EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2334

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2334, 14. detsember 2015, millega avatakse sealiha eraladustamine ja määratakse eelnevalt kindlaks abi summa

OJ L 329, 15.12.2015, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 02/02/2016; kehtetuks tunnistatud 32016R0132

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2334/oj

15.12.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 329/10


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/2334,

14. detsember 2015,

millega avatakse sealiha eraladustamine ja määratakse eelnevalt kindlaks abi summa

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) eriti selle artikli 18 lõiget 2, artikli 20 punkte c, k, l, m ja n ning artikli 223 lõike 3 punkti c,

võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1370/2013, millega määratakse kindlaks põllumajandustoodete ühise turukorraldusega seotud teatavate toetuste kehtestamise meetmed, (2) eriti selle artikli 4 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 17 esimese lõigu punktiga h on nähtud ette võimalus anda abi sealiha eraladustamiseks.

(2)

Liidu sealihasektori olukord halvenes 2014. ja 2015. aastal. Sealihasektori eripäraks on see, et aretussektor kohandub aeglasemalt, kui tapasigade nõudlus väheneb, ning seetõttu on liidu sealiha tootmine on suurenenud, samal ajal kui hästi toimiv eksport on Venemaa ekspordituru äralangemise tõttu märgatavalt vähenenud. Seetõttu on turul praegu kestev hinnasurve, mis ületab tavalisi tsüklilisi perioode. Sealiha registreeritud keskmised liidu turuhinnad on alates 2015. aasta augusti keskpaigast olnud madalamad kui määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 7 lõike 1 punktis f sätestatud võrdluskünnis ning see on avaldanud märkimisväärset negatiivset mõju kasumimarginaalidele sealihasektoris. Jätkuvalt raske turuolukord seab ohtu paljude põllumajanduslike majapidamiste finantsstabiilsuse. Selleks et taastada turu tasakaal ja tõsta hindu, näib olevat vajalik sealiha ajutine turult kõrvaldamine. Seepärast on asjakohane anda abi sealiha eraladustamiseks ja määrata eelnevalt kindlaks abi suurus.

(3)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 826/2008 (3) on kehtestatud ühiseeskirjad eraladustusabikava rakendamiseks.

(4)

Määruse (EÜ) nr 826/2008 artikli 6 kohaselt tuleb eelnevalt kindlaks määratud abi anda kooskõlas kõnealuse määruse III peatükis sätestatud üksikasjalike eeskirjade ja tingimustega.

(5)

Meetme haldamise lihtsustamiseks tuleks sealihatooted klassifitseerida kategooriatesse ladustuskulude taseme sarnasuse alusel.

(6)

Arvestades vajadusega anda ettevõtjatele võrdsed võimalused, peaks olema võimalik esitada eraladustusabi taotlusi abikõlblike sealihatoodete kategooriate kohta alates 4. jaanuarist 2016.

(7)

Lepingute sõlmimisega seotud haldus- ja kontrollitegevuse hõlbustamiseks tuleks kindlaks määrata iga taotlusega hõlmatud toote miinimumkogus.

(8)

Tagamaks, et ettevõtjad täidavad oma lepingulisi kohustusi ja et meetmel on soovitud mõju turule, tuleb kindlaks määrata tagatis.

(9)

Sealihatoodete eksport aitab kaasa turu tasakaalu taastamisele. Seega tuleks juhul, kui ladustusaeg lüheneb ja kui laost välja viidud tooted on ette nähtud ekspordiks, kohaldada määruse (EÜ) nr 826/2008 artikli 28 lõiget 3. Tuleks kindlaks määrata kõnealuses artiklis osutatud päevasummad, mille võrra abi suurust vähendatakse.

(10)

Määruse (EÜ) nr 826/2008 artikli 28 lõike 3 esimese lõigu kohaldamiseks ning ettevõtjatele selguse ja järjepidevuse tagamiseks tuleb kõnealuses lõigus osutatud kahekuuline ajavahemik väljendada päevades.

(11)

Määruse (EÜ) nr 826/2008 artiklis 35 on sätestatud teave, mille liikmesriigid peavad komisjonile edastama. On asjakohane kehtestada teatavad konkreetsed eeskirjad, milles käsitletakse käesoleva määruse raames taotletud kogustest teatamise sagedust.

(12)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kohaldamisala

1.   Käesoleva määrusega nähakse ette abi andmine sealiha eraladustamiseks vastavalt määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 17 esimese lõigu punktile h.

2.   Abi saamise tingimustele vastavate tootekategooriate loetelu ja asjakohased summad on esitatud käesoleva määruse lisas.

3.   Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse määrust (EÜ) nr 826/2008.

Artikkel 2

Taotluste esitamine

1.   Alates 4. jaanuarist 2016 võib esitada eraladustusabi taotlusi käesoleva määruse artiklis 1 osutatud abikõlblike sealihatoodete kategooriate kohta.

2.   Taotlused hõlmavad 90-, 120- ja150-päevast ladustusaega.

3.   Taotlus tuleb esitada ainult ühe lisas loetletud tootekategooria kohta, märkides ära selle kategooria alla kuuluva asjakohase CN-koodi.

4.   Iga taotlus hõlmab vähemalt miinimumkogust, mis on 10 tonni konditustatud toodete puhul ja 15 tonni muude toodete puhul.

Artikkel 3

Tagatised

Määruse (EÜ) nr 826/2008 artikli 16 lõike 2 punkti i kohaselt tootetonni kohta esitatava tagatise suurus on 20 % käesoleva määruse lisa tabeli veergudes 3–5 kindlaks määratud abisummast.

Artikkel 4

Ekspordiks ette nähtud toodete laost väljaviimine

1.   Määruse (EÜ) nr 826/2008 artikli 28 lõike 3 esimese lõigu kohaldamiseks nõutakse, et minimaalne ladustamisaeg oleks 60 päeva.

2.   Määruse (EÜ) nr 826/2008 artikli 28 lõike 3 kolmanda lõigu kohaldamiseks määratakse käesoleva määruse lisa veerus 6 kindlaks päevasummad.

Artikkel 5

Taotletud kogustest teatamise sagedus

Liikmesriigid teatavad komisjonile kogustest, mille kohta on esitatud lepingute sõlmimise taotlused, kaks korda nädalas vastavalt järgmisele:

a)

igal esmaspäeval hiljemalt kell 12.00 (Brüsseli aja järgi) kogused, mille kohta taotlused on esitatud eelmise nädala neljapäeval ja reedel;

b)

igal neljapäeval hiljemalt kell 12.00 (Brüsseli aja järgi) kogused, mille kohta taotlused on esitatud sama nädala esmaspäeval, teisipäeval ja kolmapäeval.

Artikkel 6

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. detsember 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  ELT L 346, 20.12.2013, lk 12.

(3)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 826/2008, 20. august 2008, millega kehtestatakse ühiseeskirjad teatavatele põllumajandustoodetele eraladustusabi andmiseks (ELT L 223, 21.8.2008, lk 3).


LISA

Tootekategooriad

Tooted, mille eest abi antakse

Abisumma ladustusaja kohta, mille pikkus on (eurot/tonn)

Päevasummad (eurot tonni kohta päevas)

90 päeva

120 päeva

150 päeva

1

2

3

4

5

6

Kategooria 1

ex 0203 11 10

Poolrümbad ilma esijalgade, saba, neerude, vahelihase kõõluselise osa ja seljaajuta (1)

Loomade terved rümbad kaaluga kuni 20 kg

274

291

307

0,54

Kategooria 2

ex 0203 12 11

Tagaosad

304

318

332

0,47

ex 0203 12 19

Abaosad

 

 

 

 

ex 0203 19 11

Eesosad

 

 

 

 

ex 0203 19 13

Seljatükid kaelatükiga või ilma või eraldi kaelatükiga, seljatükid tagaosaga või ilma (2)  (3)

 

 

 

 

Kategooria 3

ex 0203 19 55

Reietükid, abaosad, eesosad, seljatükid kaelatükiga või ilma või eraldi kaelatükiga, konditustatud seljatükid tagaosaga või ilma (2)  (3)

335

350

364

0,49

Kategooria 4

ex 0203 19 15

Kõhutükid, terved või ristkülikukujulisteks tükkideks trimmitud

250

264

278

0,47

Kategooria 5

ex 0203 19 55

Kõhutükid, terved või ristkülikukujulisteks tükkideks trimmitud, ilma kamara ja ribideta

269

284

298

0,48

Kategooria 6

ex 0203 19 55

„Keskosale” vastavad konditustatud jaotustükid, kamara või rasvaga või ilma (4)

272

288

304

0,53

Kategooria 7

ex 0209 10 11

Seapekk, kamaraga või ilma (5)

168

175

182

0,24


(1)  Abi võib samuti anda Wiltshire'i moodi seapoolrümpade eest, st ilma pea, põseliha, jalgade, saba, neerurasva, neerude, sisefilee, abaluu, rinnaku, selgroo, vaagnaluu ja diafragmata rümpade eest.

(2)  Seljatükid ja kaelatükid võivad olla kamaraga või ilma, kuid küljesoleva rasvakihi paksus ei tohi ületada 25 mm.

(3)  Lepingud võib sõlmida nimetatud toodete mis tahes kombinatsiooni kohta.

(4)  Sama jaotus, mis CN-koodi 0210 19 20 alla kuuluvate toodete puhul.

(5)  Värske rasvkude, mis on sea kamara alla moodustunud ja sellele kinnitunud, sõltumata kehaosast, millest see on saadud; kamaraga rasvkoe puhul peab rasvkoe mass ületama kamara massi.


Top