Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1986

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/1986, 11. november 2015, millega kehtestatakse riigihankega seotud teadete tüüpvormid ja tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) nr 842/2011 (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 296, 12.11.2015, p. 1–146 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1986/oj

12.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 296/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/1986,

11. november 2015,

millega kehtestatakse riigihankega seotud teadete tüüpvormid ja tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) nr 842/2011

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 21. detsembri 1989. aasta direktiivi 89/665/EMÜ riiklike tarne- ja ehitustöölepingute sõlmimise läbivaatamise korra kohaldamisega seotud õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta, (1) eriti selle artiklit 3a,

võttes arvesse nõukogu 25. veebruari 1992. aasta direktiivi 92/13/EMÜ veevarustus-, energeetika-, transpordi- ja telekommunikatsioonisektoris tegutsevate üksuste hankemenetlusi käsitlevate ühenduse eeskirjade kohaldamisega seotud õigusnormide kooskõlastamise kohta, (2) eriti selle artiklit 3a,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiivi 2009/81/EÜ, millega kooskõlastatakse teatavate kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas ostjate poolt sõlmitavate ehitustööde ning asjade ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise kord ja muudetakse direktiive 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ, (3) eriti selle artikli 32 lõiget 1, artikli 52 lõiget 2 ja artiklit 64,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiivi 2014/23/EL kontsessioonilepingute sõlmimise kohta, (4) eriti selle artikli 33 lõikeid 1 ja 2,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiivi 2014/24/EL riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta, (5) eriti selle artikli 51 lõikeid 1 ja 2, artikli 75 lõiget 3 ja artikli 79 lõiget 3,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiivi 2014/25/EL, milles käsitletakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate üksuste riigihankeid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2004/17/EÜ, (6) eriti selle artikli 71 lõikeid 1 ja 2, artikli 92 lõiget 3 ja artikli 96 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiividega 89/665/EMÜ ja 2014/24/EL on nõutud, et asjade, ehitustööde ja teenuste riigihankelepingud tuleb avalikustada Euroopa Liidu Teatajas. Need avalikustatavad teated peaksid sisaldama kõnealustes direktiivides sätestatud teavet.

(2)

Direktiividega 92/13/EMÜ ja 2014/25/EL on nõutud, et vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektori ehitustööde, asjade ja teenuste hankelepingud tuleb avalikustada Euroopa Liidu Teatajas. Need avalikustatavad teated peaksid sisaldama kõnealustes direktiivides sätestatud teavet.

(3)

Direktiiviga 2009/81/EÜ on nõutud, et teatavad ehitustööde, asjade ja teenuste riigihankelepingud kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas tuleb avalikustada Euroopa Liidu Teatajas. Need avalikustatavad teated peaksid sisaldama kõnealuses direktiivis sätestatud teavet.

(4)

Direktiividega 89/665/EMÜ, 92/13/EMÜ ja 2014/23/EL on nõutud, et ehitustööde ja teenuste kontsessioonid tuleb avalikustada Euroopa Liidu Teatajas. Need avalikustatavad teated peaksid sisaldama kõnealustes direktiivides sätestatud teavet.

(5)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 842/2011 (7) on kehtestatud direktiividega 2004/17/EÜ, 2004/18/EÜ, 2009/81/EÜ, 89/665/EMÜ ja 92/13/EMÜ ette nähtud tüüpvormid.

(6)

Direktiivide 2014/23/EL, 2014/24/EL ja 2014/25/EL järgimiseks ning direktiivide 89/665/EMÜ ja 92/13/EMÜ täieliku kohaldamise tagamiseks on vaja kohandada rakendusmäärusele (EL) nr 842/2011 lisatud tüüpvorme ja lisada uued tüüpvormid. Arvestades vajalike kohanduste arvu ja ulatust, tuleks rakendusmäärus (EL) nr 842/2011 asendada.

(7)

Kui liikmesriik rakendab direktiivi 2014/23/EL, 2014/24/EL või 2014/25/EL või direktiivi 89/665/EMÜ või 92/13/EMÜ muudatused enne tähtaja saabumist 18. aprillil 2016, peaksid tema avaliku sektori hankijad või võrgustiku sektori hankijad edaspidi kasutama ainult neid tüüpvorme, mis on kehtestatud käesoleva rakendusmäärusega, kuna üksnes need tagavad uute või muudetud direktiivide õiguslike nõuete täitmise.

(8)

Direktiivi 2009/81/EÜ ei ole muudetud, järelikult ei ole muudetud ka selle direktiiviga ette nähtud tüüpvorme. Neid tuleks seega kasutada edasi kuni rakendusmääruse (EL) nr 842/2011 kehtetuks tunnistamiseni.

(9)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas riigihangete nõuandekomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Avaliku sektori hankijad kasutavad direktiivi 2014/24/EL artiklites 48, 49, 50, 72, 75 ja 79 osutatud teadete avaldamiseks Euroopa Liidu Teatajas käesoleva määruse I, II, III, VIII–XI, XVII ja XVIII lisas sätestatud tüüpvorme.

Artikkel 2

Võrgustiku sektori hankijad kasutavad direktiivi 2014/25/EL artiklites 67–70, 89, 92 ja 96 osutatud teadete avaldamiseks Euroopa Liidu Teatajas käesoleva määruse IV–XI, XVII ja XIX lisas sätestatud tüüpvorme.

Artikkel 3

Avaliku sektori hankijad ja võrgustiku sektori hankijad kasutavad direktiivi 2009/81/EÜ artiklites 30, 52 ja artikli 60 lõike 4 teises taandes osutatud teadete avaldamiseks Euroopa Liidu Teatajas käesoleva määruse XIII–XVI lisas sätestatud tüüpvorme.

Artikkel 4

Avaliku sektori hankijad ja võrgustiku sektori hankijad kasutavad direktiivi 2014/23/EL artiklites 31, 32 ja 43 osutatud teadete avaldamiseks Euroopa Liidu Teatajas käesoleva määruse XI, XVI, XX, XXI ja XXII lisas sätestatud tüüpvorme.

Artikkel 5

Avaliku sektori hankijad ja võrgustiku sektori hankijad kasutavad direktiivide 89/665/EMÜ ja 92/13/EMÜ artikli 2d lõike 4 teises taandes osutatud teate avaldamiseks Euroopa Liidu Teatajas käesoleva määruse XII lisas sätestatud tüüpvormi.

Artikkel 6

Avaliku sektori hankijad ja võrgustiku sektori hankijad edastavad vormid Euroopa Liidu Väljaannete Talitusele elektrooniliselt, kasutades kas online-rakendust eNotices või süsteemi TED eSender.

Artikkel 7

Kehtestatakse järgmised tüüpvormid.

Tüüpvormide loetelu

Tüüpvorm 1

:

„Eelteade”: I lisa

Tüüpvorm 2

:

„Hanketeade”: II lisa

Tüüpvorm 3

:

„Hankelepingu sõlmimise teade”: III lisa

Tüüpvorm 4

:

„Perioodiline eelteade – võrgustikega seotud sektorid”: IV lisa

Tüüpvorm 5

:

„Hanketeade – võrgustikega seotud sektorid”: V lisa

Tüüpvorm 6

:

„Hankelepingu sõlmimise teade – võrgustikega seotud sektorid”: VI lisa

Tüüpvorm 7

:

„Kvalifitseerimissüsteem – võrgustikega seotud sektorid”: VII lisa

Tüüpvorm 8

:

„Hankijaprofiili teade”: VIII lisa

Tüüpvorm 12

:

„Ideekonkursi teade”: IX lisa

Tüüpvorm 13

:

„Ideekonkursi tulemused”: X lisa

Tüüpvorm 14

:

„Parandus”: XI lisa

Tüüpvorm 15

:

„Vabatahtlik eelnev avalikustamisteade”: XII lisa

Tüüpvorm 16

:

„Eelteade – kaitse- ja julgeolekuvaldkond”: XIII lisa

Tüüpvorm 17

:

„Hanketeade – kaitse- ja julgeolekuvaldkond”: XIV lisa

Tüüpvorm 18

:

„Hankelepingu sõlmimise teade – kaitse- ja julgeolekuvaldkond”: XV lisa

Tüüpvorm 19

:

„Teade allhanke kohta – kaitse- ja julgeolekuvaldkond”: XVI lisa

Tüüpvorm 20

:

„Muutmise teade”: XVII lisa

Tüüpvorm 21

:

„Sotsiaalteenused ja muud eriteenused – riigihankelepingud”: XVIII lisa

Tüüpvorm 22

:

„Sotsiaalteenused ja muud eriteenused – võrgustikega seotud sektorid”: XIX lisa

Tüüpvorm 23

:

„Sotsiaalteenused ja muud eriteenused – kontsessioonid”: XX lisa

Tüüpvorm 24

:

„Kontsessiooniteade”: XXI lisa

Tüüpvorm 25

:

„Kontsessiooni andmise teade”: XXII lisa

Artikkel 8

Rakendusmäärus (EL) nr 842/2011 tunnistatakse 18. aprillist 2016 kehtetuks.

Artikkel 9

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artiklit 3 kohaldatakse alates 18. aprillist 2016.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. november 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EÜT L 395, 30.12.1989, lk 33.

(2)  EÜT L 76, 23.3.1992, lk 14.

(3)  ELT L 216, 20.8.2009, lk 76.

(4)  ELT L 94, 28.3.2014, lk 1.

(5)  ELT L 94, 28.3.2014, lk 65.

(6)  ELT L 94, 28.3.2014, lk 243.

(7)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 842/2011, 19. august 2011, millega kehtestatakse riigihankega seotud teadete avaldamise tüüpvormid ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1564/2005 (ELT L 222, 27.8.2011, lk 1).


I LISA

Image

Image

Image

Image

Image


II LISA

Image

Image

Image

Image

Image


III LISA

Image

Image

Image

Image

Image

Image


IV LISA

Image

Image

Image

Image

Image


V LISA

Image

Image

Image

Image

Image


VI LISA

Image

Image

Image

Image

Image

Image


VII LISA

Image

Image

Image

Image


VIII LISA

Image

Image


IX LISA

Image

Image

Image


X LISA

Image

Image

Image


XI LISA

Image

Image


XII LISA

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


XIII LISA

Image

Image

Image

Image

Image

Image


XIV LISA

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


XV LISA

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


XVI LISA

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


XVII LISA

Image

Image

Image

Image


XVIII LISA

Image

Image

Image

Image

Image

Image


XIX LISA

Image

Image

Image

Image

Image

Image


XX LISA

Image

Image

Image

Image

Image

Image


XXI LISA

Image

Image

Image

Image


XXII LISA

Image

Image

Image

Image

Image

Image


Top