Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0640

Komisjoni määrus (EL) 2015/640, 23. aprill 2015, milles käsitletakse teatavat liiki lennutegevuse suhtes kohaldatavaid täiendavaid lennukõlblikkustingimusi ja millega muudetakse määrust (EL) nr 965/2012

C/2015/2564

OJ L 106, 24.4.2015, p. 18–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/640/oj

24.4.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 106/18


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2015/640,

23. aprill 2015,

milles käsitletakse teatavat liiki lennutegevuse suhtes kohaldatavaid täiendavaid lennukõlblikkustingimusi ja millega muudetakse määrust (EL) nr 965/2012

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. veebruari 2008. aasta määrust (EÜ) nr 216/2008, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ja millega luuakse Euroopa Lennundusohutusamet ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 91/670/EMÜ, määrus (EÜ) nr 1592/2002 ning direktiiv 2004/36/EÜ, (1) eriti selle artikli 5 lõike 5 punkti e alapunkti vi,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määrusele (EÜ) nr 216/2008 peab komisjon, keda abistab Euroopa Lennundusohutusamet (edaspidi „amet”), vastu võtma vajalikud rakenduseeskirjad kogu liidus ühiste lennukõlblikkusnõuete kohta.

(2)

Kõnealused nõuded, mis hõlmavad lennundustoodete kogu olelusringi, sisaldavad teatavate toiminguliikide suhtes kohaldatavaid täiendavaid lennukõlblikkustingimusi, mida ohutuse huvides tuleb rakendada pärast tüübisertifikaadi algset väljaandmist.

(3)

Tehnilised nõuded JAR-26 „Täiendavad lennutegevusega seotud lennukõlblikkusnõuded”, mille Ühinenud Lennuametid (JAA) andsid välja 13. juulil 1998 ja mida on muudetud 1. detsembri 2005. aasta 3. muudatusega, tuleks sätestada liidu õiguses, kuna JAA lõpetas tegevuse 30. juunil 2009 ja määruse (EÜ) nr 216/2008 reguleerimisala laiendati 20. veebruaril 2008, et see hõlmaks lennutegevust.

(4)

Selleks et tagada järjepidevus ja täpsustada lennukõlblikkusega seotud kohustusi, tuleks komisjoni määrusesse (EL) nr 965/2012 (2) lisada viide käesolevale määrusele.

(5)

Sujuva ülemineku tagamiseks ja häirete vältimiseks tuleks ette näha asjakohased üleminekumeetmed.

(6)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed põhinevad ameti arvamusel, mis esitati kooskõlas määruse (EÜ) nr 216/2008 artikli 19 lõikega 1.

(7)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 216/2008 artikli 65 kohaselt asutatud Euroopa Lennundusohutusameti komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisala

Käesolevas määruses sätestatakse ühised täiendavad lennukõlblikkustingimused, et tagada järjepidev lennukõlblikkus ja muuta veelgi ohutumaks järgmised õhusõidukid:

a)

liikmesriigis registreeritud õhusõidukid;

b)

kolmandas riigis registreeritud õhusõidukid, mida kasutab käitaja, kelle tegevuse üle tagab järelevalve liikmesriik.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   „suurim lubatud reisijakohtade arv”– õhusõiduki suurim lubatud reisijate istekohtade arv, mis ei hõlma meeskonnaliikmete istekohti ning on kindlaks määratud lennutegevuseks ja sätestatud tegevuskäsiraamatus;

b)   „suur lennuk”– lennuk, mille suhtes kehtivad suurte lennukite sertifitseerimistingimused CS-25 või samaväärsed sertifitseerimisalused.

Artikkel 3

Teatavat liiki lennutegevuse suhtes kohaldatavad täiendavad lennukõlblikkustingimused

Käitajad, kelle tegevuse üle tagab järelevalve liikmesriik, järgivad artiklis 1 osutatud õhusõidukite käitamisel I lisa sätteid.

Artikkel 4

Määruse (EL) nr 965/2012 muudatus

Määruse (EL) nr 965/2012 III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse II lisale, et see sisaldaks viidet käesolevale määrusele.

Artikkel 5

Üleminekusätted

Õhusõiduk, mille vastavust nõuetele JAR-26 „Täiendavad lennutegevusega seotud lennukõlblikkusnõuded” (edaspidi „JAR-26 nõuded”), mille Ühinenud Lennuametid (JAA) andsid välja 13. juulil 1998 ja mida on muudetud 1. detsembri 2005. aasta 3. muudatusega, tõendavad käitajad pädevale asutusele enne artiklis 6 osutatud kohaldamiskuupäevi, loetakse vastavaks käesoleva määruse I lisas esitatud samaväärsetele tingimustele.

Õhusõidukit, mille vastavust käesoleva määruse I lisa punktides 26.50, 26.105, 26.110, 26.120, 26.150, 26.155, 26.160, 26.200, 26.250 esitatud tingimustega samaväärsetele JAR-26 nõuetele on tõendatud kooskõlas esimese lõiguga, ei tohi edaspidi muuta nii, et see kahjustaks selle vastavust asjaomastele JAR-26 nõuetele.

Artikkel 6

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 14. maist 2015.

I lisa punkte 26.50, 26.105, 26.110, 26.120, 26.150, 26.155, 26.160, 26.200 ja 26.250 kohaldatakse alates 14. maist 2017.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. aprill 2015

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 79, 19.3.2008, lk 1.

(2)  Komisjoni määrus (EL) nr 965/2012, 5. oktoober 2012, millega kehtestatakse lennutegevusega seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 216/2008 (ELT L 296, 25.10.2012, lk 1).


I LISA

OSA 26

LENNUTEGEVUSE SUHTES KOHALDATAVAD TÄIENDAVAD LENNUKÕLBLIKKUSTINGIMUSED

SISUKORD

ALAJAGU A —

ÜLDSÄTTED

26.10

Pädev asutus

26.20

Ajutiselt mittetöötavad seadmed

26.30

Nõuetele vastavuse tõendamine

ALAJAGU B —

SUURED LENNUKID

26.50

Istmed, lamamisasemed, turvavööd ja ohutusrihmad

26.100

Avariiväljapääsude asukoht

26.105

Avariiväljapääsudele juurdepääs

26.110

Avariiväljapääsude märgistus

26.120

Õhusõidukisisene avariitulede süsteem ja selle kasutamine

26.150

Reisijatesalongi ja lennumeeskonnakabiini sisustus

26.155

Lastiruumi sektsioonide vooderdise süttivus

26.160

Tualettruumi tuletõrjesüsteem

26.200

Telikuasendi helisignalisatsioon

26.250

Lennumeeskonnakabiini uksemehhanismide kasutamine ainsa lennumeeskonnaliikme teovõimetuse korral

ALAJAGU A

ÜLDSÄTTED

26.10   Pädev asutus

Käesolevas lisas esitatud osa kohaldamisel on pädev asutus, kellele käitajad peavad tõendama tingimustele vastavust, see asutus, mille on nimetanud liikmesriik, kus on käitaja peamine äritegevuskoht.

26.20   Ajutiselt mittetöötavad seadmed

Lendu ei tohi alustada, kui käesoleva osaga nõutav õhusõiduki mis tahes mõõteriist, varustuse osa või funktsioon ei tööta või puudub, välja arvatud juhul, kui selle kasutamisest on loobutud punktis ORO.MLR.105 määratletud käitajapoolse minimaalvarustuse loeteluga ja kui pädev asutus on loobumise heaks kiitnud.

26.30   Nõuetele vastavuse tõendamine

a)

Amet annab kooskõlas määruse (EÜ) nr 216/2008 artikli 19 lõikega 2 välja sertifitseerimistingimused kui standardid, mille abil tõendatakse toodete vastavust käesolevale osale. Sertifitseerimistingimused peavad olema piisavalt üksikasjalikud ja konkreetsed, et anda käitajatele teada käesoleva osa nõuetele vastavuse tõendamise tingimustest.

b)

Käitajad võivad tõendada käesoleva osa nõuetele vastavust, järgides järgmist:

i)

üksikasjalikud tingimused, mille amet on andnud välja punkti alapunkti a alusel, või samaväärsed tingimused, mille amet on andnud välja osa 21 punkti A.16.A alusel, või

ii)

tehnilised standardid, millega tagatakse kõnealuste tingimustega võrdväärne ohutustase.

ALAJAGU B

SUURED LENNUKID

26.50   Istmed, lamamisasemed, turvavööd ja ohutusrihmad

Selliste ärilises lennutranspordis kasutatavate suurte lennukite käitajad, mille tüübisertifikaat on välja antud 1. jaanuaril 1958 või hiljem, peavad tagama, et kõik lennumeeskonna- või salongipersonaliliikmete istmed ja nende kinnitussüsteemid on paigaldatud nii, et hädamaandumise korral on tagatud optimaalne kaitsetase, ning et samal ajal on istujal võimalik täita vajalikke ülesandeid ja kiiresti välja pääseda.

26.100   Avariiväljapääsude asukoht

Käitajad, kes käitavad ärilises lennutranspordis kasutatavaid suuri lennukeid (v.a lennukid, mille avariiväljapääsud on paigaldatud ja heaks kiidetud enne 1. aprilli 1999), mille suurim lubatud reisijakohtade arv on üle 19 ja mille üks või mitu avariiväljapääsu on deaktiveeritud, peavad tagama, et vahemaa ülejäänud väljapääsude vahel vastab tõhusa evakueerimise nõuetele.

26.105   Avariiväljapääsudele juurdepääs

Ärilises lennutranspordis kasutatavate suurte lennukite käitajad peavad tagama, et hädaevakuatsiooni korral on igal reisijal võimalik kiiresti ja lihtsalt liikuda oma istekohalt mis tahes avariiväljapääsuni.

26.110   Avariiväljapääsude märgistus

Ärilises lennutranspordis kasutatavate suurte lennukite käitajad peavad täitma järgmisi tingimusi:

a)

tagatakse vahendid, mis aitavad salongis viibijatel kindlaks teha avariiväljapääsude asukoht, nendele juurde pääseda ja neid kasutada ettenägematutes tingimustes hädaevakuatsiooni korral;

b)

tagatakse vahendid, mis aitavad lennukist väljaspool viibivatel töötajatel kindlaks teha avariiväljapääsude asukoht ja neid kasutada hädaevakuatsiooni korral.

26.120   Õhusõidukisisene avariitulede süsteem ja selle kasutamine

Ärilises lennutranspordis kasutatavate suurte lennukite käitajad peavad tagama valgustatud väljapääsumärgistuse, salongi üldvalgustuse, väljapääsuala valgustuse ja põrandavalgustuse olemasolu, et reisijatel oleks hädaevakuatsiooni korral võimalik väljapääsude asukoht hõlpsalt kindlaks teha ja nendeni jõuda.

26.150   Reisijatesalongi ja lennumeeskonnakabiini sisustus

Ärilises lennutranspordis kasutatavate suurte lennukite käitajad peavad täitma järgmisi tingimusi:

a)

kõikide reisijatesalongis ja lennumeeskonnakabiinis kasutatavate materjalide ja seadmete süttivusomadused on sellised, et lennu ajal tekkiva tulekahju mõju oleks võimalikult väike ja et salongis või kabiinis on võimalik ellu jääda õhusõidukist evakueerumiseks vajaliku aja jooksul;

b)

suitsetamiskeeld on märgitud sellekohastel siltidel;

c)

prüginõud takistavad nendes süttinud tule levikut väljapoole; kõnealustele nõudele on märgitud keeld visata sinna suitsetamistarbeid.

26.155   Lastiruumi sektsioonide vooderdise süttivus

Selliste ärilises lennutranspordis kasutatavate suurte lennukite puhul, mille tüübisertifikaat on välja antud pärast 1. jaanuari 1958, peavad käitajad tagama, et C- ja D-klassi lastiruumisektsioonid on vooderdatud piisavalt tulekindlate materjalidega, nii et lastiruumis tekkiv tulekahju ei ohusta õhusõidukit ega selles viibijaid.

26.160   Tualettruumi tuletõrjesüsteem

Käitajad, kes käitavad ärilises lennutranspordis kasutatavaid suuri lennukeid, mille suurim lubatud reisijakohtade arv on üle 19, peavad täitma järgmisi tingimusi:

tualettruumid peavad olema varustatud järgmisega:

a)

suitsuandurid;

b)

igas prüginõus automaatsed tulekustutusseadmed selles puhkeva tulekahju kustutamiseks.

26.200   Telikuasendi helisignalisatsioon

Ärilises lennutranspordis kasutatavate suurte lennukite käitajad peavad tagama, et õhusõidukile on paigaldatud telikuasendi helisignalisatsiooniseade, et oluliselt vähendada ettenägematult sissetõmbunud telikuga maandumise tõenäosust.

26.250   Lennumeeskonnakabiini uksemehhanismide kasutamine ainsa lennumeeskonnaliikme teovõimetuse korral

Ärilises lennutranspordis kasutatavate suurte lennukite käitajad peavad tagama, et lennumeeskonnakabiini paigaldatud uksemehhanismid on varustatud alternatiivse avamisseadmega, et lihtsustada salongipersonaliliikmete pääsu lennumeeskonnakabiini ainsa lennumeeskonnaliikme teovõimetuse korral.


II LISA

Määruse (EL) nr 965/2012 III lisa (ORO-osa) punkti ORO.AOC.100 alapunkti c alapunkt 1 asendatakse järgmisega:

„1)

nad vastavad määruse (EÜ) nr 216/2008 IV lisas, käesoleva määruse käesolevas lisas (ORO-osa), IV lisas (CAT-osa) ja V lisas (SPA-osa) ning määruse (EL) 2015/640 (*) I lisas (osa 26) sätestatud kõikidele nõuetele;Top