EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0772

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 772/2014, 14. juuli 2014, millega sätestatakse eeskirjad selle riigiabi osatähtsuse kohta, mida kohaldatakse teatavate toimingute abikõlblike kogukulude suhtes, mida rahastatakse Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist

OJ L 209, 16.7.2014, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/772/oj

16.7.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 209/47


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 772/2014,

14. juuli 2014,

millega sätestatakse eeskirjad selle riigiabi osatähtsuse kohta, mida kohaldatakse teatavate toimingute abikõlblike kogukulude suhtes, mida rahastatakse Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta määrust (EL) nr 508/2014 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2328/2003, (EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006 ja (EÜ) nr 791/2007 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1255/2011, (1) eelkõige selle artikli 95 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) nr 508/2014 artikli 95 lõikes 1 on sätestatud üldised eeskirjad riigiabi osatähtsuse kohta, mida tuleb kohaldada toimingu abikõlblike kogukulude suhtes, mida rahastatakse Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist (edaspidi „EMKF”).

(2)

Erandina on artikli 95 lõikes 4 ette nähtud, et riigiabi osatähtsust suurendatakse täiendavate protsendipunktide võrra teatavat liiki tehingute puhul, mis on sätestatud määruse (EL) nr 508/2014 I lisas. Samal ajal, et mitte ohustada ühise kalanduspoliitika (edaspidi „ÜKP”) reformi jätkusuutlikkust, piiratakse määruse (EL) nr 508/2014 artikli 94 lõike 3 punktiga c ja artikli 69 lõikega 2 EMKFi toetust teatavat liiki toimingutele, millele kehtestatakse vähendatud kaasrahastamismäär. Sama loogika kajastub ka abi osatähtsuse puhul kohaldatavate täiendavate protsendipunktide erinevates tasemetes, mis on loetletud määruse (EL) nr 508/2014 I lisas. Nimetatud määruse I lisa teatavate tingimuste täitmine võib seega suurendada riigiabi osatähtsuse protsendipunkte või vähendab riigiabi osatähtsuse protsendipunkte.

(3)

Seepärast on vaja tagada, et abi osatähtsuse täiendavate protsendipunktide kogumine määruse (EL) nr 508/2014 I lisas sätestatud mitme tingimuse täitmise kaudu seoses ühe toiminguga ei seaks ohtu ühise kalanduspoliitika eesmärkide saavutamist ega tooks kaasa ülemäärast hüvitamist ega liigset turuseaduste moonutamist kalandus- ja vesiviljelussektoris.

(4)

Kui toiming vastab tingimustele, mis on sätestatud määruse (EL) nr 508/2014 I lisas, mis võimaldab täiendavalt suurendada protsendipunkte, võivad liikmesriigid seepärast kohaldada suuremat abi osatähtsust. Kui täidetud on rohkem kui üks määruse (EL) nr 508/2014 I lisas sätestatud tingimus, mis võimaldab suurendada ühe toimingu puhul kohaldatavaid protsendipunkte, peaks võimalik suurendamine olema siiski piiratud suurendamise maksimummääraga. Kui täidetud on rohkem kui üks määruse (EL) nr 508/2014 I lisas sätestatud tingimus, mille tõttu tuleb vähendada ühe toimingu puhul kohaldatavaid protsendipunkte, peaks võimalik vähendamine olema piiratud vähendamise maksimummääraga.

(5)

Lõpuks, selleks et täita kohustust vähendada teatavat liiki toimingute puhul määruse (EL) nr 508/2014 I lisas sätestatud protsendipunkte, tuleks iga toimingu puhul, millele võib korraga kohaldada mitut protsendipunktide vähendamist või suurendamist seoses määruse (EL) nr 508/2014 I lisas sätestatud kriteeriumide täitmisega, tuleks võimalikud suurendamised jätta arvestamata ja kohaldada üksnes suurimat vähendamist.

(6)

Et käesolevas määruses sätestatud meetmeid oleks võimalik viivitamata kohaldada, peaks määrus jõustuma järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

(7)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Riigiabi konkreetne osatähtsus

Kui ühe ja sama toimingu puhul on täidetud mitu määruse (EL) nr 508/2014 I lisas sätestatud tingimust, kohaldatakse kõnealuses lisas ette nähtud riigiabi osatähtsuse täiendavate protsendipunktide suurendamisi ja vähendamisi järgmiselt:

a)

kui määruse (EL) nr 508/2014 I lisa alusel võiks kohaldada mitut protsendipunktide suurendamist, kohaldatakse ainult suurimat sellistest suurendamistest;

b)

kui määruse (EL) nr 508/2014 I lisa alusel võiks kohaldada mitut protsendipunktide vähendamist, kohaldatakse ainult suurimat sellistest vähendamistest;

c)

kui toimingule saaks kohaldada ühte või mitut protsendipunktide täiendavat suurendamist ning samal ajal ühte või mitut vähendamist, nagu on osutatud määruse (EL) nr 508/2014 I lisas, kohaldatakse vaid suurimat vähendamist.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. juuli 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 149, 20.5.2014, lk 1.


Top