EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1242

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1242/2014, 20. november 2014 , milles sätestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 508/2014 (Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta) eeskirjad tegevuste kohta esitatavate kumulatiivsete andmete jaoks

OJ L 334, 21.11.2014, p. 11–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/07/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1242/oj

21.11.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 334/11


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1242/2014,

20. november 2014,

milles sätestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 508/2014 (Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta) eeskirjad tegevuste kohta esitatavate kumulatiivsete andmete jaoks

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 508/2014 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2328/2003, (EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006 ja (EÜ) nr 791/2007 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1255/2011, (1) eriti selle artikli 97 lõiget 2,

olles konsulteerinud Euroopa Merendus- ja Kalandusfondiga

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) nr 508/2014 artikli 97 lõike 1 punkti a kohaselt esitab liikmesriikide korraldusasutus komisjonile asjakohased kumulatiivsed andmed rahastamiseks valitud tegevuste kohta kuni eelneva kalendriaasta lõpuni, sealhulgas toetusesaaja ja tegevuse põhinäitajate kohta.

(2)

Selleks et tagada rahastamiseks valitud tegevuste kohta esitatavate kumulatiivsete andmete ühtsus ja täielikkus, on vaja kehtestada kõnealuste kumulatiivsete andmete ühised tehnilised kirjeldused ja esitamise eeskirjad. Selleks on asjakohane toetuda andmebaasi korraldusele, mis on sätestatud komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 1243/2014 I lisas (2).

(3)

Selleks et võimaldada käesolevas määruses sätestatud meetmeid kohe kohaldada, peaks määrus jõustuma järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Korraldusasutused järgivad rahastamiseks valitud tegevuste kohta esitatavate kumulatiivsete andmete tehnilisi kirjeldusi ja esitamise eeskirju, sealhulgas toetusesaaja ja tegevuse põhinäitajate kohta, nagu on sätestatud määruse (EL) nr 508/2014 artikli 97 lõike 1 punktis a ning vastavalt vormidele ja tabelitele, mis on sätestatud käesoleva määruse lisades.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. november 2014

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 149, 20.5.2014, lk 1.

(2)  Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1243/2014, 20. november 2014, milles sätestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 508/2014 (Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta) eeskirjad liikmesriikide esitatava teabe ning andmevajaduse ja võimalike andmeallikate vahelise sünergia kohta (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 39).


I LISA

Iga tegevuse kohta järgmistel väljadel esitatav teave vastavalt andmebaasi korraldusele, mis on sätestatud määruse (EL) nr 1243/2014 I lisas

Kumulatiivsed andmed tegevuste kohta, mis on valitud rahastamiseks ajavahemikul 1. jaanuarist 2014 kuni 31. detsembrini …

Väli

Välja sisu

1

CCI

2

Tegevuse kordumatu tunnus (ID)

3

Tegevuse nimetus

5

NUTSi kood

6

Toetusesaaja

7

Toetusesaaja sugu

8

Ettevõtte suurus

9

Tegevuse hetkeseis

10

Rahastamiskõlblik kogumaksumus

11

Avaliku sektori rahastamiskõlblik kogumaksumus

12

EMKFi toetus

13

Heakskiitmise kuupäev

14

Rahastamiskõlblikud kogukulud

15

Rahastamiskõlblikud avaliku sektori kogukulud

16

EMKFi rahastamiskõlblikud kulud

17

Toetusesaajale tehtava viimase makse kuupäev

18

Asjaomane meede

19

Väljundinäitaja


II LISA

Iga tegevuse kohta juhul, kui tegevus on seotud laevastiku struktuuriga, järgmistel väljadel esitatav teave vastavalt andmebaasi korraldusele, mis on sätestatud määruse (EL) nr 1243/2014 I lisas

Kumulatiivsed andmed tegevuste kohta, mis on valitud rahastamiseks ajavahemikul 1. jaanuarist 2014 kuni 31. detsembrini …

Väli

Välja sisu

1

CCI

2

Tegevuse kordumatu tunnus (ID)

4

Laeva number ühenduse laevastikuregistris (CFR)


III LISA

Iga tegevuse puhul projekti rakendamise andmete kohta järgmistel väljadel esitatav teave vastavalt andmebaasi korraldusele, mis on sätestatud määruse (EL) nr 1243/2014 I lisas

Kumulatiivsed andmed tegevuste kohta, mis on valitud rahastamiseks ajavahemikul 1. jaanuarist 2014 kuni 31. detsembrini …

Väli

Välja sisu

1

CCI

2

Tegevuse kordumatu tunnus (ID)

20

Andmed tegevuse rakendamise kohta

21

Rakendamisandmete väärtus


IV LISA

Iga tegevuse puhul tulemusnäitajate kohta järgmistel väljadel esitatav teave vastavalt andmebaasi korraldusele, mis on sätestatud määruse (EL) nr 1243/2014 I lisas

Kumulatiivsed andmed tegevuste kohta, mis on valitud rahastamiseks ajavahemikul 1. jaanuarist 2014 kuni 31. detsembrini …

Väli

Välja sisu

1

CCI

2

Tegevuse kordumatu tunnus (ID)

22

Tegevusega seotud tulemusnäitaja(d)

23

Toetusesaaja poolt oodatav tulemus

24

Tulemusnäitaja väärtus, mis on kinnitatud pärast rakendamist


V LISA

Tabelid

Tabel 1. Projekti elluviimise andmed

Meetme kood

Meetmed EMKFi raames

Projekti elluviimise andmed

Elluviimisandmete kood

Võimalik väärtus ja väärtuse liik

Kas number ühenduse laevastikuregistris (CFR) on kohustuslik (jah või ei)

18. tulp

20. tulp

21. tulp

I peatükk. Kalanduse säästev areng

I.1

Artikkel 26 ja artikli 44 lõige 3

Innovatsioon

Märkida, kas tegevus on seotud kalapüügiga sisevetel või merel või mõlemaga

1

Vt kood tabelis 2, numbriline

Jah, kui tegevus on seotud merega

Innovatsiooni liik: tooted ja varustus; protsessid ja tehnikad; juhtimis- ja korraldussüsteem

2

Vt kood tabelis 3, numbriline

Toetatavates ettevõtetes tegevusest otsest kasu saavate isikute arv

3

Numbriline

I.2

Artikkel 27 ja artikli 44 lõige 3

Nõuandeteenused

Märkida, kas tegevus on seotud kalapüügiga sisevetel või merel või mõlemaga

1

Vt kood tabelis 2, numbriline

Jah, kui tegevus on seotud merega

Nõuandeteenuse liik: teostatavusuuringud ja nõustamisteenused; kutsealane nõustamine; äristrateegiad

2

Vt kood tabelis 3, numbriline

I.3

Artikkel 28 ja artikli 44 lõige 3

Teadlaste ja kalurite partnerlused

Märkida, kas tegevus on seotud kalapüügiga sisevetel või merel või mõlemaga

1

Vt kood tabelis 2, numbriline

Jah, kui tegevus on seotud merega

Tegevuse liik: võrgustikud; partnerlusleping või ühing; andmete kogumine ja haldamine; uuringud; katseprojektid, levitamine; seminarid; parimad tavad

2

Vt kood tabelis 3, numbriline

Partnerluses osalevate teadlaste arv

3

Numbriline

Partnerluses osalevate kalurite arv

4

Numbriline

Tegevusest kasu saavate muude organisatsioonide arv

5

Numbriline

I.4

Artikli 29 lõiked 1 ja 2 ning artikli 44 lõike 1 punkt a

Inimkapitali, uute töökohtade loomise ja sotsiaalse dialoogi edendamine — koolitus, suhtlusvõrgustike loomine, sotsiaaldialoog, abikaasade ja elukaaslaste toetamine

Märkida, kas tegevus on seotud kalapüügiga sisevetel või merel või mõlemaga

1

Vt kood tabelis 2, numbriline

Jah, kui tegevus on seotud merega

Tegevuse liik: koolitus ja õpe; suhtlusvõrgustike loomine, sotsiaaldialoog;

2

Vt kood tabelis 3, numbriline

Tegevusest kasu saavate abikaasade ja elukaaslaste arv

3

Numbriline

Tegevusest kasu saavate inimeste või organisatsioonide (koolituses osalejad, suhtlusvõrgustike liikmed, sotsiaaldialoogis osalevad organisatsioonid) arv

4

Numbriline

I.5

Artikli 29 lõige 3 ja artikli 44 lõike 1 punkt a

Inimkapitali, töökohtade loomise ja sotsiaaldialoogi edendamine — praktikandid väikesemahulise rannapüügiga tegelevate kalalaevade pardal

Märkida, kas tegevus on seotud kalapüügiga sisevetel või merel või mõlemaga

1

Vt kood tabelis 2, numbriline

Jah, kui tegevus on seotud merega

Tegevuse liik: koolitus ja õpe

2

Vt kood tabelis 3, numbriline

Tegevusest kasu saavate praktikantide arv

3

Numbriline

I.6

Artikkel 30 ja artikli 44 lõige 4

Mitmekesistamine ja uut liiki sissetulekud

Märkida, kas tegevus on seotud kalapüügiga sisevetel või merel või mõlemaga

1

Vt kood tabelis 2, numbriline

Jah, kui tegevus on seotud merega

Mitmekesistamise liik: laevadesse tehtavad investeeringud, kalandusturism, restoranid, keskkonnateenused, haridustegevus

2

Vt kood tabelis 3, numbriline

Asjaomaste kalurite arv

3

Numbriline

I.7

Artikkel 31 ja artikli 44 lõige 2

Starditoetus noortele kaluritele

Märkida, kas tegevus on seotud kalapüügiga sisevetel või merel või mõlemaga

1

Vt kood tabelis 2, numbriline

Jah, kui tegevus on seotud merega

Tegevusest kasu saavate noorte kalurite vanus

2

Numbriline

I.8

Artikkel 32 ja artikli 44 lõike 1 punkt b

Tervishoid ja ohutus

Märkida, kas tegevus on seotud kalapüügiga sisevetel või merel või mõlemaga

1

Vt kood tabelis 2, numbriline

Jah, kui tegevus on seotud merega

Varustuse liik: laevadesse tehtavad investeeringud, individuaalvarustus

2

Vt kood tabelis 3, numbriline

Tegevusega seotud kalurite arv

3

Numbriline

I.9

Artikkel 33

Püügitegevuse ajutine peatamine

Asjaomaste kalurite arv

1

Numbriline

Jah

Hõlmatud päevade arv

2

Numbriline

I.10

Artikkel 34

Püügitegevuse püsiv lõpetamine

Asjaomaste kalurite arv

1

Numbriline

Jah

I.11

Artikkel 35

Ühisfond ebasoodsate ilmastikutingimuste ning keskkonnajuhtumite jaoks — fondi loomine

Ühisfondi nimi

1

String

Ei

I.12

Artikkel 35

Ühisfond ebasoodsate ilmastikutingimuste ning keskkonnajuhtumite jaoks — makstud hüvitised

Hüvitised, mis on makstud järgmise eest: ebasoodsad ilmastikutingimused, keskkonnajuhtumid, päästmiskulud

1

Vt kood tabelis 3, numbriline

Jah

Asjaomaste meeskonnaliikmete arv

2

Numbriline

I.13

Artikkel 36

Kalapüügivõimaluste eraldamise süsteemide toetamine

Tegevuse liik: kavandamine, arendamine, seire, hindamine, haldamine

1

Vt kood tabelis 2, numbriline

Ei

Toetusesaaja liik

2

Vt kood tabelis 4, numbriline

I.14

Artikkel 37

Kaitsemeetmete kavandamise ja rakendamise ning piirkondliku koostöö toetamine

Tegevuse liik: kaitsemeetmete kavandamine, arendamine ja seire, sidusrühmade osalemine; varude otsene taasasustamine

1

Vt kood tabelis 3, numbriline

Ei

Asjaomaste kalavarude arv (vajaduse korral)

2

Numbriline

Projektiga seotud pindala kokku (km2) (vajaduse korral)

3

Numbriline

I.15

Artikkel 38 ja artikli 44 lõike 1 punkt c

Kalapüügi poolt merekeskkonnale avaldatava mõju piiramine ning kalapüügi kohandamine vastavalt liikide kaitsele

Märkida, kas tegevus on seotud kalapüügiga sisevetel või merel või mõlemaga

1

Vt kood tabelis 2, numbriline

Jah, kui tegevus on seotud merega

Investeeringu liik: püügivahendite selektiivsus, tagasiheite vähendamine või soovimatu püügi küsimusega tegelemine, ökosüsteemile ja merepõhjale avalduva mõju kaotamine, püügivahendite ja saagi kaitsmine imetajate ja lindude eest; peibutuspüügivahendid äärepoolseimates piirkondades

2

Vt kood tabelis 3, numbriline

Tegevusest kasu saavate kalurite arv

3

Numbriline

I.16

Artikkel 39 ja artikli 44 lõike 1 punkt c

Mere bioloogiliste ressursside kaitsmisega seotud innovatsioon

Märkida, kas tegevus on seotud kalapüügiga sisevetel või merel või mõlemaga

1

Vt kood tabelis 2, numbriline

Jah, kui tegevus on seotud merega

Tegevuse tüüp: selliste uute tehniliste või korralduslike teadmiste arendamine, mis aitavad vähendada püügitegevuse mõju keskkonnale; selliste uute tehniliste või korralduslike teadmiste kasutuselevõtt, mis aitavad vähendada püügitegevuse mõju keskkonnale; selliste uute tehniliste või korralduslike teadmiste arendamine, mis aitavad mere bioloogilisi ressursse säästvamalt kasutada; selliste uute tehniliste või korralduslike teadmiste kasutuselevõtt, mis aitavad mere bioloogilisi ressursse säästvamalt kasutada

2

Vt kood tabelis 3, numbriline

Tegevusest kasu saavate kalurite arv

3

Numbriline

I.17

Artikli 40 lõike 1 punkt a

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse kaitse ja taastamine — jäätmete kogumine

Tegevusest kasu saavate kalurite arv

1

Numbriline

Jah

I.18

Artikli 40 lõike 1 punktid g–i ja artikli 44 lõige 6

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse kaitse ja taastamine — kaasaaitamine mere bioloogiliste ressursside paremale haldamisele või kaitsmisele; staatiliste või liikuvate struktuuride ehitamine, paigaldamine või ajakohastamine; NATURA 2000 alade ja mereruumi kaitsealade kaitse- ja majandamiskavade ettevalmistamine; merekaitsealade, sh NATURA 2000 alade majandamine, taastamine ja seire; keskkonnateadlikkus; osalemine muudes meetmetes, mille eesmärk on säilitada ja parandada bioloogilise mitmekesisuse ning ökosüsteemiga seotud teenuseid

Märkida, kas tegevus on seotud kalapüügiga sisevetel või merel või mõlemaga

1

Vt kood tabelis 2, numbriline

Jah, kui tegevus on seotud merega

Tegevuse tüüp: investeeringud varustusse, ressursside haldamine, NATURA 2000 alade ja erikaitsealade majandamiskavad, NATURA 2000 alade haldamine, merekaitsealade haldamine, teadlikkuse suurendamine, muud bioloogilise mitmekesisuse suurendamise meetmed

2

Vt kood tabelis 3, numbriline

Natura 2000 aladega seotud pindala kokku (km2) (vajaduse korral)

3

Numbriline

Merekaitsealadega pindala kokku (km2) (vajaduse korral)

4

Numbriline

Asjaomaste kalurite arv

5

Numbriline

I.19

Artikli 40 lõike 1 punkt h

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse kaitse ja taastamine — kavad saagile tekitatud sellise kahju hüvitamiseks, mille on põhjustanud imetajad ja linnud

Tegevusest kasu saavate kalurite arv

1

Numbriline

Jah, kui tegevus on seotud merega

I.20

Artikli 41 lõike 1 punktid a–c ja artikli 44 lõike 1 punkt d

Energiatõhusus ja kliimamuutuste leevendamine — kalalaevadesse tehtavad investeeringud, energiatõhususe auditid ja süsteemid, uuringud

Märkida, kas tegevus on seotud kalapüügiga sisevetel või merel või mõlemaga

1

Vt kood tabelis 2, numbriline

Jah, kui tegevus on seotud merega (ainult artikli 41 lõike 1 punkt a)

Tegevuse tüüp: laeva pardal olev varustus, püügivahendid, energiatõhususe auditid ja süsteemid, uuringud

2

Vt kood tabelis 3, numbriline

Tegevusest kasu saavate kalurite arv

3

Numbriline

Kütusetarbimise vähenemine protsentides

4

Numbriline

CO2-heite vähenemine protsentides, kui see on asjakohane

5

Numbriline

I.21

Artikli 41 lõige 2 ja artikli 44 lõike 1 punkt d

Energiatõhusus ja kliimamuutuste leevendamine — mootorite asendamine või ajakohastamine

Märkida, kas tegevus on seotud kalapüügiga sisevetel või merel või mõlemaga

1

Vt kood tabelis 2, numbriline

Jah, kui tegevus on seotud merega

Tegevuse tüüp: mootori asendamine, ajakohastamine

2

Vt kood tabelis 3, numbriline

kW enne sekkumist (sertifitseeritud või füüsiliselt kontrollitud)

3

Numbriline

kW pärast sekkumist (sertifitseeritud või füüsiliselt kontrollitud)

4

Numbriline

Tegevusest kasu saavate kalurite arv

5

Numbriline

Kütusetarbimise vähenemine protsentides

6

Numbriline

CO2-heite vähenemine protsentides, kui see on asjakohane

7

Numbriline

I.22

Artikkel 42 ja artikli 44 lõike 1 punkt e

Lisandväärtus, tootekvaliteet ja soovimatu püügi kasutamine

Märkida, kas tegevus on seotud kalapüügiga sisevetel või merel või mõlemaga

1

Vt kood tabelis 2, numbriline

Jah, kui tegevus on seotud merega

Tegevuse tüüp: investeeringud, mis annavad tootele lisandväärtust; laevadesse tehtavad investeeringud, mis parandavad kalapüügitoodete kvaliteeti

2

Vt kood tabelis 3, numbriline

Tegevusest kasu saavate kalurite arv

3

Numbriline

I.23

Artikli 43 lõiked 1 ja 3 ning artikli 44 lõike 1 punkt f

Kalasadamad, lossimiskohad, oksjonihooned ja varjualused — investeeringud kalasadamate ja oksjonihoonete taristusse või lossimiskohtade ja varjualuste täiustamiseks, investeeringud kalurite ohutuse suurendamiseks

Märkida, kas tegevus on seotud kalapüügiga sisevetel või merel või mõlemaga

1

Vt kood tabelis 2, numbriline

Jah, kui tegevus on seotud merega

Investeeringute kategooria: kalasadamad, lossimiskohad, oksjonihooned, varjualused

2

Vt kood tabelis 5, numbriline

Investeeringu liik: kvaliteet, kontroll ja jälgitavus, energiatõhusus, keskkonnakaitse, ohutus ja töötingimused

3

Vt kood tabelis 3, numbriline

Tegevusest kasu saavate kalurite arv

4

Numbriline

Tegevusest kasu saavate muude sadamakasutajate ja töötajate arv

5

Numbriline

I.24

Artikkel 43(2)

Kalasadamad, lossimiskohad, oksjonihooned ja varjualused — investeeringud, et hõlbustada kogu saagi lossimise kohustuse täitmist

Investeeringute kategooria: kalasadamad, lossimiskohad, oksjonihooned, varjualused

1

Vt kood tabelis 5, numbriline

Ei

Tegevusest kasu saavate kalurite arv

2

Numbriline

II peatükk. Vesiviljeluse säästev areng

II.1

Artikkel 47

Innovatsioon

Innovatsiooni liik: teadmiste arendamine, uute liikide turule toomine, teostatavusuuringud

1

Vt kood tabelis 3, numbriline

Ei

Asjaomase uurimisasutuse liik

2

Vt kood tabelis 4, numbriline

Toetatavates ettevõtetes tegevusest otsest kasu saavate töötajate arv

3

Numbriline

II.2

Artikli 48 lõike 1 punktid a–d ja f–h

Tootmisega seotud investeeringud vesiviljelusse

Investeeringu liik: tootmisega seotud, mitmekesistamine, ajakohastamine, loomade tervis, toodete kvaliteet, taastamine, lisategevus

1

Vt kood tabelis 3, numbriline

Ei

Tegevusest kasu saavate töötajate arv

2

Numbriline

II.3

Artikli 48 lõike 1 punktid e, i ja j

Tootmisega seotud investeeringud vesiviljelusse — ressursitõhusus, vee ja kemikaalide kasutamise vähendamine, vee kasutamist minimeerivad taaskasutussüsteemid

Investeeringu liik: keskkonnamõju ja ressursid, veekasutus ja -kvaliteet, suletud süsteemid

1

Vt kood tabelis 3, numbriline

Ei

II.4

Artikli 48 lõike 1 punkt k

Tootmisega seotud investeeringud vesiviljelusse — energiatõhususe suurendamine ja taastuvenergia

Investeeringu liik: energiatõhusus, taastuvenergia

1

Vt kood tabelis 3, numbriline

Ei

II.5

Artikkel 49

Haldus-, asendus- ja nõuandeteenused vesiviljelusettevõtetele

Tegevuse tüüp: haldusteenuste sisseseadmine; vesiviljelusettevõttele mõeldud nõuandeteenuste ostmine; asendus- ja nõuandeteenused (keskkonnaalaste õigusaktide järgimine); asendus- ja nõuandeteenused (keskkonnamõju hindamine); asendus- ja nõuandeteenused (loomatervise, tervise ja ohutuse ning rahvatervise alaste õigusaktide järgimine); asendus- ja nõuandeteenused (turu- ja äristrateegiad)

1

Vt kood tabelis 3, numbriline

Ei

Tegevusest kasu saavate töötajate arv

2

Numbriline

II.6

Artikkel 50

Inimkapitali ja suhtlusvõrgustike edendamine

Tegevuse liik: kutsealane koolitus, elukestev õpe, levitamine, uued kutseoskused, töötingimuste parandamine ja tööohutuse edendamine, suhtlusvõrgustike loomine ja kogemuste vahetamine

1

Vt kood tabelis 3, numbriline

Ei

Tegevusest kasu saavate töötajate arv

2

Numbriline

Tegevusest kasu saavate abikaasade ja elukaaslaste arv

3

Numbriline

II.7

Artikkel 51

Vesiviljelusalade potentsiaali suurendamine

Tegevuse tüüp: alade kindlakstegemine, abirajatiste ja -taristute parendamine, ränga kahju ennetamine, suurema suremuse või haiguste tuvastamise tulemusel võetud meetmed

1

Vt kood tabelis 3, numbriline

Ei

Tegevusest kasu saavate töötajate arv

2

Numbriline

II.8

Artikkel 52

Uute vesiviljelusettevõtjate julgustamine säästva vesiviljelusega tegelemiseks

Asjaomane pindala kokku (km2)

1

Numbriline

Ei

Tegevusest kasu saavate töötajate arv

2

Numbriline

II.9

Artikkel 53

Üleminek keskkonnajuhtimise ja keskkonnaauditeerimise süsteemidele ning mahepõllumajanduslikule vesiviljelusele

– Tegevuse tüüp: üleminek mahepõllumajanduslikule vesiviljelusele, EMASis osalemine

1

Vt kood tabelis 3, numbriline

Ei

Tegevusest kasu saavate töötajate arv

2

Numbriline

Asjaomane pindala kokku (km2)

3

Numbriline

II.10

Artikkel 54

Vesiviljeluse keskkonnateenused

Tegevuse tüüp: vesiviljelus Natura 2000 aladel; ex situ veeloomade kaitse ja reproduktsioon; vesiviljeluse tegevused, sealhulgas keskkonna ja bioloogilise mitmekesisuse kaitse ja parandamine

1

Vt kood tabelis 3, numbriline

Ei

Tegevusest kasu saavate töötajate arv

2

Numbriline

Natura 2000 aladega seotud pindala kokku (km2)

3

Numbriline

Väljaspool NATURA 2000 alasid asuv asjaomane pindala kokku (km2)

4

Numbriline

II.11

Artikkel 55

Rahvatervise meetmed

Tegevusest kasu saavate töötajate arv

1

Numbriline

Ei

II.12

Artikkel 56

Loomade tervist ja heaolu käsitlevad meetmed

Tegevuse tüüp: haiguste ohjeldamine ja likvideerimine, parimad tavad ja käitumisjuhendid, veterinaarravimitest sõltuvuse vähendamine, veterinaar- või farmatseutilised uuringud ja head tavad, tervisekaitseühendused, hüvitise maksmine molluskikasvatajatele

1

Vt kood tabelis 3, numbriline

Ei

Tegevusest kasu saavate töötajate arv

2

Vt kood tabelis 3, numbriline

II.13

Artikkel 57

Vesiviljeluse varude kindlustamine

Tegevusest kasu saavate töötajate arv

1

Numbriline

Ei

III peatükk. Kalandus- ja vesiviljeluspiirkondade säästev areng

III.1

Artikli 62 lõike 1 punkt a

Ettevalmistav toetus

Toetusesaaja liik

1

Vt kood tabelis 4, numbriline

Ei

III.2

Artikkel 63

Kohaliku arengu strateegiate rakendamine kohalike algatusrühmade valimine (1)

Koguelanikkond, keda kohalik algatusrühm esindab (ühikutes)

1

Numbriline

Ei

Kohalikus algatusrühmas osalevate avaliku sektori partnerite arv

2

Numbriline

Kohalikus algatusrühmas osalevate erasektori partnerite arv

3

Numbriline

Kohalikus algatusrühmas osalevate kodanikuühiskonna partnerite arv

4

Numbriline

Kohalikus algatusrühmas haldusega tegelevate täistööajale taandatud töötajate arv

5

Numbriline

Kohalikus algatusrühmas elavdamisega tegelevate täistööajale taandatud töötajate arv

6

Numbriline

III.3

Artikkel 63

Kohaliku arengu strateegiate rakendamine

Algatusrühmade toetatavad projektid (sh jooksevkulud ja elavdamine)

Tegevuse liik: lisandväärtuse andmine, mitmekesistamine, keskkond, sotsio-kultuuriline, juhtimine, jooksevkulud ja elavdamine

1

Vt kood tabelis 3, numbriline

Ei

Toetusesaaja liik

2

Vt kood tabelis 4, numbriline

III.4

Artikkel 64

Koostöö

Tegevuse liik: ettevalmistav toetus, projektid ühe liikmesriigi piires, projektid koostöös teiste liikmesriikidega, projektid koostöös partneritega väljastpoolt ELi

1

Vt kood tabelis 3, numbriline

Ei

Partnerite arv, kui see on asjakohane

2

Numbriline

IV peatükk. Turustuse ja töötlemisega seotud meetmed

IV.1

Artikkel 66

Tootmis- ja turustuskavad

Osalevate tootjaorganisatsiooni liikmete arv

1

Numbriline

Ei

IV.2

Artikkel 67

Ladustamisabi

Tegevusest kasu saavate tootjaorganisatsioonide liikmete arv

1

Numbriline

Ei

IV.3

Artikkel 68

Turustusmeetmed

Tegevuse tüüp: tootjaorganisatsioonide, tootjaorganisatsioonide ühenduste või tootmisharudevaheliste organisatsioonide loomine; uute turgude leidmine ja turutingimuste parandamine (turuväljavaadetega liigid); uute turgude leidmine ja turutingimuste parandamine (soovimatu püük); uute turgude leidmine ja turutingimuste parandamine (vähese mõjuga tooted või mahepõllumajanduslikud tooted); kvaliteedi ja lisandväärtuse edendamine (säästvate toodete sertifitseerimine ja edendamine); kvaliteedi ja lisandväärtuse edendamine (kvaliteedikavad); kvaliteedi ja lisandväärtuse edendamine (otseturustus); kvaliteedi ja lisandväärtuse edendamine (pakendamine); tootmise läbipaistvus; jälgitavus ja ökomärgised; vormikohased lepingud; teavitus- ja tutvustuskampaaniaid

1

Vt kood tabelis 3, numbriline

 

Tegevusest kasu saavate ettevõtete arv

2

Numbriline

Tegevusest kasu saavate tootjaorganisatsioonide liikmete arv

3

Numbriline

IV.4

Artikkel 69

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemine

Investeeringu liik: energiasääst või keskkonnamõju vähendamine; ohutuse, hügieeni, tervishoiu ja töötingimuste parandamine; inimtoiduks kõlbmatu saagi töötlemine; kõrvaltoodete töötlemine; mahepõllumajanduslike vesiviljelustoodete töötlemine; uued või parendatud tooted, protsessid või uus või parendatud juhtimissüsteem

1

Vt kood tabelis 3, numbriline

Ei

Toetatud ettevõtete arv

2

Numbriline

Tegevusest kasu saavate töötajate arv

3

Numbriline

V peatükk. Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetega seotud lisakulude hüvitamine äärepoolseimates piirkondades

V.1

Artikkel 70

Hüvitamise kord

Hüvitatavad lisakulud

1

Numbriline

Ei

Tegevusest kasu saavate ettevõtete arv

2

Numbriline

Tegevusest kasu saavate töötajate arv

3

Numbriline

VI peatükk. Ühise kalanduspoliitika lisameetmed koostöös liikmesriikidega toimuva eelarve täitmise raames

VI.1

Artikkel 76

Kontroll ja õigusnormide täitmise tagamine

Tegevuse liik: tehnika ostmine, paigaldamine ja arendamine; andmete ülekandmise tagamiseks vajalike komponentide arendamine, ostmine ja paigaldamine; jälgitavuse tagamiseks vajalike komponentide arendamine, ostmine ja paigaldamine; andmete vahetamise ja analüüsimise programmide rakendamine; patrull-laevade, lennukite ja helikopterite moderniseerimine ja ostmine; muude kontrollivahendite ostmine; innovaatiliste kontrolli- ja seiresüsteemide ning pilootprojektide väljatöötamine; koolitus- ja vahetusprogrammid; kulude ja tulude analüüs ning auditite hindamine; seminarid ja meediavahendid; tegevuskulud; tegevuskava rakendamine

1

Vt kood tabelis 3, numbriline

Jah, kui tegemist laevadesse tehtavate investeeringutega

Toetusesaaja liik

2

Vt kood tabelis 4, numbriline

VI. 2

Artikkel 77

Andmete kogumine

Toetusesaaja liik

1

Vt kood tabelis 4, numbriline

Ei

VII peatükk. Liikmesriikide algatusel antav tehniline abi

VII.1

Artikkel 78

Liikmesriikide algatusel antav tehniline abi

Tegevuse liik: rakenduskava rakendamine, IT-süsteemid, haldussuutlikkuse suurendamine, teavitustegevus, hindamine, uuringud, kontroll ja audit, kohalike algatusrühmade võrgustik, muu

1

Vt kood tabelis 3, numbriline

Ei

VIII peatükk. Integreeritud merenduspoliitika rakendamise hõlbustamine

VIII.1

Artikli 80 lõike 1 punkt a

Integreeritud mereseire

Tegevuse liik: integreeritud mereseiresse panustamine, ühisesse teabejagamiskeskkonda (CISE) panustamine

1

Vt kood tabelis 3, numbriline

Ei

Toetusesaaja liik

2

Vt kood tabelis 4, numbriline

VIII.2

Artikli 80 lõike 1 punkt b

Merekeskkonna kaitse ning mere- ja rannikuressursside säästva kasutamise edendamine

Tegevuse liik: merekaitseala, NATURA 2000

1

Vt kood tabelis 3, numbriline

Ei

Hõlmatud merekaitseala pindala (km2) (vajaduse korral)

2

Numbriline

Hõlmatud NATURA 2000 ala pindala (km2) (vajaduse korral)

3

Numbriline

Toetusesaaja liik

4

Vt kood tabelis 4, numbriline

VIII.3

Artikli 80 lõike 1 punkt c

Teadmiste parandamine merekeskkonna seisundi kohta

Tegevuse liik: seireprogrammi kehtestamine, merestrateegia raamdirektiivi kohaste meetmete võtmine

1

Vt kood tabelis 3, numbriline

Ei

Toetusesaaja liik

2

Vt kood tabelis 4, numbriline


Tabel 2. Püügipiirkondade liigid

Kood

Kirjeldus

1

Meri

2

Kalapüük sisevetes

3

Mõlemad


Tabel 3. Tegevuste liigid

Kood

Kirjeldus

Seotud meetme(te) koodiga

1

Tooted ja varustus

I.1

2

Protsessid ja tehnikad

I.1

3

Juhtimis- ja korraldussüsteem

I.1

4

Teostatavusuuringud ja nõuandeteenused

I.2

5

Kutsealane nõustamine

I.2

6

Äristrateegiad

I.2

7

Võrgustikud

I.3

8

Partnerlusleping või ühing

I.3

9

Andmete kogumine ja haldamine

I.3

10

Uuringud

I.3

11

Katseprojektid

I.3

12

Levitamine

I.3

13

Seminarid

I.3

14

Parimad tavad

I.3

15

Koolitus ja õpe

I.4, I.5

16

Koostöövõrgustike loomine

I.4

17

Sotsiaaldialoog

I.4

18

Investeeringud laevadesse

I.6

19

Kalandusturism

I.6

20

Restoranid

I.6

21

Keskkonnateenused

I.6

22

Haridustegevus

I.6

23

Investeering laevadesse

I.8

24

Individuaalvarustus

I.8

25

Ebasoodsad ilmastikutingimused

I.12

26

Keskkonnajuhtum

I.12

27

Päästmiskulud

I.12

28

Kavandamine

I.13, I.14

29

Arendamine

I.13, I.14

30

Seire

I.13, I.14

31

Hindamine

I.13

32

Haldamine

I.13

33

Sidusrühmade osalus

I.14

34

Varude otsene taasasustamine

I.14

35

Püügivahendite selektiivsus

I.15

36

Tagasiheite vähendamine või soovimatu püügi küsimusega tegelemine

I.15

37

Ökosüsteemile ja merepõhjale avalduva mõju kaotamine

I.15

38

Püügivahendite ja saagi kaitsmine imetajate ja lindude eest

I.15

39

Peibutuspüügivahendid äärepoolseimates piirkondades

I.15

40

Selliste uute tehniliste või korralduslike teadmiste arendamine, mis aitavad vähendada püügitegevuse mõju keskkonnale

I.16

41

Selliste uute tehniliste või korralduslike teadmiste kasutuselevõtt, mis aitavad vähendada püügitegevuse mõju keskkonnale

I.16

42

Selliste uute tehniliste või korralduslike teadmiste arendamine, mis aitavad mere bioloogilisi ressursse säästvamalt kasutada

I.16

43

Selliste uute tehniliste või korralduslike teadmiste kasutuselevõtt, mis aitavad mere bioloogilisi ressursse säästvamalt kasutada

I.16

44

Investeeringud varustusse

I.18

45

Ressursside haldamine

I.18

46

NATURA 2000 alade ja erikaitsealade majandamiskavad

I.18

47

NATURA 2000 alade haldamine

I.18

48

Merekaitsealade haldamine

I.18

49

Teadlikkuse suurendamine

I.18

50

Muud bioloogilise mitmekesisuse suurendamise meetmed

I.18

51

Laeva pardal olev varustus

I.20

52

Püügivahendid

I.20

53

Energiatõhususe auditid ja süsteemid

I.20

54

Uuringud

I.20

55

Mootori asendamine

I.21

56

Ajakohastamine

I.21

57

Investeeringud, mis annavad toodetele lisandväärtust

I.22

58

Laevadesse tehtavad investeeringud, mis parandavad kalapüügitoodete kvaliteeti

I.22

59

Kvaliteet

I.23

60

Kontroll ja jälgitavus

I.23

61

Energiatõhusus

I.23

62

Keskkonnakaitse

I.23

63

Ohutus ja töötingimused

I.23

64

Teadmiste arendamine

II.1

65

Uute liikide turule toomine

II.1

66

Teostatavusuuringud

II.1

67

Tootmisega seotud

II.2

68

Mitmekesistamine

II.2

69

Ajakohastamine

II.2

70

Loomatervis

II.2

71

Toodete kvaliteet

II.2

72

Taastamine

II.2

73

Lisategevus

II.2

74

Keskkonnamõju ja ressursid

II.3

75

Veekasutus ja -kvaliteet

II.3

76

Suletud süsteemid

II.3

77

Energiatõhusus

II.4

78

Taastuvenergia

II.4

79

Haldusteenuste sisseseadmine

II.5

80

Vesiviljelusettevõttele mõeldud nõuandeteenuste ostmine

II.5

81

Asendus- ja nõuandeteenused (keskkonnaalaste õigusaktide järgimine)

II.5

82

Asendus- ja nõuandeteenused (keskkonnamõju hindamine)

II.5

83

Asendus- ja nõuandeteenused (loomatervise, tervise ja ohutuse ning rahvatervise alaste õigusaktide järgimine)

II.5

84

Asendus- ja nõuandeteenused (turu- ja äristrateegiad)

II.5

85

Kutsealane koolitus

II.6

86

Elukestev õpe

II.6

87

Levitamine

II.6

88

Uued kutseoskused

II.6

89

Töötingimuste parandamine ja tööohutuse edendamine

II.6

90

Suhtlusvõrgustike loomine ja kogemuste vahetamine

II.6

91

Alade kindlakstegemine

II.7

92

Abirajatiste ja -infrastruktuuride parendamine

II.7

93

Ränga kahju ennetamine

II.7

94

Suurema suremuse või haiguste tuvastamise tulemusel võetud meetmed

II.7

95

Üleminek mahepõllumajanduslikule vesiviljelusele

II.9

96

EMASis osalemine

II.9

97

Vesiviljelus Natura 2000 aladel

II.10

98

Ex situ veeloomade kaitse ja reproduktsioon

II.10

99

Vesiviljeluse tegevused, sealhulgas keskkonna ja bioloogilise mitmekesisuse kaitse ja parandamine

II.10

100

Haiguste ohjeldamine ja likvideerimine

II.12

101

Parimad tavad ja käitumisjuhendid

II.12

102

Veterinaarravimitest sõltuvuse vähendamine

II.12

103

Veterinaar- või farmatseutilised uuringud ja head tavad

II.12

104

Tervisekaitseühendused

II.12

105

Hüvitise maksmine molluskikasvatajatele

II.12

106

Lisandväärtuse andmine

III.3

107

Mitmekesistamine

III.3

108

Keskkond

III.3

109

Sotsio-kultuuriline

III.3

110

Juhtimine

III.3

111

Jooksevkulud ja elavdamine

III.3

112

Ettevalmistav toetus

III.4

113

Projektid ühe liikmesriigi piires

III.4

114

Projektid koostöös teiste liikmesriikidega

III.4

115

Projektid koostöös partneritega väljastpoolt ELi

III.4

116

Tootjaorganisatsioonide, tootjaorganisatsioonide ühenduste või tootmisharudevaheliste organisatsioonide loomine

IV.3

117

Uute turgude leidmine ja turutingimuste parandamine (turuväljavaadetega liigid)

IV.3

118

Uute turgude leidmine ja turutingimuste parandamine (soovimatu püük)

IV.3

119

Uute turgude leidmine ja turutingimuste parandamine (vähese mõjuga tooted või mahepõllumajanduslikud tooted)

IV.3

120

Kvaliteedi ja lisandväärtuse edendamine (säästvate toodete sertifitseerimine ja edendamine)

IV.3

121

Kvaliteedi ja lisandväärtuse edendamine (kvaliteedikavad)

IV.3

122

Kvaliteedi ja lisandväärtuse edendamine (otseturustus)

IV.3

123

Kvaliteedi ja lisandväärtuse edendamine (pakendamine)

IV.3

124

Tootmise läbipaistvus

IV.3

125

Jälgitavus ja ökomärgised

IV.3

126

Vormikohased lepingud

IV.3

127

Teavitus- ja tutvustuskampaaniad

IV.3

128

Energiasääst või keskkonnamõju vähendamine

IV.4

129

Ohutuse, hügieeni, tervishoiu ja töötingimuste parandamine

IV.4

130

Inimtoiduks kõlbmatu saagi töötlemine

IV.4

131

Kõrvaltoodete töötlemine

IV.4

132

Mahepõllumajanduslike vesiviljelustoodete töötlemine

IV.4

133

Uued või parendatud tooted, protsessid või uus või parendatud juhtimissüsteem

IV.4

134

Tehnika ostmine, paigaldamine ja arendamine

VI.1

135

Andmete ülekandmise tagamiseks vajalike komponentide arendamine, ostmine ja paigaldamine

VI.1

136

Jälgitavuse tagamiseks vajalike komponentide arendamine, ostmine ja paigaldamine

VI.1

137

Andmete vahetamise ja analüüsimise programmide rakendamine

VI.1

138

Patrull-laevade, lennukite ja helikopterite moderniseerimine ja ostmine

VI.1

139

Muude kontrollivahendite ostmine

VI.1

140

Innovaatiliste kontrolli- ja seiresüsteemide ning pilootprojektide väljatöötamine

VI.1

141

Koolitus- ja vahetusprogrammid

VI.1

142

Kulude ja tulude analüüs ning auditite hindamine

VI.1

143

Seminarid ja meediavahendid

VI.1

144

Tegevuskulud

VI.1

145

Tegevuskava rakendamine

VI.1

146

Rakenduskava rakendamine

VII.1

147

IT-süsteemid

VII.1

148

Haldussuutlikkuse suurendamine

VII.1

149

Teavitustegevus

VII.1

150

Hindamine

VII.1

151

Uuringud

VII.1

152

Kontroll ja audit

VII.1

153

Kohalike algatusrühmade võrgustik

VII.1

154

Muu

VII.1

155

Integreeritud mereseiresse panustamine

VIII.1

156

Ühisesse teabejagamiskeskkonda (CISE) panustamine

VIII.1

157

Merekaitseala

VIII.2

158

NATURA 2000

VIII.2

159

Seireprogrammi kehtestamine

VIII.3

160

Merestrateegia raamdirektiivi kohaste meetmete võtmine

VIII.3


Tabel 4. Toetusesaajate liigid

Kood

Kirjeldus

1

Avalik-õiguslik asutus

2

Juriidiline isik

3

Füüsiline isik

4

Kaluriorganisatsioon

5

Tootjaorganisatsioonid

6

Valitsusväline organisatsioon

7

Teadusuuringute keskus/ülikool

8

Segatüüpi


Tabel 5. Investeeringute kategooriad

Kood

Kirjeldus

Seotud meetme(te) koodiga

1

Kalasadamad

I.23, I.24

2

Lossimiskohad

I.23, I.24

3

Oksjonihooned

I.23, I.24

4

Varjualused

I.23, I.24


(1)  Teave tuleb esitada ainult siis, kui algatusrühm on valitud.


Top