Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1328

Nõukogu määrus (EL) 2015/1328, 31. juuli 2015, millega muudetakse määrust (EL) nr 267/2012, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid

OJ L 206, 1.8.2015, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1328/oj

1.8.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 206/20


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2015/1328,

31. juuli 2015,

millega muudetakse määrust (EL) nr 267/2012, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 215,

võttes arvesse nõukogu 26. juuli 2010. aasta otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2007/140/ÜVJP (1),

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni ühisettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusega (EL) nr 267/2012 (2) jõustatakse otsuses 2010/413/ÜVJP sätestatud meetmed.

(2)

Nõukogu võttis 31. juulil 2015 vastu otsuse (ÜVJP) 2015/1337 (3), millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, et pikendada kuni 14. jaanuarini 2016 artikli 20 lõikes 14 ette nähtud erandit loetletud üksuste tegevuse ja tehingute suhtes, kui see on vajalik selliste kohustuste täitmiseks, mis tulenevad enne 23. jaanuari 2012 sõlmitud lepingutest või kõnealuste kohustuste täitmiseks vajalikest lisalepingutest, kui Iraani toornafta ja naftasaaduste tarned või nimetatud tarnetest saadud tulu on ette nähtud liikmesriigi territooriumil asuvatele või liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvatele isikutele või üksustele enne 23. jaanuari 2012 sõlmitud lepingutega seoses tasumata summade hüvitamiseks, kui see hüvitamine on nimetatud lepingutega spetsiaalselt ette nähtud.

(3)

Kõnealune meede kuulub aluslepingu reguleerimisalasse ja seepärast on selle rakendamiseks vaja liidu tasandi õigusakti, eelkõige tagamaks, et kõikide liikmesriikide majandustegevuses osalejad kohaldaksid nimetatud meedet ühetaoliselt.

(4)

Seetõttu tuleks määrust (EL) nr 267/2012 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 267/2012 artikli 28a punktis b asendatakse sõnad „kuni 30. juunini 2015” sõnadega „kuni 14. jaanuarini 2016”.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 31. juuli 2015

Nõukogu nimel

eesistuja

J. ASSELBORN


(1)  ELT L 195, 27.7.2010, lk 39.

(2)  Nõukogu 23. märtsi 2012. aasta määrus (EL) nr 267/2012, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 961/2010 (ELT L 88, 24.3.2012, lk 1).

(3)  Nõukogu 31. juuli 2015. aasta otsus (ÜVJP) 2015/1337 millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 68).


Top