Help Print this page 

Document 32016R1612

Title and reference
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/1612, 8. september 2016, millega antakse toetust piimatootmise vähendamiseks

C/2016/5681
  • In force
OJ L 242, 9.9.2016, p. 4–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1612/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

9.9.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 242/4


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2016/1612,

8. september 2016,

millega antakse toetust piimatootmise vähendamiseks

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) eriti selle artikli 219 lõiget 1 koostoimes artikliga 228,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008, (2) eriti selle artikli 106 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kuna piimaturul on pakkumine ja nõudlus kogu maailmas tasakaalust väljas, seisab sektor silmitsi turuhäiretega, mille puhul on oluline osa ka asjaolul, et Venemaa pikendas kuni 2017. aasta lõpuni liidust pärit põllumajandustoodete ja toiduainete impordikeeldu.

(2)

2015. aastal ning 2016. aasta esimestel kuudel ülemaailmne nõudlus piima ja piimatoodete järgi küll pisut suurenes, kuid jäi siiski märkimisväärselt alla piima tootmise taseme kasvule.

(3)

Ülemaailmsed piimatarned suurenesid 2015. aastal koos Euroopa Liidu, USA ja Uus-Meremaal kombineeritud tootmiskasvuga kokku ligikaudu 4,5 miljonit tonni võrra, kuid liidu ja kahe kõnealuse kolmanda riigi kogueksport vähenes piimaekvivalendina väljendatult ligikaudu 200 000 tonni võrra.

(4)

2016. aasta esimese nelja kuu jooksul suurenes piimatootmine ELis, USAs ja Uus-Meremaal ligikaudu 3,6 miljonit tonni võrra, samas kui täiendav eksport moodustas alla 1 % sellest mahust.

(5)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2016/559 (3) on tunnustatud tootjaorganisatsioonidel, nende liitudel ja tunnustatud tootmisharudevahelistel organisatsioonidel ning komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2016/558 (4) on piima- ja piimatoodete sektori ühistutel ja muud liiki tootjaühendustel lubatud sõlmida vabatahtlikke kokkuleppeid ja teha otsuseid tootmise kavandamise kohta kuueks kuuks alates 13. aprillist 2016. Seda tähtaega on pikendatud komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2016/1615 (5).

(6)

Turu sekkumismeetmed riikliku sekkumise ja eraladustamisena või ja lõssipulbri puhul on olnud katkestusteta kättesaadavad alates septembrist 2014.

(7)

Need abinõud on leevendanud kriisi mõju ja nendega on kehtestatud piimatoodete hindade jätkuva alanemise alammäär, kuid ülemaailmselt on olukord endiselt tasakaalust väljas.

(8)

Selleks et piima- ja piimatoodete sektor leiaks jätkuvalt raskes turuolukorras uuesti tasakaalu, arvestades samas, et kättesaadava turuanalüüsi alusel ei ole oodata tootmise märgatavat vähenemist 2017. aasta lõpuni, on asjakohane teha toetus kättesaadavaks nendele liidu piimatootjatele, kes on vabatahtlikult valmis oma piimatootmist vähendama.

(9)

Kuna liidu piimatoodangu puhul on tegemist peamiselt lehmapiimatarnetega ning otsemüük ja muude loomaliikide piim moodustab liidu piimatoodangust ainult väikese osa, tuleks toetus teha kättesaadavaks üksnes lehmapiimatarnete vähendamiseks.

(10)

Selleks et lehmapiimatarned tegelikult väheneksid, peaksid rahastamiskõlblikud taotlejad olema piiratud nende isikutega, kes tarnisid lehmapiima esmaostjatele juulis 2016, mis on kõige hiljutisem ajavahemik, mille kohta taotlejad saavad tarnete kohta tõendeid esitada.

(11)

Tõhususe eesmärgil antav liidu toetus ei peaks hõlmama lehmapiimatarnete vähendamist viiteperioodiga võrreldes üle 50 %.

(12)

Käesoleva määrusega ette nähtud toetus on meede põllumajandusturgude toetamiseks määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 4 lõike 1 punkti a tähenduses.

(13)

Kõnealusele toetusele võib anda lisaks Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist rahastatavat muud toetust.

(14)

Kuna rahaline toetus on kehtestatud eurodes, tuleb meetme ühetaolise ja samaaegse kohaldamise tagamiseks määrata kindlaks liikmesriikidele määratud summa omavääringusse konverteerimise kuupäev. Seepärast on asjakohane määrata kindlaks vahetuskursi rakendusjuhu kuupäev vastavalt määruse (EL) nr 1306/2013 artiklile 106. Et võtta arvesse kõnealuse artikli lõike 2 punktiga b kehtestatud põhimõtet ning kõnealuse artikli lõike 5 punktis c sätestatud kriteeriume, peaks rakendusjuhu kuupäev olema käesoleva määruse jõustumise kuupäev.

(15)

Selleks et kava saaks rakendada tõhusalt ilma lehmapiimatarnete vähendamise kogumahtu ületamata, tuleks ette näha toetusetaotlustest ja maksetaotlustest teatamine.

(16)

Selleks et kava maksimaalselt rakendada, tuleks ette näha teatav hulk kohaldamisperioode, kuni kasutatavale eelarvele vastav lehmapiimatarnete vähendamise kogumaht on toetusetaotlustega ammendatud. Taotluste tõhusa käsitlemise tagamiseks on soovitatav esitada need elektrooniliselt.

(17)

Selleks et taotlused hõlmaksid lehmapiimatarnete mõistlikku vähendamist ja et vältida ebaproportsionaalset halduskoormust, tuleks määrata kindlaks lehmapiimatarnete vähendamise minimaalne kogus taotluse kohta.

(18)

Selleks et tagada taotluste samaväärne käsitlemine kogu liidus, tuleks kehtestada ümberarvestustegur liitrite ümberarvutamiseks kilogrammideks.

(19)

Liikmesriigid ei peaks kontrollima ainult toetusetaotluste vastuvõetavust, vaid ka nende usaldusväärsust. Näiteks ei saa pidada usaldusväärseks toetusetaotlust, mille puhul esmaostjatele tarnitava lehmapiima kogumaht on vähendamisperioodil suurem, kui kogu tarnitud kogus viiteperioodil.

(20)

Selleks et tagada, et toetusesaajad saaksid toetuse võimalikult kiiresti ja tootmise vähendamine võiks alata viivituseta, peaks käesolev määrus jõustuma järgmisel päeval pärast selle avaldamist,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Liidu toetus peab olema kättesaadav lehmapiimatarneid vähendavatele rahastamiskõlblikele taotlejatele kolme kuu jooksul (edaspidi „vähendamisperiood“), võrreldes eelnenud aasta sama perioodiga (edaspidi „viiteperiood“) vastavalt käesolevas määruses sätestatud tingimustele.

Liidu toetuse suuruseks määratakse 14 eurot 100 kg lehmapiima kohta ja see kehtib viiteperioodil tarnitud lehmapiima ja vähendamisperioodil tarnitud lehmapiima vahet väljendavale kogusele. Liidu toetus ei tohi olla suurem, kui lehmapiimatarnete vähendamise kogumaht, mis vastab 150 000 000 eurole.

Iga rahastamiskõlbliku taotleja kohta hõlmab liidu toetus sellist lehmapiimatarnete vähendamise kogust, mis ei ületa 50 % viiteperioodil esmaostjatele tarnitud lehmapiima üldkogusest.

2.   Käesoleva määruse kohaldamisel tähendab „rahastamiskõlblikud taotlejad“ piimatootjaid, kes tarnisid lehmapiima esmaostjatele juulis 2016.

3.   Bulgaaria, Tšehhi Vabariigi, Taani, Horvaatia, Ungari, Poola, Rumeenia, Rootsi ja Ühendkuningriigi rahastamiskõlblike taotlejate puhul on käesoleva määruse alusel makstavate summade konverteerimisel vahetuskursi rakendusjuhu kuupäevaks käesoleva määruse jõustumise kuupäev.

4.   Käesoleva määrusega ette nähtud toetusele võib anda lisaks Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist rahastatavat muud toetust.

Artikkel 2

1.   Toetust antakse taotluse alusel.

Toetusetaotluse esemeks olev lehmapiimatarnete vähendamise minimaalne kogus on 1 500 kg.

Kui lehmapiimatarnete vähendamise kogus on väljendatud liitrites, korrutatakse see kilogrammides väljendamiseks koefitsiendiga 1,03.

2.   Rahastamiskõlblikud taotlejad peavad esitama oma toetusetaotluse liikmesriigis, kus nad on asutatud, ning kasutama selleks asjaomases liikmesriigis kehtestatud meetodit. Toetusetaotlused esitatakse nii, et need laekuksid liikmesriigile kolmandas lõikes kehtestatud kättesaamistähtaja jooksul.

Liikmesriik võib otsustada, et rahastamiskõlbliku taotleja nimel võib toetusetaotluse esitada ka tunnustatud tootjaorganisatsioon või ühistu. Sel juhul tagavad liikmesriigid, et toetus jõuab täies ulatuses selliste rahastamiskõlblike taotlejateni, kes on oma lehmapiimatarneid vastavalt käesolevas määruses sätestatud tingimustele tegelikult vähendanud.

Täielike taotluste vastuvõtmise tähtajad on järgmised:

a)

21. september 2016 kell 12.00 (Brüsseli aja järgi) esimese vähendamisperioodi eest, mille alla kuuluvad oktoober, november ja detsember 2016;

b)

12. oktoober 2016 kell 12.00 (Brüsseli aja järgi) teise vähendamisperioodi eest, mille alla kuuluvad november ja detsember 2016 ja jaanuar 2017;

c)

9. november 2016 kell 12.00 (Brüsseli aja järgi) kolmanda vähendamisperioodi eest, mille alla kuuluvad detsember 2016 ning jaanuar ja veebruar 2017;

d)

7. detsember 2016 kell 12.00 (Brüsseli aja järgi) neljanda vähendamisperioodi eest, mille alla kuuluvad jaanuar, veebruar ja märts 2017.

Toetusetaotlejad ei tohi esitada käesoleva määruse alusel üle ühe toetusetaotluse. Kui taotleja esitab rohkem kui ühe taotluse, ei võeta temalt vastu ühtki taotlust. Taotlejad, kes esitasid taotluse esimeseks vähendamisperioodiks, võivad siiski esitada taotluse ka neljandaks vähendamisperioodiks.

3.   Selleks et toetusetaotlus oleks vastuvõetav, peab see sisaldama järgmist:

a)

järgmine teave liikmesriigi poolt kättesaadavaks tehtud vormil:

i)

rahastamiskõlbliku taotleja nimi ja aadress;

ii)

esmaostjatele tarnitud lehmapiima üldkogus viiteperioodil;

iii)

esmaostjatele tarnimiseks kavandatav lehmapiima üldkogus vähendamisperioodil;

iv)

lehmapiimatarne vähendamise kavandatav kogus, mille jaoks toetust taotletakse ja mis ei ole rohkem kui 50 % alapunktis ii osutatud kogusummast ja mitte vähem kui 1 500 kg;

b)

tõendavad dokumendid punkti a alapunktis ii osutatud lehmapiima üldkoguse kohta;

c)

dokumendid, mis tõendavad, et taotluse on esitanud piimatootja, kes tarnis esmaostjatele lehmapiima juulis 2016.

4.   Toetusetaotlused, mis hõlmavad lehmapiimatarnete vähendamist alla 1 500 kg, tuleb tagasi lükata.

Toetusetaotlused, mis hõlmavad lehmapiimatarnete vähendamist ulatuses üle 50 % üldkogusest, millele on osutatud lõike 3 punkti a alapunktis ii, loetakse esitatuks selliste lehmapiimatarnete vähendamise koguste kohta, mis vastavad 50 %-le kõnealuses punktis osutatud üldkogusest.

Artikkel 3

Pärast usaldusväärsuse ja vastuvõetavuse kontrollimist teatavad liikmesriigid komisjonile vastavalt komisjoni määrusele (EÜ) nr 792/2009 (6) kõikidest vastuvõetavatest ja usaldusväärsetest toetusetaotlustest hiljemalt kell 16.00 (Brüsseli aja järgi) kolmandal tööpäeval, mis järgneb taotluste laekumise tähtajale, nagu on osutatud artikli 2 lõikes 2.

Artikkel 4

1.   Artiklis 3 osutatud teatamiskohustusest lähtuvalt teatab komisjon liikmesriikidele, mil määral lubatakse taotletud koguste ulatuses taotlusi rahuldada, võttes arvesse maksimaalset kogumahtu, millele on osutatud artikli 1 lõikes 1.

Liikmesriigid edastavad taotlejatele load vastavalt käesoleva artikli lõikele 2 seitsme tööpäeva jooksul pärast taotluse laekumise tähtaega, mis on esitatud artikli 2 lõikes 2.

Load antakse välja kõigi vastuvõetavate ja usaldusväärsete taotluste alusel, millest komisjonile on artikli 3 kohaselt teatatud.

2.   Kui artikli 3 kohaselt teatatud toetusetaotlustega hõlmatud heakskiidetud kogus ületab artikli 1 lõikes 1 osutatud kogumahtu, kehtestab komisjon rakendusakti abil, mis võetakse vastu ilma määruse (EL) nr 1308/2013 artiklis 229 osutatud menetlust kohaldamata, jaotuskoefitsiendi, mida liikmesriigid kohaldavad iga toetusetaotlusega hõlmatud koguse suhtes.

Kui jaotuskoefitsient on asjaomaseks vähendamisperioodiks kindlaks määratud, lükatakse toetusetaotlused, mis on esitatud järgmiseks vähendamisperioodiks, millele on osutatud artikli 2 lõikes 2, tagasi ja järgmisteks vähendamisperioodideks ei ole neid enam võimalik esitada.

Load antakse välja toetusetaotlustega hõlmatud kogustele, mis on korrutatud jaotuskoefitsiendiga.

Artikkel 5

1.   Toetust antakse maksetaotluse alusel.

2.   Maksetaotluse saavad esitada rahastamiskõlblikud taotlejad, kellele on eraldatud artiklis 4 osutatud load selles liikmesriigis, kus on taotleja asukoht, ning selleks tuleb kasutada asjaomases liikmesriigis kehtestatud meetodit. Maksetaotlused esitatakse sellisel viisil, et liikmesriik saaks need kätte 45 päeva jooksul pärast vähendamisperioodi lõppu.

Liikmesriik võib otsustada, et rahastamistaotleja nimel võib maksetaotluse esitada ka tunnustatud tootjaorganisatsioon või ühistu. Sellisel juhul tagavad liikmesriigid, et makse jõuab täies ulatuses nende rahastamiskõlblike taotlejateni, kes on tegelikult vähendanud oma lehmapiimatarneid vastavalt käesolevas määruses sätestatud tingimustele.

3.   Selleks et maksetaotlus oleks vastuvõetav, peab see sisaldama järgmist:

a)

järgmine teave liikmesriigi poolt kättesaadavaks tehtud vormil:

i)

rahastamiskõlbliku taotleja nimi ja aadress;

ii)

esmaostjatele tarnitud lehmapiima üldkogus vähendamisperioodil;

iii)

lehmapiimatarne vähendamise tegelik kogus, mille puhul toetuse maksmist taotletakse ja mis ei ole rohkem kui 50 % esmaostjatele tarnitud lehmapiima üldkogusest viiteperioodil ja, kui see on kohaldatav, ei ole rohkem kui kogus, mis tuleneb artikli 4 lõikes 2 osutatud jaotuskoefitsiendi kohaldamisest;

b)

tõendavad dokumendid punkti a alapunktis ii osutatud üldkoguse kohta.

4.   Toetuse maksmine toimub pärast seda, kui liikmesriigid on määruse (EL) nr 1306/2013 artiklite 58 ja 59 kohaselt kontrollinud, et lehmapiimatarnete vähendamine, milleks liidu toetust maksti, on tegelikult toimunud vastavalt käesolevas määruses sätestatud tingimustele. Toetus makstakse välja hiljemalt 90. päeval pärast vähendamisperioodi lõppu, välja arvatud juhul, kui haldusuurimine on pooleli.

5.   Toetuse summa katab tegelikud lõike 3 punkti a alapunktis iii osutatud lehmapiimatarnete vähendamise kulud iga rahastamiskõlbliku taotleja jaoks.

Kui tegelik lehmapiimatarnete vähendamine on suurem kui artikli 4 kohaldamisest tulenev kogus, vastab toetusesumma viimati nimetatud kogusele („lubatud kogus“). Kui lehmapiimatarneid vähendatakse tegelikult 80 % lubatud kogusest või rohkem, peab toetusesumma vastama tegelikule lehmapiimatarnete vähendamisele, millele on osutatud lõike 3 punkti a alapunktis iii, tingimusel et lubatud kogust ei ületata. Kui lehmapiimatarneid vähendatakse tegelikult 50 % või rohkem, kuid mitte üle 80 % lubatud kogusest, korrutatakse toetuse summa koefitsiendiga 0,8. Kui lehmapiimatarneid vähendatakse tegelikult 20 % või rohkem, kuid mitte üle 50 % lubatud kogusest, korrutatakse toetuse summa koefitsiendiga 0,5. Kui lehmapiimatarneid vähendatakse tegelikult vähem kui 20 % lubatud kogusest, siis toetust ei maksta.

6.   Liikmesriikide kulud seoses käesoleva määruse kohaste maksetega on liidu jaoks rahastamiskõlblikud üksnes siis, kui need on välja makstud hiljemalt 30. septembriks 2017.

Artikkel 6

Liikmesriigid teatavad 8. märtsiks, 5. aprilliks, 3. maiks ja 7. juuniks 2017 kell 16.00 (Brüsseli aja järgi) komisjonile kooskõlas määrusega (EÜ) nr 792/2009 kõik vastuvõetavad maksetaotlused, mis on saadud esimese, teise, kolmanda ja neljanda vähendamisperioodi kohta.

Artikkel 7

Liikmesriigid edastavad komisjonile 30. juuniks 2017 järgmise teabe:

a)

rahastamiskõlblike taotlejate arvu ja toetusetaotlustega hõlmatud lehmapiimatarnete vähendamise kogumahu ning neilt saadud maksetaotlused;

b)

liidu toetuse koondsumma, mis eeldatavasti välja makstakse.

Artikkel 8

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. september 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 549.

(3)  Komisjoni 11. aprilli 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/559, millega lubatakse piima- ja piimatoodete sektoris sõlmida kokkuleppeid ja teha otsuseid tootmise kavandamise kohta (ELT L 96, 12.4.2016, lk 20).

(4)  Komisjoni 11. aprilli 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2016/558, millega lubatakse piima- ja piimatoodete sektori ühistutel ja muud liiki tootjaühendustel sõlmida kokkuleppeid ja teha otsuseid tootmise kavandamise kohta (ELT L 96, 12.4.2016, lk 18).

(5)  Komisjoni 8. septembri 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/1615, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2016/559 seoses ajavahemikuga, mille jooksul lubatakse piima- ja piimatoodete sektoris sõlmida kokkuleppeid ja teha otsuseid tootmise kavandamise kohta (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 17).

(6)  Komisjoni 31. augusti 2009. aasta määrus (EÜ) nr 792/2009, milles sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad turgude ühise korralduse rakendamist, otsemaksete režiimi, põllumajandustoodete müügiedendamist ning äärepoolseimates piirkondades ja väiksematel Egeuse mere saartel kohaldatavat korda käsitlevate teabe ja dokumentide esitamiseks liikmesriikidelt komisjonile (ELT L 228, 1.9.2009, lk 3).


Top