Help Print this page 

Document 32016R0591

Title and reference
Nõukogu määrus (EL) 2016/591, 15. aprill 2016, millega muudetakse määrust (EL) nr 1370/2013, millega määratakse kindlaks põllumajandustoodete ühise turukorraldusega seotud teatavate toetuste kehtestamise meetmed, või ja lõssipulbri kokkuostu suhtes kohaldatavate koguseliste piirangute osas
  • In force
OJ L 103, 19.4.2016, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/591/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

19.4.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 103/3


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/591,

15. aprill 2016,

millega muudetakse määrust (EL) nr 1370/2013, millega määratakse kindlaks põllumajandustoodete ühise turukorraldusega seotud teatavate toetuste kehtestamise meetmed, või ja lõssipulbri kokkuostu suhtes kohaldatavate koguseliste piirangute osas

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 43 lõiget 3,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Piima- ja piimatoodete sektoris on turg olnud pikka aega tõsiselt tasakaalust väljas. Kuigi maailmas on impordinõudlus piima ja piimatoodete järele jäänud 2015. aastal võrreldes 2014. aastaga üldiselt stabiilseks, on tootmine liidus ja muudes peamistes eksportivates piirkondades märkimisväärselt suurenenud.

(2)

Selleks et valmistuda piimakvootide kehtivuse lõppemiseks ja pidades silmas maailmaturu positiivseid väljavaateid, on liidus tehtud piimatootmisesse investeeringuid, mille tulemusel on liidus piimatootmine pidevalt suurenenud. Ülemäära toodetud piimakogused töödeldakse sellisteks pikaajaliselt ladustatavateks toodeteks nagu või ja lõssipulber.

(3)

Või ja lõssipulbri hinnad langesid liidus 2014. ja 2015. aastal pidevalt ning 2015. aastal langes lõssipulbri hind sekkumishinna tasemele. Võihind on jätkuvalt kõrgem kui sekkumishind, kuid on näha langustendentsi.

(4)

Nõukogu määrusega (EL) nr 1370/2013 (1) kehtestatakse koguselised piirangud või ja lõssipulbri kokkuostuks kindlaksmääratud hinnaga vastavalt kõnealusele määrusele. Kui kõnealused piirangud on saavutatud, toimub kokkuost pakkumusmenetluse teel, et määrata kindlaks kokkuostuhinna ülemmäär.

(5)

Selleks et tagada riikliku sekkumise mehhanismi katkestuseta kättesaadavus olukorras, kus piima- ja piimatoodete sektoris valitsevad turuhäired, toodi erakorralise meetmena 2016. aastal komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2015/1549 (2) või ja lõssipulbri suhtes kehtiva riikliku sekkumise ajavahemik varasemaks, st 1. jaanuarile.

(6)

Delegeeritud määrusega (EL) 2015/1549 aastaks 2016 avatud täiendava riikliku sekkumise ajavahemikul jõuti pooleni sellise koguselise piirangu mahust, mis on kehtestatud määrusega (EL) nr 1370/2013 kindlaks määratud hinnaga lõssipulbri kokkuostu suhtes.

(7)

Selleks et piima- ja piimatoodete sektor leiaks jätkuvalt raskes turuolukorras uuesti tasakaalu ning säiliks usaldus riikliku sekkumise mehhanismi vastu, on asjakohane suurendada või ja lõssipulbri kindlaksmääratud hinnaga kokkuostu koguselisi piiranguid 2016. aastal.

(8)

Kui pakkumusmenetlus on käivitatud enne käesoleva määruse jõustumist, ei tohiks kõnealuse menetluse raames kokku ostetud tooteid võtta 2016. aastal või ja lõssipulbri kindlaksmääratud hinnaga kokkuostu puhul saadaolevate koguste kindlaksmääramisel arvesse.

(9)

Selle tagamiseks, et käesoleva määrusega ette nähtud ajutistel meetmetel oleks vahetu mõju turule ja et aidata stabiliseerida hindu, peaks käesolev määrus jõustuma järgmisel päeval pärast selle avaldamist,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 1370/2013 artikli 3 lõikesse 1 lisatakse järgmine lõik:

„Erandina esimesest lõigust on 2016. aastal või ja lõssipulbri kindlaksmääratud hinnaga kokkuostu koguselised piirangud või puhul 100 000 tonni ja lõssipulbri puhul 218 000 tonni. 19. aprillil 2016 poolelioleva pakkumusmenetluse teel kokku ostetud koguseid ei arvata nimetatud koguselistest piirangutest maha.“

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. aprill 2016

Nõukogu nimel

eesistuja

A.G. KOENDERS


(1)  Nõukogu 16. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1370/2013, millega määratakse kindlaks põllumajandustoodete ühise turukorraldusega seotud teatavate toetuste kehtestamise meetmed (ELT L 346, 20.12.2013, lk 12).

(2)  Komisjoni 17. septembri 2015. aasta delegeeritud määrus (EL) 2015/1549, millega kehtestatakse piima ja piimatoodete sektori ajutised erakorralised meetmed või ja lõssipulbri suhtes kehtiva riikliku sekkumise ajavahemiku pikendamisega 2015. aastal ning või ja lõssipulbri suhtes kehtiva riikliku sekkumise ajavahemiku ettepoole tõstmisega 2016. aastal (ELT L 242, 18.9.2015, lk 28).


Top