EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0895

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/895, 2. veebruar 2015, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 508/2014 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta seoses üleminekusätetega

C/2015/0398

OJ L 147, 12.6.2015, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/895/oj

12.6.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 147/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2015/895,

2. veebruar 2015,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 508/2014 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta seoses üleminekusätetega

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 508/2014 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2328/2003, (EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006 ja (EÜ) nr 791/2007 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1255/2011, (1) eriti selle artikli 129 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) nr 508/2014 artikliga 129 on ette nähtud võimalus kehtestada tingimused, mille kohaselt võib komisjoni poolt nõukogu määruste (EÜ) nr 861/2006, (2) (EÜ) nr 1198/2006, (3) (EÜ) nr 791/2007 (4) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1255/2011 (5) alusel heaks kiidetud toetuse ühendada määruse (EL) nr 508/2014 alusel antava toetusega, sealhulgas tehnilise abi ja järelhindamise jaoks.

(2)

Tuleks vastu võtta sätted üleminekuks määruse (EÜ) nr 1198/2006 kohaselt toetuselt määruse (EL) nr 508/2014 kohasele toetusele. Euroopa Kalandusfondist rahastatavate programmide järelhindamine annab tulevase programmiperioodi jaoks olulist teavet Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 (6) artikli 53 lõikes 2 osutatud strateegilise aruande koostamiseks. Seda teavet kasutatakse ka mõjuhinnangu koostamisel, mis aitab Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide jaoks ette valmistada uut reguleerivat raamistikku 2020. aasta järgseks perioodiks.

(3)

Eespool toodut arvesse võttes tuleks käesoleva määrusega kohandada programmide järelhindamise valmimise kuupäevi, et võtta arvesse asjaolu, et määruse (EÜ) nr 1198/2006 artikli 50 lõikes 3 sätestatud tähtaeg ei ole kooskõlas põhjaliku järelhindamismenetlusega, kuna hindajal ei ole võimalik analüüsida, milline on programmide mõju eesmärkidele, kui kulukohustused ja maksed on veel pooleli. Vastavalt määruse (EÜ) nr 1198/2006 artikli 55 lõikele 1 kestab Euroopa Kalandusfondist toetatavate kulude rahastamiskõlblikkuse periood kuni 31. detsembrini 2015 ning seepärast võib määruse artikli 55 lõike 1 ja artikli 55 lõike 7 kohaseid abisaajate makseid ja makseid abisaajatele teha kuni nimetatud kuupäevani. Määruse (EÜ) nr 1198/2006 artikli 86 lõike 1 punkti a kohaselt võib liikmesriik saata komisjonile viimase maksetaotluse kuni 31. märtsini 2017.

(4)

Käesolevas määruses tuleks selgitada ka seda, et liikmesriikidel ei ole vaja esitada komisjonile määruse (EÜ) nr 1198/2006 artiklis 67 osutatud iga-aastast aruannet 30. juuniks 2016, kuna selles aruandes sisalduv teave ei saabu õigeaegselt, et lisada see määruse (EÜ) nr 1198/2006 artikli 50 lõikes 3 osutatud järelhindamise aruandesse. Pärast seda, kui liikmesriigid on saatnud kõnealuse aruande 2016. aasta juunis komisjonile, tuleb see heaks kiita, enne kui seda analüüsitakse ja esitatakse järelhindamisel 31. detsembriks 2016. See teave lisatakse ka kõnealuses artiklis osutatud lõpparuandesse,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisala

Käesolevat määrust kohaldatakse liikmesriikide saadetavate rakenduskavade ja aastaaruande järelhindamisel, nagu on ette nähtud määrusega (EÜ) nr 1198/2006.

Artikkel 2

Järelhindamine

Määruse (EÜ) nr 1198/2006 artikli 50 lõikes 3 osutatud järelhindamise viib komisjon lõpule 31. detsembriks 2016.

Artikkel 3

Rakendamise aastaaruanne

2016. aastal ei pea liikmesriigid esitama iga-aastast aruannet rakenduskava elluviimise kohta, nagu on sätestatud määruse (EÜ) nr 1198/2006 artikli 67 lõikes 1.

Artikkel 4

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 2. veebruar 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 149, 20.5.2014, lk 1.

(2)  Nõukogu määrus (EÜ) nr 861/2006, 22. mai 2006, millega kehtestatakse ühenduse finantsmeetmed ühise kalanduspoliitika rakendamiseks ja mereõiguse valdkonnas (ELT L 160, 14.6.2006, lk 1).

(3)  Nõukogu määrus (EÜ) nr 1198/2006, 27. juuli 2006, Euroopa Kalandusfondi kohta (ELT L 223, 15.8.2006, lk 1)

(4)  Nõukogu määrus (EÜ) nr 791/2007, 21. mai 2007, millega kehtestatakse Assooride, Madeira, Kanaari saarte ning Prantsuse departemangude Guajaana ja Réunioni teatavate kalandustoodete turustamisel tekkivate lisakulude hüvituskava (ELT L 176, 6.7.2007, lk 1).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1255/2011, 30. november 2011, millega kehtestatakse integreeritud merenduspoliitika edasiarendamist toetav programm EMPs kohaldatav tekst (ELT L 321, 5.12.2011, lk 1).

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1303/2013, 17. detsember 2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320).


Top