EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1243

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1243/2014, 20. november 2014 , milles sätestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 508/2014 (Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta) eeskirjad liikmesriikide esitatava teabe ning andmevajaduse ja võimalike andmeallikate vahelise sünergia kohta

OJ L 334, 21.11.2014, p. 39–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/07/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1243/oj

21.11.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 334/39


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1243/2014,

20. november 2014,

milles sätestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 508/2014 (Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta) eeskirjad liikmesriikide esitatava teabe ning andmevajaduse ja võimalike andmeallikate vahelise sünergia kohta

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 508/2014 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2328/2003, (EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006 ja (EÜ) nr 791/2007 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1255/2011, (1) eriti selle artikli 107 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1303/2013 (2) on esitatud ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF), Euroopa Sotsiaalfondi (ESF), Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD) ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) kohta. Kõnealuse määruse kohaselt peavad liikmesriikide korraldusasutused looma süsteemi, mille abil salvestada ja säilitada elektrooniliselt iga tegevuse kohta andmed, mida on vaja seireks, hindamiseks, finantsjuhtimiseks, kontrollimiseks ja auditeerimiseks, sh andmed üksikute tegevuste kohta.

(2)

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 480/2014 (3) III lisas on loetletud andmed, mis tuleb iga liikmesriigi seiresüsteemis iga tegevuse kohta elektrooniliselt salvestada ja säilitada.

(3)

Määruse (EL) nr 508/2014 artikli 107 kohase ühise seire- ja hindamissüsteemi toimimiseks on vaja lisaeeskirju andmete salvestamise ja edastamise kohta. Määruse (EL) nr 508/2014 artikli 107 lõike 3 kohaselt tuleks neis eeskirjades kindlaks määrata liikmesriikide esitatav teave ning püüda ühtlasi saavutada võimalikult suur sünergia muude võimalike andmeallikatega, nagu määruse (EL) nr 1303/2014 kohane salvestatavate ja säilitatavate andmete loend.

(4)

Et käesolevas määruses sätestatud meetmeid oleks võimalik viivitamata kohaldada, peaks määrus jõustuma järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

(5)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesoleva määrusega kehtestatakse eeskirjad teabe kohta, mille liikmesriigid peavad saatma komisjonile selleks, et oleks võimalik seirata ja hinnata liikmesriikidega koostöös toimuva eelarve täitmise raames Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist (edaspidi „EMKF”) rahastatavaid tegevusi.

Artikkel 2

Andmete loend ja andmebaasi korraldus

1.   Iga liikmesriik salvestab oma andmebaasis vastavalt määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 125 lõikele 2 ja esitab komisjonile loendi andmetest, mis sisaldavad määruse (EL) nr 508/2014 artikli 107 lõikes 3 osutatud teavet ja mille puhul on järgitud käesoleva määruse I lisa kohast korraldust.

2.   Kõnealune andmete loend salvestatakse ja esitatakse komisjonile EMKFist toetatud rakenduskava alusel rahastamiseks valitud iga tegevuse kohta.

Artikkel 3

Teabe sisestamine andmebaasi

Artiklis 2 osutatud teave sisestatakse andmebaasi järgmises kahes etapis:

a)

tegevuse heakskiitmise ajal,

b)

pärast tegevuse lõpuleviimist.

Artikkel 4

Tegevuse elluviimise andmed

I lisa D osas osutatud teave (tegevuse elluviimise andmed) põhineb II lisas esitatud väljadel.

Artikkel 5

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. november 2014

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 149, 20.5.2014, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1303/2013, 17. detsember 2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320).

(3)  Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 480/2014, 3. märts 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta (ELT L 138, 13.5.2014, lk 5).


I LISA

ANDMEBAASI KORRALDUS

A OSA

Haldusteave

Väli

Välja sisu

Kirjeldus

Andmevajadus ja sünergia

1

CCI

Rakenduskava ühtne tunnuskood

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 480/2014 (1) III lisa andmeväli 19

2

Tegevuse kordumatu tunnus (ID)

Nõutav kõigi fondist toetatavate tegevuste puhul

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 480/2014 III lisa andmeväli 5

3

Tegevuse nimetus

Kui on olemas ja kui välja 2 kanne on number

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 480/2014 III lisa andmeväli 5

4

Laeva number ühenduse laevastikuregistris (CFR (2))

Kui on asjakohane

EMKFile eriomane

5

NUTSi kood (3)

Märkida kõige asjakohasem NUTSi tasand (vaikimisi = III tasand)

EMKFile eriomane

6

Toetusesaaja

Toetusesaaja nimi (üksnes juriidilised üksused ja füüsilised isikud kooskõlas liikmesriikide õigusnormidega)

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 480/2014 III lisa andmeväli 1

7

Toetusesaaja sugu

Kui on asjakohane (võimalikud väärtused: 1 = mees, 2 = naine, 3 = muu)

EMKFile eriomane

8

Ettevõtte suurus

Kui on asjakohane (4) (võimalikud väärtused: 1 = mikro-, 2 = väike-, 3 = keskmise suurusega või 4 = suurettevõte)

EMKFile eriomane

9

Tegevuse hetkeseis

Ühekohaline number:

kood 0

=

tegevuse kohta on olemas abi andmise otsus, kuid komisjonile ei ole veel tegevusega seotud kulusid tõendatud

kood 1

=

tegevus on pärast osalist rakendamist peatatud (komisjonile on tõendatud teatavad tegevusega seotud kulud)

kood 2

=

tegevus on pärast osalist rakendamist lõpetatud (komisjonile on tõendatud teatavad tegevusega seotud kulud)

kood 3

=

tegevus on lõpule viidud (komisjonile on tõendatud kõik sellega seotud kulud)

EMKFile eriomane

B OSA

Kulude prognoos (tegevuse puhul kasutatavas valuutas)

Väli

Välja sisu

Kirjeldus

Andmevajadus ja sünergia

10

Rahastamiskõlblikud kogukulud

Tegevuse rahastamiskõlblike kulude kogusumma, mis on heaks kiidetud toetuse tingimusi sätestavas dokumendis

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 480/2014 III lisa andmeväli 41

11

Rahastamiskõlblikud avaliku sektori kogukulud

Selliste rahastamiskõlblike kulude kogusumma, mis on avaliku sektori kulud määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 2 punkti 15 tähenduses

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 480/2014 III lisa andmeväli 42

12

EMKFi toetus

Avaliku sektori toetuse summa, mis on nimetatud toetuse tingimusi sätestavas dokumendis

EMKFile eriomane

13

Heakskiitmise kuupäev

Toetuse tingimusi sätestava dokumendi kuupäev

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 480/2014 III lisa andmeväli 12

C OSA

Tegevuse rahaline rakendamine (eurodes)

Väli

Välja sisu

Kirjeldus

Andmevajadus ja sünergia

14

Rahastamiskõlblikud kogukulud

Komisjonile deklareeritud rahastamiskõlblikud kulud, mis on määratud kindlaks tegelikult tekkinud ja makstud kulude alusel, vajaduse korral koos mitterahaliste sissemaksete ja kulumiga

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 480/2014 III lisa andmeväli 53

15

Rahastamiskõlblikud avaliku sektori kogukulud

Avaliku sektori kulud määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 2 punkti 15 tähenduses, mis vastavad komisjonile deklareeritud rahastamiskõlblikele kuludele, mis on määratud kindlaks tegelikult hüvitatud ja makstud kulude alusel, vajaduse korral koos mitterahaliste sissemaksete ja kulumiga.

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 480/2014 III lisa andmeväli 54

16

EMKFi rahastamiskõlblikud kulud

EMKFi kulud, mis vastavad komisjonile deklareeritud rahastamiskõlblikele kuludele

EMKFile eriomane

17

Toetusesaajale tehtud lõppmakse kuupäev

 

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 480/2014 III lisa andmeväli 45 (üksnes toetusesaajale tehtud lõppmakse kuupäev)

D OSA

Tegevuse elluviimise andmed

Väli

Välja sisu

Märkus

Andmevajadus ja sünergia

18

Asjaomane meede

Meetme kood (vt II lisa)

EMKFile eriomane

19

Väljundnäitaja

Arvväärtus

EMKFile eriomane

20

Tegevuse elluviimise andmed

Vt II lisa

EMKFile eriomane

21

Elluviimisandmete väärtus

Arvväärtus

EMKFile eriomane

E OSA

Tulemusnäitajad

Väli

Välja sisu

Märkus

Andmevajadus ja sünergia

22

Tegevusega seotud tulemusnäitaja(d)

Tulemusnäitaja kood (5)

EMKFile eriomane

23

Toetusesaaja poolt oodatav tulemus

Arvväärtus

EMKFile eriomane

24

Tulemusnäitaja väärtus, kui see on kinnitatud pärast rakendamist

Arvväärtus

EMKFile eriomane


(1)  Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 480/2014, 3. märts 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta (ELT L 138, 13.5.2014, lk 5).

(2)  Komisjoni 30. detsembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 26/2004 (ühenduse kalalaevastiku registri kohta) I lisa (ELT L 5, 9.1.2004, lk 25).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1059/2003, 26. mai 2003, millega kehtestatakse ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus (NUTS) (ELT L 154, 21.6.2003, lk 1).

(4)  VKEde puhul kooskõlas 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 2 punktiga 28 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320).

(5)  Vastavalt määruse (EL) nr 508/2014 artikli 107 lõikele 1.


II LISA

TEGEVUSE ELLUVIIMISE ANDMED

Meetme kood

Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 508/2014 kohased meetmed

Tegevuse elluviimise andmed

I peatükk. Kalanduse säästev areng

I.1

Artikkel 26 ja artikli 44 lõige 3

Innovatsioon

Märkida, kas tegevus on seotud kalapüügiga sisevetel või merel või mõlemaga

Innovatsiooni liik: tooted ja varustus, protsessid ja tehnikad, juhtimis- ja korraldussüsteem

Toetatavates ettevõtetes tegevusest otsest kasu saavate isikute arv

I.2

Artikkel 27 ja artikli 44 lõige 3

Nõuandeteenused

Märkida, kas tegevus on seotud kalapüügiga sisevetel või merel või mõlemaga

Nõuandeteenuse liik: teostatavusuuringud ja nõuandeteenused, kutsealane nõustamine, äristrateegiad

I.3

Artikkel 28 ja artikli 44 lõige 3

Teadlaste ja kalurite partnerlused

Märkida, kas tegevus on seotud kalapüügiga sisevetel või merel või mõlemaga

Tegevuse liik: võrgustikud, partnerlusleping või ühing, andmete kogumine ja haldamine, uuringud, katseprojektid, levitamine, seminarid, parimad tavad

Partnerluses osalevate teadlaste arv

Partnerluses osalevate kalurite arv

Muude tegevuses osalevate asutuste arv

I.4

Artikli 29 lõiked 1 ja 2 ning artikli 44 lõike 1 punkt a

Inimkapitali, töökohtade loomise ja sotsiaaldialoogi edendamine — koolitus, suhtlusvõrgustike loomine, sotsiaaldialoog, abikaasade ja elukaaslaste toetamine

Märkida, kas tegevus on seotud kalapüügiga sisevetel või merel või mõlemaga

Tegevuse liik: koolitus ja õpe, suhtlusvõrgustike loomine, sotsiaaldialoog

Tegevusest kasu saavate abikaasade ja elukaaslaste arv

Tegevusest kasu saavate inimeste või organisatsioonide (koolituses osalejad, suhtlusvõrgustike liikmed, sotsiaaldialoogis osalevad organisatsioonid) arv

I.5

Artikli 29 lõige 3 ja artikli 44 lõike 1 punkt a

Inimkapitali, töökohtade loomise ja sotsiaaldialoogi edendamine — praktikandid väikesemahulise rannapüügiga tegelevate kalalaevade pardal

Märkida, kas tegevus on seotud kalapüügiga sisevetel või merel või mõlemaga

Tegevuse liik: koolitus ja õpe

Tegevusest kasu saavate praktikantide arv

I.6

Artikkel 30 ja artikli 44 lõige 4

Mitmekesistamine ja uut liiki sissetulekud

Märkida, kas tegevus on seotud kalapüügiga sisevetel või merel või mõlemaga

Mitmekesistamise liik: laevadesse tehtavad investeeringud, kalandusturism, restoranid, keskkonnateenused, haridustegevus

Asjaomaste kalurite arv

I.7

Artikkel 31 ja artikli 44 lõige 2

Starditoetus noortele kaluritele

Märkida, kas tegevus on seotud kalapüügiga sisevetel või merel või mõlemaga

Tegevusest kasu saavate noorte kalurite vanus

I.8

Artikkel 32 ja artikli 44 lõike 1 punkt b

Tervishoid ja ohutus

Märkida, kas tegevus on seotud kalapüügiga sisevetel või merel või mõlemaga

Asjaomase varustuse liik: investeerimine laevadesse, individuaalvarustus

Tegevusega seotud kalurite arv

I.9

Artikkel 33

Püügitegevuse ajutine peatamine

Asjaomaste kalurite arv

Hõlmatud päevade arv

I.10

Artikkel 34

Püügitegevuse püsiv lõpetamine

Asjaomaste kalurite arv

I.11

Artikkel 35

Ühisfond ebasoodsate ilmastikutingimuste ja keskkonnajuhtumite jaoks — fondi loomine

Ühisfondi nimi

I.12

Artikkel 35

Ühisfond ebasoodsate ilmastikutingimuste ja keskkonnajuhtumite jaoks — makstud hüvitised

Hüvitised, mis on makstud järgmise eest: ebasoodsad ilmastikutingimused, keskkonnajuhtumid, päästmiskulud

Asjaomaste laevade arv

Asjaomaste meeskonnaliikmete arv

I.13

Artikkel 36

Kalapüügivõimaluste eraldamise süsteemide toetamine

Tegevuse liik: süsteemi kavandamine, arendamine, seire, hindamine, haldamine

Toetusesaaja liik: avalik-õiguslik asutus, juriidiline või füüsiline isik, kaluriorganisatsioon, tootjaorganisatsioon, muu

I.14

Artikkel 37

Kaitsemeetmete kavandamise ja rakendamise ning piirkondliku koostöö toetamine

Tegevuse liik: kaitsemeetmete kavandamine, arendamine ja seire, sidusrühmade osalemine, varude otsene taasasustamine

Asjakohasel juhul asjaomaste kalavarude arv

Projektiga seotud pindala kokku (km2)

I.15

Artikkel 38 ja artikli 44 lõike 1 punkt c

Kalapüügi poolt merekeskkonnale avaldatava mõju piiramine ning kalapüügi kohandamine vastavalt liikide kaitsele

Märkida, kas tegevus on seotud kalapüügiga sisevetel või merel või mõlemaga

Investeeringu liik: püügivahendite selektiivsus, tagasiheite vähendamine või soovimatu püügi küsimusega tegelemine, ökosüsteemile ja merepõhjale avalduva mõju kaotamine, püügivahendite ja saagi kaitsmine imetajate ja lindude eest, peibutuspüügivahendid äärepoolseimates piirkondades

Tegevusest kasu saavate kalurite arv

I.16

Artikkel 39 ja artikli 44 lõike 1 punkt c

Mere bioloogiliste ressursside kaitsmisega seotud innovatsioon

Märkida, kas tegevus on seotud kalapüügiga sisevetel või merel või mõlemaga

Tegevuse liik: selliste uute tehniliste või korralduslike teadmiste arendamine, mis aitavad vähendada püügitegevuse mõju keskkonnale; selliste uute tehniliste või korralduslike teadmiste kasutuselevõtt, mis aitavad vähendada püügitegevuse mõju keskkonnale; selliste uute tehniliste või korralduslike teadmiste arendamine, mis aitavad mere bioloogilisi ressursse säästvamalt kasutada; selliste uute tehniliste või korralduslike teadmiste kasutuselevõtt, mis aitavad mere bioloogilisi ressursse säästvamalt kasutada

Tegevusest kasu saavate kalurite arv

I.17

Artikli 40 lõike 1 punkt a

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse kaitse ja taastamine — jäätmete kogumine

Tegevusest kasu saavate kalurite arv

I.18

Artikli 40 lõike 1 punktid b–g ja i ning artikli 44 lõige 6

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse kaitse ja taastamine — kaasaaitamine mere bioloogiliste ressursside paremale haldamisele või kaitsmisele; staatiliste või liikuvate struktuuride ehitamine, paigaldamine või ajakohastamine; NATURA 2000 alade ja mereruumi kaitsealade kaitse- ja majandamiskavade ettevalmistamine; merekaitsealade, sh NATURA 2000 alade majandamine, taastamine ja seire; keskkonnateadlikkus; osalemine muudes meetmetes, mille eesmärk on säilitada ja parandada bioloogilise mitmekesisuse ning ökosüsteemiga seotud teenuseid

Märkida, kas tegevus on seotud kalapüügiga sisevetel või merel või mõlemaga

Tegevuse liik: investeerimine struktuuridesse, ressursside haldamine, NATURA 2000 alade ja erikaitsealade majandamiskavad, NATURA 2000 alade majandamine, merekaitsealade majandamine, teadlikkuse suurendamine, muud bioloogilise mitmekesisuse suurendamise meetmed

NATURA 2000 aladega seotud pindala kokku (km2)

Merekaitsealaga seotud pindala kokku (km2)

Asjaomaste kalurite arv

I.19

Artikli 40 lõike 1 punkt h

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse kaitse ja taastamine — kavad saagile tekitatud sellise kahju hüvitamiseks, mille on põhjustanud imetajad ja linnud

Tegevusest kasu saavate kalurite arv

I.20

Artikli 41 lõike 1 punktid a, b ja c ning artikli 44 lõike 1 punkt d

Energiatõhusus ja kliimamuutuste leevendamine — investeerimine laevadesse, energiatõhusus ja auditeerimissüsteemid, uuringud

Märkida, kas tegevus on seotud kalapüügiga sisevetel või merel või mõlemaga

Tegevuse liik: laeva pardal olev varustus, püügivahendid, energiatõhusus, uuringud

Tegevusest kasu saavate kalurite arv

Kütusetarbimise vähenemine protsentides

Asjakohasel juhul CO2-heite vähenemine protsentides

I.21

Artikli 41 lõige 2 ja artikli 44 lõike 1 punkt d

Energiatõhusus ja kliimamuutuste leevendamine — mootori asendamine või ajakohastamine

Märkida, kas tegevus on seotud kalapüügiga sisevetel või merel või mõlemaga

Tegevuse liik: asendamine, ajakohastamine

kW enne sekkumist (sertifitseeritud või füüsiliselt kontrollitud)

kW pärast sekkumist (sertifitseeritud või füüsiliselt kontrollitud)

Tegevusest kasu saavate kalurite arv

Kütusetarbimise vähenemine protsentides

Asjakohasel juhul CO2-heite vähenemine protsentides

1.22

Artikkel 42 ja artikli 44 lõike 1 punkt e

Lisandväärtus, tootekvaliteet ja soovimatu püügi kasutamine

Märkida, kas tegevus on seotud kalapüügiga sisevetel või merel või mõlemaga

Tegevuse liik: investeeringud, mis annavad tootele lisandväärtust, laevadesse tehtavad investeeringud, mis parandavad kalapüügitoodete kvaliteeti

Tegevusest kasu saavate kalurite arv

1.23

Artikli 43 lõiked 1 ja 3 ning artikli 44 lõike 1 punkt f

Kalasadamad, lossimiskohad, oksjonihooned ja varjualused — investeeringud kalasadamate ja oksjonihoonete taristu või lossimiskohtade ja varjualuste täiustamiseks; investeeringud kalurite ohutuse suurendamiseks

Märkida, kas tegevus on seotud kalapüügiga sisevetel või merel või mõlemaga

Investeeringu kategooria: kalasadamad, lossimiskohad, oksjonihooned, varjualused

Investeeringu liik: kvaliteet, kontroll ja jälgitavus, energiatõhusus, keskkonnakaitse, ohutus ja töötingimused

Tegevusest kasu saavate kalurite arv

Tegevusest kasu saavate muude sadamakasutajate või töötajate arv

I.24

Artikli 43 lõige 2

Kalasadamad, lossimiskohad, oksjonihooned ja varjualused — investeeringud, et hõlbustada kogu saagi lossimise kohustuse täitmist

Investeeringu kategooria: kalasadamad, lossimiskohad, oksjonihooned, varjualused

Tegevusest kasu saavate kalurite arv

II Peatükk. Vesiviljeluse säästev areng

II.1

Artikkel 47

Innovatsioon

Innovatsiooni liik: teadmiste suurendamine, uute liikide turule toomine, teostatavusuuringud

Asjaomase uurimisasutuse liik: eraõiguslik, avalik-õiguslik

Toetatavates ettevõtetes tegevusest otsest kasu saavate töötajate arv

II.2

Artikli 48 lõike 1 punktid a–d ja f–h

Tootmisega seotud investeeringud vesiviljelusse

Investeeringu liik: tootmisega seotud, mitmekesistamine, ajakohastamine, loomade tervis, toodete kvaliteet, taastamine, lisategevus

Tegevusest kasu saavate töötajate arv

II.3

Artikli 48 lõike 1 punktid e, i ja j

Tootmisega seotud investeeringud vesiviljelusse — ressursitõhusus, vee ja kemikaalide kasutuse vähendamine, vee kasutamist minimeerivad taaskasutussüsteemid

Investeeringu liik: keskkonnamõju ja ressursid, veekasutus ja -kvaliteet, suletud süsteemid

II.4

Artikli 48 lõike 1 punkt k

Tootmisega seotud investeeringud vesiviljelusse — energiatõhususe suurendamine, taastuvenergia

Investeeringu liik: energiatõhusus, taastuvenergia

II.5

Artikkel 49

Haldus-, asendus- ja nõuandeteenused vesiviljelusettevõtetele

Tegevuse liik: haldus-, asendus- ja nõuandeteenuste sisseseadmine, ettevõtetele mõeldud nõuandeteenuste ostmine

Asjakohasel juhul nõuandeteenuse liik: keskkonnaalaste õigusaktide järgimine, keskkonnamõju hindamine; loomatervist, tervishoidu ja ohutust ning rahvatervist käsitlevate õigusaktide järgimine; turu- ja äristrateegiad

Tegevusest kasu saavate töötajate arv

II.6

Artikkel 50

Inimkapitali ja suhtlusvõrgustike edendamine

Tegevuse liik: kutsealane koolitus, elukestev õpe, levitamine, uued kutseoskused, töötingimuste parandamine ja tööohutuse edendamine, suhtlusvõrgustike loomine ja kogemuste vahetamine

Tegevusest kasu saavate töötajate arv

Tegevusest kasu saavate abikaasade ja elukaaslaste arv

II.7

Artikkel 51

Vesiviljelusalade potentsiaali suurendamine

Tegevuse liik: alade kindlakstegemine, abirajatiste ja -taristute parendamine, ränga kahju ennetamine, suurenenud suremuse või haiguste tuvastamise tulemusel võetud meetmed

Tegevusest kasu saavate töötajate arv

II.8

Artikkel 52

Uute vesiviljelusettevõtjate julgustamine säästva vesiviljelusega tegelemiseks

Asjaomane pindala kokku (km2)

Tegevusest kasu saavate töötajate arv

II.9

Artikkel 53

Üleminek keskkonnajuhtimise ja keskkonnaauditeerimise süsteemidele ning mahepõllumajanduslikule vesiviljelusele

Tegevuse liik: üleminek mahepõllumajanduslikule vesiviljelusele, EMASis osalemine

Tegevusest kasu saavate töötajate arv

Asjaomane pindala kokku (km2)

II.10

Artikkel 54

Vesiviljeluse keskkonnateenused

Tegevuse liik: vesiviljelus NATURA 2000 aladel, ex situ veeloomade kaitse ja reproduktsioon, vesiviljeluse toimingud, sh keskkonna ja bioloogilise mitmekesisuse kaitse ja parandamine

Tegevusest kasu saavate töötajate arv

NATURA 2000 aladega seotud pindala kokku (km2)

Väljaspool NATURA 2000 alasid asuv asjaomane pindala kokku (km2)

II.11

Artikkel 55

Rahvatervise meetmed

Tegevusest kasu saavate töötajate arv

II.12

Artikkel 56

Loomade tervist ja heaolu käsitlevad meetmed

Tegevuse liik: haiguste ohjeldamine ja likvideerimine, parimad tavad ja käitumisjuhendid, veterinaarravimitest sõltumise vähendamine, veterinaar- või farmatseutilised uuringud ja head tavad, tervisekaitseühendused, hüvitise maksmine molluskikasvatajatele

Tegevusest kasu saavate töötajate arv

II.13

Artikkel 57

Vesiviljeluse varude kindlustamine

Tegevusest kasu saavate töötajate arv

III peatükk. Kalandus- ja vesiviljeluspiirkondade säästev areng

III.1

Artikli 62 lõike 1 punkt a

EMKFi toetus kogukondlikult juhitavale kohalikule arengule — ettevalmistav toetus

Toetusesaaja liik: avalik-õiguslik asutus, valitsusväline organisatsioon, muu kollektiivne asutus, eraisik

III.2

Artikkel 63

Kohaliku arengu strateegiate rakendamine — kohalike algatusrühmade valimine (1)

Koguelanikkond, keda kohalik algatusrühm esindab (ühikutes)

Kohalikus algatusrühmas osalevate avaliku sektori partnerite arv

Kohalikus algatusrühmas osalevate erasektori partnerite arv

Kohalikus algatusrühmas osalevate kodanikuühiskonna partnerite arv

Kohalikus algatusrühmas haldusega tegelevate täistööajale taandatud töötajate arv

Kohalikus algatusrühmas elavdamisega tegelevate täistööajale taandatud töötajate arv

III.3

Artikkel 63

Kohaliku arengu strateegiate rakendamine — kohalike algatusrühmade toetatavad projektid (sh jooksevkulud ja elavdamine)

Tegevuse liik: lisandväärtuse suurendamine, mitmekesistamine, keskkond, sotsiaalkultuuriline, juhtimine, jooksevkulud ja elavdamine

III.4

Artikkel 64

Koostöö

Tegevuse liik: ettevalmistav tugi, liikmesriigi sisesed projektid, projektid koostöös muude liikmesriikidega, projektid koostöös ELi väliste partneritega

asjakohasel juhul partnerite arv

IV peatükk. Turustuse ja töötlemisega seotud meetmed

IV.1

Artikkel 66

Tootmis- ja turustuskavad

Osalevate tootjaorganisatsiooni liikmete arv

IV.2

Artikkel 67

Ladustamisabi

Tegevusest kasu saavate tootjaorganisatsioonide liikmete arv

IV.3

Artikkel 68

Turustusmeetmed

Tegevuse liik: tootjaorganisatsioonide, tootjaorganisatsioonide ühenduste või tootmisharudevaheliste organisatsioonide loomine; uute turgude leidmine ja turustamistingimuste parandamine; kvaliteedi ja lisandväärtuse edendamine; tootmise läbipaistvus; jälgitavus ja ökomärgised; vormikohased lepingud; teavitus- ja tutvustuskampaaniad

Uute turgude leidmise ja turustamistingimuste parandamise projektide kohta: turuväljavaadetega liigid, soovimatu püük, vähese mõjuga või mahetooted

Kvaliteedi ja lisandväärtuse edendamise projektide kohta: kvaliteedikavad, säästvate toodete sertifitseerimine ja edendamine, otseturustamine, pakendamine

Tegevusest kasu saavate ettevõtete arv

Tegevusest kasu saavate tootjaorganisatsioonide liikmete arv

IV.4

Artikkel 69

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemine

Investeeringu liik: energiasääst või keskkonnamõju vähendamine; ohutuse, hügieeni, tervishoiu ja töötingimuste parandamine; inimtoiduks kõlbmatu saagi töötlemine; kõrvaltoodete töötlemine; mahepõllumajanduslike vesiviljelustoodete töötlemine; uued või parendatud tooted, protsessid või uus või parendatud juhtimissüsteem

Toetatavate ettevõtete arv

Tegevusest kasu saavate töötajate arv

V peatükk. Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetega seotud lisakulude hüvitamine äärepoolseimates piirkondades

V.1

Artikkel 70

Hüvitamise kord

Hüvitatavad lisakulud

Tegevusest kasu saavate ettevõtete arv

Tegevusest kasu saavate töötajate arv

VI peatükk. Ühise kalanduspoliitika lisameetmed koostöös liikmesriikidega toimuva eelarve täitmise raames

VI.1

Artikkel 76

Kontroll ja õigusnormide täitmise tagamine

Tegevuse liik: tehnika ostmine, paigaldamine ja arendamine; andmete ülekandmise tagamiseks vajalike komponentide arendamine, ostmine ja paigaldamine; jälgitavuse tagamiseks vajalike komponentide arendamine, ostmine ja paigaldamine; andmete vahetamise ja analüüsimise programmide rakendamine; patrull-laevade, lennukite ja helikopterite moderniseerimine ja ostmine; muude kontrollivahendite ostmine; innovatiivsete kontrolli- ja seiresüsteemide ning pilootprojektide väljatöötamine; koolitus- ja vahetusprogrammid; kulude ja tulude analüüs ning auditite hindamine; seminarid ja meediavahendid; tegevuskulud; tegevuskava rakendamine

Toetusesaaja liik: eraõiguslik, avalik-õiguslik, osaliselt eraõiguslik ja osaliselt avalik-õiguslik

Asjakohasel juhul kalalaevade varude arv

VI.2

Artikkel 77

Andmete kogumine

Toetusesaaja liik: eraõiguslik, avalik-õiguslik, osaliselt eraõiguslik ja osaliselt avalik-õiguslik

VII peatükk. Liikmesriikide algatusel antav tehniline abi

VII.1

Artikkel 78

Liikmesriikide algatusel antav tehniline abi

Tegevuse liik: rakenduskava rakendamine, IT-süsteemid, haldussuutlikkuse suurendamine, teavitustegevus, hindamine, uuringud, kontroll ja audit, kohalike algatusrühmade võrgustik, muu

VIII peatükk. Integreeritud merenduspoliitika elluviimise hõlbustamine

VIII.1

Artikli 80 lõike 1 punkt a

Integreeritud mereseire

Tegevuse liik: integreeritud mereseiresse panustamine, ühisesse teabejagamiskeskkonda (CISE) panustamine

Toetusesaaja liik: eraõiguslik, avalik-õiguslik, osaliselt eraõiguslik ja osaliselt avalik-õiguslik

VIII.2

Artikli 80 lõike 1 punkt b

Merekeskkonna kaitse ning mere- ja rannikuressursside säästev kasutamine

Tegevuse liik: merekaitseala, NATURA 2000

Hõlmatud merekaitseala pindala (km2)

Hõlmatud NATURA 2000 ala pindala (km2)

Toetusesaaja liik: eraõiguslik, avalik-õiguslik, osaliselt eraõiguslik ja osaliselt avalik-õiguslik

VIII.3

Artikli 80 lõike 1 punkt c

Teadmiste parandamine merekeskkonna seisundi kohta

Tegevuse liik: seireprogrammi kehtestamine, merestrateegia raamdirektiivi kohaste meetmete võtmine

Toetusesaaja liik: eraõiguslik, avalik-õiguslik, osaliselt eraõiguslik ja osaliselt avalik-õiguslik


(1)  Teave tuleb esitada vaid siis, kui kohalik algatusrühm on valitud.


Top