmete kogumise kava liik)

Liikmesriik märgib andmete kogumise kava koodi järgmiselt: A – kõikne uuring (A – Census); B – tõenäosusliku valiku uuring (B – Probability Sample Survey); C – empiirilise valiku uuring (C – Non-probability Sample Survey); D – kaudne uuring (D – Indirect Survey). Kui tunnuste kohta ei koguta otseseid andmeid, vaid kasutatakse hindamist, rakendatakse kaudset uuringut. Sel juhul esitatakse andmete kogumise kava ja hindamismeetod käesoleva lisa tekstikastis 3 A.

Frequency (sagedus)

Liikmesriik märgib sageduse, kui tihti tuleb majandus- ja sotsiaalandmeid koguda vastavalt liidu mitmeaastase programmi III peatüki punkti 5 alapunktidele a ja b.

Planned sample rate (kavandatud valikusuhe) (%)

Kavandatud valikusuhe (%) põhineb laevastikuga seotud üldkogumil, mis hõlmab 31. detsembri seisuga laevastikuregistrisse kantud laevu ja mis tahes aktiivseid laevu, mis tegelevad kalapüügiga vähemalt ühel päeval aastas. Kui mõne tunnuste puhul andmeid ei koguta, märgitakse veergu „Planned sample rate (%)“ (kavandatud valikusuhe) täht „N“ (ei). Kavandatud valikusuhet võib muuta üldkogumiga seotud ajakohastatud teabe põhjal (laevastikuregister).

Comments (märkused)

Mis tahes muud märkused.

Tekstikast 3A

Üldkogumi segmendid kalandussektori majandus- ja sotsiaalandmete kogumiseks

Üldised märkused. Käesolev tekstikast on kooskõlas liidu mitmeaastase programmi III peatüki punkti 5 alapunktidega a ja b ning käesoleva otsuse artikliga 2, artikli 4 lõigetega 1, 2 ja 5 ning artikli 5 lõikega 2. Tekstikastis täpsustatakse andmed, mida tuleb liidu mitmeaastase programmi tabelite 5A ja 6 alusel koguda.

1.

Eri andmeallikate valimiseks kasutatud metoodika kirjeldus.

2.

Andmete kogumise eri liikide valimiseks kasutatud metoodika kirjeldus.

3.

Valimialuse ja paigutuse meetodi valimiseks kasutatud metoodika kirjeldus.

4.

Hindamismenetluste jaoks kasutatud metoodika kirjeldus.

5.

Andmete kvaliteedi jaoks kasutatud metoodika kirjeldus.

(kuni 900 sõna piirkonna kohta)

Katseuuring 3

Andmed tööhõive kohta haridustaseme ja kodakondsuse järgi

Üldised märkused. Käesolev tekstikast on kooskõlas liidu mitmeaastase programmi III peatüki punkti 5 alapunktiga b ja punkti 6 alapunktiga b ning käesoleva otsuse artikliga 2 ja artikli 3 lõike 3 punktiga c. Tabelis täpsustatakse andmed, mida tuleb liidu mitmeaastase programmi tabeli 6 alusel koguda.

1.

Katseuuringu eesmärk

2.

Katseuuringu kestus

3.

Katseuuringu meetodid ja eeldatavad tulemused

(kuni 900 sõna)

Tabel 3B

Üldkogumi segmendid vesiviljelussektori majandus- ja sotsiaalandmete kogumiseks

 

Töökava

 

Töökava esitamise kuupäev

31.10.2016

MS

Techniques

Species group

Type of variables (E/S)

Variable

Data source

Type of data collection scheme

Threshold (Y/N)

Frequency

Planned sample rate %

Comments

DEU

Haudejaamad ja esmased kasvukohad

Muud merekalad

E

Käive

Raamatupidamisarves

A – kõikne uuring

 

 

 

 

DEU

Võrkpuurid

Huntahven ja besuugo

E

Energiakulud

Küsimustikud

B – tõenäosusliku valiku uuring

 

 

 

 

DEU

Võrkpuurid

Lõhe

E

Energiakulud

Küsimustikud

C – empiirilise valiku uuring

 

 

 

 

 

 

 

S

Palgata tööjõud soo kaupa

 

 

 

 

 

 

Üldised märkused. Käesolev tabel on kooskõlas liidu mitmeaastase programmi III peatüki punkti 6 alapunktidega a ja b, V peatükiga ning käesoleva otsuse artiklitega 2 ja 3 ning artikli 4 lõikega 1. Tabelis täpsustatakse andmed, mida tuleb liidu mitmeaastase programmi tabelite 6 ja 7 alusel koguda. Andke selles tabelis ülevaade vesiviljelussektori majandus- ja sotsiaalandmete kogumisest.

Tunnuse nimetus

Juhised

MS (liikmesriik)

Liikmesriigi nimi esitatakse standardile ISO 3166-1 vastava kolmetähelise koodina, nt „DEU“.

Techniques (meetodid)

Liikmesriik järgib vesiviljelussektori andmete kogumiseks kasutatava segmentimise puhul liidu mitmeaastase programmi tabelit 9.

Species group (liigi rühm)

Type of variables (tunnuse nimetuste liik) (E/S)

Liikmesriik märgib kategooria, millesse tunnused kuuluvad: „E“ (majanduslik) või „S“ (sotsiaalne), lähtudes majanduslike tunnuste puhul liidu mitmeaastase programmi tabelist 7 ja sotsiaalsete tunnuste puhul liidu mitmeaastase programmi tabelist 6.

Variable (tunnuse nimetus)

Liikmesriik lähtub nimetamisviisist, mida kasutatakse liidu mitmeaastase programmi tabeli 7 veerus 2 majanduslike tunnuste puhul ja liidu mitmeaastase programmi tabelis 6 sotsiaalsete tunnuste puhul.

Data source (andmeallikas)

Liikmesriik märgib kasutatud andmeallikad (raamatupidamisarvestus, küsimustikud jne). Iga tunnuse puhul tuuakse andmeallikad selgelt välja.

Type of data collection scheme (andmete kogumise kava liik)

Liikmesriik märgib andmete kogumise kava koodi järgmiselt: A – kõikne uuring (A – Census); B – tõenäosusliku valiku uuring (B – Probability Sample Survey); C – empiirilise valiku uuring (C – Non-probability Sample Survey); D – kaudne uuring (D – Indirect Survey). Kui tunnuste kohta ei koguta otseseid andmeid, vaid kasutatakse hindamist, rakendatakse kaudset uuringut. Sel juhul esitatakse andmete kogumise kava ja hindamismeetod käesoleva lisa tekstikastis 3B.

Threshold (piirmäär) (Y/N)

Liikmesriik märgib „Y“ (jah) või „N“ (ei) vastavalt sellele, kas piirmäär kehtib vastavalt liidu mitmeaastase programmi V peatükile.

Frequency (sagedus)

Liikmesriik märgib sageduse, kui tihti tuleb majandus- ja sotsiaalandmeid koguda vastavalt liidu mitmeaastase programmi III peatüki punkti 6 alapunktidele a ja b.

Planned sample rate (kavandatud valikusuhe) (%)

Kavandatud valikusuhe (%) põhineb üldkogumil, nagu on määratletud liidu mitmeaastase programmi III peatüki punkti 6 alapunktis a. Kui mõne tunnuste puhul andmeid ei koguta, märgitakse veergu „Planned sample rate (%)“ (kavandatud valikusuhe) täht „N“ (ei). Kavandatud valikusuhet võib muuta üldkogumiga seotud ajakohastatud teabe põhjal.

Comments (märkused)

Mis tahes muud märkused.

Tekstikast 3B

Üldkogumi segmendid vesiviljelussektori majandus- ja sotsiaalandmete kogumiseks

Üldised märkused. Käesolev tekstikast on kooskõlas liidu mitmeaastase programmi III peatüki punkti 6 alapunktidega a ja b ning käesoleva otsuse artikliga 2, artikli 4 lõigetega 1 ja 5 ning artikli 5 lõikega 2. Tabelis täpsustatakse andmed, mida tuleb liidu mitmeaastase programmi tabelite 6 ja 7 alusel koguda.

1.

Eri andmeallikate valimiseks kasutatud metoodika kirjeldus.

2.

Andmete kogumise eri liikide valimiseks kasutatud metoodika kirjeldus.

3.

Valimialuse ja paigutuse meetodi valimiseks kasutatud metoodika kirjeldus.

4.

Hindamismenetluste jaoks kasutatud metoodika kirjeldus.

5.

Andmete kvaliteedi jaoks kasutatud metoodika kirjeldus.

(kuni 1 000 sõna)

Katseuuring 4

Vesiviljelussektori keskkonnaandmed

Üldised märkused. Käesolev tekstikast on kooskõlas liidu mitmeaastase programmi III peatüki punkti 6 alapunktiga c ning käesoleva otsuse artikliga 2 ja artikli 4 lõike 3 punktiga d. Tabelis täpsustatakse andmed, mida tuleb liidu mitmeaastase programmi tabeli 8 alusel koguda.

1.

Katseuuringu eesmärk

2.

Katseuuringu kestus

3.

Katseuuringu meetodid ja eeldatavad tulemused

(kuni 900 sõna)

Tabel 3C

Üldkogumi segmendid töötleva tööstuse majandus- ja sotsiaalandmete kogumiseks

 

Töökava

 

Töökava esitamise kuupäev

31.10.2016

MS

Segment

Type of variables (E/S)

Variables

Data sources

Type of data collection scheme

Frequency

Planned sample rate %

Comments

ESP

Ettevõtted <= 10;

E

Käive

raamatupidamisarvestus

B – tõenäosusliku valiku uuring

 

 

 

ESP

Ettevõtted 11–49

E

Muud tegevuskulud

küsimustikud

B – tõenäosusliku valiku uuring

 

 

 

ESP

Ettevõtted 50–250

E

Muud tegevuskulud

küsimustikud

A – kõikne uuring

 

 

 

ESP

Ettevõtted > 250

E

Muu tulu

küsimustikud

B – tõenäosusliku valiku uuring

 

 

 

ESP

 

S

Palgata tööjõud soo kaupa

 

 

 

 

 

Üldised märkused. Käesolev tabel on kooskõlas liidu mitmeaastase programmi III peatüki punkti 1.1 alapunkti d joonealuse märkusega 6 ning käesoleva otsuse artiklitega 2 ja 3 ning artikli 4 lõikega 1. Tabelis täpsustatakse andmed, mida tuleb liidu mitmeaastase programmi tabeli 11 alusel koguda. Andke selles tabelis ülevaade töötleva tööstuse majandus- ja sotsiaalandmete kogumisest. Täpsustage andmete kogumine ESTATi poolt hõlmamata tunnuste kohta või täiendava valiku vajalikkus. Majandusandmeid tuleb koguda kalatöötlemisettevõtetes, kus on vähem kui kümme töötajat, samuti ettevõtetes, kus kala töötlemine on kõrvaltegevusala, ning palgata tööjõu ja tooraine kohta. Tööhõive andmeid (soo järgi) tuleb koguda igas suuruses ettevõtete kohta.

Tunnuse nimetus

Juhised

MS (liikmesriik)

Liikmesriigi nimi esitatakse standardile ISO 3166-1 vastava kolmetähelise koodina, nt „DEU“.

Segment (segment)

Segmentimise kriteeriumiks on töötajate arv. Soovitatakse kasutada järgmist segmentimist: ettevõtted <= 10; ettevõtted 11–49; ettevõtted 50–250; ettevõtted > 250.

Type of variables (tunnuse nimetuste liik) (E/S)

Liikmesriik märgib kategooria, millesse tunnused kuuluvad: „E“ (majanduslik) või „S“ (sotsiaalne), lähtudes liidu mitmeaastase programmi tabelist 11.

Variables (tunnuse nimetus)

Liikmesriik lähtub nimetamisviisist, mida kasutatakse liidu mitmeaastase programmi tabelis 11.

Data sources (andmeallikad)

Liikmesriik märgib kasutatud andmeallikad (raamatupidamisarvestus, küsimustikud jne). Iga tunnuse puhul tuuakse andmeallikad selgelt välja.

Type of data collection scheme (andmete kogumise kava liik)

Liikmesriik märgib andmete kogumise kava koodi järgmiselt: A – kõikne uuring (A – Census); B – tõenäosusliku valiku uuring (B – Probability Sample Survey); C – empiirilise valiku uuring (C – Non-probability Sample Survey); D – kaudne uuring (D – Indirect Survey). Kui tunnuste kohta ei koguta otseseid andmeid, vaid kasutatakse hindamist, rakendatakse kaudset uuringut. Sel juhul esitatakse andmete kogumise kava ja hindamismeetod käesoleva lisa tekstikastis 3C.

Frequency (sagedus)

Liikmesriik märgib majandus- ja sotsiaalandmete kogumise sageduse.

Planned sample rate (kavandatud valikusuhe) (%)

Kavandatud valikusuhe (%) põhineb üldkogumil. Kui mõne tunnuse puhul andmeid ei koguta, märgitakse veergu „Planned sample rate (%)“ (kavandatud valikusuhe) sõna „N“ (ei). Kavandatud valikusuhet võib muuta üldkogumiga seotud ajakohastatud teabe põhjal.

Comments (märkused)

Mis tahes muud märkused.

Tekstikast 3C

Üldkogumi segmendid töötleva tööstuse majandus- ja sotsiaalandmete kogumiseks

Üldised märkused. Käesolev tekstikast on kooskõlas liidu mitmeaastase programmi III peatüki punkti 1.1 alapunkti d joonealuse märkusega 6 ning käesoleva otsuse artikliga 2, artikli 4 lõigetega 1 ja 5 ning artikli 5 lõikega 2. Tabelis täpsustatakse andmed, mida tuleb liidu mitmeaastase programmi tabeli 11 alusel koguda.

1.

Eri andmeallikate valimiseks kasutatud metoodika kirjeldus.

2.

Andmete kogumise eri liikide valimiseks kasutatud metoodika kirjeldus.

3.

Valimialuse ja paigutuse meetodi valimiseks kasutatud metoodika kirjeldus.

4.

Hindamismenetluste jaoks kasutatud metoodika kirjeldus.

5.

Andmete kvaliteedi jaoks kasutatud metoodika kirjeldus.

(kuni 1 000 sõna)

4. JAGU

TÖÖNDUSPÜÜGIST SAADUD BIOLOOGILISTE ANDMETEGA SEOTUD VALIKUSTRATEEGIA

Tabel 4A

Bioloogiliste andmetega seotud valikustrateegia kirjeldus

 

Töökava

 

Töökava esitamise kuupäev

31.10.2016

MS

MS participating in sampling

Region

RFMO/RF O/IO

Sub-area/Fishing ground

Scheme

Stratum ID code

PSU type

Catch fractions covered

Species/Stocks covered for estimation of volume and length of catch fractions

Seasonality (Temporal strata)

Reference years

Average Number of PSU during the reference years

Planned number of PSUs

Comments

GBR

 

NSEA NA

 

 

Põhjalähedased liigid merel

SCT SD1-5

laev × püügireis

 

 

iga-aastane

 

~ 4 000

40

 

GBR

 

NSEA NA

 

 

Põhjalähedased liigid merel

SCT SD2-5

laev × püügireis

 

 

iga-aastane

 

~ 500

10

 

GBR

 

NSEA NA

 

 

Põhjalähedased liigid merel

SCT SD3-5

laev × püügireis

 

 

iga-aastane

 

~ 2 000

6

 

GBR

 

NSEA NA

 

 

Põhjalähedased liigid merel

SCT SD4-5

laev × püügireis

 

 

iga-aastane

 

~ 750

20

 

GBR

 

NSEA NA

 

 

Põhjalähedased liigid merel

SCT SD5-5

laev × püügireis

 

 

iga-aastane

 

~ 15 000

6

 

GBR

 

NSEA NA

 

 

Põhjalähedased liigid kaldal

SCT LD1-4

sadam × päev

 

 

iga-aastane

 

~ 345

60

 

GBR

 

NSEA NA

 

 

Põhjalähedased liigid kaldal

SCT LD2-4

sadam × päev

 

 

iga-aastane

 

~ 7 000

20

 

GBR

 

NSEA NA

 

 

Põhjalähedased liigid kaldal

SCT LD3-4

sadam × päev

 

 

iga-aastane

 

~ 3 000

25

 

GBR

 

NSEA NA

 

 

Põhjalähedased liigid kaldal

SCT LD4-4

sadam × päev

 

 

iga-aastane

 

~ 1 000

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atlandi põhjaosa

NAFO

NAFO

Valimi võtmine merel

L3

laeva püügireis

 

 

iga-aastane

2015-2017

71

9

 

 

 

Muud piirkonnad

IOTC

FAO 51 + 57

Valimi võtmine kaldal

T18

laeva püügireis

 

 

iga-aastane

2015-2017

157

120

 

Üldised märkused. Käesolev tabel on kooskõlas käesoleva otsuse artikliga 3, artikli 4 lõikega 4 ja artikliga 8 ning see on liidu mitmeaastase programmi III peatüki punkti 2 alapunkti a alapunkti i täitmise aluseks. Tabelis täpsustatakse andmed, mida tuleb liidu mitmeaastase programmi tabelite 1 A, 1B ja 1C alusel koguda. Andke selles tabelis ülevaade kõikidest kalandussektori valikukavadest liikmesriikides. Liikmesriik loetleb kavas sisalduvad kihid, esimese astme valikuühiku liigi ja esimese astme valikuühikute kavandatud arvu, mis on esitamise aastal kättesaadavad. Iga kihi puhul märgib liikmesriik esimese astme valikuühikute arvu, mida ta kavatseb kasutada.

Tunnuse nimetus

Juhised

MS (liikmesriik)

Liikmesriigi nimi esitatakse standardile ISO 3166-1 vastava kolmetähelise koodina, nt „DEU“.

MS participating in sampling (valikuuringus osalev liikmesriik)

Kui valimivõtt on toimunud vastavalt piirkondlikult koordineeritud programmile, tuleb loetleda kõik osalevad liikmesriigid. Muul juhul märgitakse valimivõtu eest vastutav liikmesriik. Lahtrisse „Comments“ (märkused) märgitakse lingid piirkondliku ja rahvusvahelise koordineerimise või kahe- ja mitmepoolsetele kokkulepetele, kui need on kättesaadavad.

Region (piirkond)

Liikmesriik lähtub nimetamisviisist, mida kasutatakse liidu mitmeaastase programmi tabelis 5C (II tasand). Kui teave käib kõikide piirkondade kohta, kasutage fraasi „all regions“ (kõik piirkonnad).

RFMO/RFO/IO

Liikmesriik märgib liikide/varudega seotud majandamise/nõuannete puhul pädeva piirkondliku kalavarude majandamise organisatsiooni (RFMO), piirkondliku kalandusorganisatsiooni (RFO) või rahvusvahelise organisatsiooni (IO) akronüümi.

Nt RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

Nt RFO: CECAF

Nt IO: ICES

Kui RFMO, RFO või IO puudub, märkige „NA“ (ei kohaldata.

Sub-area / Fishing ground (alapiirkond/püügipiirkond)

Liikmesriik märgib püügipiirkonna (nt ICESi piirkond, GFCM GSA, NAFO piirkond jne).

Scheme (kava)

Liikmesriik märgib valikukava: „at markets“ (turul), „at sea“ (merel), mõlema meetodi kombinatsioon või „other“ (muu). „Muu“ kasutamisel (nt „muu [turuvarusid käsitlev valimivõtt (Market stock specific sampling)]“) kirjeldatakse seda käesoleva lisa tekstikastis 4 A.

Stratum ID code (kihi tunnuskood)

Liikmesriik märgib kordumatu koodi, et määrata kindlaks iga kavasse kuuluv kiht. Kasutada võib vaba teksti või koodi, kuid see peab langema kokku „kihi tunnuskoodiga“ (Stratum ID Code) vastavalt käesoleva lisa tabelile 4B. Kirjeldatakse ka tühje kihte (st puudub esimese astme valikuühikute kavandatud arv), et tagada valikustrateegia katvuse mõõtmine.

PSU type (esimese astme valikuühiku liik)

Liikmesriik märgib iga kihi esimese astme valikuühiku. Esimese astme valikuühikuks võib olla püügireis, kalalaev, sadam, püügipäev jne.

Catch fractions covered (hõlmatud püügiosa)

Liikmesriik märgib, millisest püügiosast valim võetakse. Märkige „Catch“ (püük), kui valim võetakse kogusaagist, „Landings“ (lossitud saak), „Discards saak“ (vette tagasi lastud), „Landings + Discards“ (lossitud saak + vette tagasi lastud saak) jne.

Species / Stocks covered for estimation of volume and length of catch fractions (püügiosade mahu ja pikkuse hindamisega seoses hõlmatud liigid/kalavarud)

Liikmesriik märgib, kas valikustrateegia hõlmab kõiki liike või üksnes osa nendest. Märkige „All species and stocks“ (kõik liigid ja kalavarud), „only stocks in Table 1A, 1B and 1C“ (üksnes tabelites 1A, 1B ja 1C esitatud kalavarud), „Selected species/stocks“ (valitud liigid/kalavarud) ja lisage täpsustus lahtrisse „Comments“ (märkused).

Seasonality (Temporal strata) (sesoonsus) (ajalised kihid)

Liikmesriik kirjeldab märksõnade abil valikukava ajalist kihitamist: „igakuine“ (M), „kvartaalne“ (Q), „iga-aastane“(A) jne.

Reference years (Vaatlusaasta)

Liikmesriik märgib aasta(d), mida kasutatakse eeldatavate esimese astme valikuühikute puhul viitena valikukava rakendamise aastal. Liikmesriigid kasutavad kolme viimast aastat (nt 2014–2016). Erineva perioodi kasutamise õigustamiseks või esitada põhjendusi.

Average number of PSU during the reference years (esimese astme valikuühikute keskmine arv vaatlusaastal)

Liikmesriik märgib esimese astme valikuühikute koguarvu, mis on arvutatud vaatlusaastate keskmiste väärtustena.

Planned number of PSUs (esimese astme valikuühikute kavandatud arv)

Liikmesriik märgib valimiga seotud esmaste valikuühikute kavandatud arvu.

Comments (märkused)

Mis tahes muud märkused.

Tekstikast 4A

Bioloogiliste andmetega seotud valikustrateegia kirjeldus

Üldised märkused. Käesolev tekstikast on kooskõlas käesoleva otsuse artikliga 3, artikli 4 lõikega 4 ja artikliga 8 ning see on liidu mitmeaastase programmi III peatüki punkti 2 alapunkti a alapunkti i täitmise aluseks.Tabelis täpsustatakse andmed, mida tuleb liidu mitmeaastase programmi tabelite 1A, 1B ja 1C alusel koguda.

Valikustrateegia kirjeldus vastavalt käesoleva otsuse artikli 5 lõikele 3.

(kuni 900 sõna piirkonna kohta)

Tabel 4B

Bioloogiliste andmetega seotud valimialuse kirjeldus

 

Töökava

 

Töökava esitamise kuupäev

31.10.2016

MS

Stratum ID number

Stratum

Sampling frame description

Method of PSU selection

Comments

GBR

SCT SD1-5

Põhjamere avamere kalatraalerid

Üle 18 m pikkuste laevade nimekiri (120 DTS)

juhuslik valik randomeeritud loetelust

 

GBR

SCT SD2-5

Põhjamere avamere kalatraalerid

Karbipüügiga tegelevate laevade nimekiri (60 DTS)

juhuslik valik randomeeritud loetelust

 

GBR

SCT SD3-5

Põhjamere rannapüügitraalerid

Põhjamere sadamates baseeruvate alla 18 m pikkuste laevade nimekiri (250 DTS)

juhuslik valik randomeeritud loetelust

 

GBR

SCT SD4-5

Lääneranniku avamere traalerid

Lääneranniku sadamates baseeruvate üle 18 m pikkuste laevade nimekiri (15 DTS)

juhuslik valik randomeeritud loetelust

 

GBR

SCT SD5-5

Lääneranniku rannapüügitraalerid

Lääneranniku sadamates baseeruvate alla 18 m pikkuste laevade nimekiri (2 500 DTS)

juhuslik valik randomeeritud loetelust

 

GBR

SCT LD1-4

Kirdepiirkonna peasadam

1 sadam aktiivne ~ 345 päeva

juhuslik nädalapäev süstemaatilisest (nädalasest) katvusest

 

GBR

SCT LD2-4

Kirdepiirkonna väikesadam

25 sadamat aktiivsed ~ 280 päeva

juhuslik nädalapäev süstemaatilisest (kord kahe nädala jooksul) katvusest

 

GBR

SCT LD3-4

Läänepiirkonna sadamad

10 sadamat aktiivsed ~ 300 päeva

juhuslik nädalapäev süstemaatilisest (kord kahe nädala jooksul) katvusest

 

GBR

SCT LD4-4

Saaresadamad

4 sadamat aktiivsed ~ 250 päeva

juhuslik nädalapäev süstemaatilisest (kord kahe nädala jooksul) katvusest

 

 

 

 

 

 

 

ESP

L3

NAFO piirkonnas tegutsevad traalerid

Laevad, millel on lubatud püüda kala NAFO piirkonnas

juhuslik valik laevade nimekirjast (asendamiseta)

 

ESP

T18

IOTC alas troopikatuuni püüdvad seinnoodalaevad

India ookeanis kala püüdvad ja Victoria (Seišellid) sadamas lossivad seinnoodalaevad

juhuslik valik Victoria (Seišellid) sadamas lossivate seinnoodalaevade hulgast

seinnoodalaev püüab troopikatuuni India ookeanis ja lossib saagi Victoria, Mahé, Mombasa ja Antisarana sadamas, kuid pika vahemaa tõttu saab valimi võtta üksnes Victoria sadamas (kus toimub suurem osa lossimistest)

Üldised märkused. Käesolev tabel on kooskõlas käesoleva otsuse artikliga 3, artikli 4 lõikega 4 ja artikliga 8 ning see on liidu mitmeaastase programmi III peatüki punkti 2 alapunkti a alapunkti i täitmise aluseks. Tabelis täpsustatakse andmed, mida tuleb liidu mitmeaastase programmi tabelite 1A, 1B ja 1C alusel koguda. Esitage selles tabelis rohkem üksikasju iga kava kihtide ja valimialuste kohta.

Tunnuse nimetus

Juhised

MS (liikmesriik)

Liikmesriigi nimi esitatakse standardile ISO 3166-1 vastava kolmetähelise koodina, nt „DEU“.

Stratum ID Code (kihi tunnuskood)

Liikmesriik märgib kordumatu koodi, et määrata kindlaks iga kavasse kuuluv kiht. Kasutada võib vaba teksti või koodi, kuid see peab langema kokku „kihi tunnuskoodiga“ (Stratum ID Code) vastavalt käesoleva lisa tabelile 4A. Kirjeldatakse ka tühje kihte (st puudub esimese astme valikuühikute kavandatud arv), et tagada valikustrateegia katvuse mõõtmine.

Stratum (kiht)

Liikmesriik esitab valimi kihtide lühikirjelduse (vaba tekst) (nt GSA 22 traalerid; lääneranniku seinnoodalaevad; loodepiirkonna sadam jne).

Sampling frame description (valimialuse kirjeldus)

Liikmesriik kirjeldab lühidalt (vaba tekst) iga kihi valimialust (nt GSA 22 asuvate laevade nimekiri; läänerannikul asuvate seinnoodalaevade nimekiri; loodepiirkonna sadamate nimekiri).

Method of PSU selection (esimese astme valikuühiku valimise meetod)

Liikmesriik märgib esimese astme valikuühiku valimise meetodi(d) (vaba tekst).

Comments (märkused)

Mis tahes muud märkused.


Tabel 4C

Kalandussektori andmed liikmesriikide kaupa

 

Töökava

 

Töökava esitamise kuupäev

31.10.2016

MS

Region

RFMO/RFO/IO

Sub-area/Fishing ground

Reference years

Fleet segment/Metier

Targeted species/species assemblage

Average number of vessels

Average number of fishing trips

Average number of fishing days

Average landings (tons)

Average landings (tons) in national ports

Average landings (tons) in foreign ports

Comments

DEU

Läänemeri

 

ICES piirkond III b-d

 

põhjalähedane püük traalid

põhjatraal segapüük

102

24 563

 

57 388

54 234

3 154

 

DEU

Läänemeri

 

ICES piirkond III b-d

 

põhjalähedane püük põhjanoot

valge lihaga kalade segapüük

6

758

 

2 264

2 130

134

 

DEU

Läänemeri

 

ICES piirkond III b-d

 

pelaagiline püük

harilik makrell

25

89

 

119 745

98 403

21 342

 

GBR

Põhjameri ja Arktika idaosa

 

ICES alapiirkonnad I, II, IIIa, IV ja VIId

 

OTB_CRU _16-22

krevetid

15

3 625

 

6 345

6 345

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GBR

Atlandi põhjaosa

NAFO

NAFO

2015-2017

OTB_MD D_130-219_0_0

Erinevad põhjalähedased ja süvamereliigid (süvalest)

23

47

795

9 125

9 125

0

 

GBR

Atlandi põhjaosa

NAFO

NAFO

2015-2017

OTB_MD D_>=220_ 0_0

Erinevad põhjalähedased ja süvamereliigid (railased)

19

20

342

4 648

4 648

0

 

GBR

Atlandi põhjaosa

NAFO

NAFO

2015-2017

OTB_CRU _40-59_0_0

Koorikloomad (harilik süvameregarneel)

2

2

12

25

25

0

 

GBR

Atlandi põhjaosa

NAFO

NAFO

2015-2017

OTM_DEF _130-135_0_0

Põhjalähedased liigid (limapead)

1

2

NA

NA

NA

0

* Konfidentsiaalsed andmed (ainult üks laev)

ESP

Muud piirkonnad

IOTC

FAO 51 + 57

2015-2017

PS_LPF_ 0_0_0 (TROP)

Troopikatuunid (suursilm-tuun, vööttuun, kulduim-tuun)

15

157

4 108

127 795

0

127 795

Kasutatud on erinevat vaatlusperioodi (2015–2016), kuna 2007. aastal liikusid laevad piraatluse tõttu teistesse piirkondadesse.

Üldised märkused. Käesolev tabel on kooskõlas käesoleva otsuse artikliga 3, artikli 4 lõikega 4 ja artikliga 8 ning see on liidu mitmeaastase programmi III peatüki punkti 2 alapunkti a alapunkti i täitmise aluseks. Tabelis täpsustatakse andmed, mida tuleb liidu mitmeaastase programmi tabelite 1A, 1B ja 1C alusel koguda. Esitage selles tabelis rohkem üksikasju iga kava kihtide ja valimialuste kohta.

Tunnuse nimetus

Juhised

MS (liikmesriik)

Liikmesriigi nimi esitatakse standardile ISO 3166-1 vastava kolmetähelise koodina, nt „DEU“.

Region (piirkond)

Liikmesriik lähtub nimetamisviisist, mida kasutatakse liidu mitmeaastase programmi tabelis 5C (II tasand). Kui teave käib kõikide piirkondade kohta, kasutage fraasi „all regions“ (kõik piirkonnad).

RFMO/RFO/IO

Liikmesriik märgib liikide/varudega seotud majandamise/nõuannete puhul pädeva piirkondliku kalavarude majandamise organisatsiooni (RFMO), piirkondliku kalandusorganisatsiooni (RFO) või rahvusvahelise organisatsiooni (IO) akronüümi.

Nt RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

Nt RFO: CECAF

Nt IO: ICES

Kui RFMO, RFO või IO puudub, märkige „NA“ (ei kohaldata).

Sub-area/Fishing ground (alapiirkond/püügipiirkond)

Liikmesriik märgib püügipiirkonna (nt ICESi piirkond, GFCM GSA, NAFO piirkond jne).

Reference years (vaatlusaasta)

Liikmesriik märgib aasta(d), millele püügi kirjelduses viidatakse (nt 2014–2016). Liikmesriigid valivad kolm viimast aastat, mille kohta on andmed kättesaadavad.

Fleet Segment/metier (laevastikusegment/püügitegevus)

Andmed esitatakse püügitegevuse kaupa (tase 6) vastavalt liidu mitmeaastase programmi tabelile 2 või laevastikusegmendi kaupa vastavalt liidu mitmeaastase programmi tabelile 5B.

Targeted Species/species assemblage) (sihtliik/sihtliikide kogum

Liikmesriik märgib sihtliikide kogumi („Demersal species“ (põhjalähedased liigid), „Small pelagic fish“ (väikesed pelaagilised kalad) jne) vastavalt liidu mitmeaastase programmi tabelile 2.

Average number of vessels (laevade keskmine arv)

Liikmesriik märgib laevade keskmise arvu laevastikusegmendi/püügitegevuse kaupa konkreetsetel vaatlusaastatel.

Average number of fishing trips (püügireiside keskmine arv)

Liikmesriik märgib püügireiside keskmise arvu laevastikusegmendi/püügitegevuse kaupa konkreetsetel vaatlusaastatel.

Average number of fishing days (püügipäevade keskmine arv)

Liikmesriik märgib püügipäevade keskmise arvu laevastikusegmendi/püügitegevuse kaupa konkreetsetel vaatlusaastatel.

Average landings (tons) (keskmine lossitud saak) (tonnides)

Liikmesriik märgib kogu lossitud saagi keskmise koguse eluskaalu tonnides laevastikusegmendi/püügitegevuse kaupa konkreetsetel vaatlusaastatel. See veerg saadakse käesoleva tabeli ülejäänud kahe veeru summana: „Average landings (tons) in national ports“ (keskmine lossitud saak (tonnides) riiklikes sadamates) ja Average landings (tons) in foreign ports (keskmine lossitud saak (tonnides) välissadamates).

Average landings (tons) in national ports (keskmine lossitud saak (tonnides) riiklikes sadamates)

Liikmesriik märgib lossitud saagi keskmise koguse eluskaalu tonnides laevastikusegmendi/püügitegevuse kaupa konkreetsetel vaatlusaastatel.

Average landings (tons) in foreign ports (keskmine lossitud saak (tonnides) välissadamates)

Liikmesriik märgib välissadamates lossitud saagi keskmise koguse eluskaalu tonnides laevastikusegmendi/püügitegevuse kaupa konkreetsetel vaatlusaastatel. Kui see puudub, märkige „0“.

Comments (märkused)

Mis tahes muud märkused.


Tabel 4D

Lossimiskohad

 

Töökava

 

Töökava esitamise kuupäev

31.10.2016

MS

Region

Sub-area/Fishing ground

Reference years

Landing locations(s)

Average number of locations

Average number of registered landings

Average landed tonnage

Average landed tonnage of national fleet

Average landed tonnage of foreign fleet

Comments

GBR

Põhjameri ja Arktika idaosa

ICESi alapiirkonnad I, II, IIIa, IV ja VIId

2015-2017

rühm 1

2

2 894

113 247

102 478

10 769

 

GBR

Põhjameri ja Arktika idaosa

ICESi alapiirkonnad I, II, IIIa, IV ja VIId

2015-2017

rühm n

37

950

1 564

1 564

0

 

GBR

Põhjameri ja Arktika idaosa

ICESi alapiirkonnad I, II, IIIa, IV ja VIId

2015-2017

 

 

 

 

 

 

 

GBR

Põhjameri ja Arktika idaosa

ICESi alapiirkonnad I, II, IIIa, IV ja VIId

 

 

 

 

 

 

 

 

Üldised märkused. Käesolev tabel on kooskõlas käesoleva otsuse artikli 4 lõikega 4 ning see on liidu mitmeaastase programmi III peatüki punkti 2 alapunkti a alapunktide i, ii ja iii täitmise aluseks. Tabelis täpsustatakse andmed, mida tuleb liidu mitmeaastase programmi tabelite 1A, 1B ja 1C alusel koguda. Esitage selles tabelis kokkuvõtlikult riikliku laevastiku suurus ja tegevus.

Tunnuse nimetus

Juhised

MS (liikmesriik)

Liikmesriigi nimi esitatakse standardile ISO 3166-1 vastava kolmetähelise koodina, nt „DEU“.

Region (piirkond)

Liikmesriik lähtub nimetamisviisist, mida kasutatakse liidu mitmeaastase programmi tabelis 5C (II tasand). Kui teave käib kõikide piirkondade kohta, kasutage fraasi „all regions“ (kõik piirkonnad).

Sub-area / Fishing ground (alapiirkond/püügipiirkond)

Liikmesriik märgib püügipiirkonna (nt ICESi piirkond, GFCM GSA, NAFO piirkond jne).

Reference years (vaatlusaasta)

Liikmesriik märgib aasta(d), millele lossimiskoha kirjelduses viidatakse (nt 2014–2016). Liikmesriigid valivad kolm viimast aastat, mille kohta on andmed kättesaadavad.

Landing locations(s) (lossimiskohad)

Liikmesriik sisestab vaba teksti, mis kirjeldab lossimiskohtade rühma/kogumit (nt suured sadamad, väikesed sadamad, sadamad, kohalikud sadamad jne), kui see on olemas.

Average number of locations (lossimiskohtade keskmine arv)

Liikmesriik märgib lossimiskohtade keskmise arvu rühma/kogumi kaupa konkreetsetel vaatlusaastatel, kui see on olemas.

Average number of registered landings (egistreeritud lossimiste keskmine arv)

Liikmesriik märgib selliste registreeritud lossimiste keskmise arvu, mis toimusid rühma/kogumina (kui see on asjakohane) konkreetsetel vaatlusaastatel. Kuna eelmiste väljade täitmine on vabatahtlik, võiks sellele väljale märkida liikmesriigi kõikide lossimiste keskmise arvu.

Average landed tonnage (keskmine lossitud kogus tonnides)

Liikmesriik märgib lossitud kogusaagi keskmise koguse eluskaalu tonnides konkreetsetel vaatlusaastatel. Andmed esitatakse lossimiskohtade rühmade/kogumite kaupa (kui see on asjakohane). See veerg saadakse käesoleva tabeli ülejäänud kahe veeru summana: „Average landed tonnage of national fleet“ (keskmine riikliku laevastiku lossitud kogus tonnides) ja „Average landed tonnage of foreign fleet“ (keskmine välislaevastiku lossitud kogus tonnides).

Average landed tonnage of national fleet (keskmine riikliku laevastiku lossitud kogus tonnides)

Liikmesriik märgib liikmesriigi laevade poolt vaatlusaastatel lossitud kogusaagi keskmise koguse eluskaalu tonnides lossimiskohtade rühmade/kogumite kaupa (kui see on asjakohane).

Average landed tonnage of foreign fleet (keskmine välislaevastiku lossitud kogus tonnides)

Liikmesriik märgib välisriikide laevade poolt vaatlusaastatel lossitud kogusaagi keskmise koguse eluskaalu tonnides lossimiskohtade rühmade/kogumite kaupa (kui see on asjakohane). Kui see puudub, märkige „0“.

Comments (märkused)

Mis tahes muud märkused.

5. JAGU

ANDMETE KVALITEET

Tabel 5A

Bioloogiliste andmetega seotud kvaliteedi tagamise raamistik

 

Töökava

 

Töökava esitamise kuupäev

31.10.2016

 

Sampling design

Sampling implementation

Data capture

Data Storage

Data processing

 

MS

MS participating in sampling

Sampling year/period

Region

RFMO/RFO/IO

Name of sampling scheme

Sampling frame

Kas valimivalikudisain dokumenteeritakse?

Kust võib valikudisainiga seotud dokumente leida?

Kas vastamata jätmised ja vastamisest keeldumised registreeritakse ?

Kas üksikasjalike andmete valideerimisega seotud kvaliteedikontrollid dokumenteeritakse?

Kust võib andmehõivega seotud kvaliteedikontrollidokumente leida?

Millises riiklikus andmebaasis andmeid talletatakse?

Millises rahvusvahelises andmebaasis andmeid talletatakse?

Kas andmete täpsuse (nihe ja täpsus) hindamise protsesse dokumenteeritakse?

Kust võib täpsuse hindamise protsessiga seotud dokumente leida?

Kas redigeerimise ja imputeerimise meetodeid dokumenteeritakse?

Kust võib redigeerimise ja imputeerimisega seotud dokumente leida?

Comments

SWE

SWE

2017

NS&EA

ICES

valimi võtmine merel

põhjatraalid

Y

xxxx

Y

Y

xxx

FiskData2

RDB-FishFrame

N

xxxx

 

 

 

SWE

SWE

2017

Läänemeri

ICES

valimi võtmine kaldal

tursa lossimine

Y

xxxx

Y

Y

xxx

FiskData2

RDB-FishFrame

 

 

 

 

 

SWE

SWE

2017

NS&EA/Läänemeri

ICES

harrastuspüügiga seotud uuringud

 

 

 

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üldised märkused. Käesolev tabel on kooskõlas käesoleva otsuse artikli 5 lõike 2 punktiga a. Tabelis täpsustatakse andmed, mida tuleb liidu mitmeaastase programmi tabelite 1 A, 1B ja 1C alusel koguda. Märkige sellesse tabelisse, kas andmekogumisprotsessiga (kavandamine, valimivõtt, andmehõive, andmetalletus ja andmetöötlus) seotud dokumendid on olemas, ja täpsustage, kust neid leida võib. Valikukavade ja kihtide nimetused peavad olema samad mis käesoleva lisa tabelites 4 A ja 4B.

Tunnuse nimetus

Juhised

MS (liikmesriik)

Liikmesriigi nimi esitatakse standardile ISO 3166-1 vastava kolmetähelise koodina, nt „DEU“.

MS participating in sampling (valikuuringus osalev liikmesriik)

Kui valikukava rakendatakse vastavalt piirkondlikult/kahepoolselt/mitmepoolselt koordineeritud programmile, tuleb loetleda kõik osalevad liikmesriigid. Kui valikukava rakendatakse ühepoolselt, märgitakse üks liikmesriik.

Sampling year/period (valikuuringu aasta/periood)

Liikmesriik täpsustab kavandatud valikuuringu aasta või perioodi.

Region (piirkond)

Liikmesriik lähtub nimetamisviisist, mida kasutatakse liidu mitmeaastase programmi tabelis 5C (II tasand). Kui teave käib kõikide piirkondade kohta, kasutage fraasi „all regions“ (kõik piirkonnad).

RFMO/RFO/IO

Liikmesriik märgib liikide/varudega seotud majandamise/nõuannete puhul pädeva piirkondliku kalavarude majandamise organisatsiooni (RFMO), piirkondliku kalandusorganisatsiooni (RFO) või rahvusvahelise organisatsiooni (IO) akronüümi.

Nt RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

Nt RFO: CECAF

Nt IO: ICES

Kui RFMO, RFO või IO puudub, märkige „NA“ (ei kohaldata).

Name of sampling scheme (valikukava nimetus)

Liikmesriik märgib valikukava nimetuse. Valikukavade nimetused peavad olema samad mis käesoleva lisa tabelites 4 A ja 4B, tabelis 1D („uuringu liik“) ja tabelis 1E („liik“ * „meetod“).

Sampling frame (valimialus)

Liikmesriik märgib valimialuse. Valimialuste nimetused peavad olema samad mis käesoleva lisa tabelites 4A ja 4B.

Kas valikudisain dokumenteeritakse?

Liikmesriik märgib „Y“ (jah) või „N“ (ei). „N“ puhul märkige lahtrisse „Comments“ (märkused), millal (aasta) dokumendid kättesaadavaks tehakse.

Kust võib valikudisainiga seotud dokumente leida?

Kui liikmesriik on eelmisel väljal vastanud „Y“ (jah), märgib ta lingi veebisaidile, kust dokumente võib leida. Muul juhul märkige „NA“ (ei kohaldata).

Kas vastamata jätmised ja vastamisest keeldumised registreeritakse?

Liikmesriik märgib „Y“ (jah) või „N“ (ei). „N“ puhul märkige lahtrisse „Comments“ (märkused), millal (aasta) dokumendid kättesaadavaks tehakse.

Kas üksikasjalike andmete valideerimisega seotud kvaliteedikontrollid dokumenteeritakse?

Liikmesriik märgib „Y“ (jah) või „N“ (ei). „N“ puhul märkige lahtrisse „Comments“ (märkused), millal (aasta) dokumendid kättesaadavaks tehakse.

Kust võib andmehõivega seotud kvaliteedikontrolli dokumente leida?

Kui liikmesriik on eelmisel väljal vastanud „Y“ (jah), märgib ta lingi veebisaidile, kust dokumente võib leida. Muul juhul märkige „NA“ (ei kohaldata).

Millises riiklikus andmebaasis andmeid talletatakse?

Liikmesriik märgib vajaduse korral riikliku andmebaasi nimetuse. Muul juhul märkige „NA“ (ei kohaldata).

Millises rahvusvahelises andmebaasis andmeid talletatakse?

Liikmesriik märgib vajaduse korral rahvusvahelise andmebaasi nimetuse. Muul juhul märkige „NA“ (ei kohaldata).

Kas andmete täpsuse (nihe ja täpsus) hindamise protsesse dokumenteeritakse?

Liikmesriik märgib „Y“ (jah) või „N“ (ei). „N“ puhul märkige lahtrisse „Comments“ (märkused), millal (aasta) dokumendid kättesaadavaks tehakse.

Kust võib täpsuse hindamise protsessiga seotud dokumente leida?

Kui liikmesriik on eelmisel väljal vastanud „Y“ (jah), märgib ta lingi veebisaidile, kust dokumente võib leida. Muul juhul märkige „NA“ (ei kohaldata).

Kas redigeerimise ja imputeerimise meetodeid dokumenteeritakse?

Liikmesriik märgib „Y“ (jah) või „N“ (ei). „N“ puhul märkige lahtrisse „Comments“ (märkused), millal (aasta) dokumendid kättesaadavaks tehakse.

Kust võib redigeerimise ja imputeerimisega seotud dokumente leida?

Kui liikmesriik on eelmisel väljal vastanud „Y“ (jah), märgib ta lingi veebisaidile, kust dokumente võib leida. Muul juhul märkige „NA“ (ei kohaldata).

Comments (märkused)

Mis tahes muud märkused. Märkige sellele väljale, millal dokumendid kättesaadavaks tehakse (kui need veel kättesaadavad ei ole).


Tabel 5B

Sotsiaal-majanduslike andmetega seotud kvaliteedi tagamise raamistik

 

 

Institutsiooniline keskkond

Põhimõte 3. Erapooletus ja objektiivsus

Põhimõte 4. Konfidentsiaalsus

MS

Sampling year/period

Region

RFMO/RFO/IO/NSB

Name of data collection scheme

Name of data sources

Statistically sound sources and methods

Error checking

Kas konfidentsiaalsete andmete töötlemise protseduurid on olemas ja dokumenteeritud?

Kas kalandusandmete kogumise raamistiku partnerite vahelise konfidentsiaalsusnõude täitmise protokollid on olemas ja dokumenteeritud?

Kas väliskasutajatega seotud konfidentsiaalsusnõude täitmise protokollid on olemas ja dokumenteeritud?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Statistilised protsessid

Põhimõte 5. Usaldusväärne metoodika

Põhimõte 6. Asjakohased statistikamenetlused

Põhimõte 7. Andmeesitajate liigse koormamise vältimine

Põhimõte 8. Kulutõhusus

Kas usaldusväärne metoodika on dokumenteeritud?

Kas selle metoodika puhul järgitakse rahvusvahelisi standardeid, suuniseid ja parimaid tavasid?

Kas metoodika on liikmesriigi, piirkonna ja ELi tasandil kooskõlas?

Kas haldusja muud statistilised andmed on omavahel kooskõlas?

Kas partnerite vahel on haldusandmetele juurdepääsu ja nende kvaliteeti käsitlevad kokkulepped?

Kas andmete kogumist, sisestamist ja kodeerimist kontrollitakse?

Kas redigeerimise ja imputeerimise meetodeid kasutatakse ja kontrollitakse?

Kas muudatused on dokumenteeritud ja kättesaadavad?

Kas andmete kogumise dubleerimist välditakse?

Kas andmehõive, andmete kodeerimise ja valideerimise puhul on olemas automaatsed meetodid?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Töökava

 

Statistilised väljundid

Töökava esitamise kuupäev

31.10.2016

Põhimõte 9. Asjakohasus

Põhimõte 10. Täpsus ja usaldusväärsus

Põhimõte 11. Ajakohasus ja õigeaegsus

Põhimõte 12. Sidusus ja võrreldavus

Põhimõte 13. Kättesaadavus ja selgus

Comments

Kas on olemas lõppkasutajate loetelu ja seda ajakohastatakse?

Kas allikaid, vahetulemusi ja väljundeid hinnatakse ja valideeritakse regulaarselt?

Kas vigasid mõõdetakse ja dokumenteeritakse?

Kas on olemas protseduurid õigeaegse täitmise tagamiseks?

Kas on olemas protseduurid sisemise sidususe jälgimiseks?

Kas statistika on ajas võrreldav?

Kas metoodilised dokumendid on avalikkusele kättesaadavad?

Kas andmed talletatakse andmebaasi?

Kust võib dokumente leida?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üldised märkused. Käesolev tabel on kooskõlas käesoleva otsuse artikli 5 lõike 2 punktiga b. Tabelis täpsustatakse andmed, mida tuleb liidu mitmeaastase programmi tabelite 5 A, 6 ja 7 alusel koguda. Märkige sellesse tabelisse, kas andmekogumisprotsessiga seotud dokumendid on olemas, ja täpsustage, kust neid leida võib.

Tunnuse nimetus

Juhised

MS (liikmesriik)

Liikmesriigi nimi esitatakse standardile ISO 3166-1 vastava kolmetähelise koodina, nt „DEU“.

Sampling year/period (valikuuringu aasta/periood)

Liikmesriik täpsustab kavandatud valikuuringu aasta või perioodi.

Region (piirkond)

Liikmesriik lähtub nimetamisviisist, mida kasutatakse liidu mitmeaastase programmi tabelis 5C (II tasand). Kui teave käib kõikide piirkondade kohta, kasutage fraasi „all regions“ (kõik piirkonnad).

RFMO/RFO/IO/NSB

Liikmesriik märgib liikide/varudega seotud majandamise/nõuannete puhul pädeva piirkondliku kalavarude majandamise organisatsiooni (RFMO), piirkondliku kalandusorganisatsiooni (RFO), rahvusvahelise organisatsiooni (IO) või riikliku statistikaasutuse (NSB) akronüümi.

Nt RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

Nt RFO: CECAF

Nt IO: ICES

Nt sotsiaal-majandusliku statistikaga tegelevad asutused ja institutsioonid

Kui piirkondlik kalavarude majandamise organisatsioon, piirkondlik kalandusorganisatsioon, rahvusvaheline organisatsioon või riiklik statistikasutus puudub, märkige „NA“ (ei kohaldata).

Name of data collection scheme (andmete kogumise kava nimetus)

Liikmesriik märgib valikukava nimetuse. Need nimetused peavad olema samad mis käesoleva lisa tabelites 3A, 3B ja 3C.

Name of data sources (andmeallikate nimetused)

Liikmesriik märgib andmeallika nimetuse. Need nimetused peavad olema samad mis käesoleva lisa tabelites 3A, 3B ja 3C.

Statistically sound sources and methods (statistiliselt usaldusväärsed allikad ja meetodid)

Liikmesriik märgib „Y“ (jah) või „N“ (ei) vastavalt sellele, kas statistiliselt usaldusväärsed allikad ja meetodid on olemas. „N“ puhul märkige lahtrisse „Comments“ (märkused) peamised piirangud.

Error checking (veakontroll)

Liikmesriik märgib „Y“ (jah) või „N“ (ei) vastavalt sellele, kas avaldatud andmetes avastatud vead on parandatud varaseimal võimalikul kuupäeval ja avalikustatud. „EI“ puhul märkige lahtrisse „Comments“ (märkused) peamised piirangud.

Kas konfidentsiaalsete andmete töötlemise protseduurid on olemas ja dokumenteeritud?

Liikmesriik märgib „Y“ (jah) või „N“ (ei) vastavalt sellele, kas konfidentsiaalsusnõude täitmise, konfidentsiaalsete andmete käitlemise ja leevendamise protseduurid on olemas ja dokumenteeritud. „N“ puhul märkige lahtrisse „Comments“ (märkused) peamised piirangud.

Kas kalandusandmete kogumise raamistiku partnerite vahelise konfidentsiaalsusnõude täitmise protokollid on olemas ja dokumenteeritud?

Liikmesriik märgib „Y“ (jah) või „N“ (ei) vastavalt sellele, kas kalandusandmete kogumise raamistiku partnerite vahelise konfidentsiaalsusnõude täitmise protokollid on olemas ja dokumenteeritud. „N“ puhul märkige lahtrisse „Comments“ (märkused) peamised piirangud.

Kas väliskasutajatega seotud konfidentsiaalsusnõude täitmise protokollid on olemas ja dokumenteeritud?

Liikmesriik märgib „Y“ (jah) või „N“ (ei) vastavalt sellele, kas väliskasutajatega seotud konfidentsiaalsusnõude täitmise protokollid on olemas ja dokumenteeritud. „N“ puhul märkige lahtrisse „Comments“ (märkused) peamised piirangud.

Kas usaldusväärne metoodika on dokumenteeritud?

Liikmesriik märgib „Y“ (jah) või „N“ (ei) vastavalt sellele, kas usaldusväärne metoodika on dokumenteeritud. „Y“ puhul lisage viide. „N“ puhul märkige lahtrisse „Comments“ (märkused) peamised piirangud.

Kas selle metoodika puhul järgitakse rahvusvahelisi standardeid, suuniseid ja parimaid tavasid?

Liikmesriik märgib „Y“ (jah) või „N“ (ei) vastavalt sellele, kas usaldusväärse metoodika puhul järgitakse rahvusvahelisi standardeid, suuniseid ja parimaid tavasid. „Y“ puhul lisage viide. „N“ puhul märkige lahtrisse „Comments“ (märkused) peamised piirangud.

Kas metoodika on liikmesriigi, piirkonna ja ELi tasandil kooskõlas?

Liikmesriik märgib „Y“ (jah) või „N“ (ei) vastavalt sellele, kas on olemas protseduurid, millega tagatakse, et standardkontseptsioonid, -mõisted ja -liigitused on liikmesriikide, piirkondade ja ELi tasandi partnerite vahel kooskõlas. „N“ puhul märkige lahtrisse „Comments“ (märkused) peamised piirangud.

Kas haldus- ja muud statistilised andmed on omavahel kooskõlas?

Liikmesriik märgib „Y“ (jah) või „N“ (ei) vastavalt sellele, kas on olemas protseduurid, millega tagatakse, et haldus- ja muu statistilise teabega seotud mõisted ja kontseptsioonid on omavahel kooskõlas. „N“ puhul märkige lahtrisse „Comments“ (märkused) peamised piirangud.

Kas partnerite vahel on haldusandmetele juurdepääsu ja nende kvaliteeti käsitlevad kokkulepped?

Liikmesriik märgib „Y“ (jah) või „N“ (ei) vastavalt sellele, kas partnerite vahel on olemas kokkulepped, millega tagatakse juurdepääs haldusandmetele ja asjakohaste haldusandmete kvaliteet. „N“ puhul märkige lahtrisse „Comments“ (märkused) peamised piirangud.

Kas andmete kogumist, sisestamist ja kodeerimist kontrollitakse?

Liikmesriik märgib „Y“ (jah) või „N“ (ei) vastavalt sellele, kas andmete kogumist, sisestamist ja kodeerimist jälgitakse ja muudetakse regulaarselt, nagu nõutud. „N“ puhul märkige lahtrisse „Comments“ (märkused) peamised piirangud.

Kas redigeerimise ja imputeerimise meetodeid kasutatakse ja kontrollitakse?

Liikmesriik märgib „Y“ (jah) või „N“ (ei) vastavalt sellele, kas redigeerimise ja imputeerimise meetodeid kasutatakse ja kas need vaadatakse läbi, neid muudetakse või ajakohastatakse regulaarselt, nagu nõutud. „N“ puhul märkige lahtrisse „Comments“ (märkused) peamised piirangud.

Kas muudatused on dokumenteeritud ja kättesaadavad?

Liikmesriik märgib „Y“ (jah) või „N“ (ei) vastavalt sellele, kas muudatused on dokumenteeritud ja kättesaadavad. „N“ puhul märkige lahtrisse „Comments“ (märkused) peamised piirangud.

Kas andmete kogumise dubleerimist välditakse?

Liikmesriik märgib „Y“ (jah) või „N“ (ei) vastavalt sellele, kas kasutatakse võimaluse korral kasutatakse haldusallikaid, et vältida andmete kogumise dubleerimist ja vähendada vastajate koormust. „N“ puhul märkige lahtrisse „Comments“ (märkused) peamised piirangud.

Kas andmehõive, andmete kodeerimise ja valideerimise puhul on olemas automaatsed meetodid?

Liikmesriik märgib „Y“ või „N“ (ei) vastavalt sellele, kas on olemas protseduurid ja vahendid, et rakendada andmehõive, andmete kodeerimise ja valideerimise puhul automaatseid meetodeid. „N“ puhul märkige lahtrisse „Comments“ (märkused) peamised piirangud.

Kas on olemas lõppkasutajate loetelu ja seda ajakohastatakse?

Liikmesriik märgib „Y“ (jah) või „N“ (ei) vastavalt sellele, kas on olemas ja regulaarselt ajakohastatakse loetelu olulistest lõppkasutajatest ja nende andmekasutusest, sh loetelu kasutajate rahuldamata vajadustest. „N“ puhul märkige lahtrisse „Comments“ (märkused) peamised piirangud.

Kas allikaid, vahetulemusi ja väljundeid hinnatakse ja valideeritakse regulaarselt?

Liikmesriik märgib „Y“ (jah) või „N“ (ei) vastavalt sellele, kas andmeallikaid, vahetulemusi ja statistilisi väljundeid hinnatakse ja valideeritakse regulaarselt. „N“ puhul märkige lahtrisse „Comments“ (märkused) peamised piirangud.

Kas vigasid mõõdetakse ja dokumenteeritakse?

Liikmesriik märgib „Y“ (jah) või „N“ (ei) vastavalt sellele, kas valikuvigasid ja valikust sõltumatuid vigasid mõõdetakse ja dokumenteeritakse süstemaatiliselt vastavalt Euroopa standardile. „N“ puhul märkige lahtrisse „Comments“ (märkused) peamised piirangud.

Kas on olemas protseduurid õigeaegse täitmise tagamiseks?

Liikmesriik märgib „Y“ (jah) või „N“ (ei) vastavalt sellele, kas on olemas protseduurid, et jälgida ülesannete edenemist ja tagada nende õigeaegne täitmine. „N“ puhul märkige lahtrisse „Comments“ (märkused) peamised piirangud.

Kas on olemas protseduurid sisemise sidususe jälgimiseks?

Liikmesriik märgib „Y“ (jah) või „N“ (ei) vastavalt sellele, kas sisemise sidususe jälgimiseks on välja töötatud protseduurid ja neid kasutatakse süsteemselt ning selgitatakse erinevusi. „N“ puhul märkige lahtrisse „Comments“ (märkused) peamised piirangud.

Kas statistika on ajas võrreldav?

Liikmesriik märgib „Y“ või „N“ (ei) vastavalt sellele, kas statistika on mõistliku ajavahemiku kohta võrreldav, kas aegrea katkemised on selgitatud ja kas on olemas meetodid, et tagada ühitamine teatava ajavahemiku jooksul. „N“ puhul märkige lahtrisse „Comments“ (märkused) peamised piirangud.

Kas metoodilised dokumendid on avalikkusele kättesaadavad?

Liikmesriik märgib „Y“ (jah) või „N“ (ei) vastavalt sellele, kas metoodilised dokumendid on hõlpsalt kättesaadavad. „N“ puhul märkige lahtrisse „Comments“ (märkused) peamised piirangud.

Kas andmed talletatakse andmebaasi?

Liikmesriik märgib „Y“ (jah) või „N“ (ei) vastavalt sellele, kas esmased, üksikasjalikud ja koondandmed ning seonduvad metaandmed talletatakse andmebaasi. „N“ puhul märkige lahtrisse „Comments“ (märkused) peamised piirangud.

Kust võib dokumente leida?

Kui liikmesriik on eelmisel väljal vastanud „Y“ (jah), märgib ta lingi veebisaidile, kust dokumente võib leida. Muul juhul märkige „NA“ (ei kohaldata).

Comments (märkused)

Mis tahes muud märkused. Märkige sellele väljale, millal dokumendid kättesaadavaks tehakse (kui need veel kättesaadavad ei ole).

6. JAGU

ANDMETE KÄTTESAADAVUS

Tabel 6A

Andmete kättesaadavus

 

Töökava

 

Töökava esitamise kuupäev

31.10.2016

MS

Data set

Section

Variable group

Year(s) of WP implementation

Reference year

Final data available after

Comments

SWE

Kalaevastiku majanduslik näitaja

3A

Tulu/kulu

N

N – 1

N + 1, 1. märts

 

SWE

Vesiviljeluse majanduslik näitaja

 

Kõik

N

N – 1

N + 1, 1. märts

 

SWE

Püügitegevuse tunnus

 

Püügivõimsus

N

N

N + 1, 31. jaanuar

 

SWE

Püügitegevuse tunnus

 

Lossimine

N

N

N + 1, 31. märts

 

SWE

Kalatöötluse majanduslik näitaja

 

Kõik

N

N – 2

N + 1, 1. november

 

Üldised märkused. Käesolev tabel on kooskõlas käesoleva otsuse artikliga 6. Esitage selles tabelis teave lõppkasutajatele andmete kättesaadavuse kohta (andmestiku järgi).

Tunnuse nimetus

Juhised

MS (liikmesriik)

Liikmesriigi nimi esitatakse standardile ISO 3166-1 vastava kolmetähelise koodina, nt „DEU“.

Data set (andmestik)

Liikmesriik viitab andmestikule, mille kohta esitatakse kättesaadavuse teavet. Andmestiku nimetuse võib tuletada käesoleva lisa vastava tabeli pealkirja põhjal.

Section (jagu)

Liikmesriik viitab töökava konkreetsele jaole.

Variable group (tunnuse rühm)

Liikmesriik viitab käesoleva lisa tabelites 1B, 1E, 1I, 2A, 3A ja 3B esinevatele konkreetsetele tunnustele. Kui viidatase muule tabelile, võib selle välja tühjaks jätta.

Year(s) of WP implementation (töökava rakendamise aasta(d))

Liikmesriik viitab aastale või aastatele, millal töökava kohaldatakse.

Reference year (vaatlusaasta)

Liikmesriik viitab andmete kavandatud kogumise aastale.

Final data available after (hiljem kättesaadavad lõplikud andmed)

Liikmesriik märgib, mitu aastat pärast andmete kogumist tehakse andmed lõppkasutajatele kättesaadavaks. Vajaduse korral kasutage aastat ja kuud.

Comments (märkused)

Mis tahes muud märkused.

7. JAGU

KOORDINEERIMINE

Tabel 7A

Kavandatud piirkondlik ja rahvusvaheline koordineerimine

 

Töökava

 

Töökava esitamise kuupäev

31.10.2016

MS

Acronym

Name of meeting

RFMO/RFO/IO

Planned MS participation

Comments

SWE

RCM Med

 

 

X

 

SWE

WGNSSK

 

ICES

X

 

SWE

MEDITS

 

 

X

 

Üldised märkused. Käesolev tabel on kooskõlas käesoleva otsuse artikli 7 lõikega 1. Esitage selles tabelis teave liikmesriigi kavandatud osalemise kohta kohtumistel, mis kalandusandmete kogumise raamistiku alusel toimuva andmete kogumise seisukohalt olulised.

Tunnuse nimetus

Juhised

MS (liikmesriik)

Liikmesriigi nimi esitatakse standardile ISO 3166-1 vastava kolmetähelise koodina, nt „DEU“.

Akronym (akronüüm)

Liikmesriik märgib selle kohtumise ametliku akronüümi, millel ta osales.

Name of the meeting (kohtumise nimetus)

Liikmesriik märgib selle kohtumise täieliku ametliku nimetuse, millel ta osales.

RFMO/RFO/IO

Liikmesriik märgib liikide/varudega seotud majandamise/nõuannete puhul pädeva piirkondliku kalavarude majandamise organisatsiooni (RFMO), piirkondliku kalandusorganisatsiooni (RFO) või rahvusvahelise organisatsiooni (IO) akronüümi.

Nt RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

Nt RFO: CECAF

Nt IO: ICES

Kui RFMO, RFO või IO puudub, märkige „NA“ (ei kohaldata).

Planned MS participation (liikmesriigi kavandatav osalus)

Liikmesriik märgib, kas on kavas kohtumisel osaleda.

Comments (märkused)

Mis tahes muud märkused.


Tabel 7B

Soovituste ja kokkulepetega seotud järelmeetmed

 

Töökava

 

Töökava esitamise kuupäev

31.10.2016

MS

Region

RFMO/RFO/IO

Source

Section

Topic

Recommendation number

Recommendation/Agreement

Follow-up action

Comments

SWE

Atlandi põhjaosa

 

Koostöökohtumine 2014

 

Püügitegevusega seotud tunnused

 

 

 

 

LVA

Läänemeri

 

STECF 14-13

VII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.C, III.E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kõik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üldised märkused. Käesolev tabel on kooskõlas käesoleva otsuse artikli 7 lõikega 1 ja artikliga 8. Esitage selles tabelis teave selle kohta, kuidas liikmesriik kavatseb täita soovitusi ja kokkuleppeid, mis on seotud kalandusandmete kogumise raamistiku alusel toimuva andmete kogumisega Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil.

Tunnuse nimetus

Juhised

Liikmesriik

Liikmesriigi nimi esitatakse standardile ISO 3166-1 vastava kolmetähelise koodina, nt „DEU“.

Piirkond

Liikmesriik lähtub nimetamisviisist, mida kasutatakse liidu mitmeaastase programmi tabelis 5C (II tasand). Kui soovitus käib kõikide piirkondade kohta, kasutage fraasi „all regions“ (kõik piirkonnad).

RFMO/RFO/IO

Liikmesriik märgib liikide/varudega seotud majandamise/nõuannete puhul pädeva piirkondliku kalavarude majandamise organisatsiooni (RFMO), piirkondliku kalandusorganisatsiooni (RFO) või rahvusvahelise organisatsiooni (IO) akronüümi.

Nt RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

Nt RFO: CECAF

Nt IO: ICES

Kui RFMO, RFO või IO puudub, märkige „NA“ ei kohaldata).

Source (allikas)

Liikmesriik märgib soovituse allika akronüümi abil: piirkondlik koordineerimiskoosolek (RCM), piirkondlik koordineerimisrühm (RCG), koostöökohtumine (LM), STECFi ekspertide töörühm (EWG), nt „LM 2014“, „STECF EWG 14–07“.

Section (jagu)

Liikmesriik viitab töökava jaole, nt „1A“, „1B“ jne. Kui soovitus käib mitme jao kohta, märkige vastavad jaod. Kui soovitus käib kõikide jagude kohta, märkige „kõik“.

Topic (teema)

Liikmesriik viitab teemale, mille kohta soovitus käib, nt „Data Quality“ (Andmete kvaliteet), „Surveys“ (Uuringud) jne.

Recommendation number (soovituse number)

Liikmesriik viitab üksikule soovitusele antud numbrile, kui sellised numbrid on olemas.

Recommendation/agreement (soovitus/kokkulepe)

Liikmesriik viitab asjakohastele soovitustele, töökava vaatlusperioodile ja liikmesriigile. Loetleda ei ole vaja soovitusi ja kokkuleppeid, mis liikmesriigi puhul ei kehti (nt mis käsitlevad ICESi eksperdirühmade pädevust, komisjoni võetavaid meetmeid jne).

Follow-up action (järelmeetmed)

Liikmesriik kirjeldab lühidalt võetud või võetavaid meetmeid.

Comments (märkused)

Mis tahes muud märkused.


Tabel 7C

Kahe- ja mitmepoolsed lepingud

 

Töökava

 

Töökava esitamise kuupäev

31.10.2016

MSs

Contact persons

Content

Coordination

Description of sampling/sampling protocol/sampling intensity

Data transmission

Access to vessels

Validity

Comments

DEU - DNK

osaleva liikmesriigi esitatud nimi ja e-posti aadress

a)

DEU laevad, mis lossivad esmamüügiks DNK-s, on hõlmatud DEU töökavaga.

b)

DNK laevad, mis lossivad esmamüügiks DEU-s, on hõlmatud DNK töökavaga.

Ei kohaldata

Vette tagasi lastud kalade pikkus ja vanus ning lossimine vastavalt asjakohasele töökavale.

Valimi võtmise maht ja katvus vastavalt Läänemere ning NS & EA piirkondlikul koordineerimiskoosolekul kokkulepitule.

DEU/DNK vastutab iga oma laeva andmete esitamise eest asjaomastele lõppkasutajatele ja teineteisele.

Valimi võtmise eest vastutav riik tagab juurdepääsu laevadele.

vastavalt töökavale

 

LTU - DEU - LVA - NLD - POL

 

DEU, LVA, LTU, NLD, POL teevad koostööd bioloogiliste andmete kogumisel pelaagilise püügi kohta CECAFi vetes ajavahemikel 2014–2015 ja 2016–2017 (uus pikendamine).

NL koordineerib käesoleva mitmepoolse kokkuleppe täitmist. NL sõlmib lepingu sõltumatu töövõtjaga Corten Marine Research (CMR), kes tegutseb NL-i ja IMROP-i (Mauritaania okeanograafia- ja kalandusuuringute instituut) vahelise esindajana. CMR võtab valimi võtmiseks tööle Mauritaania vaatlejad IMROP-ist. CMR ja IMROP sõlmivad kokkuleppe, milles vormistatakse vastastikused kohustused ning muu hulgas ka see, et hinnastatakse üksnes selle konkreetse ülesande lisakulud.

Mauritaania vaatlejate poolt bioloogilise valimi võtmine kalalaevade pardal CECAFi piirkonnas. CMR-i esitatud vaatlejad järgivad dokumendis „Biological Data Collection of pelagic fisheries in CECAF waters in compliance with the DCF“ (versioon 31-05-2011) kirjeldatud valiku protokolli.

CMR vastutab andmete kogumise ja kvaliteedi kontrollimise ning kokkuleppe alusel kogutud andmete väljastamise eest CECAFi pelaagiliste kalavarude töörühmale. CMR esitab kõik andmed ka CVO-le, kes jagab andmeid partneritele.

Iga partner tagab kokkuleppe alusel Mauritaania vaatlejatele juurdepääsu oma laevastikule. Laevadele juurdepääsu andmisest keeldumine ei vabasta partnerit juriidilistest või finantskohustustest.

Kokkulepe hakkab kehtima 1. jaanuaril 2012. Selle kehtivus lõpeb 31. detsembril 2013, v.a finantskohustused. Kokkulepe lõpetatakse enne nimetatud kuupäeva juhul, kui CECAFi ala suletakse ELi laevadele pelaagiliseks püügiks. Ülejäänud lõplikud maksed makstakse partneritele proportsionaalselt tagasi. Kokkuleppe uus lõpptähtaeg: 31. detsember 2015

 

Üldised märkused. Käesolev tabel on kooskõlas käesoleva otsuse artikli 7 lõikega 2 ja artikliga 8. Esitage selles tabelis teave teiste liikmesriikidega sõlmitud kokkulepete kohta ja selle kohta, kuidas täidetakse Euroopa ja rahvusvahelise tasandi kohustusi.

Tunnuse nimetus

Juhised

MS (liikmesriigid)

Kokkuleppes osalevate liikmesriikide nimed esitatakse standardile ISO 3166-1 vastava kolmetähelise koodina, nt „DEU“.

Contact persons (kontaktisikud)

Liikmesriik märgib kokkuleppega seotud liikmesriigi vastutava isiku nime ja e-posti aadressi.

Content (sisu)

Liikmesriik kirjeldab lühidalt kokkuleppe eesmärki. Liikmesriik esitab vajaduse korral lahtris „Comments“ (märkused) täpse ja täieliku viite või toimiva lingi kokkuleppega seotud dokumentidele.

Coordination (koordineerimine)

Liikmesriik kirjeldab lühidalt, kuidas toimub koordineerimine ja kes seda teeb.

Description of sampling / sampling protocol / sampling intensity (valiku / valiku protokolli / valikusuhte kirjeldus)

Liikmesriik kirjeldab lühidalt kokkuleppe alusel toimuvat valikuuringut.

Data transmission (andmete edastamine)

Liikmesriik märgib, milline liikmesriik vastutab millise andmestiku esitamise eest.

Access to vessels (juurdepääs laevadele)

Liikmesriik märgib, kas kokkuleppega antakse juurdepääs teiste partnerite laevadele.

Validity (kehtivus)

Liikmesriik märgib aasta, mil kokkuleppe kaotab kehtivuse, või aasta, mil kokkulepe allkirjastati/allkirjastatakse, kui seda igal aastal pikendatakse.

Comments (märkused)

Mis tahes muud märkused.


II LISA

Liidu mitmeaastase programmi sätted

Töökava vastav osa

Säte

Tabel

Tabel

Tekst

III peatükk

 

1.1(d) joonealune märkus 6

 

3C

Tekstikast 3C

2(a)(i)

2(a)(ii)

2(a)(iii)

1A, 1B, 1C

1A, 1B, 1C

1A, 1B, 1C

1A, 1B, 1C

1A, 1B, 1C

1A, 1B, 1C

 

2(a)(iv)

3

1D

 

2(b)

2(c)

1E

1E

1E

1E

Tekstikast 1E

Tekstikast 1E

3(a)

1D

1F

 

3(c)

Katseuuring 2

4

4

2A

Tekstikast 2A

5(a)

5(b)

5A

6

3A

3A

Tekstikast 3A

Tekstikast 3A, katseuuring 3

6(a)

6(b)

6(c)

7

6

8

3B

3B

Tekstikast 3B

Tekstikast 3B

Katseuuring 4

IV peatükk

 

1

10

1G, 1H

Tekstikast 1G

V peatükk

 

4

Katseuuring 1


Top