Help Print this page 

Document 32014R1336

Title and reference
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1336/2014, 16. detsember 2014 , millega kehtestatakse piima ja piimatoodete sektori ajutised erakorralised meetmed või ja lõssipulbri suhtes kehtiva riikliku sekkumise ajavahemiku ettepoole tõstmisega 2015. aastal
  • In force
OJ L 360, 17.12.2014, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1336/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

17.12.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 360/13


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1336/2014,

16. detsember 2014,

millega kehtestatakse piima ja piimatoodete sektori ajutised erakorralised meetmed või ja lõssipulbri suhtes kehtiva riikliku sekkumise ajavahemiku ettepoole tõstmisega 2015. aastal

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) eriti selle artikli 219 lõiget 1 koostoimes artikliga 228,

ning arvestades järgmist:

(1)

7. augustil 2014 kehtestas Venemaa valitsus keelu teatavate toodete, sealhulgas piima ja piimatoodete importimisele liidust Venemaale. Kõnealune keeld on tekitanud turuhäireid, kuna hinnad on olulise ekspordituru äkilise kadumise tõttu märkimisväärselt langenud.

(2)

Määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 12 punktis d on sätestatud, et või ja lõssipulbri suhtes kehtiva riikliku sekkumise ajavahemik on 1. märtsist 30. septembrini.

(3)

Seega on tekkinud olukord, kus määruse (EL) nr 1308/2013 alusel kättesaadavad meetmed näivad olevat ebapiisavad, et turuhäiretega toime tulla.

(4)

Komisjoni delegeeritud määrusega (EL) nr 949/2014 (2) pikendati või ja lõssipulbri suhtes kehtiva riikliku sekkumise ajavahemikku kuni 31. detsembrini 2014.

(5)

Või ja lõssipulbri hinnad on veelgi langenud ja tõenäoliselt see tendents jätkub.

(6)

Selleks et olla valmis olukorraks, mil hinnad veelgi langevad ning turuhäired süvenevad, on oluline, et riiklik sekkumine on kättesaadav ka pärast 31. detsembrit 2014.

(7)

Seepärast on asjakohane alustada või ja lõssipulbri sekkumiskokkuostu 2015. aastal 1. jaanuaril.

(8)

Selleks et saavutada vahetu mõju turule ja aidata stabiliseerida hindu, peaks käesoleva määrusega ette nähtud ajutine meede jõustuma järgmisel päeval pärast määruse avaldamist,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Erandina määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 12 punktist d on või ja lõssipulbri suhtes kehtiva riikliku sekkumise ajavahemik 2015. aastal 1. jaanuarist30. septembrini.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. detsember 2014

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 949/2014, 4. september 2014, millega kehtestatakse piima ja piimatoodete sektori ajutised erakorralised meetmed või ja lõssipulbri suhtes kehtiva 2014. aasta riikliku sekkumise ajavahemiku pikendamise teel (ELT L 265, 5.9.2014, lk 21).


Top