Help Print this page 

Document 32016R0558

Title and reference
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/558, 11. aprill 2016, millega lubatakse piima- ja piimatoodete sektori ühistutel ja muud liiki tootjaühendustel sõlmida kokkuleppeid ja teha otsuseid tootmise kavandamise kohta

C/2016/2122
  • In force
OJ L 96, 12.4.2016, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/558/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

12.4.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 96/18


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2016/558,

11. aprill 2016,

millega lubatakse piima- ja piimatoodete sektori ühistutel ja muud liiki tootjaühendustel sõlmida kokkuleppeid ja teha otsuseid tootmise kavandamise kohta

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) eriti selle artikli 219 lõiget 1 koostoimes artikliga 228,

ning arvestades järgmist:

(1)

Piima- ja piimatoodete sektoris on turg olnud pikka aega tõsiselt tasakaalust väljas. Piimatootmise suurenemise ja maailmaturu nõudluse kasvu aeglustumise vahelise tasakaalustamatuse tõttu on piima tootjahinnad olnud viimase 18 kuu jooksul surve all.

(2)

Vaatamata komisjoni poolt juba võetud meetmete tõhususele jätkub olukorra halvenemine, kuna Venemaa turu sulgemine ja nõudluse vähenemine Hiina poolt tabasid piima- ja piimatoodete sektorit pärast seda, kui tootmisesse oli tehtud investeeringuid, pidades silmas piimakvootide kehtivuse lõppemist 31. märtsil 2015 ja maailmaturu positiivseid väljavaateid. Tuginedes olemasolevale turuanalüüsile ei ole kahe järgmise aasta jooksul tootmismahtude märkimisväärset vähenemist oodata.

(3)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2016/559 (2) lubatakse piima- ja piimatoote sektori tunnustatud tootjaorganisatsioonidel, nende liitudel ja tunnustatud tootmisharudevaheliste organisatsioonidel sõlmida vabatahtlikke kokkuleppeid ning võtta ühiseid otsuseid piimatootmise kavandamise kohta ajutiselt kuueks kuuks. Arvestades, et piima- ja piimatoodete sektorile on iseloomulikud valdavalt koostööstruktuurid, on asjakohane laiendada kõnealust luba, nii et see hõlmaks ka piimatootjate moodustatud ühistute teavitamiskohustusi. Et meetmel oleks võimalikult suur mõju, kehtib sama ka piimatootjate poolt vastavalt oma siseriiklikule õigusele moodustatud muude tootjaorganisatsioonide kohta, mis tegutsevad piima- ja piimatoodete sektoris.

(4)

Käesoleva määruse tõhususe tagamiseks peaks see jõustuma võimalikult kiiresti paralleelselt rakendusmäärusega (EL) 2016/559. Seepärast peaks käesolev määrus jõustuma järgmisel päeval pärast selle avaldamist,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Ilma et see piiraks määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 209 lõiget 1, kohaldatakse rakendusmäärust (EL) 2016/559 mutatis mutandis ühistutele ja muudele tootjaorganisatsioonide vormidele, mis on kehtestatud piimatootjate poolt kooskõlas siseriikliku õigusega ja mis tegutsevad piima- ja piimatoodete sektoris.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. aprill 2016

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  Komisjoni 11. aprilli 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/559, millega lubatakse piima- ja piimatoodete sektoris sõlmida kokkuleppeid ja teha otsuseid tootmise kavandamise kohta (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 20).


Top