Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0558

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/558, 11. aprill 2016, millega lubatakse piima- ja piimatoodete sektori ühistutel ja muud liiki tootjaühendustel sõlmida kokkuleppeid ja teha otsuseid tootmise kavandamise kohta

C/2016/2122

OJ L 96, 12.4.2016, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/558/oj

12.4.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 96/18


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2016/558,

11. aprill 2016,

millega lubatakse piima- ja piimatoodete sektori ühistutel ja muud liiki tootjaühendustel sõlmida kokkuleppeid ja teha otsuseid tootmise kavandamise kohta

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) eriti selle artikli 219 lõiget 1 koostoimes artikliga 228,

ning arvestades järgmist:

(1)

Piima- ja piimatoodete sektoris on turg olnud pikka aega tõsiselt tasakaalust väljas. Piimatootmise suurenemise ja maailmaturu nõudluse kasvu aeglustumise vahelise tasakaalustamatuse tõttu on piima tootjahinnad olnud viimase 18 kuu jooksul surve all.

(2)

Vaatamata komisjoni poolt juba võetud meetmete tõhususele jätkub olukorra halvenemine, kuna Venemaa turu sulgemine ja nõudluse vähenemine Hiina poolt tabasid piima- ja piimatoodete sektorit pärast seda, kui tootmisesse oli tehtud investeeringuid, pidades silmas piimakvootide kehtivuse lõppemist 31. märtsil 2015 ja maailmaturu positiivseid väljavaateid. Tuginedes olemasolevale turuanalüüsile ei ole kahe järgmise aasta jooksul tootmismahtude märkimisväärset vähenemist oodata.

(3)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2016/559 (2) lubatakse piima- ja piimatoote sektori tunnustatud tootjaorganisatsioonidel, nende liitudel ja tunnustatud tootmisharudevaheliste organisatsioonidel sõlmida vabatahtlikke kokkuleppeid ning võtta ühiseid otsuseid piimatootmise kavandamise kohta ajutiselt kuueks kuuks. Arvestades, et piima- ja piimatoodete sektorile on iseloomulikud valdavalt koostööstruktuurid, on asjakohane laiendada kõnealust luba, nii et see hõlmaks ka piimatootjate moodustatud ühistute teavitamiskohustusi. Et meetmel oleks võimalikult suur mõju, kehtib sama ka piimatootjate poolt vastavalt oma siseriiklikule õigusele moodustatud muude tootjaorganisatsioonide kohta, mis tegutsevad piima- ja piimatoodete sektoris.

(4)

Käesoleva määruse tõhususe tagamiseks peaks see jõustuma võimalikult kiiresti paralleelselt rakendusmäärusega (EL) 2016/559. Seepärast peaks käesolev määrus jõustuma järgmisel päeval pärast selle avaldamist,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Ilma et see piiraks määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 209 lõiget 1, kohaldatakse rakendusmäärust (EL) 2016/559 mutatis mutandis ühistutele ja muudele tootjaorganisatsioonide vormidele, mis on kehtestatud piimatootjate poolt kooskõlas siseriikliku õigusega ja mis tegutsevad piima- ja piimatoodete sektoris.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. aprill 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  Komisjoni 11. aprilli 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/559, millega lubatakse piima- ja piimatoodete sektoris sõlmida kokkuleppeid ja teha otsuseid tootmise kavandamise kohta (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 20).


Top