Help Print this page 

Document 32014R0949

Title and reference
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 949/2014, 4. september 2014 , millega kehtestatakse piima ja piimatoodete sektori ajutised erakorralised meetmed või ja lõssipulbri suhtes kehtiva 2014. aasta riikliku sekkumise ajavahemiku pikendamise teel
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014
OJ L 265, 5.9.2014, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/949/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

5.9.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 265/21


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 949/2014,

4. september 2014,

millega kehtestatakse piima ja piimatoodete sektori ajutised erakorralised meetmed või ja lõssipulbri suhtes kehtiva 2014. aasta riikliku sekkumise ajavahemiku pikendamise teel

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) eriti selle artikli 219 lõiget 1 koostoimes artikliga 228,

ning arvestades järgmist:

(1)

7. augustil 2014 kehtestas Venemaa valitsus keelu teatavate toodete, sealhulgas piima ja piimatoodete importimisele liidust Venemaale. Kõnealune keeld on tekitanud turuhäirete ohu, mis võib olulise ekspordituru äkilise kadumise tõttu põhjustada märkimisväärse hinnalanguse.

(2)

Seega on turul tekkinud olukord, mille puhul määruse (EL) nr 1308/2013 kohased tavapärased meetmed ei näi olevat piisavad.

(3)

Määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 12 punktis d on sätestatud, et või ja lõssipulbri puhul on riikliku sekkumise ajavahemik 1. märtsist 30. septembrini.

(4)

Selleks et ära hoida märkimisväärset hinnalangust ja turuhäireid, on oluline, et ka riiklik sekkumine kestaks pärast 30. septembrit 2014 edasi.

(5)

Seepärast on asjakohane pikendada või ja lõssipulbri sekkumiskokkuostu ajavahemikku 31. detsembrini 2014.

(6)

Selleks et saavutada vahetu mõju turule ja aidata stabiliseerida hindu, peaks käesoleva määrusega ettenähtud ajutine erakorraline meede jõustuma järgmisel päeval pärast määruse avaldamist,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Erandina määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 12 punktist d pikendatakse või ja lõssipulbri suhtes kehtivat 2014. aasta riikliku sekkumise ajavahemikku 31. detsembrini 2014.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. september 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.


Top