EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1013

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/1013, 25. juuni 2015, millega kehtestatakse eeskirjad seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 273/2004 narkootikumide lähteainete kohta ning nõukogu määrusega (EÜ) nr 111/2005, millega kehtestatakse liidu ja kolmandate riikide vahelise narkootikumide lähteainetega kauplemise järelevalve eeskirjad (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 162, 27.6.2015, p. 33–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1013/oj

27.6.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 162/33


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2015/1013,

25. juuni 2015,

millega kehtestatakse eeskirjad seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 273/2004 narkootikumide lähteainete kohta ning nõukogu määrusega (EÜ) nr 111/2005, millega kehtestatakse liidu ja kolmandate riikide vahelise narkootikumide lähteainetega kauplemise järelevalve eeskirjad

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määrust (EÜ) nr 273/2004 narkootikumide lähteainete kohta, (1) eriti selle artiklit 14,

võttes arvesse nõukogu 22. detsembri 2004. aasta määrust (EÜ) nr 111/2005, millega kehtestatakse liidu ja kolmandate riikide vahelise narkootikumide lähteainetega kauplemise järelevalve eeskirjad, (2) eriti selle artikli 6 lõiget 3, artikli 9 lõike 2 kolmandat lõiku ja artiklit 28,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1277/2005 (3) on kehtestatud määruse (EÜ) nr 273/2004 ja määruse (EÜ) nr 111/2005 rakendussätted narkootikumide lähteainete valdkonnas. Nii määrust (EÜ) nr 273/2004 kui ka määrust (EÜ) nr 111/2005 on muudetud pärast määruse (EÜ) nr 1277/2005 vastuvõtmist, et lisada volitused delegeeritud aktide ja rakendusaktide vastuvõtmiseks vastavalt aluslepingu artiklitele 290 ja 291. Seepärast tuleks uute volitustega kooskõlas võtta vastu uued eeskirjad.

(2)

Kuigi määruses (EÜ) nr 273/2004 käsitletakse sisekaubandust ja määruses (EÜ) nr 111/2005 rahvusvahelist kaubandust, on paljud sätted mõlemas määruses ühised. Sidususe tagamiseks on põhjendatud üheainsa rakendusakti vastuvõtmine, mis hõlmaks mõlemaid määrusi.

(3)

Selleks et tagada õiguskindlus ja käesoleva määruse sätete sidus jõustamine, on vaja määratleda mõiste „äriruumid”.

(4)

Olemasolevad sätted, milles käsitletakse tegevuslubade andmise menetluseeskirju, kaubanduse jälgimiseks vajaliku teabe andmise korda ja vormi ning impordi- ja ekspordilubade vormi ja menetlemist, on osutunud tõhusaks ning peaksid sisuliselt ja põhimõtteliselt jääma kohaldatavaks käesoleva määruse alusel.

(5)

Ettevõtjatele ja kasutajatele registreerimise andmise kord, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 273/2004 ja määruses (EÜ) nr 111/2005, peaks peegeldama tegevuslubade andmise korda.

(6)

Selleks, et tagada andmete kvaliteet ja sidusus ning vältida dubleerimist teabe sisestamisel narkootikumide lähteainete Euroopa andmebaasi, peaks iga liikmesriik määrama kindlaks üheainsa kontaktpunkti teabe edastamiseks andmebaasi. Teave tuleks edastada ilma põhjendamatu viivituseta. Teave tegevusloa või registreerimise kohta peaks sisaldama kõiki andmeid, mis on vajalikud selleks, et teha kindlaks käitaja või kasutaja, kes on loa või registreerimise omaja, samuti nendega hõlmatud aine(d). Juurdepääs teabele peaks olema piiratud miinimumini, mis on vajalik avaliku sektori asutuste ülesannete täitmiseks.

(7)

Üleminekueeskirjadega tuleks lubada kasutada paberil vorme, mis on välja antud enne käesoleva määruse jõustumistvastavalt varasematele eeskirjadele, kuni selliste paberil vormide varud on ammendatud.

(8)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas narkootikumide lähteainete komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Sisu

Käesoleva määrusega kehtestatakse määruste (EÜ) nr 273/2004 ja (EÜ) nr 111/2005 ühtsed rakenduseeskirjad seoses ettevõtjatele ja kasutajatele tegevusloa andmise ning nende registreerimisega, nende loetelu esitamisega narkootikumide lähteainete Euroopa andmebaasis, ettevõtjate poolt teabe esitamisega, mis on vajalik kaubanduse jälgimiseks, ning ekspordi- ja impordiloa andmisega narkootikumide lähteainete valdkonnas.

Artikkel 2

Mõisted

Käesoleva määruse kohaldamisel tähendab „äriruumid” hoonet (hooneid) koos maa-alaga, mida ettevõtja kasutab igas üksikus tegevuskohas.

Artikkel 3

Tegevusloa andmise kord

1.   Ettevõtja või kasutaja esitab pädevale asutusele taotluse, et saada tegevusluba, millele on osutatud määruse (EÜ) nr 273/2004 artikli 3 lõikes 2 või määruse (EÜ) nr 111/2005 artikli 6 lõikes 1; taotlus esitatakse elektrooniliselt või kirjalikult, nagu on ette nähtud asjaomases liikmesriigis.

Taotlus loetakse täielikuks, kui see sisaldab kõiki komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/1011 (4) artikli 3 lõike 2 punktis b loetletud teavet.

2.   Tegevusloa saamiseks esitatud taotluse hindamisel võib pädev asutus võtta arvesse ka kõiki varasemaid hindamisi või auditeid, mis on läbi viidud taotleva ettevõtja juures, kes on volitatud ettevõtja (Authorised Economic Operator, AEO), nagu on määratletud nõukogu määruse (EMÜ) nr 2913/92 (5) artiklis 5a, kuivõrd need on asjakohased kõnealuse loa andmise tingimuste läbivaatamisel.

Erandina käesoleva määruse artikli 3 lõikest 1 võib pädev asutus lubada ettevõtjal, kes on volitatud ettevõtja, mitte esitada taotluse sisseandmisel kogu teavet, mis on loetletud delegeeritud määruse (EL) 2015/1011 artikli 3 lõike 2 punktis b.

3.   Pädev asutus hindab esmalt taotluse täielikkust.

Kui pädev asutus ei tunnista taotlust täielikuks, teatab ta seda taotlejale ja palub tal esitada kogu puuduva või asjakohase täiendava teabe.

Kui taotlus loetakse täielikuks, teatab pädev asutus täieliku taotluse kättesaamisest taotlejale.

4.   Pädev asutus teeb otsuse tegevusloa andmise või mitteandmise kohta 60 tööpäeva jooksul, alates täieliku taotluse saamisest, uue tegevusloa puhul ja 30 päeva jooksul tegevusloa uuendamise puhul.

5.   Otsus tegevusloa andmata jätmise kohta peab olema põhjendatud ja sellest teatatakse taotlejale kirjalikult või elektrooniliselt.

6.   Tegevusloa võib anda määruses (EÜ) nr 273/2004 ja määruses (EÜ) nr 111/2005 nimetatud toiminguteks.

Artikkel 4

Tegevusloaga hõlmatud tegevuse ulatus

Pädev asutus võib anda tegevusloa, mis hõlmab:

a)

kõiki nimekirjas loetletud aineid ja kõiki kindlates äriruumides teostatavaid toiminguid; või

b)

kõiki nimekirjas loetletud aineid ja kõiki ühes liikmesriigis teostatavaid toiminguid.

Artikkel 5

Tegevusloa vorm

Määruse (EÜ) nr 273/2004 artikli 3 lõikes 2 või määruse (EÜ) nr 111/2005 artikli 6 lõikes 1 osutatud tegevusluba antakse välja vormis, mis on esitatud käesoleva määruse I lisas.

Artikkel 6

Edasine muutmine

Kui pärast tegevusloa andmist muutub kõnealuse tegevusloa taotluses esitatud teave, välja arvatud delegeeritud määruse (EL) 2015/1011 artikli 3 lõikes 9 osutatud teave, teatab tegevusloa omaja sellest pädevale asutusele elektrooniliselt või kirjalikult 10 tööpäeva jooksul pärast muutuse toimumist.

Kui pärast andmete muutumist on delegeeritud määruse (EL) 2015/1011 artiklis 3 osutatud tingimused jätkuvalt täidetud ning muutmist vajav teave on esitatud tegevusloas, muudab pädev asutus vastavalt tegevusluba.

Artikkel 7

Tegevusloa kehtivus, peatamine ja tühistamine

1.   Kui tegevusloa kehtivusaeg on lõppenud või tegevusluba tühistatakse, tagastab tegevusloa omaja tegevusloa, mis enam ei kehti, pädevale asutusele kümne tööpäeva jooksul pärast kehtivusaja lõppu või tühistamise kuupäeva.

2.   Kui pädev asutus otsustab tegevusloa peatada või tühistada, teatab ta selle otsuse tegevusloa omajale elektrooniliselt või kirjalikult, näidates ära peatamist või tühistamist õigustavad põhjused.

Artikkel 8

Eriload

Käesoleva määruse artikleid 3–7 ei kohaldata määruse (EÜ) nr 273/2004 artikli 3 lõikes 2 nimetatud erilubadele.

Artikkel 9

Registreerimise kord

1.   Määruse (EÜ) nr 273/2004 artikli 3 lõike 6 või määruse (EÜ) nr 111/2005 artikli 7 lõike 1 kohasele registreerimisele kohaldatakse artikleid 3, 4, 6 ja 7.

2.   Määruse (EÜ) nr 273/2004 artikli 3 lõikes 6 või määruse (EÜ) nr 111/2005 artikli 7 lõikes 1 osutatud registreerimine antakse välja vormis, mis on esitatud käesoleva määruse II lisas.

3.   Erandina lõikest 2 võib pädev asutus välja anda registreerimise vormil, mis on trükitud enne käesoleva määruse jõustumist ja mis vastab enne käesoleva määruse jõustumist kehtinud siseriiklikele eeskirjadele, kuni vormide varu lõppemiseni.

4.   Lõikeid 1, 2 ja 3 ei kohaldata määruse (EÜ) nr 273/2004 artikli 3 lõikes 6 nimetatud eriregistreerimisele.

Artikkel 10

Kaubanduse jälgimiseks vajalik teave

1.   Ettevõtjad esitavad määruse (EÜ) nr 273/2004 I lisa nimekirjas loetletud 1. ja 2. kategooria ainete kohta kõnealuse määruse artikli 8 lõikes 2 osutatud teabe elektrooniliselt või kirjalikult, nagu on ette nähtud asjaomases liikmesriigis, enne iga kalendriaasta 15. veebruari.

2.   Ettevõtjad esitavad määruse (EÜ) nr 111/2005 artikli 9 lõikes 2 osutatud teabe elektrooniliselt või kirjalikult, nagu on ette nähtud asjaomases liikmesriigis, enne iga kalendriaasta 15. veebruari.

3.   Ettevõtja esitab lõigetes 1 ja 2 osutatud iga-aastased aruanded isegi juhul, kui kõnealusel aastal tehinguid ei toimunud.

Artikkel 11

Ekspordi- ja impordiload

1.   Määruse (EÜ) nr 111/2005 artiklis 28 osutatud ekspordi- ja impordiloa vorm on esitatud käesoleva määruse vastavalt III või IV lisas.

Erandina esimesest lõigust võib lahter, millesse kantakse loa number, olla erinevas vormis sellisel juhul, kui ekspordi- või impordiluba antakse elektrooniliste vahenditega.

2.   Ekspordiluba vormistatakse neljas eksemplaris, mis kannavad numbreid 1–4. Eksemplar nr 1 jääb loa väljastanud asutusele. Eksemplarid nr 2 ja 3 saadetakse koos nimekirjas loetletud ainega ja esitatakse ekspordideklaratsiooni tegemise asukoha tolliasutusele ning seejärel liidu tolliterritooriumilt väljumise koha pädevale asutusele. Liidu tolliterritooriumilt väljumise koha pädev asutus tagastab eksemplari nr 2 loa väljastanud asutusele. Eksemplar nr 3 saadetakse koos nimekirjas loetletud ainetega importiva riigi pädevale asutusele. Eksemplar nr 4 jääb eksportijale.

3.   Impordiluba vormistatakse neljas eksemplaris, mis kannavad numbreid 1–4. Eksemplar nr 1 jääb loa väljastanud asutusele. Eksemplari nr 2 saadab loa väljastanud asutus eksportiva riigi pädevale asutusele. Eksemplar nr 3 saadetakse koos nimekirjas loetletud ainega liidu tolliterritooriumile sisenemise kohast importija äriruumidesse, importija saadab selle loa väljastanud asutusele. Eksemplar nr 4 jääb importijale.

4.   Üks ekspordi- või impordiluba antakse kuni kahe nimekirjas loetletud aine kohta.

5.   Luba antakse välja ühes või mitmes liidu ametlikus keeles. Kui luba ei anta elektroonilises vormis, on see A4-formaadis ja sellel on giljoššmustriga trükitud taust, mis muudab silmaga nähtavaks kõik mehaaniliste või keemiliste vahenditega teostatud võltsingud.

6.   Liikmesriik võib trükkida loa vormid ise või lasta need trükkida oma volitatud trükikojas. Viimasel juhul peab igal vormil olema viide volitusele ning trükikoja nimi ja aadress või tunnusmärk, mille abil saab trükikoja identifitseerida.

7.   Erandina lõigetest 1–6 võib liikmesriik välja anda ekspordi- või impordiloa, mis on trükitud enne käesoleva määruse jõustumist ja on kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 1277/2005, kuni varude ammendumiseni.

8.   Lihtsustatud korras väljastatava ekspordiloa koostamiseks kasutatakse III lisas esitatud vormi eksemplare nr 1, 2 ja 4. Eksemplar nr 1 jääb loa väljastanud asutusele. Eksemplarid nr 2 ja 4 jäävad eksportijale. Eksportija täpsustab eksemplari nr 2 tagaküljel iga eksporditoimingu üksikasjad, eriti nimekirjas loetletud aine koguse eksporditoimingu kohta ja järelejäänud koguse. Eksemplar nr 2 esitatakse tolliasutusele tollideklaratsiooni tegemisel. Tolliasutus kinnitab üksikasjad ja tagastab eksemplari nr 2 eksportijale.

9.   Ettevõtja kirjutab loa numbri ja sõnad „ekspordiloa väljastamise lihtsustatud kord” iga eksporditoimingu tollideklaratsioonile. Kui väljumise tolliasutus ei asu liidu tolliterritooriumilt väljumise kohas, esitatakse see teave ekspordisaadetise saatedokumentidel.

10.   Eksportija tagastab eksemplari nr 2 loa väljastanud asutusele hiljemalt kümne tööpäeva jooksul pärast lihtsustatud korras väljastatud ekspordiloa kehtivusaja lõppu.

Artikkel 12

Ettevõtjate ja kasutajate loetelu esitamine narkootikumide lähteainete Euroopa andmebaasis

1.   Narkootikumide lähteainete Euroopa andmebaasis olevasse, määruse (EÜ) nr 273/2004 artikli 3 lõike 7 kohase tegevusloa ja registreerimisega ettevõtjate ja kasutajate loetellu kandmise jaoks määrab iga liikmesriik ühe kontaktpunkti ja teatab komisjonile selle kontaktandmed.

2.   Vastutav kontaktpunkt edastab asjakohase teabe elektroonilisel teel 30 tööpäeva jooksul pärast tegevusloa või registreerimise väljaandmist. Kui asjaomane ettevõtja või kasutaja teatab asjakohase teabe muutustest pädevale asutusele või kui tegevusluba või registreerimine on peatatud või tühistatud, ajakohastab vastutav kontaktpunkt teabe 30 tööpäeva jooksul kas tegevusloa või registreerimise muutuste vastuvõtmisega, tegevusloa või registreerimise peatamise või tühistamisega.

3.   Komisjon tagab, et:

a)

elektrooniliselt edastatav teave oleks kaitstud;

b)

juurdepääs andmebaasile oleks võimaldatud üksnes ametnikele, kelle on määranud liikmesriigid, ja komisjoni ametnikele, kes vastutavad Euroopa andmebaasi eest.

4.   Komisjon ja pädevad asutused võtavad kõik vajalikud meetmed, et tagada andmebaasi kantud ettevõtjaid ja kasutajaid käsitleva teabe kasutamine ainult selleks määratud ametnike ja komisjoni ametnike poolt ning ainult nende ametiülesannete täitmiseks.

5.   Teave ettevõtjate ja kasutajate kohta hõlmab järgmist: täielik nimi, aadress, tegevusloa või registreerimise number, tegevusloa või registreerimise kehtivus ning iga tegevusloa või registreerimisega hõlmatud nimekirjas loetletud ainete nimetus ja CN-kood.

6.   Komisjon hoiab kehtivuse kaotanud või tühistatud tegevuslubasid või registreerimist käsitlevat teavet andmebaasis kättesaadavana vähemalt kolm aastat pärast kehtivusaja lõppemist või tühistamist.

Artikkel 13

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 25. juuni 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 47, 18.2.2004, lk 1.

(2)  ELT L 22, 26.1.2005, lk 1.

(3)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 1277/2005, 27. juuli 2005, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 273/2004 (narkootikumide lähteainete kohta) ja nõukogu määruse (EÜ) nr 111/2005 (millega kehtestatakse ühenduse ja kolmandate riikide vahelise narkootikumide lähteainetega kauplemise järelevalve eeskirjad) rakenduseeskirjad (ELT L 202, 3.8.2005, lk 7).

(4)  Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/1011, 24. aprill 2015, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 273/2004 narkootikumide lähteainete kohta ja nõukogu määrust (EÜ) nr 111/2005, millega kehtestatakse liidu ja kolmandate riikide vahelise narkootikumide lähteainetega kauplemise järelevalve eeskirjad, ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 1277/2005 (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 12).

(5)  Nõukogu määrus (EMÜ) nr 2913/92, 12. oktoober 1992, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.


I LISA

Image

Märkused

1.

Näidise vorming ei ole siduv.

2.

Näidise järjekorranumbrid ja tekst on siduvad. Poolpaksu kirjaga märgitud lahtrite täitmine on kohustuslik.

3.

Lahtrite sisu:

 

Lahter 1 (tegevusloa omaja): võite lisada vastutava ametniku nime.

 

Lahter 3 (kehtivus/lõpp): täpsustage kehtivusaja lõpp või kas tegevusloa omaja on kohustatud vähemalt iga kolme aasta järel tõendama, et tegevusloa väljaandmise aluseks olnud tingimused on täidetud.

 

Lahter 4 (nimekirjas loetletud ained): nimekirjas loetletud aine nimetus vastavalt lisale; segu või loodusliku toote puhul selle nimetus ja selles sisalduvate nimekirjas loetletud ainete nimetused vastavalt lisale. Kus võimalik, näidake soolade olemasolu.

 

Lahter 4 (CN-kood): lisaks CN-koodile võite märkida CASi numbri.

 

Lahter 4 (toiming): täpsustage, kas tegemist on ekspordi, impordi ja/või vahendustegevusega. Impordi puhul täpsustage vajaduse korral, kas tegemist on hoiustamise, ainega töötamise, selle töötlemise, kasutamise, tavapärase käitlemise ja/või vabasse ringlusse lubamisega. Määruses (EÜ) nr 273/2004 nimetatud toimingute puhul täpsustage: hoiustamine, tootmine, töötlemine, kauplemine, levitamine ja/või vahendamine.

 

Lahter 4 (äriruumid): määruse (EÜ) nr 111/2005 artiklis 2 nimetatud vahendustegevuse puhul ei ole vaja äriruume täpsustada.

4.

Liikmesriik võib lisada lahtreid siseriiklikuks otstarbeks. Sellised lahtrid tähistatakse järjekorranumbriga, millele järgneb trükitäht (nt 4 A).

5.   Isikuandmete kaitse

Kui Euroopa Komisjon töötleb käesolevas dokumendis olevaid isikuandmeid, kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta.

Kui liikmesriigi pädev asutus töötleb käesolevas dokumendis olevaid isikuandmeid, kohaldatakse direktiivi 95/46/EÜ rakendavaid siseriiklikke õigusnorme.

Isikuandmete töötlemise eesmärk on teha järelevalvet liidusisese ning liidu ja kolmandate riikide vahelise narkootikumide lähteainetega kauplemise üle: liidusisene kauplemine toimub vastavalt määrusele (EÜ) nr 273/2004, muudetud määrusega (EL) nr 1258/2013, ning liidu ja kolmandate riikide vaheline kauplemine vastavalt määrusele (EÜ) nr 111/2005, muudetud määrusega (EL) nr 1259/2013.

Andmete vastutav töötleja on riiklik pädev asutus, kellele on saadetud käesolev dokument. Pädevate asutuste nimekiri on avaldatud komisjoni veebisaidil:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

Määruse (EÜ) nr 111/2005 (millega kehtestatakse ühenduse ja kolmandate riikide vahelise narkootikumide lähteainetega kauplemise järelevalve eeskirjad) artikli 17 kohaselt, ilma et see piiraks liidus kohaldatavaid andmekaitse sätteid ning eesmärgiga kontrollida ja jälgida teatavate narkootiliste või psühhotroopsete ainete ebaseaduslikuks valmistamiseks sageli kasutatavaid aineid, võivad komisjon ja liikmesriikide pädevad asutused vahetada isikuandmeid ja käesolevas dokumendis esitatud teavet asjaomaste asutustega kolmandates riikides.

Andmesubjektil on määruse (EÜ) nr 45/2001 kohaselt või direktiivi 95/46/EÜ rakendavate siseriiklike õigusnormide kohaselt õigus pääseda juurde temaga seotud töödeldavatele isikuandmetele ja vajaduse korral neid parandada, kustutada või need blokeerida.

Kõik taotlused juurdepääsu-, parandamis-, kustutamis- või blokeerimisõiguse rakendamiseks esitatakse käsitlemiseks pädevatele asutustele, kellele käesolev dokument esitati.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on määruse (EÜ) nr 111/2005 artikkel 33 ja määruse (EÜ) nr 273/2004 artikkel 13b.

Käesolevas dokumendis esitatud isikuandmeid ei säilitata kauem, kui on vajalik otstarbel, milleks neid koguti.

Lahkarvamuste korral võite kaebused esitada asjaomasele riigi andmekaitseasutusele. Riigi andmekaitseasutuste kontaktandmed on kättesaadavad Euroopa Komisjoni õigusküsimuste peadirektoraadi veebisaidil: (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1)

Kui kaebus käsitleb isikuandmete töötlemist Euroopa Komisjonis, tuleks see esitada Euroopa Andmekaitseinspektorile: (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).


II LISA

Image

Märkused

1.

Näidise vorming ei ole siduv.

2.

Näidise järjekorranumbrid ja tekst on siduvad. Poolpaksu kirjaga märgitud lahtrite täitmine on kohustuslik.

3.

Lahtrite sisu:

 

Lahter 1 (registreerimise omaja): võite lisada vastutava ametniku nime.

 

Lahter 3 (kehtivus/lõpp): täpsustage kehtivusaja algus ja, kui see on asjakohane, lõpp.

 

Lahter 4 (nimekirjas loetletud ained): nimekirjas loetletud aine nimetus vastavalt lisale; segu või loodusliku toote puhul selle nimetus ja selles sisalduvate nimekirjas loetletud ainete nimetused vastavalt lisale. Kus võimalik, näidake soolade olemasolu.

 

Lahter 4 (CN-kood): lisaks CN-koodile võite märkida CASi numbri.

 

Lahter 4 (toiming): täpsustage, kas tegemist on ekspordi, impordi ja/või vahendustegevusega. Impordi puhul täpsustage vajaduse korral, kas tegemist on hoiustamise, ainega töötamise, selle töötlemise, kasutamise, tavapärase käitlemise ja/või vabasse ringlusse lubamisega. Määruses (EÜ) nr 273/2004 nimetatud toimingute puhul täpsustage: hoiustamine, tootmine, töötlemine, kauplemine, levitamine ja/või vahendamine.

 

Lahter 4 (äriruumid): määruse (EÜ) nr 111/2005 artiklis 2 nimetatud vahendustegevuse puhul ei ole vaja äriruume täpsustada.

4.

Liikmesriik võib lisada lahtreid siseriiklikuks otstarbeks. Sellised lahtrid tähistatakse järjekorranumbriga, millele järgneb trükitäht (nt 4 A).

5.   Isikuandmete kaitse

Kui Euroopa Komisjon töötleb käesolevas dokumendis olevaid isikuandmeid, kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta.

Kui liikmesriigi pädev asutus töötleb käesolevas dokumendis olevaid isikuandmeid, kohaldatakse direktiivi 95/46/EÜ rakendavaid siseriiklikke õigusnorme.

Isikuandmete töötlemise eesmärk on teha järelevalvet liidusisese ning liidu ja kolmandate riikide vahelise narkootikumide lähteainetega kauplemise üle: liidusisese kauplemise üle vastavalt määrusele (EÜ) nr 273/2004, muudetud määrusega (EL) nr 1258/2013, ning liidu ja kolmandate riikide vahelise kauplemise üle vastavalt määrusele (EÜ) nr 111/2005, muudetud määrusega (EL) nr 1259/2013.

Andmete vastutav töötleja on riiklik pädev asutus, kellele on saadetud käesolev dokument. Pädevate asutuste nimekiri on avaldatud komisjoni veebisaidil:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

Määruse (EÜ) nr 111/2005 (millega kehtestatakse ühenduse ja kolmandate riikide vahelise narkootikumide lähteainetega kauplemise järelevalve eeskirjad) artikli 17 kohaselt, ilma et see piiraks liidus kohaldatavaid andmekaitse sätteid ning eesmärgiga kontrollida ja jälgida teatavate narkootiliste või psühhotroopsete ainete ebaseaduslikuks valmistamiseks sageli kasutatavaid aineid, võivad komisjon ja liikmesriikide pädevad asutused vahetada isikuandmeid ja käesolevas dokumendis esitatud teavet asjaomaste asutustega kolmandates riikides.

Andmesubjektil on määruse (EÜ) nr 45/2001 kohaselt või direktiivi 95/46/EÜ rakendavate siseriiklike õigusnormide kohaselt õigus pääseda juurde temaga seotud töödeldavatele isikuandmetele ja vajaduse korral neid parandada, kustutada või need blokeerida.

Kõik taotlused juurdepääsu-, parandamis-, kustutamis- või blokeerimisõiguse rakendamiseks esitatakse käsitlemiseks pädevatele asutustele, kellele käesolev dokument esitati.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on määruse (EÜ) nr 111/2005 artikkel 33 ja määruse (EÜ) nr 273/2004 artikkel 13b.

Käesolevas dokumendis esitatud isikuandmeid ei säilitata kauem, kui on vajalik otstarbel, milleks neid koguti.

Lahkarvamuste korral võite kaebused esitada asjaomasele riigi andmekaitseasutusele. Riigi andmekaitseasutuste kontaktandmed on kättesaadavad Euroopa Komisjoni õigusküsimuste peadirektoraadi veebisaidil: (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1)

Kui kaebus käsitleb isikuandmete töötlemist Euroopa Komisjonis, tuleks see esitada Euroopa Andmekaitseinspektorile: (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).


III LISA

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Märkused

I.

1.

Luba täidetakse ühes liidu ametlikest keeltest; käsitsi täitmise korral täitke tindiga ja trükitähtedega.

2.

Lahtrid 1, 3, 5, 7, 9–19 täidab taotleja taotluse esitamise ajal; lahtrites 7, 8 ja 10–13 ja 18 nõutud andmed võite esitada hiljem, kui need ei ole taotluse esitamise ajal kättesaadavad. Sellisel juhul esitatakse lahtris 18 nõutavad andmed hiljemalt ekspordideklaratsiooni tegemise ajal ja lahtrites 7, 8, 10–13 nõutavad lisaandmed esitatakse liidu tolliterritooriumilt väljumise koha tolliasutusele või muule asutusele hiljemalt enne kauba tegelikku väljaviimist.

3.

Lahtrid 1, 5, 7 ja 9: kirjutage täisnimi ja aadress (telefon, faks, e-post).

4.

Lahter 5: kirjutage kolmanda riigi importija impordiloa viitenumber (näiteks vastuväidete puudumise kiri, impordiluba, kolmanda sihtriigi muu dokument).

5.

Lahter 7: kirjutage kõikide muude eksporditoiminguga seotud ettevõtjate, näiteks vedajate, vahendajate, tolliagentide täisnimi ja aadress (telefon, faks, e-post).

6.

Lahter 9: kirjutage sellise isiku või ettevõtja täisnimi ja aadress (telefon, faks, e-post), kellele kaubad sihtriigis tarnitakse (ei pea olema lõppkasutaja).

7.

Lahter 10: vajaduse korral kirjutage liikmesriigi, sadama, lennujaama või piiripunkti nimi.

8.

Lahter 11: vajaduse korral kirjutage riigi, sadama, lennuvälja või piiripunkti nimi.

9.

Lahter 12: täpsustage kõik kasutatavad veovahendid (nt veoauto, laev, lennuk, rong vms). Lahtrit ei ole vaja täita, kui ekspordiluba hõlmab mitut eksporditoimingut.

10.

Lahter 13: teekonna võimalikult üksikasjalik kirjeldus.

11.

Lahtrid 14a, 14b: Sisestage nimekirjas loetletud aine nimetus vastavalt määruse (EÜ) nr 111/2005 lisale, 4. kategoorias loetletud ravimi tavanimetus, saadetises olevate tooteühikute arv, tablettide/ampullide arv igas tooteühikus, nimekirjas loetletud aine sisaldus ühes ühikus (tableti/ampulli kohta) või, kui tegemist on seguga või loodusliku tootega, sisestage selle nimi ja 8-kohaline CN-kood, samuti kaubanduslik nimetus.

12.

Lahtrid 15a, 15b: kirjutage nimekirjas loetletud aine 8-kohaline CN-kood vastavalt määruse (EÜ) nr 111/2005 lisale.

13.

Lahtrid 16a, 16b: 4. kategooria puhul märkige meditsiinitoodete kaubasaadetises oleva nimekirjas loetletud aine kogunetomass.

14.

Lahter 19:

Kirjutage trükitähtedega taotleja nimi või vajaduse korral taotlusele alla kirjutanud volitatud esindaja nimi.

Taotleja või volitatud esindaja allkiri vastavalt asjaomases liikmesriigis sätestatud tavadele näitab, et asjaomane isik kinnitab, et kõik taotluse üksikasjad on esitatud õigesti ja täies ulatuses. Piiramata karistussätete võimalikku kohaldamist, on see kinnitus võrdne kohustuse võtmisega vastavalt liikmesriigis kehtivatele normidele seoses järgnevaga:

deklaratsioonis esitatud teabe õigsus;

lisatud dokumentide autentsus;

määruse (EÜ) nr 111/2005 lisa nimekirjas loetletud ainete ekspordiga seotud kohustuste järgimine.

Kui luba väljastatakse elektrooniliselt, võib selles lahtris taotleja allkiri puududa, kui allkiri on taotlusel endal.

II.   (Ekspordiloa väljastamise lihtsustatud menetlus)

1.

Ekspordiloa väljastamise lihtsustatud menetluse puhul ei ole vaja täita lahtreid 7, 8, 10–13 ja 18.

2.

Eksemplari nr 2 tagaküljel tuleb täita lahtrid 24–27 iga eksporditoimingu kohta.

3.

Lahter 23: näidake suurim lubatud kogus ja netomass. 4. kategooria puhul märkige meditsiinitoodete kaubasaadetises oleva nimekirjas loetletud aine kogunetomass.

Veerg 24: näidake olemasolev kogus 1. osas ja osalise ekspordi kogus 2. osas. 4. kategooria puhul märkige meditsiinitoodete kaubasaadetises oleva nimekirjas loetletud aine kogunetomass.

Veerg 25: kirjutage osalise ekspordi kogus sõnadega.

Lahter 26: tollideklaratsiooni viitenumber ja kuupäev.

Isikuandmete kaitse

Kui Euroopa Komisjon töötleb käesolevas dokumendis olevaid isikuandmeid, kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta.

Kui liikmesriigi pädev asutus töötleb käesolevas dokumendis olevaid isikuandmeid, kohaldatakse direktiivi 95/46/EÜ rakendavaid siseriiklikke õigusnorme.

Isikuandmete töötlemise eesmärk on teha järelevalvet liidusisese ning liidu ja kolmandate riikide vahelise narkootikumide lähteainetega kauplemise üle: liidusisese kauplemise üle vastavalt määrusele (EÜ) nr 273/2004, muudetud määrusega (EL) nr 1258/2013, ning liidu ja kolmandate riikide vahelise kauplemise üle vastavalt määrusele (EÜ) nr 111/2005, muudetud määrusega (EL) nr 1259/2013.

Andmete vastutav töötleja on riiklik pädev asutus, kellele on saadetud käesolev dokument. Pädevate asutuste nimekiri on avaldatud komisjoni veebisaidil:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

Määruse (EÜ) nr 111/2005 (millega kehtestatakse ühenduse ja kolmandate riikide vahelise narkootikumide lähteainetega kauplemise järelevalve eeskirjad) artikli 17 kohaselt, ilma et see piiraks liidus kohaldatavaid andmekaitse sätteid ning eesmärgiga kontrollida ja jälgida teatavate narkootiliste või psühhotroopsete ainete ebaseaduslikuks valmistamiseks sageli kasutatavaid aineid, võivad komisjon ja liikmesriikide pädevad asutused vahetada isikuandmeid ja käesolevas dokumendis esitatud teavet asjaomaste asutustega kolmandates riikides.

Andmesubjektil on määruse (EÜ) nr 45/2001 kohaselt või direktiivi 95/46/EÜ rakendavate siseriiklike õigusnormide kohaselt õigus pääseda juurde temaga seotud töödeldavatele isikuandmetele ja vajaduse korral neid parandada, kustutada või need blokeerida.

Kõik taotlused juurdepääsu-, parandamis-, kustutamis- või blokeerimisõiguse rakendamiseks esitatakse käsitlemiseks pädevatele asutustele, kellele käesolev dokument esitati.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on määruse (EÜ) nr 111/2005 artikkel 33 ja määruse (EÜ) nr 273/2004 artikkel 13b.

Käesolevas dokumendis esitatud isikuandmeid ei säilitata kauem, kui on vajalik otstarbel, milleks neid koguti.

Lahkarvamuste korral võite kaebused esitada asjaomasele riigi andmekaitseasutusele. Riigi andmekaitseasutuste kontaktandmed on kättesaadavad Euroopa Komisjoni õigusküsimuste peadirektoraadi veebisaidil: (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1)

Kui kaebus käsitleb isikuandmete töötlemist Euroopa Komisjonis, tuleks see esitada Euroopa Andmekaitseinspektorile: (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).


IV LISA

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Märkused

1.

Luba täidetakse ühes liidu ametlikest keeltest. Käsitsi täitmise korral täitke tindiga ja trükitähtedega.

2.

Lahtrid 1, 4, 6, 8 ja 11–16 täidab taotleja taotluse esitamise ajal; lahtrites 7, 9, 10 ja 15 nõutud andmed võite esitada hiljem, kui need ei ole taotluse esitamise ajal kättesaadavad. Sellisel juhul esitatakse andmed hiljemalt kaupade liidu tolliterritooriumile sisenemisel.

3.

Lahtrid 1, 4: kirjutage täisnimi ja aadress (telefon, faks, e-post).

4.

Lahter 6: kirjutage kõikide muude eksporditoiminguga seotud ettevõtjate, näiteks vedajate, vahendajate, tolliagentide täisnimi ja aadress (telefon, faks, e-post).

5.

Lahter 8: kirjutage lõpliku kaubasaaja täisnimi ja aadress. Lõplik kaubasaaja võib olla sama kui importija.

6.

Lahter 7: kirjutage kolmanda riigi asutuse nimi ja aadress (telefon, faks, e-post).

7.

Lahter 9: liikmesriigi ja sadama, lennujaama või piiripunkti nimi.

8.

Lahter 10: täpsustage kõik kasutatavad veovahendid (nt veoauto, laev, lennuk, rong vms).

9.

Lahtrid 11a, 11b: Sisestage nimekirjas loetletud aine nimetus vastavalt määruse (EÜ) nr 111/2005 lisale, 4. kategoorias loetletud ravimi kaubanduslik nimetus, saadetises olevate tooteühikute arv, tablettide/ampullide arv igas tooteühikus, nimekirjas loetletud aine sisaldus ühes ühikus (tableti/ampulli kohta) või, kui tegemist on seguga või loodusliku tootega, sisestage selle nimi ja 8-kohaline CN-kood, samuti kaubanduslik nimetus.

10.

Lahtrid 11a, 11b: kirjeldage täpselt pakendeid ja aineid (nt 2 5-liitrist purki). Segu või loodusliku toote või valmistise puhul näidake selle kaubanimetus.

11.

Lahtrid 12a, 12b: kirjutage nimekirjas loetletud aine 8-kohaline CN-kood vastavalt määruse (EÜ) nr 111/2005 lisale.

Lahtrid 13a, 13b: 4. kategooria puhul märkige meditsiinitoodete kaubasaadetises oleva nimekirjas loetletud aine kogunetomass.

12.

Lahter 16:

Kirjutage trükitähtedega taotleja nimi või vajaduse korral taotlusele alla kirjutanud volitatud esindaja nimi.

Taotleja või volitatud esindaja allkiri vastavalt asjaomases liikmesriigis sätestatud tavadele näitab, et asjaomane isik kinnitab, et kõik taotluse üksikasjad on esitatud õigesti ja täielikult. Piiramata karistussätete võimalikku kohaldamist, on see kinnitus võrdne kohustuse võtmisega vastavalt liikmesriigis kehtivatele normidele seoses järgmisega:

deklaratsioonis esitatud teabe õigsus;

lisatud dokumentide autentsus;

kõikide muude kohustuste järgimine.

Kui luba väljastatakse elektrooniliselt, võib selles lahtris taotleja allkiri puududa, kui allkiri on taotlusel endal.

13.   Isikuandmete kaitse

Kui Euroopa Komisjon töötleb käesolevas dokumendis olevaid isikuandmeid, kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta.

Kui liikmesriigi pädev asutus töötleb käesolevas dokumendis olevaid isikuandmeid, kohaldatakse direktiivi 95/46/EÜ rakendavaid siseriiklikke õigusnorme.

Isikuandmete töötlemise eesmärk on teha järelevalvet liidusisese ning liidu ja kolmandate riikide vahelise narkootikumide lähteainetega kauplemise üle: liidusisese kauplemise üle vastavalt määrusele (EÜ) nr 273/2004, muudetud määrusega (EL) nr 1258/2013, ning liidu ja kolmandate riikide vahelise kauplemise üle vastavalt määrusele (EÜ) nr 111/2005, muudetud määrusega (EL) nr 1259/2013.

Andmete vastutav töötleja on riiklik pädev asutus, kellele on saadetud käesolev dokument. Pädevate asutuste nimekiri on avaldatud komisjoni veebisaidil:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

Määruse (EÜ) nr 111/2005 (millega kehtestatakse ühenduse ja kolmandate riikide vahelise narkootikumide lähteainetega kauplemise järelevalve eeskirjad) artikli 17 kohaselt, ilma et see piiraks liidus kohaldatavaid andmekaitse sätteid ning eesmärgiga kontrollida ja jälgida teatavate narkootiliste või psühhotroopsete ainete ebaseaduslikuks valmistamiseks sageli kasutatavaid aineid, võivad komisjon ja liikmesriikide pädevad asutused vahetada isikuandmeid ja käesolevas dokumendis esitatud teavet asjaomaste asutustega kolmandates riikides.

Andmesubjektil on määruse (EÜ) nr 45/2001 kohaselt või direktiivi 95/46/EÜ rakendavate siseriiklike õigusnormide kohaselt õigus pääseda juurde temaga seotud töödeldavatele isikuandmetele ja vajaduse korral neid parandada, kustutada või need blokeerida.

Kõik taotlused juurdepääsu-, parandamis-, kustutamis- või blokeerimisõiguse rakendamiseks esitatakse käsitlemiseks pädevatele asutustele, kellele käesolev dokument esitati.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on määruse (EÜ) nr 111/2005 artikkel 33 ja määruse (EÜ) nr 273/2004 artikkel 13b.

Käesolevas dokumendis esitatud isikuandmeid ei säilitata kauem, kui on vajalik otstarbel, milleks neid koguti.

Lahkarvamuste korral võite kaebused esitada asjaomasele riigi andmekaitseasutusele. Riigi andmekaitseasutuste kontaktandmed on kättesaadavad Euroopa Komisjoni õigusküsimuste peadirektoraadi veebisaidil: (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1)

Kui kaebus käsitleb isikuandmete töötlemist Euroopa Komisjonis, tuleks see esitada Euroopa Andmekaitseinspektorile: (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).


Top