EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1428

Komisjoni määrus (EL) 2015/1428, 25. august 2015, millega muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 244/2009 kodumajapidamises kasutatavate suunamata valgusvooga lampide ökodisaini nõuete osas ning komisjoni määrust (EÜ) nr 245/2009 sisseehitatud liiteseadiseta luminofoorlampide, suure valgustugevusega lahenduslampide ning nende lampidega koos kasutatavate liiteseadiste ja valgustite ökodisainile esitatavate nõuete suhtes ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/55/EÜ ning komisjoni määrust (EL) nr 1194/2012 seoses suundvalguslampide, leedlampide ja nende lisaseadmete ökodisaini nõuetega (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 224, 27.8.2015, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1428/oj

27.8.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 224/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2015/1428,

25. august 2015,

millega muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 244/2009 kodumajapidamises kasutatavate suunamata valgusvooga lampide ökodisaini nõuete osas ning komisjoni määrust (EÜ) nr 245/2009 sisseehitatud liiteseadiseta luminofoorlampide, suure valgustugevusega lahenduslampide ning nende lampidega koos kasutatavate liiteseadiste ja valgustite ökodisainile esitatavate nõuete suhtes ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/55/EÜ ning komisjoni määrust (EL) nr 1194/2012 seoses suundvalguslampide, leedlampide ja nende lisaseadmete ökodisaini nõuetega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta direktiivi 2009/125/EÜ, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiamõjuga toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks, (1) eriti selle artikli 15 lõiget 1,

olles konsulteerinud ökodisaini nõuandefoorumiga

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjon on kohustatud seoses tehnika arenguga läbi vaatama komisjoni määruse (EÜ) nr 244/2009, (2) võttes eriti arvesse eriotstarbeliste lampide müügi arengut, veendumaks, et neid ei kasutata üldvalgustuse eesmärgil, ning pidades silmas selliste uute tehniliste lahenduste nagu leedlambid arengut ning seda, kas on võimalik kehtestada energiatõhususe klassi A nõuded, nagu need on määratletud komisjoni direktiivis 98/11/EÜ (3).

(2)

Määruse (EÜ) nr 244/2009 läbivaatamise käigus saadud tõendid näitavad, et tootjatel ei ole majanduslikult mõistlik välja töötada ja 1. septembrist 2016 turule lasta võrgupingel töötavaid halogeenlampe, mis suudaksid saavutada komisjoni määruse (EÜ) nr 244/2009 tabelis 1 6. etapi kohta märgitud antud nimivalgusvoole vastava maksimaalse nimipinge piirnormi. Energiatõhusamate lampide ennustatava arengu hinnang näitab, et 1. september 2018 oleks kõnealuse piirnormi kehtestamiseks sobivam aeg.

(3)

Selleks et suurendada keskkonnakasu ja minimeerida kahjulikku majanduslikku mõju kasutajale, on vaja nõuda, et tulevikus vastaks valgusti kujundus energiatõhusa valgustuse lahendustele. Vana olelusringi lõppu jõudnud tehnika kasutamise vähendamiseks tuleks tagada, et turule lastavad valgustid oleksid täielikus vastavuses vähemalt komisjoni delegeeritud määruses (EL) nr 874/2012 (4) sätestatud klassi A+ kuuluvate väga energiatõhusate lampidega.

(4)

Määruse (EÜ) nr 244/2009 läbivaatamine näitas vajadust ajakohastada ja selgitada eriotstarbeliste lampide mõistet, et vähendada eriotstarbeliste lampide kasutamist üldvalgustuses ning kohandada nõudeid vastavalt tehnika arengule. Regulatiivsed nõuded peaksid veelgi kaasa aitama igale eriotstarbele vastavalt kõige energiatõhusama lahenduse kasutamisele.

(5)

On vaja tagada määruse (EÜ) nr 244/2009 ja komisjoni määruse (EL) nr 1194/2012 (5) vahel kooskõla eriotstarbeliste toodete määratluse ja tooteteabenõuete osas, milleks on kõige parem muuta mõlemat määrust. See peaks tootjatele ja tarnijatele tegema lihtsamaks regulatiivsete nõuete järgmise ning olema abiks riigi ametiasutustele tõhusa järelevalve tegemisel.

(6)

Määruse (EÜ) nr 244/2009 läbivaatamisel tõdeti, et seda, kas on võimalik kehtestada klassile A vastavad või rangemad energiatõhususe nõuded, tuleks uurida põhjalikus järeluuringus, millega tuleks ühtlasi hinnata, kas on võimalik karmistada komisjoni määrusega (EÜ) nr 245/2009 (6) ja määrusega (EL) nr 1194/2012 hõlmatud toodete energiatõhususe nõudeid, laiendada mõlema määruse reguleerimisala, et optimeerida energiatarbe vähendamist ning ühtlustada kõik kolm määrust üheks ühetaoliseks valgustustoodete ökodisaininõuete rakendusmeetmeks.

(7)

Määruse (EÜ) nr 245/2009 kohaselt peetakse olulisteks keskkonnaaspektideks lampide energiatarvet kasutamisfaasis ja lampide elavhõbedasisaldust. Seega tekitab lampide puhul tarbetut regulatiivset koormust toodetele selliste tõhususnõuete kehtestamine, mis ei hõlma toote energiatõhususe ega elavhõbedasisalduse nõudeid; sellise koormusega võib kaasneda toote kasutuselt kõrvaldamine ebaolulistel põhjustel. Toote tõhususnõuete ulatuse kohandamine kõnealuse määruse olulistele keskkonnaaspektidele vastavaks peaks seega suurendama regulatiivset asjakohasust.

(8)

Valgustusega seotud ökodisaini ja energiamärgistuse määruste läbivaatamise vajaduse kaalumisel on otstarbekas kaaluda uuesti G9- ja R7s-sokliga lampide suhtes kohaldatavat erandit ning lampide energiatõhususe miinimumnõudeid.

(9)

Käesolevas määruses kavandatud meetmed on kooskõlas direktiivi 2009/125/EÜ artikli 19 lõike 1 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 244/2009 muudatus

Määrust (EÜ) nr 244/2009 muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklit 2 muudetakse järgmiselt.

a)

Punkt 4 asendatakse järgmisega:

„4.   „eriotstarbeline lamp”– lamp, milles kasutatakse käesoleva määrusega hõlmatud tehnilisi lahendusi, kuid mis on tehnilises dokumentatsioonis esitatud tehniliste näitajate poolest ette nähtud kasutamiseks eriotstarbelistes rakendustes. Eriotstarbelised rakendused on rakendused, mille tehnilised näitajad peavad olema sellised, mida ei ole vaja alade või esemete valgustamiseks tavalistes tingimustes. Eriotstarbeliste rakenduste liigid on järgmised:

a)

rakendused, mille esmane eesmärk ei ole valgustamine, nt

i)

valguse kiirgamine kasutamiseks mõjurina keemilistes või bioloogilistes protsessides (polümerisatsioon, kuivatamine/kõvendamine ultraviolettkiirgusega, valgusravi, aiandus, lemmikloomahooldus ning putukatõrje);

ii)

kujutiste salvestamine ja projekteerimine (fotoaparaatide välklambid, koopiamasinad, videoprojektorid);

iii)

soojendamine (infrapunalambid);

iv)

signaliseerimine (nt liikluskorralduseks ja lennuväljal kasutatavad lambid);

b)

valgustusrakendused, mille puhul:

i)

valguse spektraaljaotus peab sobima selleks, et muuta valgustatava ala või eseme välimust lisaks selle nähtavaks tegemisele (nt toiduvitriinide valgustus või I lisa punktis 1 määratletud värvilised lambid), v.a lähima värvustemperatuuri variatsioonid; või

ii)

valguse spektraaljaotus on kohandatud teatava tehnikaseadme konkreetsetele vajadustele lisaks ala või eseme inimestele nähtavaks tegemisele (nt stuudiovalgustus, valgusefektid, teatrivalgustus); või

iii)

valgustatav ala või ese eeldab erikaitset valgusallika kahjustava mõju vastu (nt erifiltriga valgustid valgustundlike patsientide või valgustundlike muuseumieksponaatide jaoks); või

iv)

valgustust on vaja üksnes avariiolukorras (nt avariivalgustid või avariivalgustite liiteseadised); või

v)

valgustusseadmed peavad vastu pidama äärmuslikes keskkonnatingimustes (nt vibratsioon või temperatuur alla – 20 °C või üle 50 °C).

Hõõglambid, mis on pikemad kui 60 mm, ei ole eriotstarbelised lambid, kui nad on vastupidavad üksnes mehaaniliste löökide ja vibratsiooni suhtes ega ole liikluses kasutatavad signaal-hõõglambid; või kui nende nimivõimsus on suurem kui 25 W ning neil on väidetavalt eriomadused, mis on olemas ka määruse (EL) nr 874/2012 kohaselt kõrgemasse energiatõhususe klassi kuuluvatel lampidel (nt elektromagnetilise kiirguse puudumine, värviesitusindeksi väärtus vähemalt 95, ning UV-kiirguse tase kuni 2 mW/1 000 lm);”;

b)

punkt 9 asendatakse järgmisega:

„9.   „(volfram)halogeenlamp”– hõõgniitlamp, mille hõõgniit on valmistatud volframist ja asub halogeene või halogeeniühendeid sisaldava gaasi keskkonnas kvartsist või boorsilikaatklaasist lambipirnis, mis võidakse monteerida lisakolvi sisse. Selliseid lampe võidakse tarnida koos sisseehitatud toiteallikaga;”;

c)

lisatakse punkt 19 järgmiselt:

„19.   „liikluses kasutatav signaal-hõõglamp”– hõõglamp, mille esimese 1 000 töötunni jooksul on nimipinge suurem kui 60 V ning rikete määr on vähem kui 2 %.”

2)

Artikkel 3 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 3

Ökodisaini nõuded

1.   Suunamata valgusvooga lambid vastavad II lisas esitatud ökodisaini nõuetele.

Iga ökodisaini nõuet kohaldatakse vastavalt järgmistele etappidele:

 

1. etapp: 1. september 2009;

 

2. etapp: 1. september 2010;

 

3. etapp: 1. september 2011;

 

4. etapp: 1. september 2012;

 

5. etapp: 1. september 2013;

 

6. etapp: 1. september 2018.

Nõude kohaldamist jätkatakse koos teiste, hiljem kasutusele võetavate nõuetega, välja arvatud juhul, kui endine nõue asendatakse või endise nõude kohaldamist täpsustatakse muul viisil.

2.   Eriotstarbelised lambid peavad vastama järgmistele nõuetele:

a)

Kui lambi värvsuskoordinaadid jäävad alati järgmisse vahemikku:

 

x < 0,270 või x > 0,530

 

y < – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,2199 või y > – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,1595,

esitatakse värvsuskoordinaadid direktiivi 2009/125/EÜ artikli 8 kohaselt vastavushindamise jaoks koostatavas tehnilises dokumentatsioonis ja osutatakse, et selliste koordinaatidega lamp on eriotstarbeline lamp.

b)

Kõigi eriotstarbeliste lampide puhul näidatakse iga liiki tooteteabes nende ettenähtud otstarve ja märgitakse, et asjaomane toode ei ole ette nähtud kasutamiseks muudel kasutusaladel.

Direktiivi 2009/125/EÜ artikli 8 kohaselt vastavushindamise jaoks koostatavas tehnilises dokumentatsioonis loetletakse tehnilised näitajad, mille tõttu sellise ehitusega lamp vastab üksnes kavandatud otstarbele.

Vajaduse korral võib näitajaid loetleda viisil, millega välditakse tootja intellektuaalomandi õigustega seotud ärisaladuste ja tundliku teabe avaldamist.

Kui lamp on tehtud enne ostmist lõpptarbijale nähtavaks, tuleb pakendi peal esitada selgelt ja silmatorkavalt järgmine teave:

i)

ettenähtud otstarve;

ii)

märkus, et toode ei ole sobiv kodumajapidamise siseruumide valgustamiseks ning

iii)

tehnilised näitajad, mille tõttu sellise ehitusega lamp vastab üksnes kavandatud otstarbele.

Punktis iii määratletud teabe võib esitada ka pakendi sees.”

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 245/2009 muudatus

Määruse (EÜ) nr 245/2009 III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse I lisale.

Artikkel 3

Määruse (EL) nr 1194/2012 muudatus

Määrust (EL) nr 1194/2012 muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklit 2 muudetakse järgmiselt.

a)

Punkt 4 asendatakse järgmisega:

„4.   „eriotstarbeline toode”– toode, milles kasutatakse käesoleva määrusega hõlmatud tehnilisi lahendusi, kuid mis on tehnilises dokumentatsioonis esitatud tehniliste näitajate poolest ette nähtud kasutamiseks eriotstarbelistes rakendustes. Eriotstarbelised rakendused on rakendused, mille tehnilised näitajad peavad olema sellised, mida ei ole vaja alade või esemete valgustamiseks tavalistes tingimustes. Eriotstarbeliste rakenduste liigid on järgmised:

a)

rakendused, mille esmane eesmärk ei ole valgustamine, nt

i)

valguse kiirgamine kasutamiseks mõjurina keemilistes või bioloogilistes protsessides (polümerisatsioon, kuivatamine/kõvendamine ultraviolettkiirgusega, valgusravi, aiandus, lemmikloomahooldus ning putukatõrje);

ii)

kujutiste salvestamine ja projekteerimine (fotoaparaatide välklambid, koopiamasinad, videoprojektorid);

iii)

soojendamine (infrapunalambid);

iv)

signaliseerimine (nt liikluskorralduseks ja lennuväljal kasutatavad lambid);

b)

valgustusrakendused, mille puhul:

i)

valguse spektraaljaotus peab sobima selleks, et muuta valgustatava ala või eseme välimust lisaks selle nähtavaks tegemisele (nt toiduvitriinide valgustus või I lisa punktis 1 määratletud värvilised lambid), v.a lähima värvustemperatuuri variatsioonid; või

ii)

valguse spektraaljaotus on kohandatud teatava tehnikaseadme konkreetsetele vajadustele lisaks ala või eseme inimestele nähtavaks tegemisele (nt stuudiovalgustus, valgusefektid, teatrivalgustus); või

iii)

valgustatav ala või ese eeldab erikaitset valgusallika kahjustava mõju vastu (nt erifiltriga valgustid valgustundlike patsientide või valgustundlike muuseumieksponaatide jaoks); või

iv)

valgustust on vaja üksnes avariiolukorras (nt avariivalgustid või avariivalgustite liiteseadised); või

v)

valgustusseadmed peavad vastu pidama äärmuslikes keskkonnatingimustes (nt vibratsioon või temperatuur alla – 20 °C või üle 50 °C).

Hõõglambid, mis on pikemad kui 60 mm, ei ole eriotstarbelised tooted, kui nad on vastupidavad üksnes mehaaniliste löökide ja vibratsiooni suhtes ega ole liikluses kasutatavad signaal-hõõglambid; või kui nende nimipinge on suurem kui 25 W ning neil on väidetavalt eriomadused, mis on olemas ka määruse (EL) nr 874/2012 kohaselt kõrgemasse energiatõhususe klassi kuuluvatel lampidel (nt elektromagnetilise kiirguse puudumine, värviesitusindeksi väärtus vähemalt 95, ning UV-kiirguse tase kuni 2 mW/1 000 lm);”;

b)

punkt 28 asendatakse järgmisega:

„28.   „valgusti”– toode, mis hajutab, filtreerib või muundab ühest või mitmest lambist pärinevat valgust ja hõlmab lambi hoidmiseks, kinnitamiseks ja kaitsmiseks vajalikke osi ning vajaduse korral ka vooluahela abiseadmeid ja vahendeid nende ühendamiseks elektritoitega. Kui toote esmane ülesanne ei ole valgustamine ja seda tuleb põhieesmärgil kasutamiseks energiaga varustada (nt külmkapid, õmblusmasinad, endoskoobid, vereanalüsaatorid), siis ei käsitata seda käesolevas määruses valgustina;”;

c)

lisatakse punkt 31 järgmiselt:

„31.   „liikluses kasutatav signaal-hõõglamp”– hõõglamp, mille esimese 1 000 töötunni jooksul on nimipinge suurem kui 60 V ning rikete määr on vähem kui 2 %.”

2)

I, III ja IV lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse II lisas sätestatule.

Artikkel 4

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kuus kuud pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 25. august 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 285, 31.10.2009, lk 10.

(2)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 244/2009, 18. märts 2009, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/32/EÜ seoses kodumajapidamises kasutatavate suunamata valgusvooga lampide ökodisaini nõuetega (ELT L 76, 24.3.2009, lk 3).

(3)  Komisjoni direktiiv 98/11/EÜ, 27. jaanuar 1998, millega rakendatakse nõukogu direktiivi 92/75/EMÜ kodumajapidamistes kasutatavate lampide energiamärgistuse puhul (EÜT L 71, 10.3.1998, lk 1).

(4)  Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 874/2012, 12. juuli 2012, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses elektrilampide ja valgustite energiamärgistusega (ELT L 258, 26.9.2012, lk 1).

(5)  Komisjoni määrus (EL) nr 1194/2012, 12. detsember 2012, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/125/EÜ seoses suundvalguslampide, leedlampide ja nende lisaseadmete ökodisaini nõuetega (ELT L 342, 14.12.2012, lk 1).

(6)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 245/2009, 18. märts 2009, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/32/EÜ sisseehitatud liiteseadiseta luminofoorlampide, suure valgustugevusega lahenduslampide ning nende lampidega koos kasutatavate liiteseadiste ja valgustite ökodisainile esitatavate nõuete suhtes ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/55/EÜ (ELT L 76, 24.3.2009, lk 17).


I LISA

Määruse (EÜ) nr 245/2009 III lisa muudatused

1.

III lisa punkti 1.2 alapunktis B asendatakse viimane lõik järgmisega:

„Kõrgrõhunaatriumlampidel, mille suhtes kohaldatakse lambi säästlikkuse nõudeid, peavad olema vähemalt tabelis 13 esitatud lambi valgusvoo säilivustegurid ja lambi säilivustegurid:

Tabel 13

Kõrgrõhunaatriumlampide puhul teisel etapil kehtivad lambi valgusvoo säilivustegurid ja lambisäilivustegurid

Kõrgrõhunaatriumlampide kategooria ja kasutustunnid mõõtmisel

Lambi valgusvoo säilivustegur

Lambi säilivustegur

P ≤ 75 W

lambi valgusvoo säilivustegur ja lambi säilivustegur, mõõdetud pärast 12 000 kasutustundi

Ra ≤ 60

> 0,80

> 0,90

Ra > 60

> 0,75

> 0,75

kõik moderniseerimiseks kasutatud lambid, mis töötavad kõrgrõhu-elavhõbelampide liiteseadisega

> 0,75

> 0,80

P > 75 W ≤ 605 W

lambi valgusvoo säilivustegur ja lambi säilivustegur, mõõdetud pärast 16 000 kasutustundi

Ra ≤ 60

> 0,85

> 0,90

Ra > 60

> 0,70

> 0,65

kõik moderniseerimiseks kasutatud lambid, mis töötavad kõrgrõhu-elavhõbelampide liiteseadisega

> 0,75

> 0,55

Tabelis 13 esitatud nõudeid kohaldatakse kõrgrõhu-elavhõbelampide liiteseadisega töötavate moderniseerimiseks kasutatud kõrgrõhunaatriumlampide suhtes kuni kuus aastat alates käesoleva määruse jõustumisest.”

2.

III lisa punkti 1.2 alapunkt C asendatakse järgmisega:

„C.   Kolmandal etapil kohaldatavad nõuded

Kaheksa aastat pärast käesoleva määruse jõustumist:

Metallhaliidlampidel, mille suhtes kohaldatakse lambi säästlikkuse nõudeid, peavad olema vähemalt tabelis 14 esitatud lambi valgusvoo säilivustegurid ja lambi säilivustegurid:

Tabel 14

Metallhaliidlampide puhul kolmandal etapil kehtivad lambi valgusvoo säilivustegurid ja lambisäilivustegurid

Kasutustunnid

Lambi valgusvoo säilivustegur

Lambi säilivustegur

12 000

> 0,80

> 0,80”


II LISA

Määruse (EL) nr 1194/2012 I, III ja IV lisa muudatused

1.

I lisa punkt 2 asendatakse järgmisega:

„2.

Kõigi eriotstarbeliste toodete puhul näidatakse iga liiki tooteteabes nende ettenähtud otstarve ja märgitakse, et asjaomane toode ei ole ette nähtud kasutamiseks muudel kasutusaladel.

Direktiivi 2009/125/EÜ artikli 8 kohaselt vastavushindamise jaoks koostatavas tehnilises dokumentatsioonis tuleb loetleda tehnilised näitajad, mille tõttu sellise disainiga toode vastab üksnes kavandatud otstarbele.

Vajaduse korral võib näitajaid loetleda viisil, millega välditakse tootja intellektuaalomandi õigustega seotud ärisaladuste ja tundliku teabe avaldamist.

Kui toode on tehtud enne ostmist lõpptarbijale nähtavaks, tuleb pakendi peal esitada selgelt ja silmatorkavalt järgmine teave:

a)

ettenähtud otstarve;

b)

märkus, et toode ei ole sobiv kodumajapidamise siseruumide valgustamiseks ning

c)

tehnilised näitajad, mille tõttu sellise ehitusega lamp vastab üksnes kavandatud otstarbele.

Punktis c määratletud teabe võib esitada ka pakendi sees.”

2.

III lisa punkt 2.3 asendatakse järgmisega:

„2.3   Toitevõrgu ja lambi vahele paigaldamiseks kavandatud seadmete toimimisnõuded

a)

2. etapist alates peavad toitevõrgu ja lambi vahele paigaldamiseks kavandatud seadmed vastama tehnika nüüdisaegseima taseme nõuetele, mis käsitlevad ühilduvust selliste lampidega, mille energiatõhususe indeks (mis on arvutatud nii suundvalguslampide kui ka suunamata valgusvooga lampide puhul käesoleva lisa punktis 1.1 sätestatud meetodil) on kuni:

0,24 suunamata valgusvooga lambil (eeldusel, et Φuse = kogu normvalgusvoog);

0,40 suundvalguslambil.

Kui hämardi on sisse lülitatud kõige madalamale seadistusele, mille puhul töötavad lambid tarbivad võimsust, peavad kiirgama töötavad lambid täiskoormusel vähemalt 1 % oma valgusvoost.

Kui turule lastakse valgusti ja koos valgustiga tarnitakse ka lambid, mida lõppkasutaja saab vahetada, peavad lambid vastavalt delegeeritud määrusele (EL) nr 874/2012 kuuluma ühte kahest kõrgeimast energiaklassist, kuhu valgusti märgise kohaselt kuulub.

b)

Alates 3. etapist peab valgusti, mis on ette nähtud kasutamiseks lõppkasutaja vahetatavate lampidega ja mis on lastud turule, olema täies vastavuses vähemalt lampidega energiatõhususe klassist A+ vastavalt delegeeritud määrusele (EL) nr 874/2012. Selliste valgustite tehnilises dokumentatsioonis, mis on koostatud vastavushindamiseks direktiivi 2009/125/EÜ artikli 8 kohaselt, tuleb märkida vähemalt üks võimalik toote seadete ja tingimuste kombinatsioon, milles toodet katsetada.”

3.

IV lisa punkt 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Toitevõrgu ja lampide vahele paigaldamiseks kavandatud seadmete kontrollimenetlus

Liikmesriigi pädev asutus katsetab ühte seadet.

Seade loetakse käesolevas määruses esitatud nõuetele vastavaks, kui see vastab III lisa punktis 2.3 esitatud ühilduvusnõuetele; vastavuse kindlakstegemiseks kasutatakse uusimaid vastavushindamise meetodeid ja kriteeriume, sealhulgas neid, mis on kehtestatud dokumentides, mille viitenumbrid on sel eesmärgil avaldatud Euroopa Liidu Teatajas. III lisa punktis 2.3 esitatud nõuetele mittevastavuse ilmnemisel loetakse mudel nõuetele vastavaks sel juhul, kui see täidab III lisa punktis 3.3 või delegeeritud määruse (EL) nr 874/2012 artikli 3 lõikes 2 esitatud tooteteabe nõudeid.

Lisaks ühilduvusnõuete katsetamisele tuleb katsetada ka lampide liiteseadiste vastavust III lisa punktis 1.2 esitatud energiatõhususnõuetele. Katsetatakse ühte lambi liiteseadist, mitte mitme liiteseadise kogumit, isegi juhul, kui mudel on kavandatud konkreetses paigaldises tööks lambi muude liiteseadistega, et juhtida lambi (lampide) tööd selles paigaldises. Mudel vastab käesoleva määruse nõuetele, kui tulemused ei ületa piirväärtusi rohkem kui 2,5 %. Kui tulemused ületavad piirväärtusi rohkem kui 2,5 %, katsetatakse veel kolme seadet. Mudel vastab käesoleva määruse nõuetele, kui kolme järjestikuse katsetamise keskmine tulemus ei ületa piirväärtusi rohkem kui 2,5 %.

Lõpptarbijatele turustatavate valgustite puhul tuleb lisaks ühilduvusnõuetele kontrollida ka lampide olemasolu nende pakendis. Mudel vastab nõuetele, kui pakendis ei ole lampe või kui pakendis on III lisa punktis 2.3 nõutud energiaklassiga lambid.

Hämardid ei pea vastama mitte ainult ühilduvusnõuetele, vaid neid tuleb ka katsetada hõõgniitlampidega, kusjuures hämardi on seatud kõige madalamale seadistusele. Mudel vastab nõuetele, kui tootja juhiste kohaselt paigaldatuna kiirgavad töötavad lambid täiskoormusel vähemalt 1 % oma valgusvoost.

Kui mudel ei vasta kohaldatavatele vastavuskriteeriumidele, loetakse see nõuetele mittevastavaks. Liikmesriigi asutused peavad esitama katsetulemused ja muu asjakohase teabe teiste liikmesriikide asutustele ja komisjonile ühe kuu jooksul pärast mudeli mittevastavuse kohta otsuse tegemist.”


Top