Help Print this page 

Document 32016R1614

Title and reference
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/1614, 8. september 2016, millega kehtestatakse piima- ja piimatoodete sektori ajutised erakorralised meetmed lõssipulbri suhtes kehtiva riikliku sekkumise ajavahemiku pikendamisega 2016. aastal ning lõssipulbri suhtes kehtiva riikliku sekkumise ajavahemiku ettepoole tõstmisega 2017. aastal ning tehakse erand delegeeritud määrusest (EL) 2016/1238 seoses määruse (EÜ) nr 826/2008 jätkuva kohaldamisega rakendusmääruse (EL) nr 948/2014 kohase eraladustamistoetuse puhul ja määruse (EL) nr 1272/2009 kohaldamisega käesoleva määruse kohase riikliku sekkumise puhul

C/2016/5675
  • In force
OJ L 242, 9.9.2016, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1614/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

9.9.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 242/15


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2016/1614,

8. september 2016,

millega kehtestatakse piima- ja piimatoodete sektori ajutised erakorralised meetmed lõssipulbri suhtes kehtiva riikliku sekkumise ajavahemiku pikendamisega 2016. aastal ning lõssipulbri suhtes kehtiva riikliku sekkumise ajavahemiku ettepoole tõstmisega 2017. aastal ning tehakse erand delegeeritud määrusest (EL) 2016/1238 seoses määruse (EÜ) nr 826/2008 jätkuva kohaldamisega rakendusmääruse (EL) nr 948/2014 kohase eraladustamistoetuse puhul ja määruse (EL) nr 1272/2009 kohaldamisega käesoleva määruse kohase riikliku sekkumise puhul

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) eriti selle artikli 219 lõiget 1 koostoimes artikliga 228,

ning arvestades järgmist:

(1)

Piima- ja piimatoodete sektoris on pakkumise ja nõudluse tasakaalustamatuse tulemusena tekkinud turuhäired.

(2)

Piimatootmise kasvu tõttu suurenes lõssipulbri tootmine liidus 18 % ajavahemikul 2016. aasta jaanuarist aprillini, samas kui eksport vähenes samal ajavahemikul 8 %. Eksporditav lõssipulber moodustab tavapäraselt 40–50 % liidus toodetud lõssipulbrist.

(3)

Sellest tulenevalt võib liidus täheldada survet lõssipulbri hinna langetamiseks.

(4)

Määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 12 punktis d on sätestatud, et lõssipulbri suhtes kehtiva riikliku sekkumise ajavahemik on 1. märtsist 30. septembrini. Kooskõlas komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2015/1549 (2) on lõssipulbri suhtes kehtiva riikliku sekkumise ajavahemik 2016. aastal 1. jaanuarist30. septembrini.

(5)

Selleks et oleks võimalik kõikvõimalikke turumeetmeid kiiresti kasutada ning et olla valmis olukorraks, kus lõssipulbri hinnad veelgi langevad ning turuhäired süvenevad, on oluline, et riiklik sekkumine jääb lõssipulbri puhul pidevalt kättesaadavaks kuni järgmise sekkumisperioodi alguseni 1. märtsil 2017.

(6)

Seepärast on asjakohane pikendada lõssipulbri sekkumiskokkuostu ajavahemikku 2016. aastal kuni 31. detsembrini 2016 ning alustada sekkumiskokkuostu ajavahemikku 2017. aastal 1. jaanuaril.

(7)

Sekkumiskokkuostu ajavahemiku pikendamine 30. septembrilt 201631. detsembrini 2016 langeb kokku komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2016/1238 (3) ja komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/1240 (4) kohaldamise ajaga; kõnealuste määrustega asendatakse 1. oktoobrist 2016 komisjoni määrus (EÜ) nr 826/2008 (5) ja komisjoni määrus (EL) nr 1272/2009 (6). Järjepidevuse ja õiguskindluse huvides on asjakohane sätestada erand, mille kohaselt jätkatakse määruse (EÜ) nr 826/2008 kohaldamist komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 948/2014 (7) alusel esitatud lõssipulbri eraladustamistoetuse taotluste suhtes ning määrust (EL) nr 1272/2009 kohaldatakse jätkuvalt käesoleva määruse alusel esitatud pakkumuste suhtes.

(8)

Selle tagamiseks, et käesoleva määrusega ette nähtud ajutistel meetmetel oleks vahetu mõju turule ja et aidata stabiliseerida hindu, peaks käesolev määrus jõustuma järgmisel päeval pärast selle avaldamist,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Erand määrusest (EL) nr 1308/2013

Erandina määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 12 punktist d pikendatakse lõssipulbri suhtes kehtivat 2016. aasta riikliku sekkumise ajavahemikku 31. detsembrini 2016.

Erandina määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 12 punktist d on lõssipulbri suhtes kehtiva riikliku sekkumise ajavahemik 2017. aastal 1. jaanuarist30. septembrini.

Artikkel 2

Erand delegeeritud määrusest (EL) 2016/1238

Erandina delegeeritud määruse (EL) 2016/1238 artiklitest 10 ja 11 kohaldatakse määrust (EÜ) nr 826/2008 jätkuvalt rakendusmääruse (EL) nr 948/2014 alusel enne 1. märtsi 2017 esitatud lõssipulbri eraladustamistoetuse taotluste suhtes.

Erandina delegeeritud määruse (EL) 2016/1238 artiklitest 10 ja 11 kohaldatakse määrust (EL) nr 1272/2009 jätkuvalt käesoleva määruse artikli 1 esimese lõigu alusel enne 1. jaanuari 2017 esitatud lõssipulbri pakkumuste suhtes.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. september 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  Komisjoni 17. septembri 2015. aasta delegeeritud määrus (EL) 2015/1549, millega kehtestatakse piima ja piimatoodete sektori ajutised erakorralised meetmed või ja lõssipulbri suhtes kehtiva riikliku sekkumise ajavahemiku pikendamisega 2015. aastal ning või ja lõssipulbri suhtes kehtiva riikliku sekkumise ajavahemiku ettepoole tõstmisega 2016. aastal (ELT L 242, 18.9.2015, lk 28).

(3)  Komisjoni 18. mai 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2016/1238, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 riikliku sekkumise ja eraladustamistoetuse osas (ELT L 206, 30.7.2016, lk 15).

(4)  Komisjoni 18. mai 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/1240, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad riikliku sekkumise ja eraladustamistoetuse osas (ELT L 206, 30.7.2016, lk 71).

(5)  Komisjoni 20. augusti 2008. aasta määrus (EÜ) nr 826/2008, millega kehtestatakse ühiseeskirjad teatavatele põllumajandustoodetele eraladustusabi andmiseks (ELT L 223, 21.8.2008, lk 3).

(6)  Komisjoni 11. detsembri 2009. aasta määrus (EL) nr 1272/2009, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 ühised üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses põllumajandustoodete kokkuostu ja müügiga riikliku sekkumise puhul (ELT L 349, 29.12.2009, lk 1).

(7)  Komisjoni 4. septembri 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 948/2014, millega avatakse lõssipulbri eraladustamine ja määratakse eelnevalt kindlaks abi summa (ELT L 265, 5.9.2014, lk 18).


Top