Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1049

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/1049, 27. juuni 2016, millega kehtestatakse liidu rahaline toetus seoses Küprosel 2013. aastal Newcastle'i haiguse vastu võitlemiseks võetud erakorraliste meetmete rahastamiseks tehtud kulutustega (teatavaks tehtud numbri C(2016) 3857 all)

C/2016/3857

OJ L 170, 29.6.2016, p. 69–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1049/oj

29.6.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 170/69


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2016/1049,

27. juuni 2016,

millega kehtestatakse liidu rahaline toetus seoses Küprosel 2013. aastal Newcastle'i haiguse vastu võitlemiseks võetud erakorraliste meetmete rahastamiseks tehtud kulutustega

(teatavaks tehtud numbri C(2016) 3857 all)

(Ainult kreekakeelne tekst on autentne)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 652/2014, millega nähakse ette sätted toiduahela, loomade tervise ja heaolu ning taimetervise ja taimse paljundusmaterjaliga seotud kulude haldamise kohta ning muudetakse nõukogu direktiive 98/56/EÜ, 2000/29/EÜ ja 2008/90/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 178/2002, (EÜ) nr 882/2004 ja (EÜ) nr 396/2005, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/128/EÜ ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsused 66/399/EMÜ, 76/894/EMÜ ja 2009/470/EÜ, (1) eriti selle artikli 36 lõiget 4,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, (2) eriti selle artikli 84 lõiget 2, artikli 121 lõiget 1 ja artikli 133 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 349/2005 (3) on sätestatud eeskirjad liidu rahalise toetuse maksmiseks teatavate loomahaiguste, sealhulgas Newcastle'i haiguse likvideerimisega seotud erakorraliste meetmete jaoks. Kõnealuse määruse artiklis 7 on sätestatud dokumendid, mille peavad esitama liidult rahalist toetust taotlevad liikmesriigid, ja nende dokumentide esitamise tähtajad.

(2)

Komisjoni rakendusotsusega 2013/724/EL (4) on ette nähtud liidu rahaline toetus Küprosele seoses kuludega, mida nimetatud liikmesriik kandis 2013. aastal seoses Newcastle'i haiguse vastu võitlemiseks võetud meetmetega vastavalt nõukogu otsusele 2009/470/EÜ (5). Sellega seoses maksti Küprosele 2013. aasta eest 250 000,00 euro suurune esimene osamakse liidu rahalise toetuse osana. Rakendusotsusega 2013/724/EL nähakse muu hulgas ette, et liidu rahaline toetus määratakse kindlaks hilisema otsusega, mis võetakse vastu kooskõlas kõnealuses otsuses viidatud menetlusega.

(3)

Määrusega (EL) nr 652/2014 on ette nähtud maksed liikmesriikidele sellises olukorras. Sellega seoses on ette nähtud rakendusaktide vastuvõtmine, millega määratakse kindlaks rahalise toetuse suurus. Nimetatud määrusega tunnistati ühtlasi kehtetuks otsus 2009/470/EÜ ja viiteid kõnealusele otsusele tõlgendatakse viidetena määrusele (EL) nr 652/2014.

(4)

Rakendusotsuse 2013/724/EL tulemusena on määruse (EL, Euratom) nr 966/2012, eelkõige selle artikli 84 nõuded täidetud.

(5)

Küpros esitas 13. veebruaril 2014 komisjonile ametliku hüvitisetaotluse koos finantsaruande, tõendavate dokumentide ja epidemioloogiaalase aruandega iga ettevõtte kohta, kus loomi tapeti ja hävitati. Taotletav hüvitise summa on 355 361,23 eurot.

(6)

Pärast pädeva audititeenistuse poolt tehtud kohapealset eelauditit leiti, et 81 156,54 euro suurune summa ei ole abikõlblik liidu rahalise toetuse saamiseks. Seepärast tuleks liidu rahaliseks toetuseks kinnitada 274 204,69 eurot. Seepärast tuleks lisaks juba makstud osamaksele teha lõplik täiendav 24 204,69 euro suurune osamakse.

(7)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Liidu rahaline toetus seoses Küprose poolt 2013. aastal Newcastle'i haiguse vastu võitlemiseks võetud erakorraliste meetmete rahastamiseks tehtud kulutustega on 274 204,69 eurot.

2.   Liidu rahalise toetuse lõppmakse, mis tuleb Küprosele välja maksta, on 24 204,69 eurot.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud Küprose Vabariigile.

Brüssel, 27. juuni 2016

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  ELT L 189, 27.6.2014, lk 1.

(2)  ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(3)  Komisjoni 28. veebruari 2005. aasta määrus (EÜ) nr 349/2005, millega kehtestatakse eeskirjad ühenduse toetuse osas erakorraliste ning teatavate loomahaiguste vastaste meetmete jaoks, mis on ette nähtud nõukogu otsuses 90/424/EMÜ (ELT L 55, 1.3.2005, lk 12).

(4)  Komisjoni 5. detsembri 2013. aasta rakendusotsus 2013/724/EL liidu rahalise toetuse kohta seoses Küprosel 2013. aastal Newcastle'i haiguse vastu võitlemiseks võetud erakorraliste meetmetega (ELT L 328, 7.12.2013, lk 121).

(5)  Nõukogu 25. mai 2009. aasta otsus 2009/470/EÜ kulutuste kohta veterinaaria valdkonnas (ELT L 155, 18.6.2009, lk 30).


Top