EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1011

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/1011, 24. aprill 2015, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 273/2004 narkootikumide lähteainete kohta ja nõukogu määrust (EÜ) nr 111/2005, millega kehtestatakse liidu ja kolmandate riikide vahelise narkootikumide lähteainetega kauplemise järelevalve eeskirjad, ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 1277/2005 (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 162, 27.6.2015, p. 12–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/06/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1011/oj

27.6.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 162/12


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2015/1011,

24. aprill 2015,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 273/2004 narkootikumide lähteainete kohta ja nõukogu määrust (EÜ) nr 111/2005, millega kehtestatakse liidu ja kolmandate riikide vahelise narkootikumide lähteainetega kauplemise järelevalve eeskirjad, ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 1277/2005

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määrust (EÜ) nr 273/2004 narkootikumide lähteainete kohta, (1) eriti selle artikli 3 lõiget 8, artikli 8 lõiget 3 ja artikli 13 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 22. detsembri 2004. aasta määrust (EÜ) nr 111/2005, millega kehtestatakse liidu ja kolmandate riikide vahelise narkootikumide lähteainetega kauplemise järelevalve eeskirjad, (2) eriti selle artikli 6 lõike 1 kolmandat lõiku, artikli 7 lõike 1 kolmandat lõiku, artikli 8 lõiget 2, artikli 9 lõike 2 teist lõiku, artikli 11 lõikeid 1 ja 3, artiklit 19 ja artikli 32 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1277/2005 (3) on kehtestatud määruse (EÜ) nr 273/2004 ja määruse (EÜ) nr 111/2005 rakendussätted narkootikumide lähteainete valdkonnas. Nii määrust (EÜ) nr 273/2004 kui ka määrust (EÜ) nr 111/2005 on muudetud pärast määruse (EÜ) nr 1277/2005 vastuvõtmist, et anda volitused võtta vastu delegeeritud akte ja rakendusakte vastavalt aluslepingu artiklitele 290 ja 291. Seepärast tuleks vastu võtta uued eeskirjad kooskõlas uute volitustega.

(2)

Kuigi määruses (EÜ) nr 273/2004 käsitletakse sisekaubandust ja määruses (EÜ) nr 111/2005 rahvusvahelist kaubandust, on paljud sätted mõlemas määruses ühised. Ühtsuse tagamiseks on põhjendatud ühe delegeeritud õigusakti vastuvõtmine, mis hõlmaks mõlemaid määruseid.

(3)

Selleks et tagada õiguskindlus ja käesoleva määruse sätete sidusam jõustamine, on vaja määratleda mõiste „äriruumid”.

(4)

Tegevusload ja registreerimine, mida vajavad ettevõtjad, kes soovivad läbi viia toiminguid teatavate ainetega (narkootikumide lähteainetega), mida saab ebaseaduslikult kasutada narkootiliste ja psühhotroopsete ainete valmistamisel, tuleks anda ainult seda taotlevatele usaldusväärsetele ettevõtjatele. Kõnealused ettevõtjad peaksid olema võtnud asjakohased meetmed, mille eesmärgiks on narkootikumide lähteainete turvaline käitlemine ja säilitamine, ning peavad olema nimetanud tuvastatava vastutava ametniku, kes on võimeline tagama, et nende ainetega seotud tegevus toimub kooskõlas asjakohaste õigusnormidega.

(5)

Teatavad narkootikumide lähteainete meditsiinilise kasutamisega tegelevad ettevõtjad, näiteks apteegid ja veterinaardispanserid, võib vabastada tegevusloa või registreerimise nõudest, et nad saaksid läbi viia toiminguid kõnealuste ainetega. Samamoodi tuleks käituda teatavate avaliku sektori asutuste puhul.

(6)

Ettevõtjad, kes tegelevad narkootikumide lähteainetega, mis ei ole ette nähtud liidu turu jaoks, kuid on toodud liidu tolliterritooriumile, peaksid vastava tehingu seaduslikkuse tõendamiseks esitama teavet, mis näitab, et kõnealuste ainete eksport oli kooskõlas asjaomaste rahvusvaheliste konventsioonidega.

(7)

Et pädevatel asutustel oleks hõlpsam teostada järelevalvet narkootikumide lähteainetega kauplemise üle, peaksid liidus asutatud ettevõtjad esitama teatavad üksikasjad oma toimingute kohta.

(8)

Narkootikumide lähteainete kõrvaletoimetamise riski minimeerimiseks peaks kõnealuste ainete ekspordile eelnema ekspordieelne teatis ja ekspordiluba.

(9)

Nende kolmandate riikide nimekirjades, kes on määruse (EÜ) nr 111/2005 lisas esitatud 2. ja 3. kategooria nimekirjas loetletud ainete sihtriigid, tehakse sagedasti muudatusi. Selleks et võimaldada nimekirjade kiiret ajakohastamist vastavalt kriteeriumidele, mis on nende nimekirjade jaoks kindlaks määratud käesolevas määruses, tuleks kõnealused nimekirjad avaldada komisjoni veebisaidil.

(10)

Halduskoormuse kergendamiseks teatavasse kategooriasse kuuluvate narkootikumide lähteainete puhul tuleks ette näha ekspordieelse teatamise ja ekspordiloa lihtsustatud menetlus.

(11)

Narkootikumide lähteainete järelevalvemeetmete koordineerimise parandamiseks on vajalik, et liikmesriigid teataksid regulaarselt komisjonile narkootikumide lähteainetest, mis on kinni peetud või arestitud.

(12)

Selleks et tagada järjepidevus, õigusaktide sidusus ja õiguskindlus, tuleks käesolevat delegeeritud määrust kohaldada rakendusmäärusega samast kuupäevast alates,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Sisu

Käesoleva määrusega kehtestatakse tingimused tegevuslubade andmiseks ja registreerimiseks, määratakse kindlaks juhud, mille puhul tegevusluba või registreerimist ei nõuta, nähakse ette tehingu eesmärgi seaduslikkuse tõendamise kriteeriumid, määratakse kindlaks kaubanduse jälgimiseks vajalik teave, kehtestatakse tingimused, mille alusel määratakse kindlaks 2. ja 3. kategooriasse kuuluvate lähteainete sihtriigid, kehtestatakse kriteeriumid, et näha ette ekspordieelse teatamise ja ekspordilubade lihtsustatud menetlused, ning täpsustatakse nõudeid seoses narkootikumide lähteainetega kauplemise järelevalvemeetmete kohta esitatava teabega.

Artikkel 2

Mõisted

Käesoleva määruse kohaldamisel tähendab „äriruumid” hoonet (hooneid) koos maa-alaga, mida ettevõtja kasutab igas tegevuskohas.

Artikkel 3

Tegevusloa andmise tingimused

1.   Selleks et saada määruse (EÜ) nr 111/2005 artikli 6 lõike 1 kohane tegevusluba, määrab ettevõtja ametniku, kes vastutab käesoleva määruse lisas loetletud 1. kategooria lähteainetega kauplemise eest, teatab pädevale asutusele kõnealuse vastutava ametniku nime ja kontaktandmed ning teatab kohe kõigist hilisematest muutustest nendes andmetes.

Vastutav ametnik tagab, et import, eksport ja vahendustegevus toimuks kooskõlas asjaomaste seadusaktidega. Ametnik on volitatud ettevõtjat esindama ja tegema nimetatud ülesande täitmiseks vajalikke otsuseid.

2.   Asjaomane ettevõtja peab vastama kõigile järgmistele nõuetele ja tingimustele:

a)

ettevõtja võtab asjakohased meetmed määruse (EÜ) nr 273/2004 I lisas ja määruse (EÜ) nr 111/2005 lisas loetletud 1. kategooria ainete väljaviimise tõkestamiseks hoiu-, tootmis- ja töötlemiskohtadest ning tagab äriruumide turvalisuse;

b)

ettevõtja esitab taotluse, mis sisaldab järgmist:

i)

taotleja täielik nimi, aadress, telefoni- ja/või faksinumber ning e-posti aadress;

ii)

vastutava ametniku täielik nimi ja kontaktandmed;

iii)

vastutava ametniku ametikoha ja ülesannete kirjeldus;

iv)

äriruumide täielik aadress;

v)

kõikide nende kohtade kirjeldus, kus toimuvad punktis x osutatud toimingud;

vi)

teave, mis tõendab, et lõike 2 punktis a osutatud asjakohased meetmed on võetud;

vii)

nimekirjas loetletud ainete nimetused ja CN-koodid vastavalt määruse (EÜ) nr 273/2004 I lisale ja määruse (EÜ) nr 111/2005 lisale;

viii)

segu või loodusliku toote puhul tuleb esitada järgmised andmed:

a)

segu või loodusliku toote nimi;

b)

segus või looduslikus tootes sisalduvate nimekirjas loetletud ainete nimetused ja CN-koodid vastavalt määruse (EÜ) nr 273/2004 I lisale ja määruse (EÜ) nr 111/2005 lisale;

c)

nimekirjas loetletud ainete suurim protsendiline sisaldus segus või looduslikus tootes;

ix)

määruse (EÜ) nr 273/2004 artiklis 3 ja määruse (EÜ) nr 111/2005 artikli 6 lõikes 1 osutatud toimingute kavandatud tüüp;

x)

vajaduse korral äri- või tegevusregistri kinnitatud väljavõte;

xi)

tõend ettevõtja ja vastutava ametniku nõuetekohase tegutsemise kohta või dokument, millest nähtub, et on tagatud toimingu läbiviimise nõuetekohasus, või teave, mis võimaldab pädeval asutusel kõnealuse dokumendi saada.

3.   Kui ettevõtjale on juba antud volitatud ettevõtja staatus vastavalt nõukogu määruse (EMÜ) nr 2913/92 (4) artiklile 5a, võib ta taotlust esitades märkida volitatud ettevõtja sertifikaadi numbri, et pädev asutus saaks seda staatust arvesse võtta.

4.   Asjaomase pädeva asutuse kirjaliku taotluse korral esitab taotleja mis tahes asjakohase lisateabe.

5.   Kui taotleja on füüsiline isik, siis ei kohaldata lõike 2 punkti b alapunkte ii ja iii ning lõike 2 punkti b alapunkti iv kohaldatakse üksnes juhul, kui see on asjakohane.

6.   Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 273/2004 artikli 10 lõike 1 või määruse (EÜ) nr 111/2005 artikli 26 lõike 3 alusel võetud meetmeid, keeldub pädev asutus tegevusloa andmisest, kui ei ole täidetud käesoleva määruse artikli 3 lõike 2 punktis b kehtestatud tingimused või on mõjuv põhjus kahtlustada, et nimekirjas loetletud ained on ette nähtud narkootiliste või psühhotroopsete ainete ebaseaduslikuks tootmiseks.

7.   Määruses (EÜ) nr 111/2005 nimetatud liidu ja kolmandate riikide vahelise kaubavahetuse puhul võib pädev asutus piirata tegevusloa kehtivusaega, andes selle maksimaalselt kolmeks aastaks, või nõuda ettevõtjalt, et ta tõendaks vähemalt iga kolme aasta järel vastavust tingimustele, mille alusel tegevusluba anti.

See ei mõjuta enne käesoleva määruse jõustumist väljastatud tegevuslubade kehtivust.

8.   Tegevusluba ei saa edasi anda.

9.   Tegevusloa hoidja on kohustatud taotlema uut tegevusluba, kui ta kavatseb alljärgnevat:

a)

nimekirjas loetletud aine lisamine;

b)

uue toimingu alustamine;

c)

toimingu teostamise äriruumide asukoha muutmine.

Sellisel juhul kaotab olemasolev tegevusluba kehtivuse järgmistest kõige varasemal kuupäeval:

i)

kehtivuse lõppemine, kui kehtivusaeg on määratud vastavalt käesoleva määruse artikli 3 lõikele 6 või määruse (EÜ) nr 273/2004 artikli 3 lõikele 5;

ii)

uue tegevusloa kehtima hakkamise kuupäev.

10.   Lõiget 9 kohaldatakse ka tegevuslubade suhtes, mis on välja antud enne käesoleva määruse kohaldamise kuupäeva.

11.   Lõikeid 2–6 ning 8, 9 ja 10 kohaldatakse ka määruse (EÜ) nr 273/2004 artikli 3 lõike 2 kohaste tegevuslubade saamiseks, välja arvatud eriload.

12.   Määruse (EÜ) nr 273/2004 artikli 3 lõigetes 2 ja 6 nimetatud riigiasutused on toll, politsei ja pädevate asutuste ametlikud laborid.

Artikkel 4

Juhud, mille puhul tegevusluba ei nõuta

Apteegid, veterinaardispanserid, toll, politsei, relvajõud ja pädevate asutuste ametlikud laborid vabastatakse määruse (EÜ) nr 111/2005 artikli 6 lõike 1 kohase tegevusloa taotlemise ja registreerimise kohustusest, kui nimetatud käitlejad kasutavad narkootikumide lähteaineid ainult oma ametiülesannete täitmiseks.

Esimeses lõigus nimetatud käitlejad on vabastatud ka järgmisest:

a)

määruse (EÜ) nr 111/2005 artiklis 3 nimetatud dokumentide esitamisest;

b)

kohustusest määrata käesoleva määruse artikli 3 lõikes 1 sätestatud vastutav ametnik.

Artikkel 5

Registreerimise tingimused

1.   Selleks et saada määruse (EÜ) nr 111/2005 artikli 7 lõike 1 kohaselt registreeritud, määrab ettevõtja ametniku, kes vastutab käesoleva määruse lisas loetletud 2. kategooria lähteainetega kauplemise eest, teatab pädevale asutusele kõnealuse vastutava ametniku nime ja kontaktandmed ning teatab kohe kõigist hilisematest muutustest nendes andmetes.

Vastutav ametnik tagab, et import, eksport ja vahendustegevus toimuks kooskõlas asjaomaste seadusaktidega. Ametnik on volitatud ettevõtjat esindama ja tegema nimetatud ülesande täitmiseks vajalikke otsuseid.

2.   Määruse (EÜ) nr 111/2005 lisas loetletud 2. kategooria ainetega tegelev ettevõtja esitab taotluse, mis sisaldab teavet ja dokumente, nagu on osutatud artikli 3 lõike 2 punktis b, välja arvatud artikli 3 lõike 2 punkti b alapunktides vi, x ja xi osutatu, kui pädev asutus seda ei nõua.

Sama kehtib ka ettevõtjate suhtes, kes tegelevad määruse (EÜ) nr 111/2005 lisas loetletud 3. kategooria ainete ekspordiga.

3.   Kohaldatakse ka artikli 3 lõikeid 3 ja 4.

4.   Lõike 2 esimest lõiku ja lõiget 3 kohaldatakse mutatis mutandis ettevõtjate ja kasutajate suhtes, kellele on osutatud määruse (EÜ) nr 273/2004 artikli 3 lõikes 6 seoses kõnealuse määruse I lisas loetletud 2. kategooria ainetega.

5.   Määruse (EÜ) nr 273/2004 I lisas esitatud 2A kategooria ainete kasutajad esitavad samuti teabe nimekirjas loetletud ainete kasutamise kohta.

Artikkel 6

Juhud, mille puhul registreerimist ei nõuta

Järgmised kategooriad võib vabastada registreerimisnõudest vastavalt määruse (EÜ) nr 111/2005 artikli 7 lõikele 1:

a)

apteegid, veterinaardispanserid, toll, politsei, pädevate asutuste ametlikud laborid ja relvajõud, kui nimetatud käitlejad kasutavad narkootikumide lähteaineid oma ametiülesannete täitmiseks;

b)

määruse (EÜ) nr 111/2005 lisa 3. kategooria nimekirjas loetletud aineid eksportivad ettevõtjad, kui eelneva kalendriaasta (1. jaanuar – 31. detsember) jooksul eksporditud kogused ei ületa käesoleva määruse I lisas sätestatud koguseid. Kui need kogused jooksva kalendriaasta jooksul ületatakse, on ettevõtja viivitamata kohustatud ennast registreerima;

c)

määruse (EÜ) nr 111/2005 lisa 3. kategooria nimekirjas loetletud aineid sisaldavaid segusid eksportivad ettevõtjad, kui eelneva kalendriaasta jooksul eksporditud kogused ei ületa käesoleva määruse I lisas sätestatud koguseid. Kui need kogused jooksva kalendriaasta jooksul ületatakse, on ettevõtja viivitamata kohustatud ennast registreerima.

Artikkel 7

Teatavate nõuete täitmisest vabastamise tingimused

Määruse (EÜ) nr 273/2004 artikli 6 kohaldamisel teatavad kliendid oma tarnijatele, kas nimetatud artikkel on nende suhtes kohaldatav.

Artikkel 8

Tehingu seaduslikkuse kindlaksmääramise kriteeriumid

1.   Ettevõtja esitab teabe selle kohta, et saadetis on ekspordiriigist väljunud, vastavalt kehtivatele siseriiklikele õigusaktidele, mis on vastu võetud vastavalt narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ebaseadusliku ringluse vastase Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni (5) artiklile 12, et tõendada oma tehingute seaduslikkust määruse (EÜ) nr 111/2005 artikli 8 lõike 1 kohaselt.

2.   Selleks võib ettevõtja kasutada kas käesoleva määruse II lisas esitatud näidist või esitada määruse (EÜ) nr 111/2005 artiklis 20 nimetatud impordiloa või määruse (EÜ) nr 273/2004 artiklis 4 nimetatud kliendideklaratsiooni.

Artikkel 9

Kaubanduse jälgimiseks vajalik teave

1.   Määruse (EÜ) nr 273/2004 artikli 8 lõike 2 kohaldamisel teatavad ettevõtjad pädevatele asutustele kokkuvõtlikult nimekirjas loetletud ainete kasutatud või tarnitud kogused, tarnete korral samuti kõigile kolmandatele isikule tarnitud kogused, eraldi iga isiku kohta.

Määruse (EÜ) nr 273/2004 I lisas esitatud nimekirjas loetletud 3. kategooria ainete puhul kohaldatakse esimest lõiku üksnes pädevate asutuste taotluse korral.

2.   Määruse (EÜ) nr 111/2005 artikli 9 lõike 2 kohaldamisel teatavad ettevõtjad pädevale asutusele:

a)

eksporditehingud nimekirjas loetletud ainetega, mille eksportimiseks on vaja ekspordiluba;

b)

määruse (EÜ) nr 111/2005 lisas esitatud 1. kategooria nimekirjas loetletud kõigi impordiluba vajavate ainete imporditehingud või mis tahes juhtumid, kus määruse (EÜ) nr 111/2005 lisas esitatud 2. kategooria nimekirjas loetletud ained jõudsid II kontrollitüübile vastavasse vabatsooni, nende suhtes algatati transiidist erinev peatamismenetlus või need lubati vabasse ringlusse;

c)

kõik vahendustegevused, mis on seotud määruse (EÜ) nr 111/2005 lisas loetletud 1. ja 2. kategooria ainetega.

3.   Lõike 2 punktis a nimetatud teave struktureeritakse nii, et esitatakse sihtriik, eksporditud kogused ja vajaduse korral ekspordiloa viitenumber.

4.   Lõike 2 punktis b nimetatud teave struktureeritakse nii, et esitatakse kolmas riik, kuhu eksporditakse, ja vajaduse korral impordiloa viitenumber.

5.   Lõike 2 punktis c nimetatud teave struktureeritakse nii, et nimetatakse vahendustegevusega seotud kolmandad riigid ja vajaduse korral ekspordi- või impordiloa viitenumber. Pädeva asutuse nõudmise korral peavad ettevõtjad esitama lisaandmeid.

6.   Pädevad asutused käsitavad käesolevas artiklis osutatud teavet ärisaladusena.

Artikkel 10

Nimekirjas loetletud 2. ja 3. kategooria ainete sihtriikide nimekirjade koostamise tingimused

Määruse (EÜ) nr 111/2005 artikli 11 lõikes 1 osutatud nimekirjad peavad sisaldama järgmist:

a)

kolmandad riigid, kellega liit on sõlminud narkootikumide lähteainete kohta konkreetse lepingu;

b)

kolmandad riigid, kes on esitanud taotluse saada ekspordieelseid teatisi kooskõlas narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ebaseadusliku ringluse vastase ÜRO 1988. aasta konventsiooni artikli 12 lõikega 10;

c)

kolmandad riigid, kes on esitanud taotluse saada ekspordieelseid teatisi kooskõlas narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ebaseadusliku ringluse vastase ÜRO 1988. aasta konventsiooni artikliga 24.

Lisas esitatud 2. ja 3. kategooria nimekirjas loetletud ainete ekspordi sihtriikide nimekirjad, millele on osutatud punktides a, b ja c, avaldatakse komisjoni veebisaidil.

Artikkel 11

Kriteeriumid, mille alusel määratakse kindlaks ekspordieelse teatamise lihtsustatud menetlused

1.   Määruse (EÜ) nr 111/2005 artikli 11 lõike 3 kohaselt võib pädev asutus saata ühe lihtsustatud ekspordieelse teatise mitme eksporditoimingu kohta, mis tehakse kas kuue või kaheteistkümne kuu jooksul, kui eksport kuulub ekspordiloa väljastamise lihtsustatud korra alla.

2.   Ekspordiriigi pädev asutus edastab määruse (EÜ) nr 111/2005 artikli 13 lõikes 1 sätestatud teabe kolmanda sihtriigi pädevale asutusele.

3.   Pädev asutus teatab sellest sihtriigile, kasutades selleks Interneti-põhist ekspordieelse teatise süsteemi või mitmepoolset keemiliste ainete teatist, mis on sätestatud käesoleva määruse III lisas.

Artikkel 12

Kriteeriumid, mille alusel määratakse kindlaks ekspordilubade lihtsustatud menetlused

1.   Asjaomase ettevõtja taotluse alusel võib pädev asutus anda ekspordiloa kas kuueks või kaheteistkümneks kuuks lihtsustatud korras vastavalt määruse (EÜ) nr 111/2005 artiklile 19, kui sama liidu eksportija ekspordib sageli ühte kindlat kõnealuse määruse lisas esitatud 3. ja 4. kategooria nimekirjas loetletud ainet sama kolmanda sihtriigi samale importijale.

Lihtsustatud korras võib ekspordiloa anda ainult järgmistel juhtudel:

a)

kui ettevõtja on eelneva eksporditoimingu käigus üles näidanud suutlikkust täita kõik ekspordiga seotud kohustused ega ole toime pannud asjaomaste õigusaktide rikkumisi;

b)

kui pädev asutus on veendunud eksporditoimingu seaduslikes eesmärkides.

2.   Ekspordiloa lihtsustatud korras väljastamise taotlus peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:

a)

eksportija, kolmanda riigi importija ja lõpliku kaubasaaja nimed ja aadressid;

b)

nimekirjas loetletud aine nimetus vastavalt määruse (EÜ) nr 111/2005 lisale või, kui tegemist on seguga või loodusliku tootega, selle nimetus ja CN-kood ning iga segus või looduslikus tootes sisalduva lähteaine nimetus vastavalt määruse (EÜ) nr 111/2005 lisale;

c)

nimekirjas loetletud aine kavandatud suurim ekspordikogus;

d)

eksporditoimingu eeldatav aeg.

3.   Pädev asutus teeb otsuse ekspordiloa lihtsustatud korras väljastamise taotluse kohta 15 tööpäeva jooksul, arvestades nõuetekohaste andmete saamisest.

4.   Erakorralise meditsiiniabi puhul, juhul kui käesoleva artikli lõike 1 alapunktides a ja b sätestatud tingimused on täidetud, teeb pädev asutus otsuse määruse (EÜ) nr 111/2005 lisas loetletud 4. kategooria ainete ekspordiloa lihtsustatud korras andmise kohta kohe või hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast taotluse saamist.

Artikkel 13

Tingimused ja nõuded teabe kohta, mis tuleb esitada järelevalvemeetmete rakendamise kohta

1.   Liikmesriigid esitavad määruse (EÜ) nr 111/2005 artikli 32 lõikes 1 ja määruse (EÜ) nr 273/2004 artikli 13 lõikes 1 sätestatud teabe komisjonile igale kalendriaasta kvartalile järgneval kuul. Teatised peavad sisaldama teavet kõikide juhtumite kohta, kui nimekirjas loetletud ja loetlemata ainete vabasse ringlusse laskmine peatati või nimekirjas loetletud ja loetlemata ained kinni peeti.

2.   Teave peab sisaldama järgmist:

a)

ainete nimetus;

b)

nende päritolu, lähte- ja sihtkoht, kui need on teada;

c)

nimekirjas loetletud ainete kogus, rakendatud tolliprotseduur ja kasutatud veovahend.

3.   Iga kalendriaasta lõpus edastab komisjon kõikidele liikmesriikidele lõike 1 alusel saadud teabe.

Artikkel 14

Kehtetuks tunnistamine

Määrus (EÜ) nr 1277/2005 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 15

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. juulist 2015.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 24. aprill 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 47, 18.2.2004, lk 1.

(2)  ELT L 22, 26.1.2005, lk 1.

(3)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 1277/2005, 27. juuli 2005, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 273/2004 (narkootikumide lähteainete kohta) ja nõukogu määruse (EÜ) nr 111/2005 (millega kehtestatakse ühenduse ja kolmandate riikide vahelise narkootikumide lähteainetega kauplemise järelevalve eeskirjad) rakenduseeskirjad (ELT L 202, 3.8.2005, lk 7).

(4)  Nõukogu määrus (EMÜ) nr 2913/92, 12. oktoober 1992, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1).

(5)  Nõukogu otsus 90/611/EMÜ, 22. oktoober 1990, millega Euroopa Majandusühenduse nimel sõlmitakse narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ebaseadusliku ringluse vastane Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsioon (EÜT L 326, 24.11.1990, lk 56).


I LISA

Aine

Kogus

Atsetoon (1)

50 kg

Etüüleeter (1)

20 kg

Metüületüülketoon (1)

50 kg

Tolueen (1)

50 kg

Väävelhape

100 kg

Soolhape

100 kg


(1)  Sealhulgas ainete soolad, kui soolade esinemine on võimalik.


II LISA

Image

Märkused

1.

Näidise vorming ei ole siduv.

2.

Näidise järjekorranumbrid ja tekst on siduvad.

3.   Isikuandmete kaitse

Kui Euroopa Komisjon töötleb käesolevas dokumendis olevaid isikuandmeid, kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta.

Kui liikmesriigi pädev asutus töötleb käesolevas dokumendis olevaid isikuandmeid, kohaldatakse direktiivi 95/46/EÜ rakendavaid siseriiklikke õigusnorme.

Isikuandmete töötlemise eesmärk on narkootikumide lähteainetega kauplemise järelevalve liidu piires vastavalt määrusele (EÜ) nr 273/2004, mida on muudetud määrusega (EL) nr 1258/2013, ning liidu ja kolmandate riikide vahel vastavalt määrusele (EÜ) nr 111/2005, mida on muudetud määrusega (EL) nr 1259/2013.

Andmete vastutav töötleja on riiklik pädev asutus, kellele on käesolev dokument saadetud. Pädevate asutuste nimekiri on avaldatud komisjoni veebisaidil:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

Määruse (EÜ) nr 111/2005 (millega kehtestatakse ühenduse ja kolmandate riikide vahelise narkootikumide lähteainetega kauplemise järelevalve eeskirjad) artikli 17 kohaselt, ilma et see piiraks liidus kohaldatavaid andmekaitse sätteid ning eesmärgiga kontrollida ja jälgida teatavate narkootiliste või psühhotroopsete ainete ebaseaduslikuks valmistamiseks sageli kasutatavaid aineid, võivad komisjon ja liikmesriikide pädevad asutused vahetada isikuandmeid ja käesolevas dokumendis esitatud teavet asjaomaste asutustega kolmandates riikides.

Andmesubjektil on määruse (EÜ) nr 45/2001 või direktiivi 95/46/EÜ rakendavate siseriiklike õigusnormide kohaselt õigus pääseda juurde temaga seotud töödeldavatele isikuandmetele ja vajaduse korral neid parandada, kustutada või need blokeerida.

Kõik taotlused juurdepääsu-, parandamis-, kustutamis- või blokeerimisõiguse rakendamiseks esitatakse käsitlemiseks pädevatele asutustele, kuhu dokument esitati.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on määruse (EÜ) nr 111/2005 artikkel 33 ja määruse (EÜ) nr 273/2004 artikkel 13b.

Käesolevas dokumendis esitatud isikuandmeid ei säilitata kauem, kui on vajalik otstarbel, milleks neid koguti.

Lahkarvamuste korral võib kaebused esitada asjaomasele riigi andmekaitseasutusele. Riigi andmekaitseasutuste kontaktandmed on kättesaadavad Euroopa Komisjoni õigusküsimuste peadirektoraadi veebisaidil (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1

Kui kaebus käsitleb isikuandmete töötlemist Euroopa Komisjonis, tuleks see esitada Euroopa Andmekaitseinspektorile:

(http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).


III LISA

Image

Märkused

1.

Näidise vorming ei ole siduv.

2.

Näidise järjekorranumbrid ja tekst on siduvad. Poolpaksu kirjaga märgitud lahtrite täitmine on kohustuslik.

3.

Lahtrite sisu

 

Lahter „A osa”: täpsustada, kas mitmepoolne keemiliste ainete teatis hõlmab ühte või mitut eksporditoimingut. Kui hõlmab mitut, siis näidata ajavahemik.

 

Lahter 14 (kogus ja kaal): kui mitmepoolne keemiliste ainete teatis hõlmab mitut eksporditoimingut, näidake suurim kogus ja kaal.

 

Punkt 18 (väljumiskuupäev): kui mitmepoolne keemiliste ainete teatis hõlmab mitut eksporditoimingut, tuleb lahtrisse kirjutada väljumise eeldatav lõppkuupäev.

4.   Isikuandmete kaitse

Kui Euroopa Komisjon töötleb käesolevas dokumendis olevaid isikuandmeid, kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta.

Kui liikmesriigi pädev asutus töötleb käesolevas dokumendis olevaid isikuandmeid, kohaldatakse direktiivi 95/46/EÜ rakendavaid siseriiklikke õigusnorme.

Isikuandmete töötlemise eesmärk on narkootikumide lähteainetega kauplemise järelevalve liidu piires vastavalt määrusele (EÜ) nr 273/2004, mida on muudetud määrusega (EL) nr 1258/2013, ning liidu ja kolmandate riikide vahel vastavalt määrusele (EÜ) nr 111/2005, mida on muudetud määrusega (EL) nr 1259/2013.

Andmete vastutav töötleja on riiklik pädev asutus, kellele on käesolev dokument saadetud. Pädevate asutuste nimekiri on avaldatud komisjoni veebisaidil:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/drugs_precursors/legislation/national_competent_authorities.pdf

Määruse (EÜ) nr 111/2005 (millega kehtestatakse ühenduse ja kolmandate riikide vahelise narkootikumide lähteainetega kauplemise järelevalve eeskirjad) artikli 17 kohaselt, ilma et see piiraks liidus kohaldatavaid andmekaitse sätteid ning eesmärgiga kontrollida ja jälgida teatavate narkootiliste või psühhotroopsete ainete ebaseaduslikuks valmistamiseks sageli kasutatavaid aineid, võivad komisjon ja liikmesriikide pädevad asutused vahetada isikuandmeid ja käesolevas dokumendis esitatud teavet asjaomaste asutustega kolmandates riikides.

Andmesubjektil on määruse (EÜ) nr 45/2001 või direktiivi 95/46/EÜ rakendavate siseriiklike õigusnormide kohaselt õigus pääseda juurde temaga seotud töödeldavatele isikuandmetele ja vajaduse korral neid parandada, kustutada või need blokeerida.

Kõik taotlused juurdepääsu-, parandamis-, kustutamis- või blokeerimisõiguse rakendamiseks esitatakse käsitlemiseks pädevatele asutustele, kuhu dokument esitati.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on määruse (EÜ) nr 111/2005 artikkel 33 ja määruse (EÜ) nr 273/2004 artikkel 13b.

Käesolevas dokumendis esitatud isikuandmeid ei säilitata kauem, kui on vajalik otstarbel, milleks neid koguti.

Lahkarvamuste korral võib kaebused esitada asjaomasele riigi andmekaitseasutusele. Riigi andmekaitseasutuste kontaktandmed on kättesaadavad Euroopa Komisjoni õigusküsimuste peadirektoraadi veebisaidil (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm#h2-1

Kui kaebus käsitleb isikuandmete töötlemist Euroopa Komisjonis, tuleks see esitada Euroopa Andmekaitseinspektorile:

(http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).


Top