Help Print this page 

Document 32015R1549

Title and reference
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/1549, 17. september 2015, millega kehtestatakse piima ja piimatoodete sektori ajutised erakorralised meetmed või ja lõssipulbri suhtes kehtiva riikliku sekkumise ajavahemiku pikendamisega 2015. aastal ning või ja lõssipulbri suhtes kehtiva riikliku sekkumise ajavahemiku ettepoole tõstmisega 2016. aastal
  • In force
OJ L 242, 18.9.2015, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1549/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

18.9.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 242/28


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2015/1549,

17. september 2015,

millega kehtestatakse piima ja piimatoodete sektori ajutised erakorralised meetmed või ja lõssipulbri suhtes kehtiva riikliku sekkumise ajavahemiku pikendamisega 2015. aastal ning või ja lõssipulbri suhtes kehtiva riikliku sekkumise ajavahemiku ettepoole tõstmisega 2016. aastal

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) eriti selle artikli 219 lõiget 1 koostoimes artikliga 228,

ning arvestades järgmist:

(1)

7. augustil 2014 kehtestas Venemaa teatavate EList pärit toodete, sealhulgas piima ja piimatoodete Venemaale importimise keelu. Kõnealune keeld on tekitanud turuhäireid, kuna hinnad on olulise ekspordituru äkilise kadumise tõttu märkimisväärselt langenud.

(2)

Venemaa pikendas 25. juunil 2015 EList pärit põllumajandustoodete ja toiduainete impordikeeldu veel üheks aastaks kuni 6. augustini 2016.

(3)

Lisaks sellele on ülemaailmne nõudlus piima ja piimatoodete järele vähenenud kogu 2014. aasta jooksul ja 2015. aasta esimesel poolel.

(4)

Seetõttu on või ja lõssipulbri hinnad liidus jätkuvalt langenud ning hindade alandamise surve tõenäoliselt jätkub.

(5)

Seega on tekkinud olukord, kus määruse (EL) nr 1308/2013 alusel kättesaadavad meetmed näivad olevat ebapiisavad, et turuhäiretega toime tulla.

(6)

Määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 12 punktis d on sätestatud, et või ja lõssipulbri suhtes kehtiva riikliku sekkumise ajavahemik on 1. märtsist 30. septembrini. Kooskõlas komisjoni delegeeritud määruses (EL) nr 1336/2014 (2) sätestatud ajutiste erakorraliste meetmetega on või ja lõssipulbri suhtes kehtiva riikliku sekkumise ajavahemik 2015. aastal 1. jaanuarist30. septembrini.

(7)

Selleks et oleks võimalik kõikvõimalikke meetmeid kiiresti kasutada ning et olla valmis olukorraks, mil hinnad veelgi langevad ning turuhäired süvenevad, on oluline, et riiklik sekkumine jääb ilma katkestuseta kättesaadavaks kuni riikliku järgmise sekkumisperioodi alguseni 1. märtsil 2016.

(8)

Seepärast on asjakohane pikendada või ja lõssipulbri sekkumiskokkuostu ajavahemikku 2015. aastal kuni 31. detsembrini 2015 ning alustada sekkumiskokkuostu ajavahemikku 2016. aasta 1. jaanuaril.

(9)

Selle tagamiseks, et käesoleva määrusega ette nähtud ajutistel meetmetel on vahetu mõju turule ja aidata stabiliseerida hindu, peaks käesolev määrus jõustuma järgmisel päeval pärast selle avaldamist,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Erandina määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 12 punktist d pikendatakse või ja lõssipulbri suhtes kehtivat 2015. aasta riikliku sekkumise ajavahemikku 31. detsembrini 2015.

Erandina määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 12 punktist d on või ja lõssipulbri suhtes kehtiva riikliku sekkumise ajavahemik 2016. aastal 1. jaanuarist30. septembrini.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. september 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1336/2014, 16. detsember 2014, millega kehtestatakse piima ja piimatoodete sektori ajutised erakorralised meetmed või ja lõssipulbri suhtes kehtiva riikliku sekkumise ajavahemiku ettepoole tõstmisega 2015. aastal (ELT L 360, 17.12.2014, lk 13).


Top