Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1615

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1615, 8. september 2016, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2016/559 seoses ajavahemikuga, mille jooksul lubatakse piima- ja piimatoodete sektoris sõlmida kokkuleppeid ja teha otsuseid tootmise kavandamise kohta

C/2016/5661

OJ L 242, 9.9.2016, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1615/oj

9.9.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 242/17


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/1615,

8. september 2016,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2016/559 seoses ajavahemikuga, mille jooksul lubatakse piima- ja piimatoodete sektoris sõlmida kokkuleppeid ja teha otsuseid tootmise kavandamise kohta

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) eriti selle artikli 222 lõike 3 teist lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lisaks mitmele erakorralisele meetmele, millega on püütud lahendada keerulist turuolukorda piima- ja piimatoodete sektoris lähtuvalt määruse (EL) nr 1308/2013 artiklist 219, on komisjon lubanud komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2016/559 (2) tunnustatud tootjaorganisatsioonidel, nende liitudel ja tunnustatud tootmisharudevahelistel organisatsioonidel ning komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2016/558 (3) piima- ja piimatoodete sektori ühistutel ja muud liiki tootjaühendustel sõlmida vabatahtlikke kokkuleppeid ja teha otsuseid tootmise kavandamise kohta kuue kuu jooksul alates 13. aprillist 2016.

(2)

Kuna sektor vajab aega, et oma tegevust selle uue vahendi kasutamiseks korraldada, ei ole ühisest kokkuleppest või otsusest siiani teatatud; samal ajal seisab piimasektor endiselt silmitsi turu tõsise tasakaalustamatusega, kuna pakkumine ja nõudlus on kogu maailmas tasakaalust väljas, milles on oluline osa ka asjaolul, et Venemaa pikendas kuni 2017. aasta lõpuni liidust pärit põllumajandustoodete ja toiduainete impordikeeldu.

(3)

Piima tootjahinnad langesid 2015. aastal 8 % ning 2016. aasta esimese viie kuu jooksul veel 15 %. Mais 2016 oli ELi keskmine piimahind viimase viie aasta maikuu keskmisest 22 % madalam. Samal ajal on lõhe liikmesriikide vahel veelgi suurenenud, kusjuures mõnes liikmesriigis on hinnad 30 % madalamad kui ELis keskmiselt. Olemasoleva turuanalüüsi alusel ei ole tootmise märgatavat vähenemist oodata enne 2017. aasta lõppu.

(4)

Selleks et piima- ja piimatoodete sektor leiaks jätkuvalt raskes turuolukorras uuesti tasakaalu ning et piimakvootide süsteemi lõppemise järgselt vajalikke muudatusi teha, on asjakohane lubada rakendusmäärusega (EL) 2016/559 ja delegeeritud määrusega (EL) 2016/558 ette nähtud vabatahtlike kokkulepete sõlmimine ja otsuste tegemine veel kuueks kuuks. Kuna nii tingimused kui ka sisuline ja geograafiline kohaldamisala, millele on osutatud määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 222 lõikes 1, ning asjaomane teatamiskohustus on juba sätestatud rakendusmääruses (EL) 2016/559, on asjakohane kõnealust rakendusmäärust muuta.

(5)

Seepärast tuleks rakendusmäärust (EL) 2016/559 vastavalt muuta.

(6)

Arvestades turu tõsist tasakaalustamatust ning vajadust tagada järjepidevus ja õiguskindlus, peaks käesolev määrus jõustuma järgmisel päeval pärast selle avaldamist.

(7)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmäärust (EL) 2016/559 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikkel 1 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 1

Ilma et see piiraks määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 152 lõike 3 punkti b alapunkti i ja artikli 209 lõiget 1 võivad piima- ja piimatoodete sektori tunnustatud tootjaorganisatsioonid, nende liidud ja tunnustatud tootmisharudevahelised organisatsioonid käesolevaga:

a)

kuue kuu jooksul alates 13. aprillist 2016 või 13. oktoobrist 2016 sõlmida toodetava piimakoguse kavandamise kohta vabatahtlikke kokkulepped ning võtta ühiseid otsuseid, mille kehtivusaeg lõpeb vastavalt 12. oktoobril 2016 või 12. aprillil 2017; või

b)

pikendada selliste sõlmitud lepingute või tehtud otsuste kehtivusaega ajavahemikuks alates 13. aprillist 2016 kuni 12. aprillini 2017.“

2)

Artiklit 4 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Hiljemalt 25 päeva pärast artiklis 1 osutatud iga kuuekuulise perioodi lõppu teatavad asjaomased tootjaorganisatsioonid, tootjaorganisatsioonide liidud ja tootmisharudevahelised organisatsioonid kokkulepete või otsustega hõlmatud tegeliku tootmismahu käesoleva artikli lõikes 1 osutatud pädevale asutusele.“

b)

Lõike 3 punkt b asendatakse järgmisega:

„b)

hiljemalt 30 päeva pärast artiklis 1 osutatud iga kuuekuulise perioodi lõppu ülevaate kõnealuse perioodi jooksul rakendatud kokkulepetest ja otsustest.“

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. september 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  Komisjoni 11. aprilli 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/559, millega lubatakse piima- ja piimatoodete sektoris sõlmida kokkuleppeid ja teha otsuseid tootmise kavandamise kohta (ELT L 96, 12.4.2016, lk 20).

(3)  Komisjoni 11. aprilli 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2016/558, millega lubatakse piima- ja piimatoodete sektori ühistutel ja muud liiki tootjaühendustel sõlmida kokkuleppeid ja teha otsuseid tootmise kavandamise kohta (ELT L 96, 12.4.2016, lk 18).


Top