Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1045

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1045, 28. juuni 2016, millega tühistatakse ühe eksportiva tootja hinnakohustuse heakskiit, mis anti vastavalt rakendusotsusele 2013/707/EL, millega kinnitatakse pakutud hinnakohustus, mis on seotud Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) importi käsitlevate dumpingu- ja subsiidiumivastaste menetlustega, lõplike meetmete kohaldamise ajaks

C/2016/3919

OJ L 170, 29.6.2016, p. 5–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1045/oj

29.6.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 170/5


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2016/1045,

28. juuni 2016,

millega tühistatakse ühe eksportiva tootja hinnakohustuse heakskiit, mis anti vastavalt rakendusotsusele 2013/707/EL, millega kinnitatakse pakutud hinnakohustus, mis on seotud Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) importi käsitlevate dumpingu- ja subsiidiumivastaste menetlustega, lõplike meetmete kohaldamise ajaks

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 30. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1225/2009 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed (1) (edaspidi „dumpinguvastane alusmäärus“), eriti selle artiklit 8,

võttes arvesse nõukogu 11. juuni 2009. aasta määrust (EÜ) nr 597/2009 kaitse kohta subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed (2) (edaspidi „subsiidiumivastane alusmäärus“), eriti selle artiklit 13,

pärast liikmesriikidele teatamist

ning arvestades järgmist:

A.   HINNAKOHUSTUS JA MUUD KEHTIVAD MEETMED

(1)

Määrusega (EL) nr 513/2013 (3) kehtestas Euroopa Komisjon (edaspidi „komisjon“) ajutise dumpinguvastase tollimaksu Hiina Rahvavabariigist (edaspidi „HRV“) pärit või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite (edaspidi „moodulid“) ja nende põhikomponentide (elementide ja plaatide) Euroopa Liitu (edaspidi „liit“) suunatud impordi suhtes.

(2)

Eksportivate tootjate rühm volitas Hiina masinate ja elektroonikatoodete impordi ja ekspordi kaubanduskoda (edaspidi „CCCME“) pakkuma komisjonile eksportivate tootjate nimel hinnakohustust, mida kaubanduskoda ka tegi. Hinnakohustuse tingimustest selgub, et see seisneb iga eksportiva tootja jaoks eraldi hinnakohustuses, mida koordineerib praktilistel põhjustel CCCME.

(3)

Otsusega 2013/423/EL (4) kiitis komisjon selle hinnakohustuse heaks ajutise dumpinguvastase tollimaksu osas. Määrusega (EL) nr 748/2013 (5) muutis komisjon määrust (EL) nr 513/2013, et teha hinnakohustuse heakskiitmisest tulenevad vajalikud tehnilised muudatused seoses ajutise dumpinguvastase tollimaksuga.

(4)

Rakendusmäärusega (EL) nr 1238/2013 (6) kehtestas nõukogu lõpliku dumpinguvastase tollimaksu HRVst pärit või sealt saadetud moodulite ja elementide liitu suunatud impordi suhtes (edaspidi „vaatlusalused tooted“). Rakendusmäärusega (EL) nr 1239/2013 (7) kehtestas nõukogu ka lõpliku tasakaalustava tollimaksu vaatlusaluste toodete liitu suunatud impordi suhtes.

(5)

Pärast seda, kui eksportivate tootjate rühm (edaspidi „eksportivad tootjad“) ning CCCME esitasid teatise hinnakohustuse muudetud versiooni kohta, kinnitas komisjon rakendusotsusega 2013/707/EL (8) muudetud hinnakohustuse (edaspidi „hinnakohustus“) heakskiitmise lõplike meetmete kohaldamise ajaks. Kõnealuse otsuse lisas on loetletud need eksportivad tootjad, kelle hinnakohustus vastu võeti, sealhulgas äriühing Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd (edaspidi „Shinetime China“) ja temaga seotud äriühing liidus (SHINETIME SOLAR GmbH, edaspidi „Shinetime Europe“) (ühine TARICi lisakood B919).

(6)

Rakendusotsusega 2014/657/EL (9) kiitis komisjon heaks eksportivate tootjate rühma ja CCCME ettepaneku selgituste kohta seoses hinnakohustuste rakendamisega HRVst pärit või sealt saadetud vaatlusaluste toodete, nimelt moodulite ja elementide suhtes, mis kuuluvad CN-koodide ex 8541 40 90 alla (TARICi koodid 8541409021, 8541409029, 8541409031 ja 8541409039), ning mille on tootnud eksportivad tootjad (edaspidi „hõlmatud toode“). Põhjenduses 4 osutatud dumpinguvastaseid ja tasakaalustavaid tollimakse ning hinnakohustust nimetatakse koos „meetmeteks“.

(7)

Rakendusmäärusega (EL) 2015/866 (10) tühistas komisjon kõnealusele kolmele eksportivale tootjale antud hinnakohustuse heakskiidu.

(8)

Rakendusmäärusega (EL) 2015/1403 (11) tühistas komisjon veel ühele eksportivale tootjale antud hinnakohustuse heakskiidu.

(9)

Rakendusmäärusega (EL) 2015/2018 (12) tühistas komisjon kahele eksportivale tootjale antud hinnakohustuse heakskiidu.

(10)

Komisjon algatas vastavalt dumpinguvastase alusmääruse artikli 11 lõikele 2 Euroopa Liidu Teatajas  (13)5. detsembril 2015 avaldatud algatamisteatega aegumise läbivaatamisega seotud uurimise.

(11)

Komisjon algatas vastavalt subsiidiumivastase alusmääruse artiklile 18 Euroopa Liidu Teatajas  (14)5. detsembril 2015 avaldatud algatamisteatega aegumise läbivaatamisega seotud uurimise.

(12)

Samuti algatas komisjon vastavalt dumpinguvastase alusmääruse artikli 11 lõikele 3 ja subsiidiumivastase alusmääruse artiklile 19 Euroopa Liidu Teatajas  (15)5. detsembril 2015 avaldatud algatamisteatega osalise vahepealse läbivaatamise.

(13)

Rakendusmäärusega (EL) 2016/115 (16) tühistas komisjon veel ühele eksportivale tootjale antud hinnakohustuse heakskiidu.

(14)

Rakendusmäärusega (EL) 2016/185 (17) laiendas komisjon Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt lähetatud vaatlusaluste toodete impordi suhtes rakendusmäärusega (EL) nr 1238/2013 kehtestatud lõplikku dumpinguvastast tollimaksu Malaisiast ja Taiwanist lähetatud vaatlusaluste toodete impordile, olenemata sellest, kas need on deklareeritud Malaisiast või Taiwanist pärinevatena või mitte.

(15)

Rakendusmäärusega (EL) 2016/184 (18) laiendas komisjon Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt lähetatud vaatlusaluste toodete impordi suhtes rakendusmäärusega (EL) nr 1239/2013 kehtestatud lõplikku tasakaalustavat tollimaksu Malaisiast ja Taiwanist lähetatud vaatlusaluste toodete impordile, olenemata sellest, kas need on deklareeritud Malaisiast või Taiwanist pärinevatena või mitte.

B.   HINNAKOHUSTUSE TINGIMUSED

(16)

Eksportivad tootjad nõustusid muu hulgas mitte müüma hõlmatud toodet esimesele sõltumatule liidu kliendile hinnakohustuses kehtestatud teatavast minimaalsest impordihinnast madalama hinnaga hinnakohustuses kindlaks määratud aastase impordikoguse (edaspidi „aastane impordikogus“) piires.

(17)

Hinnakohustuses esitatakse hinnakohustuse rikkumised, kuigi see loetelu ei ole täielik. Loetelu hõlmab eelkõige sellise faktuurarve või edasimüügiarve väljastamist, mille aluseks olev finantstehing (nt ostjalt tegelikult saadud summa pärast vajalikke kreedit-/deebetarvega seotud kohandusi jms) ei vasta faktuurarve nimiväärtusele.

Eksportiv tootja vastutab hinnakohustuses määratletud seotud osapoolte mis tahes rikkumiste eest.

(18)

Ka kohustab hinnakohustus eksportivaid tootjaid esitama komisjonile kord kvartalis üksikasjalikku teavet kogu nende liitu suunduva eksportmüügi ja liidus toimuva edasimüügi kohta („kvartaliaruanded“). Sellistes kvartaliaruannetes esitatud andmed peavad olema täielikud ja õiged ning teatatud tehingud peavad täielikult vastama hinnakohustuse tingimustele.

(19)

Hinnakohustusest kinnipidamise tagamiseks kohustusid eksportivad tootjad edastama komisjonile kogu vajamineva teabe.

C.   JÄRELEVALVE EKSPORTIVATE TOOTJATE ÜLE

(20)

Hinnakohustuse täitmise kontrollimisel kontrollis komisjon teavet, mille olid komisjonile esitanud äriühing Shinetime China ja temaga seotud liidu äriühing ning mis on hinnakohustuse täitmise seisukohast asjakohane. Komisjon sai dumpinguvastase alusmääruse artikli 8 lõike 9 ja subsiidiumivastase alusmääruse artikli 13 lõike 9 alusel tõendeid ka ühe liikmesriigi tolliasutustelt.

(21)

Põhjendustes 22–25 käsitletakse äriühingu Shinetime China ja temaga seotud liidu äriühingu puhul tuvastatud probleeme, mille tõttu peab komisjon kõnealusele eksportivale tootjale antud hinnakohustuse heakskiidu tühistama.

D.   HINNAKOHUSTUSE HEAKSIIDU TÜHISTAMISE PÕHJUSED

a)   Müük: Shinetime China

(22)

Saadud tõenditest ja avalikult kättesaadavast teabest nähtub, et liidus asuv väidetavalt sõltumatu importija aadress oli vähemalt teatava aja jooksul sama mis äriühingul Shinetime Europe. See väidetavalt sõltumatu importija väljastas lõpptarbijale ühe päikesemoodulite tehingu kohta kaks edasimüügiarvet: ühe arve puhul on järgitud minimaalset impordihinda, teise puhul mitte. Arve numbrid, moodulite kogus ja äriühingu tootekoodid olid samad. Lõpptarbija tegi kõnealuse tehingu eest makse äriühingule Shinetime China ning see vastas arve väärtusele, mille puhul minimaalset impordihinda ei järgitud. Sellist käitumist täheldati vähemalt ühel korral.

(23)

Lisaks sellele viitavad saadud tõendid, et hinnakohustuse täitmisest on ka muul viisil kõrvale hoitud. Äriühing Shinetime China väljastas liidus asuvale sõltumatule kliendile pro forma arve minimaalsest impordihinnast madalama hinnaga. Kõnealune klient kohustus äriühingu Shinetime China Hongkongi arvele maksma minimaalsest impordihinnast madalama summa.

b)   Müük: Shinetime Europe

(24)

Saadud tõenditest nähtub, et ka äriühing Shinetime Europe on esimesele sõltumatule liidu kliendile väljastanud ühe päikesemoodulite tehingu kohta kaks edasimüügiarvet: ühe arve puhul on järgitud minimaalset impordihinda, teise puhul mitte. Arve numbrid, moodulite kogus ja äriühingu tootekoodid olid samad. Makse, mille tegi esimene sõltumatu liidu klient kõnealuse tehingu eest äriühingule Shinetime Europe, vastas arve väärtusele, mille puhul minimaalset impordihinda ei järgitud.

(25)

Lisaks sellele ei esitanud äriühing Shinetime Europe komisjonile kvartali müügiaruannet perioodi kohta, mille jooksul põhjenduses 24 osutatud tehing toimus.

(26)

Komisjon hindas esitatud tõendeid ja aruande esitamata jätmist ning järeldas, et hinnakohustuse rikkumine oli toimunud.

E.   KINNITUSARVE TÜHISTAMINE

(27)

Saadud tõenditest nähtub, et põhjenduses 24 osutatud edasimüügiarve on seotud järgmise tehinguga:

Hinnakohustusega seotud kauba faktuurarve number:

Kuupäev:

Välja andnud:

Välja antud:

XTSSG1501-004-CI

16. jaanuar 2015

Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co., Ltd

SHINETIME SOLAR GmbH

Sellest tulenevalt ja kooskõlas nõukogu rakendusmääruse (EL) nr 1238/2013 artikli 3 lõike 2 punktiga b ja nõukogu rakendusmääruse (EL) nr 1239/2013 artikli 2 lõike 2 punktiga b tunnistatakse kõnealune arve kehtetuks. Äriühingu Shinetime China ja temaga seotud liidu äriühingu hinnakohustusele antud heakskiidu tühistamise jõustumisel tuleks riiklikel tolliasutustel nõuda Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 (19) artikli 105 lõigete 3–6 alusel sisse vabasse ringlusse lubamise deklaratsiooni vastuvõtmise ajal tekkinud tollivõlg. Sellest teavitatakse tollimaksude sissenõudmise eest vastutavaid riiklikke tolliasutusi.

Sellega seoses meenutab komisjon, et vastavalt komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 1238/2013 artikli 3 lõike 1 punktile b, mida tõlgendatakse koostoimes selle III lisa punktiga 7, ning vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 1239/2013 artikli 2 lõike 1 punktile b, mida tõlgendatakse koostoimes II lisa punktiga 7, on import tollimaksuvaba üksnes siis, kui arvele on märgitud hind ja võimalikud mahahindlused. Kui need tingimused ei ole täidetud, kuuluvad tollimaksud maksmisele isegi siis, kui kauba faktuurarve ei ole komisjoni poolt tühistatud.

F.   KOGU HINNAKOHUSTUSE TÄIDETAVUSE HINDAMINE

(28)

Hinnakohustuses on sätestatud, et ühe eksportiva tootja toime pandud rikkumine ei tähenda automaatselt kõigi eksportivate tootjate hinnakohustusele antud heakskiidu tühistamist. Sellisel juhul hindab komisjon konkreetse rikkumise mõju hinnakohustuse täidetavusele, võttes arvesse selle mõju kõigile eksportivatele tootjatele ja CCCME-le.

(29)

Komisjon on vastavalt hinnanud äriühingu Shinetime China ja temaga seotud liidu äriühingu rikkumiste mõju hinnakohustuse täidetavusele, võttes arvesse selle mõju kõigile eksportivatele tootjatele ja CCCME-le.

(30)

Nende rikkumiste eest vastutab ainuisikuliselt kõnealune eksportiv tootja; järelevalve ei ole siiani tuvastanud süsteemseid rikkumisi, mis oleks toime pandud suurema hulga eksportivate tootjate või CCCME poolt.

(31)

Seepärast leiab komisjon, et see ei mõjuta hinnakohustuse üldist toimimist ning et praegu ei ole põhjust tühistada kõigi eksportivate tootjate ja CCCME hinnakohustusele antud heakskiitu.

G.   KIRJALIKUD ESILDISED JA ÄRAKUULAMINE

(32)

Huvitatud isikutele anti võimalus saada ära kuulatud ja esitada oma märkused vastavalt dumpinguvastase alusmääruse artikli 8 lõikele 9 ja subsiidiumivastase alusmääruse artikli 13 lõikele 9. Shinetime China esitas märkusi äriühingute Shinetime China ja Shinetime Europe nimel ning ta kuulati ära.

Äriühingute Shinetime China ja Shinetime Europe poolt väljastatud arvete autentsus

(33)

Shinetime China vaidlustas asjaolu, et äriühingud Shinetime China ja Shinetime Europe olid esitanud arveid ja edasimüügiarveid, mille puhul ei järgitud minimaalset impordihinda. Shinetime China selgitas, et nende sise-eeskirjade kohaselt tuleb kõik ametlikud arved allkirjastada ja varustada templiga. Kuna põhjendustes 23 ja 24 osutatud arvetel puudusid allkiri ja tempel, ei suutnud Shinetime China kõnealuseid arveid oma süsteemis leida. Shinetime China kinnitas üksnes ühe edasimüügiarve väljastamist, mille puhul järgiti minimaalset impordihinda.

(34)

Komisjon ei nõustu kõnealuse väitega. Komisjon ei seadnud kahtluse alla seda, et eelnimetatud põhjendustes osutatud arved on äriühingu Shinetime China ametlikud arved ja äriühingu Shinetime Europe ametlikud edasimüügiarved.

(35)

Otse vastupidi, äriühingu Shinetime China väide kõnealuste arvete autentsuse kohta ei ole asjakohane. Komisjon tegi kindlaks, et sõltumatu liidu klient kohustus põhjenduses 23 osutatud tehingu eest maksma äriühingule Shinetime China minimaalsest impordihinnast madalama summa. Komisjon tugines kõnealuses järelduses kirjavahetusele, mida Shinetime China ei saanud oma väidete kohaselt ümber lükata vastavate töötajate lahkumise tõttu. Komisjon leiab, et eespool esitatud järelduse muutmiseks ei piisa üksnes äriühingu Shinetime China avaldusest, et tema süsteemist ei ole võimalik leida ei vastavat kirjavahetust ega kõnealust arvet ning äriühingul puudub arve Hing Kongis.

(36)

Lisaks tegi komisjon kindlaks ka selle, et makse, mille tegi esimene sõltumatu liidu klient põhjenduses 24 osutatud tehingu eest äriühingule Shinetime Europe, vastas edasimüügiarve väärtusele, mille puhul minimaalset impordihinda ei järgitud. Seega, ehkki Shinetime China väitis, et minimaalsest impordihinnast madalama summa eest väljastatud edasimüügiarve ei ole autentne, ei vastanud selle aluseks olev finantstehing (nt ostjalt tegelikult saadud summa pärast vajalikke kreedit-/deebetarvega seotud kohandusi jms) äriühingu Shinetime Europe poolt ametlikuna kinnitatud edasimüügi faktuurarve nimiväärtusele. Äriühingu Shinetime China väiteid arve maksmise kohta käsitletakse põhjendustes 41–48.

Äriühingu Shinetime China poolne müük minimaalsest impordihinnast madalama hinna eest

(37)

Shinetime China väitis, et põhjenduses 22 osutatud väidetavalt sõltumatult importijalt saadud makse puhul oli tegemist üksnes ettemaksega. Kõnealuse väite põhjendamiseks esitas Shinetime China ekspordidokumendid ning väljavõtte kliendiregistrist seoses väidetavalt sõltumatu importijaga.

(38)

Komisjon ei nõustu kõnealuse väitega. Riiklikelt tolliasutustelt saadud tõendid näitavad, et liidu lõpptarbija maksis otse äriühingule Shinetime China edasimüügiarve, mille väljastas põhjenduses 22 osutatud väidetavalt sõltumatu importija. Kõnealuse, äriühingule Shinetime China tehtud (minimaalsest impordihinnast madalama) makse puhul oli viitenumbrina esitatud selle edasimüügiarve number, mille oli väljastanud väidetavalt sõltumatu importija.

(39)

Väljavõte kliendiregistrist ei ole asjakohane, kuna puuduvad täiendavad tõendid, mis seoksid väidetavalt sõltumatult importijalt saadud makse liidu lõpptarbija tehinguga; seega ei lükka see ümber äriühingule Shinetime China esitatud tõendusmaterjali. Sellega seoses ei ole asjakohane ka väide väidetavalt sõltumatu importija võimaliku ettemakse kohta.

(40)

Komisjon jääb seepärast oma järelduse juurde, et Shinetime China rikkus hinnakohustust, müües toodet minimaalsest impordihinnast madalama hinnaga liidus asuva väidetavalt sõltumatu importija kaudu.

Äriühingu Shinetime Europe poolne müük minimaalsest impordihinnast madalama hinna eest

(41)

Shinetime China väitis, et põhjenduses 24 osutatud tehinguga seotud dokumendid vastasid hinnakohustuse nõuetele ning nende puhul järgiti minimaalset impordihinda. Shinetime China esitas aluseks olevad ekspordidokumendid ja tollideklaratsiooni.

(42)

Komisjon ei nõustu kõnealuse väitega. Kõnealustele dokumentidele tuginedes esitatud väide, et järgitud on minimaalset impordihinda, on ebaoluline selle hindamiseks, kas aluseks olev maksetehing kinnitas minimaalse impordihinna tegelikku järgimist.

(43)

Shinetime China väitis samuti, et äriühingule Shinetime Europe tehtud makse puhul oli tegemist üksnes osalise maksega. Lõppmakse koos viivisega äriühingu Shinetime Europe äritegevuse lõpetamise eest maksti äriühingule Shinetime China kümme kuud hiljem. Shinetime China esitas oma osalise maksega seonduva väite tõenduseks aluseks oleva maksekinnituse.

(44)

Komisjon ei saa selle väitega nõustuda järgmistel põhjustel.

(45)

Esiteks oli aluseks olevas edasimüügiarves maksetingimusena nimetatud selgesti 100 % ettemaks. Lisaks ei sisaldanud sõltumatu liidu kliendi makse ühtegi viidet ettemaksele. Vastupidi, see hõlmas viidet edasimüügiarvele ning vastas edasimüügiarve väärtusele, mille puhul ei järgitud minimaalset impordihinda.

(46)

Teiseks võib äriühingu Shinetime China poolt esitatud tarneteatise põhjal järeldada, et päikesemoodulid tarniti tõepoolest sõltumatule liidu kliendile hoolimata maksetingimuse täitmata jätmisest. Lõppmakse tegemist ei nõutud peaaegu kümne täiendava kuu jooksul pärast tarnimist.

(47)

Kolmandaks ei esitanud Shinetime China muid täiendavaid tõendeid (nt kliendiga sõlmitud kokkulepe väidetava osalise makse kohta või viivise deebetarve), mis toetaksid tema väidet väidetava osalise makse ja viivise kohta, peale kõnealuste summade maksmise kinnitusele.

(48)

Lisaks ei teavitatud komisjoni ühestki väidetavast maksetaotlusest, sealhulgas viivise maksmise taotlusest.

(49)

Seetõttu peab komisjon äriühingu Shinetime Europe väiteid alusetuks ning jääb oma järelduste juurde, et Shinetime Europe rikkus hinnakohustust, müües toote liidus asuvale sõltumatule kliendile minimaalsest impordihinnast madalama hinnaga.

Aruannete esitamata jätmine

(50)

Shinetime China väitis, et Shinetime Europe esitas asjakohase kvartali müügiaruande viivitusega. Lisaks möönis Shinetime China, et põhjenduses 24 osutatud tehingust ei teavitatud komisjoni.

(51)

Jättes kõrvale asjaolu, et Shinetime China ei ole täitnud oma kohustust teavitada komisjoni äriühingu Shinetime Europe äritegevuse lõpetamisest, juhib komisjon tähelepanu sellele, et aruandluskohustus hõlmab vastava kvartali kõiki tehinguid. Shinetime Europe ei ole teavitanud põhjenduses 24 osutatud tehingust, mis leidis aset tema äritegevuse lõpetamisele eelnenud kvartalil. Seepärast jääb komisjon oma järelduse juurde, et Shinetime Europe rikkus hinnakohustusest tulenevat aruandluskohustust.

(52)

Shinetime China väitis samuti, et kvartaliaruande hilisem esitamine ei ole piisav põhjenduses 24 osutatud tehingu kehtetuks tunnistamiseks.

(53)

Komisjon juhib tähelepanu sellele, et kõnealuse tehingu kehtetuks tunnistamise põhjuseid on selgitatud põhjendustes 24 ja 27. Kvartali müügiaruande hilisem esitamine ja eelkõige asjaolu, et kõnealusest tehingust ei teavitatud, kujutavad endast hinnakohustusest tuleneva aruandluskohustuse rikkumist. Kõnealuseid rikkumisi ei arvestata kõnealuse tehingu kehtetuks tunnistamise hindamisel, ehkki need õigustavad äriühingu Shinetime China hinnakohustuse tühistamist.

H.   HINNAKOHUSTUSE HEAKSKIIDU TÜHISTAMINE JA LÕPLIKE TOLLIMAKSUDE KEHTESTAMINE

(54)

Seega on komisjon kooskõlas dumpinguvastase alusmääruse artikli 8 lõikega 9, subsiidiumivastase alusmääruse artikli 13 lõikega 9 ja hinnakohustuse tingimustega jõudnud järeldusele, et äriühingu Shinetime China ja temaga seotud liidu äriühingu hinnakohustusele antud heakskiit tuleb tühistada.

(55)

Vastavalt dumpinguvastase alusmääruse artikli 8 lõikele 9 ja subsiidiumivastase alusmääruse artikli 13 lõikele 9 kohaldatakse rakendusmääruse (EL) nr 1238/2013 artikliga 1 kehtestatud lõplikku dumpinguvastast tollimaksu ja nrakendusmääruse (EL) nr 1239/2013 artikliga 1 kehtestatud lõplikku tasakaalustavat tollimaksu automaatselt HRVst pärit või sealt saadetud sellise vaatlusaluse toote impordi suhtes, mille tootja on Shinetime China (TARICi lisakood: B919) alates käesoleva määruse jõustumise päevast.

(56)

Teavitamise eesmärgil on käesoleva määruse lisas esitatud tabelis loetletud need eksportivad tootjad, kelle hinnakohustusele rakendusotsusega 2013/707/EL antud heakskiit ei muutu,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Tühistatakse hinnakohustuse heakskiit, mis on antud äriühingule Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd ja temaga seotud liidu äriühingule (ühine TARICi lisakood B919).

Artikkel 2

Kehtetuks tunnistatakse 16. jaanuaril 2015 äriühingu Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd poolt äriühingule SHINETIME SOLAR GmbH väljastatud faktuurarve nr XTSSG1501-004-CI. Käesolevaga antakse riiklikele tolliasutustele korraldus nõuda rakendusmääruse (EL) nr 1238/2013 artikli 3 lõike 2 punkti b ja rakendusmääruse (EL) nr 1239/2013 artikli 2 lõike 2 punkti b alusel sisse vabasse ringlusse lubamise deklaratsiooni vastuvõtmise ajal tekkinud tollivõlg.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. juuni 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 51.

(2)  ELT L 188, 18.7.2009, lk 93.

(3)  ELT L 152, 5.6.2013, lk 5.

(4)  ELT L 209, 3.8.2013, lk 26.

(5)  ELT L 209, 3.8.2013, lk 1.

(6)  ELT L 325, 5.12.2013, lk 1.

(7)  ELT L 325, 5.12.2013, lk 66.

(8)  ELT L 325, 5.12.2013, lk 214.

(9)  ELT L 270, 11.9.2014, lk 6.

(10)  ELT L 139, 5.6.2015, lk 30.

(11)  ELT L 218, 19.8.2015, lk 1.

(12)  ELT L 295, 12.11.2015, lk 23.

(13)  ELT C 405, 5.12.2015, lk 8.

(14)  ELT C 405, 5.12.2015, lk 20.

(15)  ELT C 405, 5.12.2015, lk 33.

(16)  ELT L 23, 29.1.2016, lk 23.

(17)  ELT L 37, 12.2.2016, lk 76.

(18)  ELT L 37, 12.2.2016, lk 56.

(19)  ELT L 269, 10.10.2013, lk 1.


LISA

Äriühingute loetelu

Äriühingu nimi

TARICi lisakood

Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd

B798

Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd

B799

Anhui Chaoqun Power Co. Ltd

B800

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B802

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd

Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd

B801

Anhui Titan PV Co. Ltd

B803

Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited

TBEA SOLAR CO. LTD

XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT

B804

Changzhou NESL Solartech Co. Ltd

B806

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd

B807

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

B808

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD

ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD

HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD

B812

CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd

B813

CSG PVtech Co. Ltd

B814

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd

CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd

B809

Delsolar (Wujiang) Ltd

B792

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd

B816

EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd

SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD

B817

Era Solar Co. Ltd

B818

GD Solar Co. Ltd

B820

Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co., Ltd

Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd

B821

Konca Solar Cell Co. Ltd

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd

GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED

B850

Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd

B822

Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd

B824

Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD

B828

Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd

B829

Jetion Solar (China) Co. Ltd

Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd

Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd

B830

Jiangsu Green Power PV Co. Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B833

Jiangsu Runda PV Co., Ltd

B834

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd

B835

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

B836

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

B837

Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd

B841

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

B793

Jiangyin Hareon Power Co. Ltd

Hareon Solar Technology Co. Ltd

Taicang Hareon Solar Co. Ltd

Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd

Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd

Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd

B842

Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd

B843

JingAo Solar Co. Ltd

Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd

JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd

Hefei JA Solar Technology Co. Ltd

Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd

B794

Jinko Solar Co. Ltd

Jinko Solar Import and Export Co. Ltd

ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD

ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD

B845

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

B795

Juli New Energy Co. Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

B847

King-PV Technology Co. Ltd

B848

Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)

B849

Lightway Green New Energy Co. Ltd

Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd

B851

MOTECH (SUZHOU) RENEWABLE ENERGY CO. LTD

B852

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

B853

NICE SUN PV CO. LTD

LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

B854

Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd

B856

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd

B858

Ningbo Osda Solar Co. Ltd

B859

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

B860

Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd

B861

Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd

B862

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd

B863

Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd

B864

Perlight Solar Co. Ltd

B865

Phono Solar Technology Co. Ltd

Sumec Hardware & Tools Co. Ltd

B866

RISEN ENERGY CO. LTD

B868

SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD

B869

SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD

SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD

B870

Shanghai BYD Co. Ltd

BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd

B871

Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd

B872

Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd

Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd

B873

SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

B874

SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD

Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd

Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd

B875

Shanghai ST Solar Co. Ltd

Jiangsu ST Solar Co. Ltd

B876

Shenzhen Sacred Industry Co.Ltd

B878

Shenzhen Topray Solar Co. Ltd

Shanxi Topray Solar Co. Ltd

Leshan Topray Cell Co. Ltd

B880

Sopray Energy Co. Ltd

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

B881

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd

B882

SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD

B883

TDG Holding Co. Ltd

B884

Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd

Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd

Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd

B885

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B886

Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd

B877

Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd

B879

Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd

B889

Wuxi Saijing Solar Co. Ltd

B890

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd

B891

Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd

B892

Wuxi Suntech Power Co. Ltd

Suntech Power Co. Ltd

Wuxi Sunshine Power Co. Ltd

Luoyang Suntech Power Co. Ltd

Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd

Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd

B796

Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd

Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd

B893

Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd

State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

B896

Xi'an LONGi Silicon Materials Corp.

Wuxi LONGi Silicon Materials Co. Ltd

B897

Years Solar Co. Ltd

B898

Yingli Energy (China) Co. Ltd

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

B797

Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd

Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd

B899

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co.Ltd

B900

Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd

B902

Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd

B903

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd

B904

Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd

B905

Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

B906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd

B907

Zhejiang Koly Energy Co. Ltd

B908

Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd

Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd

B910

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B911

Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd

B912

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company

Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd

B914

Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd

B915

Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd

B916

Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd

Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd

B917

Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd

WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD

B918

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

B920

Zhongli Talesun Solar Co. Ltd

B922


Top