Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1325

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2015/1325, 31. juuli 2015, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 2580/2001 (teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks) artikli 2 lõiget 3 ning tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) 2015/513

OJ L 206, 1.8.2015, p. 12–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 22/12/2015; kehtetuks tunnistatud 32015R2425

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1325/oj

1.8.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 206/12


NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/1325,

31. juuli 2015,

millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 2580/2001 (teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks) artikli 2 lõiget 3 ning tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) 2015/513

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. detsembri 2001. aasta määrust (EÜ) nr 2580/2001 teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks, (1) eriti selle artikli 2 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 26. märtsil 2015 vastu rakendusmääruse (EL) 2015/513, (2) millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 2580/2001 artikli 2 lõiget 3 ning millega kehtestatakse ajakohastatud loetelu isikutest, rühmitustest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse määrust (EÜ) nr 2580/2001 („loetelu”).

(2)

Kui see oli praktiliselt võimalik, esitas nõukogu kõigile isikutele, rühmitustele ja üksustele põhjendused nende loetellu kandmise põhjuse kohta.

(3)

Nõukogu teavitas Euroopa Liidu Teatajas avaldatud teatisega loetellu kantud isikuid, rühmitusi ja üksusi, et ta on otsustanud nad sinna alles jätta. Nõukogu teavitas samuti asjaomaseid isikuid, rühmitusi ja üksusi, et on võimalik taotleda nõukogu põhjendusi nende loetellu kandmise kohta, kui nimetatud põhjendusi ei ole neile juba edastatud.

(4)

Nõukogu vaatas loetelu määruse (EÜ) nr 2580/2001 artikli 2 lõike 3 nõuete kohaselt läbi. Selle käigus võttis nõukogu arvesse asjaomaste isikute ja üksuste poolt nõukogule esitatud märkusi ning pädevatelt siseriiklikelt asutustelt saadud ajakohastatud teavet loetellu kantud isikute ja üksuste staatuse kohta siseriiklikul tasandil.

(5)

Nõukogu on kontrollinud, et ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP (3) artikli 1 lõikes 4 osutatud pädevad asutused on võtnud vastu otsuse, et loetellu kantud isikud, rühmitused ja üksused on osalenud terroriaktide toimepanemises selle ühise seisukoha artikli 1 lõigete 2 ja 3 tähenduses. Nõukogu on samuti jõudnud järeldusele, et isikute, rühmituste ja üksuste suhtes, kelle suhtes kohaldatakse ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP artikleid 2, 3 ja 4, tuleks jätkuvalt kohaldada määruses (EÜ) nr 2580/2001 sätestatud eripiiranguid.

(6)

Loetelu tuleks vastavalt ajakohastada ja rakendusmäärus (EL) 2015/513 tuleks kehtetuks tunnistada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 2580/2001 artikli 2 lõike 3 kohane loetelu esitatakse käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Rakendusmäärus (EL) 2015/513 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub järgmisel kuupäeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 31. juuli 2015

Nõukogu nimel

eesistuja

J. ASSELBORN


(1)  EÜT L 344, 28.12.2001, lk 70.

(2)  Nõukogu 26. märtsi 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/513, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 2580/2001 (teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks) artikli 2 lõiget 3 ning tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) nr 790/2014 (ELT L 82, 27.3.2015, lk 1).

(3)  Nõukogu 27. detsembri 2001. aasta ühine seisukoht 2001/931/ÜVJP terrorismivastaste erimeetmete rakendamise kohta (EÜT L 344, 28.12.2001, lk 93).


LISA

ARTIKLIS 1 OSUTATUD LOETELU ISIKUTEST, RÜHMITUSTEST JA ÜKSUSTEST

I.   ISIKUD

1.

ABDOLLAHI Hamed (teise nimega Mustafa Abdullahi), sündinud 11.8.1960 Iraanis. Passi nr: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, sündinud Al Ihsas (Saudi Araabia), Saudi Araabia kodanik.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, sündinud 16.10.1966 Tarutis (Saudi Araabia), Saudi Araabia kodanik.

4.

ARBABSIAR Manssor (teise nimega Mansour Arbabsiar), sündinud 6.3. või 15.3.1955 Iraanis. Iraani ja USA kodanik. Passi nr: C2002515 (Iraan); passi nr: 477845448 (USA). Isikutunnistuse nr: 07442833, aegumistähtaeg 15.3.2016 (USA juhiluba).

5.

BOUYERI, Mohammed (teise nimega Abu ZUBAIR, teise nimega SOBIAR, teise nimega Abu ZOUBAIR), sündinud 8.3.1978 Amsterdamis (Madalmaad) – Hofstadgroep'i liige.

6.

IZZ-AL-DIN, Hasan (teise nimega GARBAYA, Ahmed, teise nimega SA-ID, teise nimega SALWWAN, Samir), Liibanon, sündinud 1963. aastal Liibanonis, Liibanoni kodanik.

7.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (teise nimega ALI, Salem, teise nimega BIN KHALID, Fahd Bin Abdallah, teise nimega HENIN, Ashraf Refaat Nabith, teise nimega WADOOD, Khalid Adbul), sündinud 14.4.1965 või 1.3.1964 Pakistanis, passi nr: 488555.

8.

SHAHLAI Abdul Reza (teise nimega Abdol Reza Shala'i, teise nimega Abd-al Reza Shalai, teise nimega Abdorreza Shahlai, teise nimega Abdolreza Shahla'i, teise nimega Abdul-Reza Shahlaee, teise nimega Hajj Yusef, teise nimega Haji Yusif, teise nimega Hajji Yasir, teise nimega Hajji Yusif, teise nimega Yusuf Abu-al-Karkh), sündinud u 1957. aastal Iraanis. Aadressid: 1) Kermanshah, Iraan, 2) Mehrani sõjaväebaas, Ilami provints, Iraan.

9.

SHAKURI Ali Gholam, sündinud u 1965. aastal Teheranis, Iraanis.

10.

SOLEIMANI Qasem (teise nimega Ghasem Soleymani, teise nimega Qasmi Sulayman, teise nimega Qasem Soleymani, teise nimega Qasem Solaimani, teise nimega Qasem Salimani, teise nimega Qasem Solemani, teise nimega Qasem Sulaimani, teise nimega Qasem Sulemani), sündinud 11.3.1957 Iraanis. Iraani kodanik. Passi nr: 008827 (Iraani diplomaatiline pass), välja antud 1999. aastal. Ametinimetus: kindralmajor.

II.   RÜHMITUSED JA ÜKSUSED

1.

Abu Nidal Organisation – ANO (teise nimega Fatah Revolutionary Council/Fatah' Revolutsiooniline Nõukogu, teise nimega Arab Revolutionary Brigades/Araabia Revolutsioonilised Brigaadid, teise nimega Black September/Must September, teise nimega Revolutionary Organisation of Socialist Muslims/Sotsialistlike Moslemite Revolutsiooniline Organisatsioon).

2.

Al-Aqsa Martyrs' Brigade/Al-Aqsa Märtrite Brigaad.

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

Babbar Khalsa.

5.

Communist Party of the Philippines/Filipiinide Kommunistlik Partei, sealhulgas New People's Army – NPA/Uus Rahvaarmee, Filipiinid.

6.

Gama'a al-Islamiyya (teise nimega Al-Gama'a al-Islamiyya) (Islamic Group/islami rühmitus – IG).

7.

İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi – IBDA-C (Great Islamic Eastern Warriors Front/Suur Islami Idavõitlejate Rinne).

8.

Hamas (sealhulgas Hamas-Izz al-Din al-Qassem).

9.

Hizballah Military Wing/Hizballah sõjaline tiib (teise nimega Hezbollah Military Wing/Hezbollah' sõjaline tiib, teise nimega Hizbullah Military Wing/Hizbullah' sõjaline tiib, teise nimega Hizbollah Military Wing/Hizbollah' sõjaline tiib, teise nimega Hezballah Military Wing/Hezballah' sõjaline tiib, teise nimega Hisbollah Military Wing/Hisbollah' sõjaline tiib, teise nimega Hizbu'llah Military Wing/Hizbu'llah' sõjaline tiib, teise nimega Hizb Allah Military Wing/Hizb Allahi sõjaline tiib, teise nimega Jihad Council/Džihaadi nõukogu (ja kõik sellele alluvad üksused, sealhulgas välisjulgeolekuorganisatsioon)).

10.

Hizbul Mujahideen – HM.

11.

Hofstadgroep.

12.

International Sikh Youth Federation – ISYF/rahvusvaheline sikhi noorteliit.

13.

Khalistan Zindabad Force – KZF.

14.

Kurdistan Workers' Party – PKK/Kurdistani Töölispartei, (teise nimega KADEK, teise nimega KONGRA-GEL).

15.

Liberation Tigers of Tamil Eelam – LTTE/Tamili Eelami Vabastustiigrid.

16.

Ejército de Liberación Naciona (National Liberation Army/Rahvuslik Vabastusarmee).

17.

Palestinian Islamic Jihad – PIJ/Palestiina Islami Džihaad.

18.

Popular Front for the Liberation of Palestine – PFLP/Palestiina Vabastamise Rahvarinne.

19.

Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command (teise nimega PFLP – General Command).

20.

Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia – FARC (Revolutionary Armed Forces of Colombia/Kolumbia Revolutsioonilised Relvajõud).

21.

Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi – DHKP/C (teise nimega Devrimci Sol (Revolutionary Left/Revolutsioonilised Vasakpoolsed), teise nimega Dev Sol) (Revolutionary People's Liberation Army/Front/Party/Revolutsiooniline Rahva Vabastusarmee/Rinne/Partei).

22.

Sendero Luminoso – SL (Shining Path/Särav Tee).

23.

Teyrbazen Azadiya Kurdistan – TAK (teise nimega Kurdistan Freedom Falcon, teise nimega Kurdistan Freedom Hawks/Kurdistani Vabastuspistrikud).


Top