Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1597

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/1597, 23. september 2015, millega kehtestatakse erand rakendusmäärusest (EL) nr 615/2014 seoses Kreeka toetusesaaja-organisatsioonidele oliiviõli ja lauaoliivide sektorit toetavate tööprogrammide puhul 2015. aastal tehtava ettemakse esimese osamakse tasumise lõpptähtpäevaga

OJ L 248, 24.9.2015, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1597/oj

24.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 248/41


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/1597,

23. september 2015,

millega kehtestatakse erand rakendusmäärusest (EL) nr 615/2014 seoses Kreeka toetusesaaja-organisatsioonidele oliiviõli ja lauaoliivide sektorit toetavate tööprogrammide puhul 2015. aastal tehtava ettemakse esimese osamakse tasumise lõpptähtpäevaga

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) eriti selle artikli 31 punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 611/2014 (2) artikli 7 lõike 1 kohaselt algas määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 29 lõikes 1 osutatud oliiviõli ja lauaoliivide sektorit toetava kolmeaastase tööprogrammi periood 1. aprillil 2015.

(2)

Vastavalt komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 615/2014 (3) artikli 3 lõikele 2 peavad liikmesriigid tasuma toetusesaaja-organisatsioonidele tehtava ettemakse esimese osamakse heakskiidetud tööprogrammide esimese rakendusaasta kohta 31. maiks 2015. Kõnealuse määruse artikli 4 lõikes 1 on sätestatud, et selliste ettemaksete tegemise tingimus on, et toetusesaaja-organisatsioon esitab tagatise.

(3)

Kreekas on valitsevate majandus- ja turutingimuste tõttu teatavad heakskiidetud tööprogrammid seiskunud, kuna nende toetusesaaja-organisatsioonid ei ole suutnud õigeaegselt nõutavat tagatist esitada. Seepärast ei saanud Kreeka tasuda neile esimest osamakset 31. maiks 2015.

(4)

Seda olukorda silmas pidades ja kõikide heakskiidetud tööprogrammide rakendamise võimaldamiseks on vaja ette näha erand rakendusmääruse (EL) nr 615/2014 artikli 3 lõikest 2, et Kreeka saaks tasuda asjakohased esimesed osamaksed 15. oktoobriks 2015.

(5)

Otstarbeka rakendamise huvides tuleks käesoleva määruse kohaldamist alustada järgmisel päeval pärast selle avaldamist.

(6)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) nr 615/2014 artikli 3 lõike 2 esimeses lauses osutatud lõpptähtpäev on Kreeka puhul 2015. aastal 15. oktoober 2015.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. september 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 611/2014, 11. märts 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 oliiviõli ja lauaoliivide sektorit toetavate programmide osas (ELT L 168, 7.6.2014, lk 55).

(3)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 615/2014, 6. juuni 2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakendussätted seoses oliiviõli ja lauaoliivide sektorit toetavate tööprogrammidega (ELT L 168, 7.6.2014, lk 95).


Top