Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1549

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/1549, 17. september 2015, millega kehtestatakse piima ja piimatoodete sektori ajutised erakorralised meetmed või ja lõssipulbri suhtes kehtiva riikliku sekkumise ajavahemiku pikendamisega 2015. aastal ning või ja lõssipulbri suhtes kehtiva riikliku sekkumise ajavahemiku ettepoole tõstmisega 2016. aastal

OJ L 242, 18.9.2015, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1549/oj

18.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 242/28


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2015/1549,

17. september 2015,

millega kehtestatakse piima ja piimatoodete sektori ajutised erakorralised meetmed või ja lõssipulbri suhtes kehtiva riikliku sekkumise ajavahemiku pikendamisega 2015. aastal ning või ja lõssipulbri suhtes kehtiva riikliku sekkumise ajavahemiku ettepoole tõstmisega 2016. aastal

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) eriti selle artikli 219 lõiget 1 koostoimes artikliga 228,

ning arvestades järgmist:

(1)

7. augustil 2014 kehtestas Venemaa teatavate EList pärit toodete, sealhulgas piima ja piimatoodete Venemaale importimise keelu. Kõnealune keeld on tekitanud turuhäireid, kuna hinnad on olulise ekspordituru äkilise kadumise tõttu märkimisväärselt langenud.

(2)

Venemaa pikendas 25. juunil 2015 EList pärit põllumajandustoodete ja toiduainete impordikeeldu veel üheks aastaks kuni 6. augustini 2016.

(3)

Lisaks sellele on ülemaailmne nõudlus piima ja piimatoodete järele vähenenud kogu 2014. aasta jooksul ja 2015. aasta esimesel poolel.

(4)

Seetõttu on või ja lõssipulbri hinnad liidus jätkuvalt langenud ning hindade alandamise surve tõenäoliselt jätkub.

(5)

Seega on tekkinud olukord, kus määruse (EL) nr 1308/2013 alusel kättesaadavad meetmed näivad olevat ebapiisavad, et turuhäiretega toime tulla.

(6)

Määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 12 punktis d on sätestatud, et või ja lõssipulbri suhtes kehtiva riikliku sekkumise ajavahemik on 1. märtsist 30. septembrini. Kooskõlas komisjoni delegeeritud määruses (EL) nr 1336/2014 (2) sätestatud ajutiste erakorraliste meetmetega on või ja lõssipulbri suhtes kehtiva riikliku sekkumise ajavahemik 2015. aastal 1. jaanuarist30. septembrini.

(7)

Selleks et oleks võimalik kõikvõimalikke meetmeid kiiresti kasutada ning et olla valmis olukorraks, mil hinnad veelgi langevad ning turuhäired süvenevad, on oluline, et riiklik sekkumine jääb ilma katkestuseta kättesaadavaks kuni riikliku järgmise sekkumisperioodi alguseni 1. märtsil 2016.

(8)

Seepärast on asjakohane pikendada või ja lõssipulbri sekkumiskokkuostu ajavahemikku 2015. aastal kuni 31. detsembrini 2015 ning alustada sekkumiskokkuostu ajavahemikku 2016. aasta 1. jaanuaril.

(9)

Selle tagamiseks, et käesoleva määrusega ette nähtud ajutistel meetmetel on vahetu mõju turule ja aidata stabiliseerida hindu, peaks käesolev määrus jõustuma järgmisel päeval pärast selle avaldamist,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Erandina määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 12 punktist d pikendatakse või ja lõssipulbri suhtes kehtivat 2015. aasta riikliku sekkumise ajavahemikku 31. detsembrini 2015.

Erandina määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 12 punktist d on või ja lõssipulbri suhtes kehtiva riikliku sekkumise ajavahemik 2016. aastal 1. jaanuarist30. septembrini.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. september 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1336/2014, 16. detsember 2014, millega kehtestatakse piima ja piimatoodete sektori ajutised erakorralised meetmed või ja lõssipulbri suhtes kehtiva riikliku sekkumise ajavahemiku ettepoole tõstmisega 2015. aastal (ELT L 360, 17.12.2014, lk 13).


Top