Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2030

Komisjoni määrus (EL) 2015/2030, 13. november 2015, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 850/2004 (püsivate orgaaniliste saasteainete kohta) I lisa (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 298, 14.11.2015, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2030/oj

14.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 298/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2015/2030,

13. november 2015,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 850/2004 (püsivate orgaaniliste saasteainete kohta) I lisa

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 850/2004 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta ning millega muudetakse direktiivi 79/117/EMÜ, (1) eriti selle artikli 14 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 850/2004 on liidu õigusesse üle võetud kohustused, mis on sätestatud püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsioonis, millega liitumine on heaks kiidetud nõukogu otsusega 2006/507/EÜ, (2) ja piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni (edaspidi „CLTRAP”) juurde kuuluvas püsivaid orgaanilisi saasteaineid käsitlevas 1998. aasta Aarhusi protokollis (edaspidi „protokoll”), mis on heaks kiidetud nõukogu otsusega 2004/259/EÜ (3).

(2)

Otsuses 2009/2, (4) mille CLTRAPi täitevorgan võttis vastu 14.–18. detsembril 2009 toimunud 27. istungil, määrati lühiahelalised klooritud parafiinid (edaspidi „SCCPd”) püsivateks orgaanilisteks saasteaineteks. Sellistena lisati nad kõrvaldamist käsitlevasse protokolli, lubades kaht järgmist erandit: kasutamine leegiaeglustajana kummis, mida kasutatakse kaevandustööstuse konveierilintides või tammide tihendusmaterjalides. Otsusega 2009/2 kohustatakse protokolli osalisi kaotama need kaks kasutusviisi, kui sobivad alternatiivid on leitud. Otsus 2009/2 võeti liidu õigusesse üle komisjoni määrusega (EL) nr 519/2012, (5) milles loetleti määruse (EÜ) nr 850/2004 I lisas olevad SCCPd.

(3)

Määruse (EÜ) nr 850/2004 I lisa SCCPsid käsitlevas kirjes on sätestatud erand kaevandustööstuse konveierilintides või tammide tihendusmaterjalides kasutatavate SCCPde tootmise, turuleviimise ja kasutamise kohta. Otsuse 2009/2 täitmiseks peab komisjon kõnealuse kirje kohaselt vaatama erandid läbi niipea, kui uus teave kasutamise ja ohutumate alternatiivainete või -tehnoloogiate üksikasjade kohta muutub kättesaadavaks, eesmärgiga kaotada järk-järgult SCCPde järelejäänud kasutusviisid. Selline läbivaatamine nähakse ühelt poolt ette otsusega 2009/2 ja teiselt poolt on see kooskõlas määruse (EÜ) nr 850/2004 artikli 14 lõikega 3.

(4)

Kooskõlas otsusega 2009/2 ja määruse (EÜ) nr 850/2004 I lisa SCCPsid käsitleva kirjega tuleks erandite läbivaatamisel keskenduda kahe järelejäänud kasutusviisi sobivatele alternatiividele. Kui sellised alternatiivid on leitud, tuleks erandid kirjest välja jätta.

(5)

2010. aastal esitasid Madalmaad SCCPsid käsitleva toimiku, milles hinnati lühiahelaliste klooritud parafiinide kasutamise võimalikku piiramist (edaspidi „toimik”) (6). Toimikus määratakse kindlaks mitu alternatiivi, mida võiks SCCPde asemel kaevandustööstuse konveierilintides või tammide tihendusmaterjalides kasutada. Toimikus võetakse arvesse selle koostamise ajal Madalmaades toimunud avaliku konsultatsiooni tulemusi.

(6)

Mitme kindlaksmääratud alternatiivi hulgas kõige tuntumad on keskmise ja pika ahelaga klooritud parafiinid (MCCPd ja LCCPd), kusjuures MCCPd tunduvad suurema osa kasutajate puhul olevat eelistatud alternatiiv. Nii MCCPdel kui ka LCCPdel on omadused, mis sarnanevad SCCPde omadega. Muud olemasolevad alternatiivid oleksid sellised ained nagu fosfaatorgaanilised leegiaeglustajad ja fosfaatplastifikaatorid, anorgaanilised leegiaeglustajad jmt.

(7)

Kõnealuse avaliku konsultatsiooni käigus väljendasid mõned Euroopa äriühingud arvamust, et alternatiividele üleminek ei pruugi ilmtingimata toimuda tõrgeteta ja et toodete koostise muutmine võib võtta kaua aega. Näited kinnitavad siiski, et on Euroopa äriühinguid, kus alternatiivide kasutamist on alustatud ilma eriliste probleemideta. Pidades eelkõige silmas kaht kasutusviisi, mille suhtes nähakse määrusega (EÜ) nr 850/2004 ette erandid, on üks Euroopa peamine konveierilintide tootja märkinud, et üleminek MCCPdele toimus tõrgeteta ja põhjustas ainult väikseid kulusid. Konsultatsiooni ettevalmistamise ajal tegelesid kaks teist äriühingut alternatiivide väljatöötamisega.

(8)

2013. aastal konsulteeris komisjon kaevandustööstuse asjaomaste sidusrühmadega. Konsultatsioonist nähtus, et tööstusharus ei kasutata kaevandamisel enam SCCPsid sisaldavaid konveierilinte.

(9)

Tundub, et liidus ei toodeta, lasta turule ega kasutata ka SCCPsid sisaldavaid tammide tihendusmaterjale. Tõepoolest osutasid asjaomased sidusrühmad juba 2008. aastal Euroopa Kemikaaliametile, (7) et Euroopas ilmselt ei kasutata enam tihendusmaterjalides (sh tammide tihendusmaterjalides) SCCPsid või on hakatud nende kasutamist järk-järgult lõpetama.

(10)

2012. aasta juunis teatas ainuke teadaolev juriidiline isik, kelle tegevusena oli registreeritud SCCPde tootmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (8) kohaselt, et ta on lõpetanud aine tootmise ega kavatse seda uuesti alustada.

(11)

SCCPde kasutamisele kaevandustööstuse konveierilintides ja tammide tihendusmaterjalides on sobivaid alternatiive. Järelikult on komisjon otsuse 2009/2 ja määruse (EÜ) nr 850/2004 I lisa SCCPsid käsitleva kirje läbivaatamisklausli kohaselt kohustatud need kaks kasutusviisi kaotama. Kuigi tööstusharu tundub olevat need kaks kasutusviisi vabatahtlikult järk-järgult kaotanud, tuleks kirjes olevad erandid välja jätta, et toimida rahvusvahelise kokkuleppe vaimus ja lõpetada püsivate orgaaniliste saasteainete kasutamine.

(12)

Samuti tuleb seoses SCCPdega selgitada, et määruse (EÜ) nr 850/2004 artikli 3 lõikes 1 osutatud keeld ei kehti kaevandustööstuse konveierilintidele ja tammide tihendusmaterjalidele, mis on enne käesoleva määruse jõustumist või jõustumise kuupäeval juba kasutusel.

(13)

Lisaks on vaja selgitada, et turule lasta ja kasutada on lubatud tooteid, milles SCCP kontsentratsioon on alla 0,15 massiprotsendi, sest see on SCCP kogus, mis võib esineda lisandina tootes, mille valmistamiseks on kasutatud MCCPd.

(14)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas nõukogu direktiivi 67/548/EMÜ (9) alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 850/2004 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. november 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 158, 30.4.2004, lk 7.

(2)  Nõukogu otsus 2006/507/EÜ, 14. oktoober 2004, mis käsitleb püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni sõlmimist Euroopa Ühenduse nimel (ELT L 209, 31.7.2006, lk 1).

(3)  Nõukogu otsus 2004/259/EÜ, 19. veebruar 2004, millega sõlmitakse Euroopa Ühenduse nimel piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni protokoll püsivate orgaaniliste saasteainete kohta (ELT L 81, 19.3.2004, lk 35).

(4)  C.N.556.2010.TREATIES-4.

(5)  Komisjoni määrus (EL) nr 519/2012, 19. juuni 2012, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 850/2004 (püsivate orgaaniliste saasteainete kohta) I lisa (ELT L 159, 20.6.2012, lk 1).

(6)  „Evaluation of Possible Restrictions on Short Chain Chlorinated Paraffins (SCCPs)”, koostanud riiklik tervishoiu- ja keskkonnainstituut (RIVM), Madalmaad, RPA, juuli 2010.

(7)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/tech_rep_alkanes_chloro_en.pdf

(8)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006, 18. detsember 2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1).

(9)  Nõukogu direktiiv 67/548/EMÜ, 27. juuni 1967, ohtlike ainete liigitamist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta (EÜT 196, 16.8.1967, lk 1).


LISA

Määruse (EÜ) nr 850/2004 I lisa B osas asendatakse kloro-C10–13-alkaane (lühiahelalised klooritud parafiinid, SCCPd) käsitlev kirje järgmisega:

„kloro-C10–13-alkaanid (lühiahelalised klooritud parafiinid, SCCPd)

85535-84-8

287-476-5

1.

Erandina lubatakse toota, turule lasta ja kasutada aineid või valmistisi, milles SCCPde kontsentratsioon on alla 1 massiprotsendi, või tooteid, milles SCCPde kontsentratsioon on alla 0,15 massiprotsendi.

2.

Kasutada lubatakse:

a)

SCCPsid sisaldavaid kaevandustööstuse konveierilinte ja tammide tihendusmaterjale, mis olid juba kasutuses 4. detsembril 2015 või enne seda kuupäeva; ning

b)

SCCPsid sisaldavaid tooteid, mida ei ole punktis a nimetatud ja mis olid juba kasutuses 10. juulil 2012 või enne seda kuupäeva.

3.

Punktis 2 osutatud toodetele kohaldatakse artikli 4 lõike 2 kolmandat ja neljandat lõiku.”


Top