EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0852

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/852, 27. märts 2015, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 508/2014 seoses ühise kalanduspoliitika eeskirjade eiramise ja tõsise eiramise juhtumitega, mis võivad põhjustada Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi maksete peatamise või maksetähtaja edasilükkamise

C/2015/1984

OJ L 135, 2.6.2015, p. 13–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/852/oj

2.6.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 135/13


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2015/852,

27. märts 2015,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 508/2014 seoses ühise kalanduspoliitika eeskirjade eiramise ja tõsise eiramise juhtumitega, mis võivad põhjustada Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi maksete peatamise või maksetähtaja edasilükkamise

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 508/2014 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2328/2003, (EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006 ja (EÜ) nr 791/2007 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1255/2011, (1) eriti selle artiklit 102,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ühise kalanduspoliitika eesmärkide saavutamist ei tohiks ohustada liikmesriikidepoolne ühise kalanduspoliitika eeskirjade rikkumine. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1380/2013 (2) artikli 41 kohaselt on Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist (edaspidi „EMKF”) finantsabi saamise eelduseks asjaolu, et liikmesriigid järgivad ühise kalanduspoliitika eeskirju. Kui liikmesriik ei järgi ühise kalanduspoliitika eeskirju, võidakse maksed katkestada või peatada või teha finantskorrektsioon liidu ühise kalanduspoliitika raames antavas finantsabis.

(2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 (3) artikli 83 lõikes 1 ja artikli 142 lõikes 1 on sätestatud tingimused, mille kohaselt võib kohaldada vastavalt kas maksetähtaja edasilükkamist või maksete peatamist. Nimetatud kahe artikliga nähakse ette, et EMKFi fondispetsiifilistes eeskirjades võib sätestada konkreetsed alused maksete peatamiseks ja katkestamiseks ühise kalanduspoliitika eeskirjade eiramise tõttu.

(3)

Selleks et kaitsta liidu ja maksumaksjate finantshuve juhul, kui liikmesriik ei ole täitnud oma kohustusi ühise kalanduspoliitika raames või kui komisjonil on tõendeid, mis viitavad eeskirjade eiramisele, on komisjonil lubatud lükata maksetähtaeg edasi ennetava meetmena vastavalt määruse (EL) nr 508/2014 artiklile 100.

(4)

Lisaks maksetähtaja edasilükkamisele ja selleks, et vältida riski maksta välja rahastamiskõlbmatuid kulusid, võib komisjon vastavalt määruse (EL) nr 508/2014 artiklile 101 peatada maksed ühise kalanduspoliitika eeskirjade tõsise eiramise korral.

(5)

Ühise kalanduspoliitika eeskirjade eiramise korral liikmesriikidele kehtestatavad finantstagajärjed peaksid olema proportsionaalsed rikkumise olemuse, raskusastme, kestuse ja korduvusega.

(6)

Selleks et tagada liikmesriikidele õiguskindlus rakenduskavade elluviimiseks EMKFi raames, on vaja määratleda ühise kalanduspoliitika eeskirjade eiramise juhtumid, mis on olulised mere bioloogiliste ressursside kaitse seisukohast ja võivad põhjustada määruse (EL) nr 508/2014 kohast maksetähtaja edasilükkamist või maksete peatamist. Need juhtumid on aluseks määruse (EL) nr 508/2014 kohaldamisel ja määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 41 rakendamisel, ilma et see piiraks muude ühise kalanduspoliitika eeskirjadega ette nähtud sanktsioonide kohaldamist.

(7)

Mere bioloogiliste ressursside kaitse seisukohast oluliste ühise kalanduspoliitika eeskirjade eiramise juhtumeid tuleks käsitada tõsiste rikkumistena, kui liikmesriik ei ole võtnud vajalikke meetmeid maksetähtaja edasilükkamise tinginud olukorra parandamiseks.

(8)

Enne maksetähtaja edasilükkamist või maksete peatamist peab komisjon määruse (EL) nr 508/2014 artikli 100 lõike 2 ja artikli 101 lõike 2 kohaselt vastu võtma rakendusaktid, milles määratletakse täpsemalt liikmesriigile ühise kalanduspoliitika eeskirjadega ette nähtud kohustuste mittetäitmine, mis võib mõjutada kulusid, mille hüvitamiseks vahemakset taotletakse.

(9)

Võttes arvesse, kui oluline on tagada kõigis liikmesriikides ettevõtjate ühesugune ja võrdne kohtlemine alates programmiperioodi algusest, peaks käesolev määrus jõustuma järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Eiramisjuhtumid

Liikmesriigile ühise kalanduspoliitika eeskirjadega ette nähtud kohustuste mittetäitmise juhtumid, mis võivad tingida vahemakse nõude maksetähtaja edasilükkamise vastavalt määruse (EL) nr 508/2014 artiklile 100, on sätestatud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Tõsise eiramise juhtumid

Liikmesriigile ühise kalanduspoliitika raames ette nähtud kohustuste tõsise eiramise juhtumid, mis võivad tingida maksete peatamise vastavalt määruse (EL) nr 508/2014 artiklile 101, on loetletud käesoleva määruse lisas, kui lisaks on täidetud järgmised tingimused:

a)

need põhjustavad vahemakse nõude maksetähtaja edasilükkamise vastavalt määruse (EL) nr 508/2014 artiklile 100 ning

b)

liikmesriik ei ole nende juhtumite puhul rakendanud maksetähtaja edasilükkamise ajavahemiku jooksul vajalikke meetmeid olukorra parandamiseks.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. märts 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 149, 20.5.2014, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1380/2013, 11. detsember 2013, ühise kalanduspoliitika kohta, millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1954/2003 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2371/2002 ja (EÜ) nr 639/2004 ning nõukogu otsus 2004/585/EÜ (ELT L 354, 28.12.2013, lk 22).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1303/2013, 17. detsember 2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320).


LISA

1. rühm:   suutmatus panustada määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 2 lõikes 2 sätestatud ühise kalanduspoliitika eesmärkidesse, mis on olulised mere bioloogiliste ressursside kaitse seisukohast

1.1.

Suutmatus tagada, et peetakse kinni liikmesriikidele määruse (EL) nr 1380/2013 artiklite 16 ja 17 kohaselt eraldatud kalapüügivõimalustest.

1.2.

Suutmatus järgida määruse (EL) nr 1380/2013 artiklis 7 loetletud eri liiki kaitsemeetmetes sätestatud nõudeid.

2. rühm:   suutmatus täita kalavarude kaitsega seotud rahvusvahelisi kohustusi

2.1.

Suutmatus täita kohustusi, mis tulenevad määruse (EL) nr 1380/2013 artiklist 28.

3. rühm:   suutmatus tagada laevastiku ja loodusvarade vaheline tasakaal

3.1.

Määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 22 lõikes 2 esitatud kõigile tingimustele vastava, laevastiku püügivõimsuse ja püügivõimaluste vahelist tasakaalu käsitleva aruande esitamata jätmine.

3.2.

Suutmatus rakendada määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 22 lõike 4 kohast tegevuskava, kui selline kava lisatakse iga-aastasele aruandele.

3.3.

Suutmatus tagada, et enne avaliku sektori toetuse abil püügivõimsuse tühistamist tühistatakse vastavad kalapüügiload ja kalalaevatunnistused ning et kõnealust püügivõimsust ei asendata, nagu on osutatud määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 22 lõikes 5 ja artikli 22 lõikes 6.

3.4.

Suutmatus tagada, et püügivõimsus ei ületa ühelgi hetkel püügivõimsuse ülempiire, mis on sätestatud määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 22 lõikes 7 ja II lisas.

3.5.

Suutmatus rakendada laevastiku koosseisu arvamise või koosseisust väljaarvamise kava vastavalt määruse (EL) nr 1380/2013 artiklis 23 sätestatud nõuetele.

3.6.

Suutmatus hallata kalalaevastiku registrit kooskõlas määruse (EL) nr 1380/2013 artikliga 24 ja komisjoni määrusega (EÜ) nr 26/2004 (1).

4. rühm:   suutmatus rakendada määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 25 kohaseks andmete kogumiseks, haldamiseks ja kasutamiseks nõukogu määruses (EÜ) nr 199/2008  (2) täpsemalt määratletud ühenduse raamistikku, mille tõttu puudub teave loodusressursside kohta

4.1.

Suutmatus koguda ja hallata kalavarude majandamiseks vajalikke bioloogilisi, tehnilisi, keskkonnaalaseid ja sotsiaal-majanduslikke andmeid kooskõlas määruse (EÜ) nr 199/2008 artiklitega 4, 13 ja 17.

4.2.

Suutmatus esitada igal aastal kooskõlas määruse (EÜ) nr 199/2008 artikliga 7 aruanne riiklike andmekogumisprogrammide rakendamise kohta ja teha see üldsusele kättesaadavaks.

4.3.

Suutmatus tagada kalavarude majandamist käsitlevate teaduslike andmete kogumise ja haldamise kooskõlastamine riiklikul tasandil vastavalt määruse (EÜ) nr 199/2008 artiklile 4.

4.4.

Suutmatus kooskõlastada andmete kogumist sama piirkonna teiste liikmesriikidega vastavalt määruse (EÜ) nr 199/2008 artiklile 5.

4.5.

Suutmatus esitada andmed lõppkasutajatele õigel ajal kooskõlas määruse (EÜ) nr 199/2008 artiklitega 18–20.

5. rühm:   suutmatus luua tõhus kontrolli- ja rakendussüsteem

5.1.

Suutmatus järgida kontrolli ja rakendamise üldpõhimõtteid vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 (3) II jaotisele.

5.2.

Suutmatus tagada, et järgitaks vetele ja kalavarudele juurdepääsu üldtingimusi vastavalt määruse (EÜ) nr 1224/2009 III jaotisele.

5.3.

Suutmatus kontrollida turustamist, et tagada kalandus- ja vesiviljelustoodete tõhus jälgitavus vastavalt määruse (EÜ) nr 1224/2009 V jaotisele.

5.4.

Suutmatus teha tõhusat järelevalvet ja kontrolli ning tagada, et ühise kalanduspoliitika eeskirjade mis tahes rikkumise puhul võetakse süsteemselt piisavad täitemeetmed vastavalt määruse (EÜ) nr 1224/2009 VI, VII ja VIII jaotisele.

5.5.

Suutmatus koostada ja rakendada määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 46 kohaseid riiklikke kontrollimeetmete programme ja, kui see on asjakohane, täita komisjoni poolt kõnealuse määruse IX jaotise kohaselt kehtestatud kontrolli- ja inspekteerimise eriprogramme.

5.6.

Suutmatus teha koostööd komisjoniga, et hõlbustada komisjoni ametnikel nende ülesannete täitmist kontrollimisel, sõltumatul inspekteerimisel ja auditite tegemisel vastavalt määruse (EÜ) nr 1224/2009 X jaotisele.

5.7.

Suutmatus rakendada meetmeid, mida komisjon on otsustanud võtta, tagamaks et liikmesriigid täidavad ühise kalanduspoliitika eesmärke, näiteks tegevuskavad ja muud meetmed vastavalt määruse (EÜ) nr 1224/2009 XI jaotisele.

5.8.

Suutmatus täita nõudeid, mis on kehtestatud andmetele ja teabele juurdepääsu, analüüsi, valideerimise ja vahetamise suhtes vastavalt määruse (EÜ) nr 1224/2009 XII jaotisele.

5.9.

Suutmatus kontrollida nõukogu määruse (EÜ) nr 1005/2008 (4) III peatüki kohase püügi sertifitseerimissüsteemi tõhusat rakendamist.

5.10.

Suutmatus tegutseda määruse (EÜ) nr 1005/2008 artikli 26 lõike 3, artiklite 39 ja 40 kohase väidetava või teatatud ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi korral.

6. rühm:   suutmatus luua tõhusate, proportsionaalsete ja hoiatavate karistuste toimiv süsteem ja seda rakendada

6.1.

Suutmatus teavitada rikkumise korral lipuliikmesriiki, liikmesriiki, kelle kodanik rikkuja on, või mõnda muud liikmesriiki, kes on huvitatud nõuete täitmise tagamiseks määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 89 lõike 4 kohaselt võetud meetmete järelmeetmetest.

6.2.

Suutmatus võtta viivitamata meetmed vastavalt määruse (EÜ) nr 1224/2009 artiklile 91, et takistada tõsiselt rikkumiselt tabatud kalalaevade kaptenitel või teistel füüsilistel ja juriidilistel isikutel oma tegevust jätkata.

6.3.

Suutmatus kehtestada kriteeriumid, et määrata kindlaks rikkumise tõsidus ühise kalanduspoliitika eeskirjade määruse (EÜ) nr 1005/2008 artikli 42 kohaselt.

6.4.

Suutmatus tagada tõhusate karistuste süsteemne rakendamine ühise kalanduspoliitika eeskirjade rikkumiste eest ning nende karistuste piisav rangus ja proportsionaalsus rikkumise raskusastmega, et tagada hoiatav mõju ja jätta rikkumiste toimepanijaid vähemalt ilma nende rikkumisest tulenevast majanduslikust kasust vastavalt määruse (EÜ) nr 1224/2009 VIII jaotisele.

6.5.

Suutmatus kohaldada kalalaevatunnistuse omanike ja kaptenite suhtes määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 92 kohast tõsiste rikkumiste punktisüsteemi.

6.6.

Suutmatus luua ja hallata määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 93 kohast riiklikku rikkumiste registrit.


(1)  Komisjoni määrus (EÜ) nr 26/2004, 30. detsember 2003, ühenduse kalalaevastiku registri kohta (ELT L 5, 9.1.2004, lk 25).

(2)  Nõukogu määrus (EÜ) nr 199/2008, 25. veebruar 2008, kalandussektori andmete kogumist, haldamist ja kasutamist käsitleva ühenduse raamistiku loomise ning ühise kalanduspoliitikaga seotud teadusliku nõustamise toetamise kohta (ELT L 60, 5.3.2008, lk 1).

(3)  Nõukogu määrus (EÜ) nr 1224/2009, 20. november 2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, muudetakse määrusi (EÜ) nr 847/96, (EÜ) nr 2371/2002, (EÜ) nr 811/2004, (EÜ) nr 768/2005, (EÜ) nr 2115/2005, (EÜ) nr 2166/2005, (EÜ) nr 388/2006, (EÜ) nr 509/2007, (EÜ) nr 676/2007, (EÜ) nr 1098/2007, (EÜ) nr 1300/2008, (EÜ) nr 1342/2008 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) nr 2847/93, (EÜ) nr 1627/94 ja (EÜ) nr 1966/2006 (ELT L 343, 22.12.2009, lk 1).

(4)  Nõukogu määrus (EÜ) nr 1005/2008, 29. september 2008, millega luuakse ühenduse süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks ning muudetakse määrusi (EMÜ) nr 2847/93, (EÜ) nr 1936/2001 ja (EÜ) nr 601/2004 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 1093/94 ja (EÜ) nr 1447/1999 (ELT L 286, 29.10.2008, lk 1).


Top